Главная > Отчеты по практике > Діяльність банку на прікладі ПАТ "УкрСиббанк"

Діяльність банку на прікладі ПАТ "УкрСиббанк"


30-05-2013, 20:33. Разместил: tester8

Закарпатський державний університет

Факультет ЕКОНОМІКИ ТА туризму

Кафедра Фінансів и кредитом
Реєстраційний номер___________

Дата реєстрації________________

студент ІV курсу

денної форми навчання Напрям підготовкі "Фінанси та кредит"Звіт

про проходження виробничої практики

(на базі ПАТ В«УкрСиббанкуВ»)Керівник практики:

доц. Семйон В.С.Ужгород - 2012

Зміст


Вступ

Розділ 1. Організаційна структура банку

Розділ 2. Структура апарату управління банком

Розділ 3. Організація и ведення внутрішньобанківськіх операцій та аудиту

Розділ 4. Пасивні Операції банку

Розділ 5. Активні Операції банку

Розділ 6. Розрахунково-касове обслуговування

Розділ 7. Операції з Платіжними картками

Розділ 8. Відділ валютних операцій та валютного контролю

Розділ 9. Служба безпеки

Висновки

Додатки

Вступ


Виробнича практика є одним з найважлівішіх аспектів набуття студентом початкова, базового досвіду по обраній Спеціальності, что дозволити Йому дива Висококваліфікованим працівніком банківської встанови.

Про єктом виробничої практики є діяльність публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА В«УкрсиббанкуВ», а самє Відділення № ПАТ В«УкрсиббанкуВ» в городе Ужгород, далі ПАТ В«УкрсиббанкВ».

Метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасности методами, формами організації та засоби праці в Галузі їх майбутньої Професії, Формування у них, на базі одержаних у віщому навчальному закладі знань, ПРОФЕСІЙНИХ умінь и навиків для прийняття самостійніх РІШЕНЬ при віконанні конкретної роботи в реальних Умова, виховання спожи систематичного поновлювання своих знань и творчого їх застосовуваного у практічній ДІЯЛЬНОСТІ.

Завдання практики - надаті студентам основи знань та практичних навічок з організації роботи в банківській установі, ознайомитись їх з функціональнімі обов язкамі працівніків різніх структурних Підрозділів фінансової встанови.

Виробнича практика - складаний форма Навчальний процес як в організаційному, так и в методичному плані, так як для ее Здійснення звітність, поєднаті Захоплення банків и навчального закладу, прістосуваті процес навчання до практичних Завдання конкретної встанови. Виробнича практика Зі Спеціальності дозволяє поєднаті в учбових процесі теоретичне надбання и Конкретних господарську практику, Забезпечує активними пізнавальну роботу студента. Виробнича практика пов'язана з навчально предметами. Цею зв'язок здійснюється через взаємодію системи знань і системи відповідніх умінь. У процесі теоретичного навчання формується система теоретичності и практичних знань в Галузі обраної Спеціальності, яка дозволяє формуваті Професійні уміння в Период виробничої практики. Усвідомлене! Застосування студентами теоретичності знань в виробничій ДІЯЛЬНОСТІ є основою Формування ПРОФЕСІЙНИХ умінь и навічок. p align="justify"> Во время проходження практики студент, на мою думку, має можлівість ознайомитись з Наступний:

В· роль, місце и Завдання банків на спеціфічному Фінансовому прайси;

В· систему фінансового, управлінського учета, внутрішньогосподарського контролю;

В· загальнопрійняті принципи бухгалтерського учета в банках та їх сутність;

В· елєменти процеса бухгалтерського учета в їх взаємозв'язку;

В· економіко-правові, фінансові та Другие Процеси, Які відбуваються в банку, їх Взаємозв'язок.

Розділ 1. Організаційна структура банку


Назва банку: Повна - Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк", скорочена - ПАТ В«УкрсиббанкВ»

Публічне акціонерне товариство УкрСиббанк є правонаступник комерційного інноваційного банку Харківінкомбанк , Заснований 04 травня 1990 року Зборами Засновніків, зареєстрованого Держбанком СРСР 18 червня 1990 року и перереєстрованого у Національному банку України 28 жовтня 1991 року. Банк є юридичною особою У ФОРМІ публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА відповідно до чинного законодавства У...країни та має цею статус з дати его реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізічніх ОСІБ - предпринимателей.

Акціонерно-комерційний банк СОЦІАЛЬНОГО розвітку ПАТ В«УкрсиббанкВ» на СЬОГОДНІ - один з найбільшіх системних універсальніх банків України.

ПАТ В«УкрсиббанкВ». - П ятий Найбільший банк в Україні, Який предлагает Клієнтам сучасний банківський сервіс на Рівні передових європейськіх стандартів.

Станом на 01,02.2012 року активо та зобов язання складають 32,88/31610000000 грн., капітал - 1,27 млрд. грн., кредитно- інвестиційний портфель складає 19,57 млрд. грн., депозити фізічніх ОСІБ -11,09 млрд. грн;, депозити юридичних осіб - 13,64 млрд. грн.

Органи управління ПАТ В«УкрсиббанкВ» - Загальні збори акціонерів, Спостережною рада та Правління. Спостережною рада и Правління керують діяльністю банку в межах Повноваження, НАДАННЯ їм загально Зборами акціонерів. Віщим органом банку є Загальні збори акціонерів, Які склікаються не рідше одного разу на рік. p align="justify"> Банк є фінансово-кредитною установою, яка з метою Отримання прибутку здійснює банківську діяльність, у тому чіслі Залучає Грошові кошти и розміщує їх від свого имени та на власний ризико на умів повернення, платності, а такоже здійснює Другие Операції згідно чинного законодавства України и даного Статуту.

Банк є юридичною особою, функціонує як універсальний, за організаційно-правовою формою є відкрітім акціонернім товариством. Банк набуває статусу Юридичної особини з моменту йо реєстрації Національнім банком України Шляхом Внесення відповідного запису до Державного Реєстру банків. p align="justify"> Стратегічна (генеральна) мета банку на 2011-2012 рр. базується на візначенні клієнта як центру уваги банку.

Місією ПАТ В«УкрсиббанкВ» є забезпечення предприятий усіх форм власності та населення Професійним и комфортних банківськім сервісом через Надання якісніх услуг Із метою сприяння становленню та розвітку бізнесу КЛІЄНТІВ.

Організаційна структура банку и его мережа, Забезпечують втілення в життя єдиної системи в сфере грошово-кредитного обігу и спрямована на Ефективне Функціонування.


Розділ 2. Структура апарату управління банком


Органами управління АТ "Укрсиббанк" банку є Загальні збори учасников, Спостережною рада, Правління (рада діректорів) банку.

віщим органом управління банку є Загальні збори учасников, Які склікаються для Вирішення таких живлення:

визначення основних напрямів ДІЯЛЬНОСТІ банку та погодження матеріалів звітів про Виконання їх;

Внесення змін та ДОПОВНЕННЯ до статуту банку;

Зміни розміру Статутного капіталу банку;

призначення та Звільнення голів и членів спостережної ради банку, ревізійної КОМІСІЇ;

погодження матеріалів річніх результатів ДІЯЛЬНОСТІ банку, включаючі его дочірні ПІДПРИЄМСТВА, погодження матеріалів звітів та вісновків ревізійної КОМІСІЇ та зовнішнього аудитора;

розподілу прибутку;

припиненням ДІЯЛЬНОСТІ банку, призначення ліквідатора, погодження матеріалів ліквідаційного балансу.

Ці питання належати до віключної компетенції загально Зборів учасников. Однак статтями банку до компетенції загально Зборів учасников могут буті віднесені ї Другие питання. p align="justify"> Загальне керівництво Опис діяльністю банку здійснює Спостережною рада банку, яка має Такі Повноваження:

прізначає и звільняє голову та членів Правління банку (Додаток 2);

Контролює діяльність Правління банку;

прізначає зовнішнього аудитора;

встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарському діяльністю банку;

пріймає решение Щодо покриття збитків;

пріймає решение Щодо создания, реорганізації та ліквідації дочірніх підпріємств, філій и представництв банку, погодження матеріалів їх Статутів и положень;

Затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку;

готовит Предложения. Щодо харчування, Які віносяться на Загальні збори учасников;

здійснює Другие Повноваження, делеговані загально Зборами учасников банку.

Повноваження і порядок роботи спостережної ради банку візначаються статтями банку чг положенням про раду банку, что затверджуються Загальне Зборами учасников банку.

Спостережною рада банку обірається загально Зборами учасников з числа учасников банку або їх представніків....

Безпосереднє керівництво Опис потокової діяльністю комерційного банку здійснює Правління, Яке є виконавчим органом банку.

Правління підзвітне загально Збора учасников и спостережній раді банку. Правління банку Діє на підставі положення, что затверджується загально Зборами чг Спостережною радою банку. p align="justify"> Правління банку має Такі Повноваження:

Попередньо обговорює Всі питання, что підлягають РОЗГЛЯДУ на загально зборах учасников и раді банку, готовит для цього необхідні матеріали, організовує Виконання РІШЕНЬ загально Зборів и заради банку;

Розглядає питання організації кредитування, фінансування, розрахунків, грошового обігу, касового обслуговування, зберігання грошів и цінностей банку, учета ї звітності, внутрішньобанківського контролю, зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ, роботи з цінними паперами, участі у спільніх підпріємствах, забезпечення інтересів КЛІЄНТІВ, Другие питання ДІЯЛЬНОСТІ банку;

пріймає решение про випуск, умови і порядок реалізації акцій та других ПАПЕРІВ, погодження матеріалів результатів підпіскі на Акції. За ПОГОДЖЕННЯ з радою банку візначає розмір дівідендів, пріймає решение про нарахування та Сплату дівідендів по акціях банку з подалі ЗАТВЕРДЖЕНИЙ на загально зборах учасников;

Контролює ДОДЕРЖАННЯМ законодавства банком та йо установами;

вірішує питання добору, размещения, підготовкі та перепідготовки персоналу;

візначає організаційну структуру банку (Додаток 3);

Розглядає проекти Наказів та інструкцій и пріймає решение Щодо них;

Розглядає матеріали ревізій, перевірок, а такоже Звіти керівніків установ банку и пріймає по них решение;

виносить решение про притягнений до матеріальної відповідальності посадових ОСІБ банку.

Правління вірішує Всі питання ДІЯЛЬНОСТІ банку, крім тихий, что належати до компетенції загально Зборів учасников и заради банку, а такоже Виконує передані Йому загально Зборами Повноваження.

Спостережною рада Банку є колегіальнім органом управління, Який представляет Захоплення акціонерів Банку в Период между проведенням загально Зборів акціонерів. Спостережною рада в кількості не менше 3 ОСІБ обірається загально Зборами акціонерів з числа акціонерів банку або їх представніків на Период 3 роки. Спостережною рада здійснює свою діяльність у відповідності до Положення, Статуту Банку, чинного законодавства України та РІШЕНЬ загально Зборів. p align="justify"> Найвищого органом управління банку є Загальні збори товариства.


Розділ 3. Організація и ведення внутрішньобанківськіх операцій та аудиту


Достовірність фінансового результату ДІЯЛЬНОСТІ комерційного банку візначають за реально одержании доходами та правильно сформованому витратами. Аджея від правільності віднесення останніх на собівартість Банківських услуг чі за рахунок власного прибутку, что залішається в розпорядженні банку, поклади як достовірність одержании прибутку, так и рівень податків, якіх найчастіше намагають сплачуваті менше. Альо свідоме ігнорування чи несвідоме Порушення законодавства Щодо наведення Вище порядку розмежування витрат, у кінцевому результаті, во время перевірок органами ДЕРЖАВНОЇ податкової адміністрації виробляти до ФІНАНСОВИХ санкцій у вігляді пені та штрафів (что в кілька разів перевіщують суму заниженого податку) и нарахування пені.

Завдання внутрішньобанківського аудиту Полягає в тому, щоб упередіті Податкові органи своєю Божою перевіркою Щодо достовірності Формування бухгалтерією доходів и витрат та своєчасно виправити Власні помилки и Порушення.

У ПАТ В«УкрсиббанкуВ» внутрішній аудит здійснюється періодічно и Тільки спеціалістами-аудиторами з конкретного об'єкта.

Внутрішній аудит у процесі перевіркі правільності ї достовірності Формування доходів и витрат банку керується Такими основними законодавчо и нормативними актами:

1. Законом України В«Про внесення змін до Закону УкраїниВ« Про оподаткування прибутку підпріємств »» № 349-IV від 24 грудня 2006 р.; p align="justify"> 2. Законом України В«Про Податок на додану вартістьВ» № 168/07-ВР від 3 квітня 2007 р. (З Наступний змінамі и ДОПОВНЕННЯ);

3. Законом України В«Про порядок погашення зобов'язання платників податків перед бюджетами та державности цільовімі фондамиВ» № 2181-III від 21 грудня 2008 р.; p align="justify"> 4. Правилами бухгалтерського учета процентних и комісійних доходів и витрат банку затверджених Національнім банком України. p align="justify"> ВРАХОВУЮЧИ запобіжну и стратегічну роль внутрішньо-банківського аудиту, а такоже его загально візначені принципи, что грунтуються на практі...ці, можна віділіті Такі найважлівіші Функції:

перевірка достовірності учета надходження, Використання, вібуття та нарахування зношення основних ЗАСОБІВ та нематеріальніх актівів; достовірність розмежування за вартістю таких ЗАСОБІВ праці, як Малоцінні та швидкозношувані предмети та основні засоби;

- перевірка достовірності й правільності відображення в учета різніх Видів господарських матеріалів и малоцінніх предметів;

правільність и законність касових операцій;

Дотримання правил Виконання валютних операцій;

законність и достовірність відображення в учета и звітності кредитних та розрахункових операцій;

правільність відображення у учета и звітності ЦІННИХ ПАПЕРІВ, у тому чіслі борговіх, для перепродаж, інвестіційніх;

достовірність и правільність відображення у учета и звітності копійчаних коштів на розрахункових, поточних, депозитних, вкладних, кредитних та других Рахунка;

достовірність віднесення витрат за рахунок собівартості чи власного прибутку, что залішається в розпорядженні банку;

правільність нарахування та Використання коштів на рекламні та представніцькі витрати;

перевірка повнотіла, правільності ї достовірності відображення в учета доходів та ФІНАНСОВИХ результатів;

правільність відрахувань у Різні Бюджетні та позабюджетні фонди;

правільність нарахування и надалі вважає всіх видів податків;

всебічній аналіз ФІНАНСОВИХ операцій; актівів, пасівів, доходів и витрат, прібутків, рентабельності та Дотримання відповідніх норматівів.


Розділ 4. Пасивні Операції банку


Депозитні Операції - це Операції Із Залучення або размещения коштів на депозит.

Залучення депозітів (вкладів) юридичних и фізічніх ОСІБ оформляється банком Шляхом Відкриття строкового депозитного рахунка з Укладення договору банківського вкладу або відачі ощадного (депозитного) сертифіката. За договором банківського депозиту КБ зобов'язується віплатіті вкладнікові суму депозиту та нараховані відсотки на умів та у порядку, что передбачені договором (див. додаток 1). p align="justify"> Основними реквізітамі та умів депозитного договору є:

- назва та адреси банку, яка пріймає депозит (вклад);

- назва та адреси власника коштів;

- дата внесення депозиту;

- сума депозиту;

- дата вимоги вкладника своих коштів;

- відсоткова ставка за КОРИСТУВАННЯ депозитом;

- зобов'язання банку Повернути суму, яка внесена на депозит;

- підпісі СТОРІН: керівника виконавчого органу банку або уповноваженої на це особини та вкладніків.

Зобов'язання клієнта за депозитним договором полягають у своєчасному перерахуванні копійчаних коштів на депозитний рахунок банку;

Зобов'язання банку - Прийняти Грошові кошти на депозитний рахунок, нараховувати відсотки, Забезпечити повне Збереження суми внеска и повернена ее после Закінчення рядок Дії договором або Дострокове за Заявивши клієнта.

УкрСиббанк предлагает Відкрити депозитний рахунок та скористати ЗРУЧНИЙ та надійнім засобой Збереження та прімноження коштів.

Предложения Банку Щодо розміщення:

Депозит В«Активні грошіВ» дозволяє активно та без обмежень користуватись наявний на поточному Рахунку Кошта. (Див. додаток 2)

Депозит В«Надійний статокВ» призначеня для тихий, хто хоче отрімуваті Постійний дохід, що не чекаючі Закінчення терміну размещения коштів на Рахунку. Умови Відкриття даного депозиту передбачають можлівість Отримання Платіжної картки. p> Депозит В«гарантованого капіталВ» - це можлівість отріматі Максимальний дохід после Закінчення терміну размещения коштів на Вашому депозитному Рахунку.

Депозит В«Щасливий вікВ» - Спеціальна пропозиція для пенсіонерів. Це оптімальне співвідношення возможности КОРИСТУВАННЯ власними Кошта та Отримання доходу від размещения коштів на депозитному Рахунку. Умови Відкриття даного депозиту передбачають можлівість Отримання Платіжної картки. p> Депозит В«Персональний план збагаченняВ» Дає можлівість здійсніті заповітну мрію та отріматі додатковий прибуток.

Пайовий діверсіфікованій інвестиційний фонд відкритого типу В«УкрСиб А-ВІСТАВ» - це практичне решение для тих...ий, хто шукає можлівість прімножіті свои заощадження и Повернути їх при першій необхідності.

Надається можлівість Підвищення відсоткової ставки за депозитом - у программа заохочення вкладніків.


Розділ 5 Активні Операції банку


Процес банківського кредитування Складається з ПЄВНЄВ етапів, шкірні з якіх окремо Забезпечує решение локального Завдання, а разом досягається головна мета позичковий операцій - їх Надійність и прібутковість для банку.

Суб'єкти господарської ДІЯЛЬНОСТІ могут використовуват Такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізінговій, Іпотечний, бланкові, консорціумній.

ФІЗИЧНІ особини - споживчий кредит (позбав в національній грошовій одініці).

Процедура Надання кредитів Складається з трьох етапів.

. Підготовчій етап

На підготовчому етапі кредитний працівник вівчає можлівість Надання кредиту, проводити переговори з потенціальнім позичальником для Отримання ІНФОРМАЦІЇ Щодо его намірі Використання та повернення кредиту. Во время переговорів кредитний працівник винен візначіті ціль кредитування, узгодіті з позичальником вид кредиту та умови его Надання (суму, плату, Термін, забезпечення). p align="justify"> Перелік документів, Які винен отріматі кредитний працівник, ЯКЩО позичальником Виступає юридична особа:

- заявка на одержании кредитом;

- клопотання власника господарського товариства на одержании кредит;

копії Нотаріально завіреніх юридичних документів Щодо создания ПІДПРИЄМСТВА и предмету его ДІЯЛЬНОСТІ (Свідоцтво про державну реєстрацію),

копія правовстановлювальних документів, что підтверджують Право власності на майно, Яке Пропонується в заставу;

Витяги Із статутне документів поручітелів або гарантів, что підтверджують право відповідніх ОСІБ укладати договори забезпечення в межах, Які відповідають сумі поруки або Гарантії, ЯКЩО в забезпечення кредиту Пропонується порука або гарантія;

бізнес-план;

техніко-економічний розрахунок окупності витрат, Які кредітуються;

план техніко-економічного обгрунтування (розрахунку) кредитної Предложения;

балансів за попередні роки та квартали поточного року, а такоже на зупинення звітну дату з необхіднімі розшифровка дебіторської и кредіторської заборгованості, звіт про фінансові результати ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

баланси поручітелів або гарантів на зупинення звітну дату, інформацію Щодо фінансового стану та боргів перед бюджетом, ЯКЩО в забезпечення кредиту Пропонується застава або гарантія;

дані про Грошові потоки позичальника для ДОПОВНЕННЯ аналізу фінансового стану клієнта та визначення джерел погашення кредиту;

копії Контрактів и договорів, Які складають основу кредитного проекту;

Висновок організації, что здійсніла незалежну експертну оцінку Щодо реальної вартості нерухомості та/або транспортних ЗАСОБІВ, Які передаються в заставу. У разі відсутності цього документу експертизу майна может Здійснювати банк. p align="justify"> 2. Етап РОЗГЛЯДУ кредитного проекту та ОЦІНКИ кредітоспроможності та фінансового стану позичальника. p align="justify"> На цьом етапі працівники банку здійснюють всебічне Вивчення суб'єкта та об'єкта кредитування та оцінку різіків.

Кредитний працівник здійснює:

експертизу кредитного проекту;

аналіз фінансового стану клієнта;

Прогнозні аналіз копійчаного потоку клієнта;

підготовку схеми руху кредитних коштів.

. Оформлення кредитної документації.

При прійнятті позитивного решение Про надання кредиту здійснюється оформлення кредитної документації працівніком банку.

Кредитний працівник заводу кредитну Справу окремо на шкірного позичальника. Всі документи в кредитній деле нумеруються по Аркуша. p align="justify"> Перелік документів, Які повінні знаходітіся в кредитній деле позичальника:

документи, что Надаються Клієнтом для одержании кредитом;

схема руху кредитних коштів;

копії кредитного договору та Додатковий Угод до нього (див. додаток 3);

копії договорів Щодо забезпечення кредиту (змусить, Гарантії, страхування) та Інші документи в залежності від виду забезпечення;

Висновок представника служби безпеки банку, працівніків кредитного Підрозділу та Юридичної служби;

оцінка фінансового стану позичальник...а згідно з методик ОЦІНКИ фінансового стану та визначення класу позичальника при наданні кредиту та щоквартально;

дозволи Про надання (пролонгацію) позики (копії решение кредитного комітету філії, ПОВІДОМЛЕННЯ про решение Головного кредитного комітету);

акти перевіркі наявності майна, НАДАННЯ в заставу (на момент відачі кредиту та щомісячно);

акти перевіркі цільового Використання кредитом;

акти ОЦІНКИ вартості заставлених майна (з врахування змін кон `юнктури прайси)

копії платіжніх документів, что підтверджують факт Надання та цільового Використання кредитних коштів, нарахування и Сплату відсотків, погашення кредиту, виписки з позичкового Рахунку, Розпорядження, тощо;

- копії кореспонденції между банком та позичальником;

письмовий документація по Кожній зустрічі между будь-яким ПРЕДСТАВНИК банку та позичальника;

копії документів про Здійснення претензійно-позовної роботи.

Кредитна праворуч зберігається в металевій шафі у кредитному підрозділі банку. Орігіналі кредитного договору, додатково угідь, договорів по ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ кредитом враховуються на позабалансові рахунки та зберігаються у сховіщі банку. p align="justify"> УкрСиббанк предлагает своим Клієнтам-фізичним особам надаті Такі види кредитів:

. Кредити на товари.

. Кредити на товари в інтернет-магазинах (див. додаток 4).

. Кредити на купівлю нерухомості.

. Кредити на придбання автомобіля.

. Кредити под заставу нерухомості.

. Кредити под заставу депозиту.

. Овердрафт на платіжну картку.

УкрСиббанк предлагает своим Клієнтам-юридичним особам надаті Такі види кредитів:

В· Кредит на поповнення обіговіх коштів.

В· Кредит на придбання комерційної нерухомості.

В· Кредит на придбання обладнання/спецтехніки.

В· Кредит на придбання транспортних ЗАСОБІВ.

В· Кредит под заставу депозиту.

В· овердрафтна кредитування.

Для оформлення кредиту клієнт банку может заповнити заяву як безпосередно в банку так и через інтернет (див. додаток 5).


Розділ 6. Розрахунково-касове обслуговування


Структура банку Складається з трьох бізнес-орієнтованих напрямків:

Корпоративний бізнес - обслуговування юридичних осіб;

роздрібний бізнес - обслуговування фізічніх ОСІБ;

Фінансово-інстітуційній бізнес - Надання послуг комерційним банкам та компаніям, Які емітують Власні фінансові інструменти, як правило, Корпоративні Облігації.

Клієнтам банку Пропонується повний спектр услуг з розрахункового та касового обслуговування потокової рахунків у національній та іноземній валютах. Для зручності обслуговування КЛІЄНТІВ створені системи В«Телефон-банкВ» та В«Інтернет-банкінгВ», Які дозволяють клієнтові розпоряджатіся вільнімі Копійчаної Кошта без відвідування банку. Окрім цього, ці системи дозволяють Банкові обслуговуваті КЛІЄНТІВ у різніх регіонах. p align="justify"> На СЬОГОДНІ АТ В«УкрСиббанкВ» здійснює практично усі види розрахунково-касових послуг для фізічніх ОСІБ. До ціх услуг належати: Відкриття та ведення рахунків у національній та іноземній валютах; безготівкові розрахунки; Операції з готівковімі Кошта; Надання виписки про стан Рахунку клієнта; зарахування на рахунок безготівковіх копійчаних коштів, у тому чіслі заробітної плати; проведення конверсійніх операцій.

Поточні рахунки відкріваються фізичним особам на підставі документа, что посвідчує особу ФІЗИЧНОЇ особини (паспорт чи документ, Який его замінює); довідки про прісвоєння ідентіфікаційного номеру.

Клієнт Укладає з банком договір, в якому обумовлюються права та обов'язки сторін.

Головна перевага Полягає в тому что при знятті готівкі з Рахунку комісія банком не утрімується. При цьом комісія такоже НЕ утрімується и при зарахуванні на рахунок готівкових коштів. p align="justify"> УкрСиббанк предлагает Вам Здійснювати плате...жі у національній Валюті в межах України у касах ВіДДіЛЕНЬ.

Для Відкриття поточного Рахунку предприятие надає установі банку Такі документи:

1. Заяву на Відкриття поточного Рахунку встановленного зразки. Заява підпісується керівніком та головний бухгалтер ПІДПРИЄМСТВА

. Копію св ідоцтва про державну реєстрацію в органі ДЕРЖАВНОЇ віконавчої власти або в Іншому органі, уповноваженому Здійснювати державну реєстрацію, засвідчену Нотаріально чг органом, Який бачивши Свідоцтво про державну реєстрацію.

3. Копію належноє чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену Нотаріально. p align="justify"> 4. Копію документа, что підтверджує взяття ПІДПРИЄМСТВА на податковий облік. p align="justify"> 5. Картку Із зразки підписів ОСІБ. p align="justify"> 6. Копію документа про реєстрацію в органу Пенсійного фонду України, засвідчену Нотаріально або органом, что бачивши відповідній документ. p align="justify"> Поточні рахунки банку могут закривати за таких розумів:

заяви власника Рахунку

решение органу, на Який законом покладено Функції Щодо ліквідації або реорганізації ПІДПРИЄМСТВА;

відповідного решение суду або арбітражного суду про ліквідацію ПІДПРИЄМСТВА чг Визнання его банкрутом;

на підставах, передбачення угідь про розрахунково-касове обслуговування между установою банку та власником Рахунку.

Касові Операції банку полягають в тому, что смороду здійснюють прийом від КЛІЄНТІВ готівкі, ее видачу з кас банку, а такоже організацію обігу готівкі между Клієнтом и банком.

Порядок ведення касових операцій у національній Валюті в Україні пошірюється на ПІДПРИЄМСТВА Незалежності від форм власності и увазі ДІЯЛЬНОСТІ та їх відокремлені підрозділі, а такоже на фізічніх ОСІБ - суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. Готівка может буті здобута ними З ВЛАСНИМ рахунків у межах наявних на них коштів та на цілі, візначені у Копійчаної чеку. p align="justify"> Кошти на виплати, пов'язані з оплатою праці та виплата дівідендів, ВСІ ПІДПРИЄМСТВА та індівідуальні підпріємці мают одержуваті Виключно з каси банку. ПІДПРИЄМСТВА, что мают готівкову виручки, зобов'язані здаваті ее до банку для зарахування на їх рахунки. p align="justify"> Здавання виручки может здійснюватіся шлях:

а) безпосередньої передачі коштів самим Клієнтом до каси банку;

б) інкасації;

в) здачі готівкі на предприятие и подалі переказом ее на Поточні рахунки предприятий.

Если в банку є надлишок готівкі, то ВІН з Дозволу НБУ может реалізуваті ее Іншому банку. Операція з продажу готівкі проходити по коррахунках обох банків у НБУ. У других випадка надлишок готівкі зараховується на коррахунок банку в НБУ. br/>

Розділ 7. Операції з Платіжними картками


АТ В«УкрСиббанкВ» є членом міжнародніх платіжніх систем:

- Master Card International,

- Visa International.

УкрСиббанк надає можлівість Відкрити будь-яку платіжну карту міжнародніх платіжніх систем VISA и MASTERCARD, починаючі від найдемократічнішіх Cirrus/Maestro або Visa Electron та закінчуючі елітнімі картами класу GOLD та PLATINUM (див. додаток).

Платіжна картка УкрСиббанку - це пластикова картка, что надає можлівість ее держателю безготівковім Шляхом сплачуваті за товари та послуги в торговельних точках (магазинах, ресторанах, через Інтернет, тощо), отрімуваті готівкові кошти у банкоматах та відділеннях банку, а такоже користуватись цілім поруч Додатковий ПЕРЕВАГА від УкрСиббанку.

Цілодобова служба клієнтської ПІДТРИМКИ АТ В«УкрСиббанкВ» поможет вірішіті питання, Які могут вінікнуті во время КОРИСТУВАННЯ карткою, надаті інформацію про реальний Залишок коштів на Рахунку, зарахованіх та списання коштах.

Щоб отріматі платіжну карту звітність, Усього позбав звернута до будь-якого найближче відділення УкрСиббанку та заповнити НАДАННЯ співробітніком банку пакет документів при цьом пред'явив паспорт або документ, что его замінює; довідку про прісвоєння ідентіфікаційного номеру.

Згідно з внутрішнімі "Правилами Здійснення операцій за банківськімі Карткова (потокові) та депозитно рахунками, відкрітімі клієнтами в ПАТ" Укрсиббанк розрахунково-касові Операції з використаних Банківських платіжніх карток мают наступні режими:

1. Банк на підставі НАДАННЯ Держателем відповідно до вимог чинного законодавства України документів відкріває Держателю Рахунок або Рахунок та Депозит, віпускає та надає Держателю КАРТКА та ПІН - конверт до неї, а такоже Забезпечує Здійснення розрахунк...ів за Операціямі проведенням з використаних Картки, в межах витратності ліміту;

2. Банк может Відкрити власників кредитних лінію в сумі, візначеній Договором. У залежності від виду Тарифного пакету Кредитна лінія может буті Надал з встановленного забезпечення повернення коштів або без нього;

3. За письмовий Заявивши Держателя Банк может надаті іншім его довіренім особам право КОРИСТУВАННЯ Кошта, что знаходяться на Рахунку, Шляхом випуску Додатковий Карток. У разі Отримання Карток таких осіб (держателів Додатковий Карток) безпосередно Держателем, Який є власником Рахунку, Картки вважаються отриманий Власниками Додатковий Карток;

Проведення операцій з використаних Картки здійснюється Наступний чином:

1. Тримач особисто або через других ОСІБ здійснює поповнення Рахунку/Депозиту способами, что НЕ суперечать поважної Законодавство України;

. При поповненні Рахунку/Депозиту готівковім або безготівковім Шляхом у Валюті Рахунку/Депозиту, Банк зараховує кошти на Рахунок НЕ пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту Отримання їх Банком ;

3. При зарахуванні на Рахунок/Депозит, власником Якого є Тримач - нерезидент, коштів в національній або іноземній Валюті Держателем або Держателем Додаткової Картки, до Банку повінні надаватісь документи, что підтверджують джерела Походження ціх коштів;

. При проведенні безготівковіх платежів з використаних Картки для Здійснення оплати вартості товарів (услуг), Тримач підпісує Чек Платіжного терміналу або Сліп, Попередньо перевірівші правільність зазначення в ньом суми коштів та дати Здійснення Операції.

Банк нараховує та сплачує Держателю проценти на Залишки коштів, что знаходяться на Рахунку/Депозіті у розмірах, визначених у відповідності до умів Договором та ціх Правил.

Банк має право Изменить встановлений Договором розмір ставки, за Якою нараховують відсотки на Залишки коштів на Рахунку/Депозиту.

ПАТ В«УкрсиббанкВ» предлагает своим Клієнтам великий спектр платіжніх карток и Додатковий услуг до них.

ПЕРЕВАГА КОРИСТУВАННЯ Платіжними картками УкрСиббанку:

В· можлівість сплачуваті за товари та послуги у торговельно точках та у мережі Інтернет за помощью Платіжної картки;

В· Цілодобовий доступ до Власного грошів будь-де, за помощью банкоматів Банку , банків-партнерів в Україні та поза ее межами ;

В· Отримання всех ПЕРЕВАГА современного банківського обслуговування при оформленні пакетної Предложения All Inclusive . Такоже, в рамках пакетної Предложения All Inclusive діють Ексклюзивні Предложения від MasterCard ;

В· Отримання Додатковий прибутку у вігляді відсотків на Залишок коштів на Карткова Рахунку;

В· можлівість без КОМІСІЇ оплачуваті послуги мобільного звязку помощью банкоматів УкрСиббанку;

В· можлівість переказувати кошти на Другие карткові рахунки помощью банкоматів УкрСиббанку;

В· контроль руху коштів на Вашому Карткова Рахунку за помощью послуги GSM-банкінг (SMS-банкінг) (див. додаток 7) ;

В· Отримання знижок у рамках програми В«Плюсуй з нами!В» .


Розділ 8. Відділ валютних операцій та валютного контролю


Во время Здійснення валютно-обмінніх операцій Відділення ПАТ В«УкрСиббанкуВ» керують: Інструкцією про порядок організації та Здійснення валютно-обмінніх операцій на территории України, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановив Правління национального банку України от 12 грудня 2002р. № 502, технологічною картою на банківський продукт та послугу Здійснення валютно-обмінніх операцій .

Для Здійснення операцій купівлі-продаж іноземних валют у касі ВіДДіЛЕНЬ у доступному для Огляду клієнтами місці розміщується наступна інформація:

- копія наказу про встановлення курсів купівлі та продаж іноземних валют;

- ПЕРЕЛІК операцій, Які здійснює каса відділення;

- ПОВІДОМЛЕННЯ про обов'язковість Здійснення касиром операцій з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній або іноземній Валюті в разі йо звернення з відмовою від валютно-обмінної Операції НЕ пізніше 15 хвилин после проведення Такої Операції;

- ПОВІДОМЛЕННЯ русски та іноземними мовами Щодо возможности Здійснення фізічнімі персонами - нерезидентами зворотнього обміну невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту позбав за умови пред'явлення ними довідки за формою № 377 ;

- копія/витяг решение уповноваженого органу Банку про встановлення тарифів комісійної винагородой за операціямі, Які здійснює каса Відділення, засвідчена підпісом керівника Відділення та скріплена печаткою Відділення;

- ПОВІДОМЛЕННЯ про ознакой платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, Які пріймаються банками на территории України.

Встановлення курсів валют

Курсі купівлі та продаж іноземних валют за ГРИВНІ в касі Відділення встановлюються щоденно до качану РОБОЧЕГО дня згідно з наказом Банку/філії, копія Якого засвідчується підпісом керівника Відділення та печатка Відділення. У наказі про встановлення курсів купівлі та продаж іноземних валют за ГРИВНІ в касі Відділення Зазначаються дату, годину, з Якого діють Установлені курси, значення курсів купівлі та продаж іноземних валют за ГРИВНІ, Місцезнаходження каси. p align="justify"> У разі Зміни курсів купівлі та продаж іноземних валют ПРОТЯГ Операційного дня наказ про зміну курсів оформляється таким самим чином з обов язковим зазначенням дати та часу з Якого діють Установлені курси.

Перевірка кас ВіДДіЛЕНЬ Щодо Дотримання порядку Здійснення валютно-обмінніх операцій працівнікамі теріторіального управління национального банку.

Відповідно до Положення про порядок проведення виїзних, невіїзніх (камеральних) перевірок Щодо Дотримання банками, іншімі фінансовімі установами, національнім оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на территории України, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Ухвалили Правління НБУ від 21 вересня 2007р. № 338, каса Відділення підлягає Перевірці Дотримання встановленного порядку організації та Здійснення валютно-обмінніх операцій. p align="justify"> У разі Здійснення перевіркі працівники Відділення керують Вимогами Порядку взаємодії працівніків установ ПАТ В«УкрСиббанкВ» во время проведення перевірок кас банку (філій, ВіДДіЛЕНЬ) Щодо Дотримання порядку Здійснення валютно-обмінніх операцій, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ рішенням Правління ПАТ В«УкрСиббанк В»17.01.08, протокол № 368.

Факт Здійснення перевіркі фіксується в Журналі реєстрації перевірок , відповідно до вимог Порядку ведення Журналу реєстрації перевірок, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ наказом Держкомітету України по вопросам развития предпринимательства від 10.08.98 № 18.


Розділ 9. Служба безпеки


У боротьбі за клієнта ВАЖЛИВО роль відіграє високий професіоналізм службовців ПАТ В«УкрСиббанкуВ» и здатність банку Забезпечити зберігання банківської Таємниці. Аджея клієнт надасть ПЕРЕВАГА самє тому банку, в якому запропонують професійне, швидко и вігідне обслуговування. p align="justify"> На підрозділі служби безпеки ПАТ В«УкрСиббанкуВ» покладаються Такі Завдання: організація режімів конфіденційного діловодства, недопуску співробітніків и сторонніх ОСІБ до конфіденційної ІНФОРМАЦІЇ, безпеки проведення ДІЛОВИХ Нарад и переговорів, зберігання, учета и знищення носіїв конфіденційної ІНФОРМАЦІЇ та ін.; Виявлення каналів можливіть виток ІНФОРМАЦІЇ, їхня нейтралізація.

Основні Загрози безпеки АБС можна розподіліті на Такі групи: інформаційні, програмно-математичні, ФІЗИЧНІ, Радіоелектронні, організаційно-правові.

Установка програмних закладок - це спеціально розроблено и Прихована впроваджено в захіщену систему программа, яка Дає змогу зловмісніку дістаті доступ до захіщеніх ресурсів системи.

До законодавчих ЗАСОБІВ захисту відносяться ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, Які регламентують правила Використання ї ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ обмеженності доступу и встановлюються крімінальну відповідальність за Порушення ціх правил, а такоже КОЖЕН працівник банку В«УкрсиббанкВ» підпісує договір.

Під Організаційним розуміється захист інформації Шляхом регулювання доступу до всіх ресурсів системи (технічним Засоба, системам телекомунікацій та зв `язку, програмнного елементами ТОЩО). У автоматизованих системах інформаційного забезпечення повінні буті регламентовані порядок роботи Користувачів и персоналу, право доступу ...до ІНФОРМАЦІЇ, окремим файлам та баз даніх. p align="justify"> Одним Із найважлівішіх Видів ІНФОРМАЦІЇ в банку є гроші в Електрон вігляді, того у фундаменті ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ в автоматизованих Банківських системах перебувати захист електронного копійчаного обігу.

Вибір ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ в Банківських автоматизованих системах - складаний завдання, при розв'язанні Якої нужно враховуваті Різні Можливі Дії Щодо Порушення роботи Такої системи, ВАРТІСТЬ реалізації різніх ЗАСОБІВ захисту и наявність різніх зацікавленіх сторін. При віборі таких ЗАСОБІВ ВАЖЛИВО знаті, что сучасна наука має в своєму розпорядженні методи, что дозволяють вібрато таку сукупність ЗАСОБІВ захисту, яка забезпечен максімізацію Міри безпеки ІНФОРМАЦІЇ при даніх витрат або мінімізацію витрат при заданому Рівні безпеки ІНФОРМАЦІЇ. p align="justify"> Висновки


Пройшовші практику в Ужгородська відділені ПАТ В«УкрсиббанкВ» я дійшов Наступний вісновків.

Во время практики студенти отримуються Нові знання, уміння и навички, в основному при віконанні конкретних практичних Завдання, того праця студентов на штатних посадах є найбільш доцільною. За наявності вакантного місць студенти могут буті зараховані на штатні посади, ЯКЩО робота па них відповідає Вимогами програми практики. p align="justify"> Виробнича практика для студента - це можлівість:

В· набути досвід роботи у колектіві;

В· Сформувати та поглібіті свое розуміння умів ДІЯЛЬНОСТІ банківської встанови в СУЧАСНИХ умів розвітку ЕКОНОМІКИ України;

В· застосуваті набуті знання на практіці;

В· дива учасником процеса ДІЯЛЬНОСТІ банки І удосконаліті свои практичні навички и набути Певний досвід практичної роботи;

В· оволодіті навиками та вміннямі Виконання Завдання та обов'язків окрем функціональніх Підрозділів та фахівців;

В· взяти доля у конкурсі на здобуття постійної роботи у банку;

В· здобудуть відгук и Рекомендації за результатами роботи во время практики для Наступний працевлаштування.

Виробнича практика для базового ПІДПРИЄМСТВА це можлівість:

В· якісного и ефективного відбору кадрів з набором ПРОФЕСІЙНИХ и псіхологічніх характеристик, необхідніх для зайняття відповідної посади;

В· виховання молодих спеціалістів згідно з нормами, правилами и цінностямі банку, его методами управління, корпоративної культури та діловою етико;

В· оптімізації витрат ресурсів на навчання спеціаліста в процесі роботи;

В· Підвищення ПРОФЕСІЙНОГО уровня співробітніків встанови, Які Працюють наставниками и керівнікамі практики.

Одним Із напрямів развития банку є Розширення філіальної мережі та максимальними набліження традіційніх и новітніх вісокотехнологічніх Банківських ПРОДУКТІВ з високим рівнем якості до КЛІЄНТІВ.

Серед Головня цілей філіальної мережі банку є Надання полного спектру Банківських услуг и операцій, Формування стабільної регіональної клієнтської бази, оптимальна структура актівів и пасівів. Наявність філіальної мережі надає Додатковий конкурентності ПЕРЕВАГА банку - перерозподіл ФІНАНСОВИХ потоків между регіонамі. p align="justify"> плановість Джерелами по зміцненню фінансового стану ПАТ В«УкрСиббанкуВ» є:

ЗРОСТАННЯ доходів банку за рахунок (Збільшення ОБСЯГИ прибуткових операцій и Прибутковість актівів);

Оптимізація витрат банку за рахунок (зниженя вартості Залучення ресурсів, ЗРОСТАННЯ ВЛАСНА коштів як джерела ресурсів);

мобілізація ресурсів (у тому чіслі Усунення невідповідностей между активними и Пасивні операціямі);

Підвищення уровня менеджменту.

Додаток 1

банк управління касовий картка

Правила (ДОГОВІРНІ умови) размещения вкладів фізічніх ОСІБ АТ В«УкрСиббанкВ»

Сфера! застосування Правил

Ці В«Правила (ДОГОВІРНІ умови) размещения вкладів фізічніх ОСІБ АТВ« УкрСиббанк В»(далі - Правила) є пропозіцією до Укладення договору банківського внеску (депозиту) i застосовуються у випадка Укладення между АТВ« УкрСиббанк В»та вкладник договором банківського внеску (депозиту).

Правила застосовуються и є невід ємною Частинами Виключно Договором банківського внеску (д...епозиту) з Правилами АТ В«УкрСиббанкВ».

право не застосовуються для врегулювання відносін за будь-Якими іншімі договорами, стороною якіх є АТ В«УкрСиббанкВ».

Договір, что зазначено Вище, іменується в ціх Правилах В«ДоговірВ» и под ЦІМ терміном розуміється Договір, Укладення з вкладник з усіма Додатками, а такоже з цімі Правилами.

У ціх Правилах Терміни Використовують у такому значенні

В«БанкВ» - АТ В«УкрСиббанкВ»;

В«валютаВ» - національна валюта України або іноземна валюта;

В«ВнесокВ» - Грошові кошти, что розміщуються вкладник на Рахунку в Банку згідно з умів Договором банківського внеску (депозиту);

В«вкладникВ» - фізична особа, яка здійснює размещения готівкових (безготівковіх) копійчаних коштів на Рахунку у Банку на договірніх умів;

В«Дата виплатиВ» - дата, в якові Банк винен віплатіті вкладник проценти за Вкладом;

В«Дата внесенняВ» - дата, в якові вкладник розміщує Грошові кошти на Рахунку;

В«Дата поверненняВ» - дата, в якові Банк винен Повернути вкладник Грошові кошти розміщені на Рахунку;

В«ДоговірВ» - Договір банківського внеску (депозиту) з усіма Додатками, а такоже з цімі Правилами, Які є невід ємною Частинами Договором у випадка его Укладення между Банком та вкладник ;

В«законодавство УкраїниВ» - чінне законодавство України, в т.ч. нормативно-правові акти национального банку України (далі за текстом - НБУ);

В«ЗаяваВ» - документ, что заповнюється вкладник для повернення суми Вкладу у Дату повернення;

В«іноземна валютаВ» - валюта, что візнається конвертування Національнім банком України, у відповідності до вимог законодавства України;

В«національна валютаВ» - національна валюта України;

В«РахунокВ» - Вкладний рахунок, что відкрівається Банком вкладник для размещения Вкладу;

В«СторонаВ» - Банк або вкладник окремо;

В«СторониВ» - Банк та вкладник разом;

В«ФондВ» - Фонд гарантування вкладів фізічніх ОСІБ.

Інші Терміни, что вжіваються в ціх Правилах, мают значення І Зміст відповідно до законодавства України.

Розділ 1. Предмет та основні умови Договору

1.1. За Договором Банк пріймає на зберігання від вкладник або для нього Вклад та зобов'язується віплачуваті Вкладнікові таку суму Вкладу та проценти на нього на умів та в порядку, встановленому Договором.

Вклад, Залучення на умів Договором, що не є інвестіційнім внеском у розумінні законодавства України та діючіх тарифів Банку.

Залучення Вкладу підтверджується Договором та документами, что засвідчують внесення/Перерахування грошової суми (Квитанція від заяви на переказ готівкі, Платіжне доручення, тощо) та Які відповідають Вимогами законодавства України.

1.2. При надходженні копійчаних коштів від Іншої особини вважається, что вкладник погодівся на одержании копійчаних коштів від Іншої особини, Надал їй необхідні дані про Рахунок за Внеском. При цьом, готівкове поповнення рахунку здійснюється іншою особою відповідно до вимог законодавства України.

.3. У разі Внесення коштів у готівковій ФОРМІ - повернення коштів здійснюється готівкою через касу Банку або у безготівковій ФОРМІ на рахунок зазначеній вкладник у Заяві.

У разі надходження коштів у безготівковій ФОРМІ з потокового або Іншого Рахунку вкладник, кошти повертаються:

- у безготівковій ФОРМІ на зазначеній вкладник у Заяві рахунок; або

у готівковій ФОРМІ через касу Банку з утримання КОМІСІЇ (Із суми безготівковіх надходження) згідно з тарифами Банку.

1.4. Если Вклад Розміщено в національній Валюті, то Банк повертає Вкладнікові суму Вкладу и нараховані за ним проценти у Валюті Вкладу.

Если Вклад Розміщено в іноземній Валюті, то у разі повернення суми Вкладу та/або виплати нарахованих за ним процентів готівкою через касу, Банк повертає Вкладнікові: цілу Частину у Валюті Вкладу, дробові Частину - у національній Валюті за комерційним курсом купівлі Банком іноземної валюти на дату виплати.

1.5. У разі повернення коштів у безготівковій ФОРМІ на рахунок згідно з умів цього Договору сума Вкладу и нараховані за ним проценти повертаються у Валюті Вкладу.

Если Вклад Розміщен...о в іноземній Валюті, то у разі повернення коштів готівкою згідно з умів цього Договору, за Заявивши вкладник Банк может Повернути Вкладнікові суму Вкладу и нараховані за ним проценти у національній Валюті за комерційним курсом купівлі Банком іноземної валюти на дату виплати.

1.6. У разі, ЯКЩО вкладник НЕ вімагає повернення строкового Вкладу в Дату повернення, то з цієї Даті дія Договору подовжується на такий самий строк зберігання. У цьом разі Датою повернення вважається остання дата рядок, на Який Було подовжено дію Договору.

1.7. За годину зберігання та КОРИСТУВАННЯ Кошта Банк нараховує ї віплачує вкладник проценти на суму Вкладу за ставкою встановленного у Договорі або іншою ставкою згідно з умів Договору.

1.7.1. У разі подовжений рядок Дії Договору процентна ставка на новий рядків встановлюється у розмірі базової процентної ставки за даним увазі вкладом, что Діє на дату подовжений рядок Дії Договору .

1.7.2. Проценти нараховують на суму Вкладу, что розміщена на Рахунку від дня, наступного за Датою внесення, до дня, что передує Даті повернення. У разі Дострокове розірвання договору відсотки нараховують до дня, что передує дню розірвання Договору. Проценти нараховують методом В«факт/фактВ», тоб віходячі з фактічної кількості днів у Місяці та у году.

1.8. Если Вклад Розміщено на умів щомісячної виплати процентів, то нараховані проценти за Договором перераховуються вкладник щомісячно на рахунок зазначеній у Договорі або сплачуються готівкою через касу Банку.

1.8.1. Нараховані проценти за Договором сплачуються Вкладнікові зазначеного в Договорі числа кожного місяця, наступного за місяцем внесення вкладу (Дата виплати). У випадка подовжений рядок Дії Договору згідно з умів п.1.6. Правил, виплата нарахованих процентів здійснюється через місяць з дати такого подовжений та такого ж числа шкірного Наступний місяця ПРОТЯГ рядок Дії Договору, ЯКЩО Інше НЕ передбача Договором або Додатковий Угодами до нього.

.8.2. Если Дата виплати пріпадає на святковий, вихідний або неробочий день, виплата процентів проводитися в перший робочий день, наступного за Датою виплати. Проценти, що не Отримані вкладник у Дату виплати, могут буті Отримані в будь-який робочий день после Даті виплати ПРОТЯГ рядок Дії Договору.

1.9. Если Вклад Розміщено на умів виплати процентів напрікінці рядок, то нараховані проценти за Договором сплачуються Вкладнікові напрікінці рядок Дії Договору на рахунок зазначеній у Договорі або сплачуються готівкою через касу Банку .

1.10. Банк повертає вкладник кошти, перераховані останнім до Банку без зарахування їх на Рахунок, у разі:

- ЯКЩО у Термін Даті Внесення вкладник перерахував до Банку Грошові кошти в сумі, яка НŠ​​відповідає розміру суми Вкладу, зазначеному у Договором, або

ЯКЩО вкладник перерахував до Банку Грошові кошти Незалежності від суми раніше або пізніше Даті внесення.

Кошти, Які надійшлі до Банку та згідно з умів цього пункту Правил не могут буті зараховані на Рахунок, Банк повертає на тій самий рахунок, з Якого Такі кошти були перераховані до Банку, що не пізніше Наступний РОБОЧЕГО дня, что слідує за Датою їх Перерахування до Банку. У випадка готівкового Внесення коштів у віщезазначеніх випадка, Банку не пріймає Такі кошти та сообщает про неможлівість зарахування останніх на Рахунок. p align="justify"> 2. Умови та порядок обслуговування Вкладу

2.1. Повернення Вкладу в Дату повернення, зазначену в Договорі, здійснюється на підставі Заяви. Заяву вкладник подає до Банку у двох прімірніках НЕ пізніше Даті повернення. Один примірник Заяви з відміткою Банку про Отримання повертається вкладник.

2.1.1. У випадка ЯКЩО вкладник бажає Повернути Вклад та нараховані проценти через касу Банку, при цьом вкладник подавши Заяву НЕ пізніше Даті повернення, альо не звернув для фактичного Отримання вкладом в Дату повернення, то Договір з цієї дати Продовжує свою дію на умів вкладом на Вимогами без нарахування процентів. У такому випадка вкладник может отріматі Вклад та нараховані проценти через касу Банку в тому відділенні, де Було Розміщено Вклад, в будь-який робочий день Банку.

.1.2. Если вкладник бажає Повернути Вклад Шляхом Перерахування копійчаних коштів на Власний Рахунок, то ВІН винен звернута до Банку з Заявивши НЕ пізніше Дат...і повернення та Зазначити в ній рахунок, на Який звітність, перерахуваті Вклад та нараховані проценти.

2.2. Повернення Вкладу до Настанов Даті повернення, зазначеної в Договорі, вважається Дострокове поверненням и здійснюється на підставі заяви про Дострокове повернення вкладу. Таку заяву вкладник подає НЕ пізніше чем за 2 (два ) Робочих Дні до дати в якові бажає Повернути Вклад.

.3. Если Дата повернення або дата Дострокове повернення Вкладу пріпадає на святковий, вихідний або неробочий день, то Виконання Банком своих зобов язань Щодо повернення Вкладу та виплати нарахованих за Внеском процентів переноситися на Наступний за ним перший робочий день Банку без нарахування процентів за додатковий годину перебування коштів на Рахунку.

2.4. У випадка Зміни або припиненням Дії продукту на умів Якого Розміщено Вклад за Договором, Банк за 14 (Чотирнадцять) календарних днів до дати припиненням Дії/Зміни такого продукту сообщает вкладника про таке (у) припиненням Дії/зміну та про Нові умови на якіх буде подовжено дію існуючіх вкладів Шляхом размещения Повідомлень на ІНФОРМАЦІЙНИХ стендах у пріміщенні Банку та/або на сайті На даний АТ В«УкрСиббанкВ» my.ukrsibbank.com.

У випадка, ЯКЩО вкладник не звернув до Банку для Отримання Вкладу у дату Закінчення рядок Дії Договору, вважається, что вкладник погодівся на подовжений рядок Дії Договору на новіх умів.

2.5. У випадка Дострокове розірвання Договору з ініціативи вкладника, за вінятком умів п. 2.6. Правил, Банк у день такого Дострокове повернення здійснює наступні Дії, а самє:

а) віплачує вкладник суму процентів, нарахованих з дня, что слідує за Датою последнего нарахування процентів, до дня, Який передує даті Дострокове повернення, Шляхом Перерахування коштів на рахунок вкладника у Банку, зазначеній у заяві про Дострокове повернення вкладу, або через касу Банку, при цьом нарахування таких процентів здійснюється за ставкою, розмір Якої визначеня в Договорі;

б) при поверненні Вкладу Банк утрімує Із суми Вкладу Зайве виплаченими вкладник суму процентів за Договором, розмір Якої складає:

85% (вісімдесят п ять процентів) від Загальної суми всех нарахованих та сплачених за Договором процентів на дату такого Дострокове повернення, за умови знаходження коштів на Рахунку рядку до 181 ( включно) календарного дня;

50% (п `ятдесят процентів) від Загальної суми всех нарахованих та сплачених за Договором процентів на дату такого Дострокове повернення, за умови знаходження коштів на Рахунку Строком від 182 до 366 (включно) календарних днів;

25% (двадцять п ять процентів) від Загальної суми всех нарахованих та сплачених за Договором процентів на дату такого Дострокове повернення, за умови знаходження коштів на Рахунку Строком від 367 календарних днів.

Укладаючі Договір, вкладник Дає Банку згоду на Вчинення Дій, передбачення ЦІМ пунктом Договору.

2.6. У разі Дострокове розірвання Договору, рядків Дії Якого подовжено згідно з п. 1.6 Правил, Зайве виплачена сума процентів Розраховується з дня такого подовжений. Проценти нараховані до дня подовжений рядок Дії Договору віплачуються вкладник без! Застосування обмежень, зазначеніх у п. 2.5 Правил.

2.7. Банк має право відмовіті Вкладнікові в здійсненні фінансової Операції у випадка встановлення, что така Операція містіть ознакой Операції, что підлягає Фінансовому МОНІТОРИНГУ відповідно до Закону України В«Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом В»та/або в других випадка, визначених законодавством України.

.8. Банк має право Вимагати у вкладник Надання документів и відомостей, необхідніх для з'ясування его ОСОБИСТОСТІ, суті ДІЯЛЬНОСТІ, фінансового стану, законності перебування на территории України та джерел Походження готівкових копійчаних коштів в іноземній та/або національній Валюті згідно з законодавством України. У випадка Ненадання вкладник необхідніх документів чг відомостей, чі навмісного Надання неправдивої документів чг відомостей про себе, Банк має право відмовіті Вкладнікові в его обслуговуванні.

.9. Особливі умови.

2.9.1. Вклад В«Персональний план збагаченняВ».

2.9.1.1. ПРОТЯГ рядок Дії Догов...ору вкладник або Інша особа зобов язаний (-на) щомісяця поповнюваті Рахунок НЕ пізніше числа, что передує числу, аналогічному Даті внесення в шкірному Наступний Місяці.

После подовжений рядок Дії Договору, згідно з п. 1.6. Правил, поповнення рахунку здійснюється НЕ пізніше числа, что передує числу, аналогічному даті подовжений рядок Дії Договору у кожному Наступний Місяці. p align="justify"> .9.1.2. Если Дата внесення/дата подовжений пріпадає на період з 29 по 31 число місяця, то при відсутності такого числа в Наступний місяцях, поповнення рахунку здійснюється НЕ пізніше последнего РОБОЧЕГО дня такого місяця.

.9.1.3. Если Дата внесення/дата подовжений пріпадає на святковий, вихідний або неробочий день, то поповнення рахунку здійснюється НЕ пізніше попередня РОБОЧЕГО дня.

.9.1.4. При розміщенні максимально допустімої суми Вкладу або повторному невіконанні умів п.2.9.1.1. процентна ставка не змінюється.

2.9.1.5. Банк повертає вкладник кошти, перераховані останнім до Банку без зарахування їх на Рахунок, у випадка зазначеніх у п. 1.10. Правил, а такоже, ЯКЩО после Внесення суми поповнення, сума розміщеніх коштів перевіщіть максимально допустиму суму Вкладу, зазначену в Договорі.

2.9.2. Вклад на Вимогами В«Активні грошіВ».

2.9.2.1. На Рахунок НЕ здійснюється зарахування виплат пенсійного та соціально-орієнтованого спрямування, передбачення законодавством України.

2.9.2.2. Банку не здійснює за рахунками розрахункові Операції и НЕ пріймає Платіжні документи Клієнта.

2.9.2.3. ПРОТЯГ рядок Дії Договору вкладник має право зніматі з Рахунку Грошові кошти, альо при цьом вкладник зобов язаний підтрімуваті на Рахунку мінімальній Залишок коштів зазначеній у Договорі.

Если вкладник ініціює зняття коштів з Рахунку у сумі, после зняття Якої Залишок коштів на такому Рахунку буде меншим за встановлений Договором мінімальній Залишок, вважається, что цією дією вкладник ініціює припиненням Договору, внаслідок чого вкладник видають ВСІ кошти , что знаходяться на Рахунку, Договір вважається припиненням, а Рахунок закрівається.

Если в результаті списання коштів з Рахунку з ініціативи стягувача (зокрема, у випадка списання коштів на Виконання решение суду ТОЩО) Залишок коштів на Рахунку вкладник становится меншим за встановлений Договором мінімальній Залишок, альо НЕ дорівнює нулю, Договір НЕ вважається припиненням, та Рахунок НЕ закрівається; ЯКЩО Залишок дорівнює нулю, рахунок закрівається и Договір вважається припиненням.

2.9.2.4. У випадка Відкриття Рахунку в національній Валюті, Банк має право нарахуваті та Сплатити вкладник проценти за підвіщеною процентною ставкою, ЯКЩО вкладник ПРОТЯГ календарного місяця НЕ знімав Грошові кошти з Рахунку.

Нарахування підвіщеної процентної ставки здійснюється Банком окремо за КОЖЕН повний календарний місяць, протягом Якого вкладник НЕ знімав Грошові кошти з Рахунку. При цьом, ЯКЩО Договір Укладення после Першого числа календарного місяця, такий місяць НЕ Враховується для розрахунку підвіщеної процентної ставки. p align="justify"> Розмір Підвищення процентної ставки встановлюється в залежності від кількості календарних місяців, протягом якіх вкладник НЕ знімав Грошові кошти з Рахунку и візначається згідно з Графіком Підвищення процентної ставки, что розміщується на ІНФОРМАЦІЙНИХ стендах у пріміщенні Банку.

Процентна ставка может підвіщуватісь шкірного календарного місяця, альо НЕ больше трьох місяців поспіль. После Закінчення такого трьохмісячного періоду розмір процентної ставки встановлюється на Рівні, что візначається відповідно до Договору. p align="justify"> Про зміну умів нарахування та розміру Підвищення процентної ставки Банк сообщает вкладник у порядку, визначеному п. 2.9.2.4.2. Правил. p align="justify"> 2.9.2.4.1. После Закінчення шкірного трьохмісячного періоду, протягом Якого здійснювалось Підвищення, розмір процентної ставки вновь может буті збільшеній у порядку, Вказаною в пункті 2.9.2.4. ціх Правил. При цьом такий трьохмісячний Период может повторюватісь НЕОБМЕЖЕНИЙ кількість разів.

.9.2.4.2. Підвищення процентної ставки в календарному Місяці, в якому Було Знято Грошові кошти з Рахунку, що не здійснюється. У такому випадка розмір процентної ставки встановлюється на Рівні, что візначається відповідно до п.1.2.4. Договором. ... Подалі Підвищення процентної ставки может здійснюватісь у загально порядку з Наступний календарного місяця при віконанні вкладник умів п. 2.9.2.4. Правил.

Про встановлення новіх та/або зміну діючіх тарифів та/або розміру Підвищення процентної ставки, Банк сообщает вкладник Шляхом размещения відповідніх Повідомлень на ІНФОРМАЦІЙНИХ стендах у приміщені Банку та/або іншім способом не пізніше чем за 14 (Чотирнадцять ) календарних днів до дати вступу в дію новіх тарифів та/або нового розміру Підвищення процентної ставки.

2.9.2.5 вкладник, у разі Незгодя з новімі та/або зміненімі розмірамі тарифів та/або розміром Підвищення процентної ставки зобов язаний письмово повідоміті про це Банку не пізніше последнего РОБОЧЕГО дня, что передує даті качану Дії новіх тарифів та/або нового розміру Підвищення процентної ставки.

Факт ненадходження такого письмовий ПОВІДОМЛЕННЯ вкладник про Незгодя обслуговуватісь на новіх умів на зазначену у Договорі адресою Банку для листування таборували на Последний робочий день, что передує даті качану Дії новіх тарифів та/або нового розміру Підвищення процентної ставки, є Згідно вкладник на его обслуговування за новімі тарифами та/або новим розміром Підвищення процентної ставки.

.9.2.6 Проценти за вкладом нараховують в Останній робочий день місяця за період з последнего календарного дня попередня місяця до дня, что передує последнего календарному дню потокового місяця, на суму коштів, что Фактично розміщуваліся на вкладному Рахунку таборували на Кінець шкірного календарного дня місяця. Відсотки не нараховують за день в Який проводитися Закриття Рахунку та день что передує дню такого Закриття. Проценти нараховують методом В«факт/фактВ», тоб віходячі з фактічної кількості днів у Місяці та у году. Нараховані проценти за Договором зараховуються на Рахунок в Останній робочий день місяця, а в разі Закриття Рахунку - у день такого Закриття.

Розділ 3. Обов язки СТОРІН

3.1. Банк зобов'язується:

3.1.1. Нести повну відповідальність за Збереження коштів вкладник, розміщеніх згідно з умів Договору.

.1.2. Прийняти на зберігання від вкладник або для нього Грошові кошти (Вклад) на Рахунок згідно з Вимогами законодавства України, умів Договором та своєчасно Здійснювати Операції за ЦІМ Рахунка.

3.1.3. Проводити нарахування та виплату процентів на умів визначених Договором з урахуванням вимог податкового законодавства України.

3.1.4. Повернути Вклад відповідно до умів, встановленного Договором.

3.1.5. Зберігаті таємницю операцій за рахунками вкладник відповідно до Закону України В«Про банки и банківську діяльністьВ» та цього Договору.

3.2. вкладник зобов'язується:

3.2.1. Внести кошти на Рахунок у сумі та в рядків, визначеня умів Договору.

3.2.2. У разі Зміни місця проживання письмово повідоміті про це Банк у 3-денний рядків з моменту Зміни місця проживання.

.2.3. У випадка Зміни вимог НБУ Щодо документів, необхідніх для Відкриття ї проведення операцій за рахунками, протягом одного місяця надаті запітувані Банком документи чг інформацію.

.2.4. Надаваті за Вимогами Банку в ПОВНЕ обсязі достовірну інформацію, необхідну для з'ясування ОСОБИСТОСТІ, суті ДІЯЛЬНОСТІ и фінансового стану, законності перебування на территории України та джерел Походження готівкових копійчаних коштів в іноземній та/або національній Валюті згідно з законодавством України.

Розділ 4. Відповідальність СТОРІН, порядок РОЗГЛЯДУ спорів

4.1. У випадка невиконання або неналежного Виконання умів Договором, сторони несуть відповідальність у відповідності до законодавства України.

.2. Спори, что вінікають ПРОТЯГ Дії Договору, вірішуються Шляхом переговорів. У разі недосягнення Згоди - у суді.

Розділ 5. Форс-мажор

5.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне Виконання своих зобов'язань за Договором, у випадка Виникнення обставинні непереборної сили, до якіх відносяться: стіхійні лиха, аварії, Пожежі, Масові безладдя, страйки, Ві...йськові Дії, протиправні Дії третіх ОСІБ, вступ у дію законодавчих АКТІВ, Урядовий Постанов и розпоряджені державних органів, АКТІВ нормативного ї ненормативного характеру НБУ, что прямо або побічно забороняють чг обмежують можлівість належноє Виконання Сторонами своих зобов'язань за Договором, тощо (далі - форс-мажор), альо НЕ обмежуються ними. При наявності форс-мажорних обставинні рядків Виконання зобов'язань, за Договором, відсувається відповідно на рядків Дії ціх обставинні.

.2. сторонах будинків, что при наявності форс-мажорних обставинні, шкірних Зі СТОРІН інформує одна одну негайно та не вімагає від Іншої Сторони відшкодування можливіть збитків.

Розділ 6. Інші умови

6.1. Договір набірає ЧИННОСТІ з моменту йо Укладення (Підписання) Сторонами и Діє до фактічної дати Отримання вкладник коштів у Банку, ЯКЩО дію Договором не буде Припін згідно з Вимогами других пунктів Договору.

У випадка ненадходження коштів на Рахунок в Термін Даті внесення в сумі, візначеній в Договорі, Договір вважається неукладеності та Рахунок закрівається.

6.2. Рахунок закрівається Банком после повернення коштів Вкладнікові чг списання їх з Рахунку за других підстав.

6.3.Правіла є загальнодоступнімі, розроблені на невизначенності рядків та набірають ЧИННОСТІ з дати вказаної при їх размещения в газеті В«Голос УкраїниВ» або Іншому Офіційному Друкований віданні, а такоже на сайті На даний my.ukrsibbank.com <# "justify "> Укладаючі Договір, вкладник погоджується з порядком Зміни умів ціх Правил та/або Договору, Який виклади у цьом пункті.

Сторони погоди, что Зміни, Які здійснюються відповідно до умів цього пункту Правил, не потребуються Додатковий Укладення Сторонами Угод Щодо Внесення змін та вступають в силу з дати, Що буде вказано у Вищевказаний повідомленнях.

вкладник, при незгоді Зі зміною Правил зобов язаний письмово повідоміті про це Банк, для Вирішення питання про розірвання Договору и Закриття Рахунку.

У випадка Скасування Правил, смороду продолжают регулюваті отношения между Банком та вкладник, з Якими Було укладі Договір, и діють для шкірного з них у Последний Редакції, что булу чинна перед Скасування, до полного Виконання всех зобов < span align = "justify"> язань за Договором между Банком та вкладник.

6.5. Договір складу в двох прімірніках, что мают однаково Юридичним силу, по одному для кожної Із сторін.

6.6. Взаємовідносіні СТОРІН, що не візначені Договором, регулюються законодавством України.

6.7. УКЛА Договір, вкладник надає Банку свою згоду та право збіраті, зберігаті, використовуват, пошірюваті и отрімуваті інформацію (дані про вкладника, відомі Банку та/або третім особам , у зв язку з Укладення та Виконання Договору, в тому чіслі банківську та комерційну таємницю):

- необхідну для Укладання договорів страхування - до/від/через страхових (і) компаний (ї);

необхідну при укладенні договорів Щодо відступлення права вимоги та/або переведення Боргу - до/від/через відповідніх фізічніх та юридичних осіб;

необхідну Приватним особам та організаціям для забезпечення Виконання ними своих функцій або Надання послуг Банку відповідно до Укладення между такими особами (організаціямі) та Банком договорів за умови, что передбачені договорами Функції та/або послуги стосують ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Банку , якові ВІН здійснює на підставі отриманий банківської ліцензії та письмових дозволів;

необхідну в других випадка відповідно до вимог законодавства України.

Своїм підпісом под Договором вкладник засвідчує, что ВІН розуміє та погоджується з режимом Використання ІНФОРМАЦІЇ, что зазначеній у цьом пункті Правил.

6.8. Банк інформує вкладник, про ті что Банк входити до складу групи BNP Paribas Group (Франція), а вкладник усвідомлює та згоден з тим, что будь-яка інформація отримай Банком Стосовно вкладник может використовуват всередіні групи BNP Paribas Group (Франція). При цьом за будь-яке несанкціоноване розголошення Такої ІНФОРМАЦІЇ з боці BNP Paribas Group (Франція) Банк несе відповідальність перед вкладник відповідно до вимог законодавства України.

.9. Банк інформує вкладник, про ті, что Банк є учасником Фонду, та у випадка неможлівості одержании Вкладу у відповідності до умів Договором, яка настає з дня призначення ліквідатора Ба...нку, вкладник может звернута до Фонду для повернення такого Вкладу згідно з законодавством України.


Додаток 2


Депозит В«Активні грошіВ»

Загальна інформація

Депозит В«Активні грошіВ» - це поєднання можливіть накопічуваті, отрімуваті дохід и водночас вільно користуватись Кошта. Унікальність даної Предложения в тому, что кошти может буті Розміщено, на Ваш вибір:

В· на поточному Рахунку;

В· на Карткова Рахунку .

ПЕРЕВАГА депозитом В«Активні грошіВ»:

В· Можлівість зніматі кошти та поповнюваті рахунок у будь-який час;

В· Можлівість поповнюваті рахунок у будь-якому відділенні УкрСиббанку чг Перерахування коштів з поточного Рахунку ;

В· Можлівість БЕЗКОШТОВНО отріматі платіжну картку ;

В· Мінімальній Термін обовязкового зберігання коштів відсутній;

В· Термін Дії депозитом Необмежений.

Умови

Загальні умови размещения депозитом В«Активні грошіВ» (діють з 22.12.2011 р.)

Українська гривня (UAH) 1

Долар США (USD)

Євро (EUR)


Українська гривня (UAH) 1

Базова відсоткова ставка7% 1Мінімальна сума депозіту10 грн.Сума незніжуваного залішку10 грн.

1 - размещения депозитом у ГРИВНІ можливе Тільки на поточному Рахунку. Долар США (USD)

Базова відсоткова ставка3% Мінімальна сума вкладу10 USDСума незніжуваного Залишки В· відсутня - при розміщенні коштів на Карткова Рахунку ;

В· 10 USD - при розміщенні коштів на поточному Рахунку.

Євро (EUR)

Базова відсоткова ставка1% Мінімальна сума вкладу10 EURСума незніжуваного Залишки В· відсутня - при розміщенні коштів на Карткова Рахунку ;

В· 10 EUR - при розміщенні коштів на поточному Рахунку.

Додаткові послуги

Для того, щоб ЗРУЧНИЙ користуватись рахунками, відкрітімі в УкрСиббанку, Ві можете БЕЗКОШТОВНО отріматі картку з реквізітамі Ваших рахунків. У ній может буті зазначено реквізити одного або Одразу декількох рахунків за Вашим Бажанов:

В· реквізити банку (назва, МФО);

В· дані про Ваш рахунок (назва тарифного пакету, вид Рахунку, валюта, дата Відкриття);

В· реквізити банку-посередника та кореспондентській рахунок (для рахунків, відкритих у іноземній Валюті).

Картка может буті видана до Наступний рахунків:

В· потокової ;

В· депозитних (Накопичувальний ) ;

В· пенсійніх /СОЦІАЛЬНИХ ; Карткова рахунків;

В· Карткова рахунків, відкритих в рамках пакетної Предложения All Inclusive та зарплатного проекту All Inclusive .

КАРТКА з реквізітамі можна отріматі у відділенні УкрСиббанку, де Відкрито хочай б один з Ваших рахунків. Ві можете отріматі ее во время оформлення Рахунку або у будь-який Інший момент пізніше, звернувши до відділення. p align="justify"> Тарифи


Тарифи на обслуговування депозитних рахунків

Назва послугіРозмір КОМІСІЇ (без ПДВ) Внесення готівкі на депозитний рахунок: ? власником Рахунку: БЕЗКОШТОВНО ? третьою особою (Не власником Рахунку) або довіреною особою1% від суми поповнення. Мінімальна комісія - 5 грн. /1 USD/1 EUR (в залежності від валюти Рахунку) Виплата коштів з депозитних рахунків через касу Банку: ? что надійшлі готівкою: БЕЗКОШТОВНО ? что ...надійшлі безготівковім шляхом1: 1% від суми поповнення. Мінімальна комісія - 5 грн. /1,5 USD/1 EUR (в залежності від валюти Рахунку) Тарифи на Додаткові послуги з обслуговування депозитного Рахунку: Оформлення довіренності на Розпорядження депозитно рахунком50 грн.Оформлення довідок50 грн.

1 - комісія НЕ стягується при віплаті: - відсотків за депозитно рахунками; - коштів, зарахованіх (починаючі з 24.06.2011 р.) З ВЛАСНИМ Карткова рахунків, відкритих в АТ В«УкрСиббанкВ». Увага! Комісія стягується у випадка, ЯКЩО кошти надійшлі помощью послуги В«Постійне дорученняВ» з Карткова Рахунку В«Активні гроші +В» . - Коштів, зарахованіх (починаючі з 23.01.2012 р.) З ВЛАСНИМ потокової рахунків, відкритих в АТ В«УкрСиббанкВ». Увага! Комісія стягується у випадка, ЯКЩО кошти надійшлі з потокового Рахунку пакетної Предложения All Inclusive, Відкритої до 20.03.2011 р. або потокового Рахунку, відкритого на умів тарифних пакетів КЛІЄНТІВ Private Banking .

Документи

Для Відкриття депозитного Рахунку звітність, звернута до найближче відділення УкрСиббанку и мати при Собі:

В· паспорт (або документ, что его замінює);

В· оригінал довідки про прісвоєння індівідуального податкового номеру (ІПН).

Додаток 3


ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) СПОЖИВЧИХ КРЕДИТУВАННЯ ПОЗІЧАЛЬНІКІВ АТ "УКРСИББАНК

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ

Ці В«Правила (ДОГОВІРНІ умови) споживчого кредитування Позічальніків АТВ« УкрСиббанк В»(надалі - Правила) є пропозіцією до Укладення договору споживчого кредитування и застосовуються у випадка Укладення между АТВ« УкрСиббанк В»та Позичальником одного з наведенням нижчих кредитних договорів.

Правила застосовуються и є невід ємною Частинами Виключно до Наступний кредитних договорів АТ В«УкрСиббанкВ»:

Договір про Надання споживчого кредиту та заставу транспортного засоб (з Правилами);

Договір про Надання споживчого кредиту (з Правилами);

Договір про Надання споживчого кредиту для надалі вважає страхових платежів (з Правилами).

право не застосовуються до врегулювання відносін за будь-Якими іншімі договорами, стороною якіх є АТ В«УкрСиббанкВ», в тому чіслі до будь-яких других договорів Про надання споживчого кредиту, окрім зазначеніх Вище.

Будь-який договір Із наведення Вище, іменується в ціх Правилах В«ДоговірВ» и под ЦІМ терміном розуміється Договір, Укладення з Позичальником з усіма Додатками, а такоже з цімі Правилами.

Терміни, ЩО Використовують У ПРАВИЛАХ

В«БанкВ» - АТ В«УкрСиббанкВ»; в рамках Договору под терміном В«БанкВ» розуміється як кредитор, Щодо Надання кредитних коштів Позичальника, так и заставодержатель, Щодо Прийняття в забезпечення Виконання зобов'язань;

В«ПозичальникаВ» - у рамках Договору розуміється як Позичальником, Щодо Отримання кредитних коштів, так и Заставодавець Щодо Надання забезпечення Виконання зобов'язань за Договором, за вінятком віпадків, коли забезпечення надано третьою особою;

В«ЗаставодавецьВ» - особа, яка надає забезпечення Виконання зобов язань за Договором (Позичальником або третя особа);

В«СторониВ» - Банк та Позичальника разом;

В«СторонаВ» - Банк або Позичальником окремо;

В«ДоговірВ» - Договір про Надання споживчого кредиту та заставу транспортного засоб (з Правилами) та/або Договір про Надання споживчого кредиту (з Правилами) та/або Договір про Надання споживчого кредиту для надалі вважає страхових платежів ( з Правилами), Укладення между Банком та Позичальником, з усіма Додатками, а такоже з цімі Правилами, Які є невід ємною Частинами будь-якого з переліченіх Договорів у випадка їх Укладення между Банком та Позичальником;

В«кредитВ» (споживчий кредит) - Надання Банком Позичальника копійчаних коштів (кредиту) у розмірі та на умів встановленного Договором;

В«кредитна лініяВ» - форма Надання кредиту, яка передбачає Надання кредиту Позичальником у Майбутнього одним траншем або декількома траншами, альо в будь-якому випадка в межах встановленного ліміту кредитної Лінії та в межах встановленного рядок (терміну кредитування ), згідно умів Договору. При цьом, у разі повернення раніше НАДАНН...Я коштів (траншів) ліміт кредитної Лінії поновлюється, ЯКЩО це Визначи умів Договором;

В«Загальна сума кредитуВ» - розмір суми кредиту, зазначеній у п. 1.2.1 Договору;

В«ліміт кредитної ЛініїВ» - гранично Припустиме сума заборгованості Позичальника перед Банком за загальною сумою виданя траншів (без врахування процентів и комісій) у будь-який момент Дії Договору у випадка Надання кредиту У ФОРМІ кредитної Лінії;

В«траншВ» - розуміється як сума кредиту Повністю так и частина суми кредиту, что н адається Позичальником в межах візначеної Загальної суми кредиту або ліміту кредитної Лінії, под процентну ставку, на рядків, в порядку и на умів, что візначені Договором;

В«плата за кредитВ» - проценти та КОМІСІЇ Банку за Договором;

В«база нарахування процентівВ» - вся сума або частина кредитних коштів, НАДАННЯ Позичальником за Договором, на якові Банк нараховує проценти за КОРИСТУВАННЯ кредитом згідно умов Договору;

В«Строкова сума основного БоргуВ» - сума кредиту, что нада Позичальником за Договором и при поверненні Банку або корістуванні Якою таборували на ПЄВНЄВ дату Позичальником НЕ порушене Терміни ее Погашення згідно умів Договором;

В«прострочена сума основного БоргуВ» - сума кредиту, что нада Позичальником за Договором та таборували на ПЄВНЄВ дату не повернись останнім до Банку у Терміни ее Погашення згідно умів Договором;

В«строкові процентиВ» - проценти за КОРИСТУВАННЯ кредитом, при сплаті якіх НЕ порушене передбачені Договором Терміни погашення таких процентів;

В«Прострочені відсоткиВ» - проценти за КОРИСТУВАННЯ кредитом, что НЕ Сплачені у передбачені Договором Терміни їх погашення;

В«строкові КОМІСІЇВ» - КОМІСІЇ, при сплаті якіх Позичальником НЕ порушене передбачені Договором Терміни їх надалі вважає;

В«Прострочені КОМІСІЇВ» - КОМІСІЇ, при сплаті якіх Позичальником порушене передбачені Договором Терміни їх надалі вважає;

В«ануїтетній платіжВ» - це сума копійчаних коштів, что Складається з Строкова процентів и строкової суми основного Боргу и підлягає сплаті на умів и в рядків, встановлені Договором;

В«день надалі вважає ануїтетного платежуВ» - це Вказаною в Договорі з Позичальником число шкірного календарного місяця рядок кредитування, протягом Якого Позичальником зобов язаний Сплатити Банку ануїтетній платіж;

В«ЗаставаВ» - всі види забезпечення зобов язань за кредитом, Які надані Позичальником або третімі персонами на підставі Договору або окрем договорів забезпечення, зокрема іпотека, застава рухомого майна, порука ТОЩО;

В«Предмет заставиВ» - будь-яке майно або майнові права, Які передаються в заставу у забезпечення Виконання зобов язань Позичальника за Договором;

В«адреси ПозичальникаВ» - адреси Позичальника для листування, зазначена в Договорі, або Інша адреси, якові Позичальником письмово повідоміть Банку як нову адресою для листування;

В«валютаВ» - національна валюта України або іноземна валюта;

В«національна валютаВ» - національна валюта України;

В«іноземна валютаВ» - іноземна валюта, что візнається конвертування Національнім банком України, у відповідності до вимог законодавства України;

В«законодавство УкраїниВ» - чінне законодавство України, в т.ч. нормативно-правові акти национального банку України (далі за текстом - НБУ);

В«Период ВідстроченняВ» - це послуга по відстроченню Погашення суми основного Боргу та/або процентів, яка может буті Надал Позичальника Банком згідно умів Договором, что дозволяє відстрочіті Сплату одного та/або декількох платежів (сум основного Боргу та/або процентів). Можлівість та порядок Надання Періодів Відстрочення розглядаються Банком самостійно за клопотанням Позичальника. p align="justify"> Інші Терміни, что вжіваються в ціх Правилах, мают значення І Зміст відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 1. Предмет та основні умови Договору

1.1. Банк зобов'язується надаті Позичальника, а Позичальником зобов'язується Прийняти, належноє чином використовуват и Повернути Банку кредитні кошти (кредит) у сумі, встановленій Договором та Сплатити плату за кредит у порядку и на умів, визначених Договором.

Позичальником має право отріматі кредит У ФОРМІ одного траншу або декількох траншів, загальна сума Якого (-их) НЕ может перевіщуваті розміру суми кредиту, зазначеного в Договорі. При цьом, в Договорі встановлюється поновлюють чи не поновлюють За...гальну суму кредиту надані в ее межах транші после їх повернення до Банку згідно умів Договору. p align="justify"> З метою Отримання траншу Позичальником надає до Банку письмовий заяву (за формою згідно вимог Банку), в якій Зазначає Бажану суму траншу (в межах Загальної суми кредиту) та Бажану дату его Отримання. Така заява Позичальника, уклад та Надал згідно умів Договором, є підставою для відачі Банком траншу Позичальника. p align="justify"> У разі Надання Банком кредиту у швейцарських франках кредит надається Банком Тільки Шляхом Перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника, згідно умів Договору.

У випадка Надання кредиту Шляхом оплати Банком платіжніх документів, ЯКЩО такий способ Надання кредиту Передбачення Договором, Позичальником, підпісуючі Договір, доручає Банку здійсніті видачу кредитних коштів Шляхом оплати Банком платіжніх документів на рахунок отримувача, за реквізітамі, Вказаною в Договорі або у наданій Позичальником до Банку пісьмовій заяві. Звертаючись такий способ Надання кредиту, Позичальником погоджується з тим, что Перерахування Банком коштів за Вказаною реквізітамі отримувача, є підтвердженням факту Надання Банком кредиту Позичальником и набуття останнім у власність кредитних коштів. p align="justify"> 1.2. Рядків кредитування:

1.2.1. Надання кредиту здійснюється у Терміни, встановлені Договором.

1.2.2. Погашення кредиту:

.2.2.1. За умови встановлення в Договорі звічайної схеми погашення кредиту: Позичальником зобов'язаний Повернути кредит у ПОВНЕ обсязі в Терміни та розмірах, что встановлені графіком погашення кредиту згідно додатка № 1 до Договору (ЯКЩО Сторонами Визначи такий графік Погашення та уклад Додаток № 1 до Договору) , ЯКЩО Тільки НЕ застосовується Інший Термін повернення кредиту відповідно до умов Договору та/або умов відповідної догоди сторін.

1.2.2.2. За умови встановлення ануїтетної схеми погашення кредиту: Позичальником зобов'язаний Повернути кредит у ПОВНЕ обсязі НЕ пізніше кінцевого терміну залишкового полного погашення кредиту, встановленного Договором, ЯКЩО Тільки НЕ застосовується Інший Термін повернення кредиту відповідно до умов Договору та/або умов відповідної догоди сторін.

Позичальником зобов язується повертаті суму кредиту та сплачуваті проценти Шляхом надалі вважає ануїтетніх платежів у розмірі, встановленому в Договорі на день надалі вважає ануїтетніх платежів. Розмір ануїтетного платежу может змінітіся у випадка Зміни процентної ставки згідно умів ціх Правил. Такі Зміни НЕ потребуються Укладення додаткової догоди до Договору.

Розмір последнего ануїтетного платежу может відрізнятіся від розміру ануїтетного платежу встановленного згідно умів Договором, и буде складатіся Із суми фактічної заборгованості за кредитом, что залиша после надалі вважає Позичальником всех попередніх ануїтетніх платежів.

У разі Дострокове часткового погашення кредиту сума копійчаних коштів сплачених Позичальником, зараховується Банком в рахунок Погашення заборгованості Позичальника за кредитом Шляхом коригування последнего ануїтетного платежу.

Здійснення Дострокове часткового погашення кредиту у поточному платіжному періоді НЕ звільняє Позичальника від надалі вважає Чергова ануїтетного платежу в установлений Договором день надалі вважає ануїтетного платежу.

.2.2.3. За умови Укладення между Сторонами Договору Про надання споживчого кредиту для надалі вважає страхових платежів (з Правилами), Позичальником винен погашаті Банку заборгованість за НАДАННЯ траншем ПРОТЯГ 11 (одинадцяти) календарних місяців, починаючі з місяця, наступного за тим місяцем, в якому надано транш, ЯКЩО Тільки НЕ застосовується Інший Термін повернення НАДАННЯ траншем, встановлений на підставі додаткової догоди СТОРІН або на підставі умів Договору. При цьом НЕ пізніше последнего дня одинадцятого місяця Позичальником винен повернені Банку суму всієї заборгованості за НАДАННЯ траншем, после чего ліміт кредитної Лінії, встановлений згідно Договору поновлюється и видача Наступний траншем здійснюється после Закінчення одинадцятого місяця з дати відачі попередня траншем. p align="justify"> 1.2.2.4. У разі, ЯКЩО Термін повернення кредиту або день надалі вважає ануїтетного платежу пріпадає на вихідний, святковий або неробочий день, терміном повернення кредиту та вдень надалі вважає ануїтетного платежу вважається перший робочий день, что слідує за таким віхіднім, СВЯТКОВИЙ або неробочий днем. p align="justify"> 1.2.3. За умови встановлення схеми погашення кредиту з можлівістю! Застосування Періоду Відстрочення, з моменту Підписання Договору, альо НЕ пізніше, чем за 7 (сім) місяців до Закінчення рядок, на Який надається кредит,... Банк может надаті Позичальником можлівість скористати Періодамі Відстрочення, за умови відповідності Позичальника Вимогами Банку.

Для Надання Позичальником Періоду Відстрочення, Позичальником зобов язаний відповідаті Наступний Вимоги:

- відсутність заборгованості/прострочені по сплаті суми основного Боргу та/або процентів та/або других платежів, передбачення Договором;

відсутність заборгованості/прострочені по сплаті платежів за Период Відстрочення (ЯКЩО такий Период Відстрочення Вже надавався);

відсутність заборгованості/прострочені по сплаті будь-яких других заборгованності перед Банком;

платоспроможність, фінансовий стан Позичальника НŠ​​погіршілісь;

відсутність негативних змін Стосовно Предмету змусить;

- відповідність іншім Вимогами Банку, что встановлюються процедурами Банку.

Факт Надання Банком Періоду Відстрочення, Термін Відстрочення (Який НЕ может становитися менше 1 (одного) та больше 6 (шести) місяців), порядок погашення відстроченої заборгованості, тощо візначаються Сторонами Шляхом Підписання додаткової догоди до Договору.

Период Відстрочення НЕ впліває на кредитний ризико Банку, класіфікацію Позичальника, та Це не є пониженням класу Позичальника у відповідності з Вимогами законодавства України.

1.3. Плата за кредит:

1.3.1. За КОРИСТУВАННЯ кредитно Кошта, процентна ставка встановлюється у розмірі, визначеному в Договорі. p align="justify"> Сторони Погоджують, что згідно з умів Правил, может буті встановлений Інший розмір процентної ставки, при цьом додаткова угода до Договором не укладається.

За КОРИСТУВАННЯ кредитно Кошта прежде встановлений Договором Термін встановлюється процентна ставка у подвійному розмірі від ставки, что Діє для строкової суми основного Боргу на дату Виникнення такого Прострочення. Такий розмір процентної ставки застосовується до всієї простроченої суми основного Боргу Позичальника за Договором. p align="justify"> Нарахування процентної ставки у подвійному розмірі на прострочені суму основного Боргу ПОЧИНАЄТЬСЯ з дати Виникнення Прострочення, а самє з Наступний дня после дня несплаті б або не повної надалі вважає платежу встановленного у Договорі. Проценти нараховують на прострочені суму основного Боргу за встановленного ставкою у подвійному розмірі до моменту погашення Такої заборгованості. p align="justify"> 1.3.2. Нараховування процентів за Договором, за вінятком випадка! застосування ануїтетної схеми погашення кредиту, здійснюється щомісяця, в Останній робочий день поточного місяця, методом В«факт/360В» відповідно до вимог чинного законодавства України.

Период нарахування процентів згідно умів Договором ПОЧИНАЄТЬСЯ з дня фактичного Надання кредиту, ЯКЩО умів Договором не передбача іншу дату качану нарахування процентів, а в Наступний - з Першого календарного дня поточного місяця, и закінчується останнім календарним днем ​​поточного місяця .

При цьом проценти нараховують на суму кредиту, что Фактично надані Банком Позичальника и Які галі не Поверненні останнім у власність Банку відповідно до умів Договору.

Для розрахунку процентів день Надання та день погашення кредиту вважається одним днем.

.3.3. У випадка, ЯКЩО Договором ВСТАНОВЛЕНО ануїтетну схему погашення кредиту, нарахування процентів здійснюється в порядку, встановленому ЦІМ пунктом, а самє: нарахування процентів за Договором здійснюється щомісяця у два етапу за методом "30/360 відповідно до вимог нормативно-правових АКТІВ национального банку України (далі - НБУ) та чинного законодавства України. Етап нарахування процентів візначаються як:

В· в Останній робочий день поточного місяця;

В· за період з дня фактичного Надання кредиту по Останній календарний день місяця включно (у місяць фактичного Надання кредиту);

В· з дня надалі вважає ануїтетного платежу у поточному Місяці по Останній календарний день місяця включно (у наступні Місяці);

В· на день надалі вважає ануїтетного платежу - з Першого календарного дня поточного місяця по день, что передує дню надалі вважає ануїтетного платежу (день надалі вважає ануїтетного платежу в розрахунок НЕ включається).

Проценти нараховують на суму кредиту, что нада Банком Позичальника и галі не повернена останнім у власність Банку відповідно до умів Договору.

1.3.4. Рядків надалі вважає процентів вказується в Договорі.

У разі повернення до Банку всієї суми кредиту:

В· Банк у день надалі вважає всієї суми кредиту здійснює нарахування процентів за его КОРИСТУВАННЯ ПРОТЯГ календарного місяця (у якому здійснюється повернення всієї суми кредиту), починаючі з Першого календарного дня такого місяця по день, что передує даті повернення всієї суми кредиту, а

В· Позичальником НЕ пізніше дати повернення всієї суми кредиту зобов `язується Сплатити Банку суму таких нарахованих процентів.

1.3.5. Позичальником сплачує Банку КОМІСІЇ на умів и в розмірах, зазначеніх у Договорі.

1.4. За Договором ВСТАНОВЛЕНО Наступний черговість Погашення заборгованості Позичальника:

) Прострочені КОМІСІЇ (Якщо буде мати місце Прострочення);

) строкові КОМІСІЇ;

) Прострочені проценти (Якщо буде мати місце Прострочення);

) строкові проценти;

) прострочена сума основного Борг (Якщо буде мати місце Прострочення);

) Строкова сума основного Боргу;

) штрафні санкції за Договором;

) повне або часткова Дострокове погашення кредиту.

1.5. У випадка переказу/Перерахування копійчаних коштів на погашення будь-яких Копійчаної зобов язань Позичальника за Договором з порушеннях віщевказаної у п.1.4. Правил черговості, Банк вправі самостійно перерозподіліті кошти, что надійшлі в рахунок погашення таких копійчаних зобов `язань, відповідно до вікладеної у п. 1.4. Правил черговості Шляхом проведення відповідніх бухгалтерських проводок.

1.6. Сукупний ВАРТІСТЬ кредитом візначає В«Графік платежів, визначення сукупної вартості кредитуВ» (Додаток № 2 до Договору). Графік Розраховується на дату Підписання Договору. У випадка Виникнення будь-яких змін, за ініціатівою Сторони та/або СТОРІН, та/або на підставі законодавства України та/або умів Договором, графік может буті зміненій Шляхом Підписання Сторонами відповідної додаткової догоди. У випадка Дострокове (часткового або полного) погашення кредиту за ініціатівою Позичальника, а такоже у випадка Зміни розміру процентної ставки, новий графік НЕ Розраховується. p align="justify"> 2. Умови забезпечення кредиту

.1. Виконання усіх Копійчаної зобов язань Позичальника в ПОВНЕ обсязі за Договором є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. Забезпечення надається на умів, визначених у Договорі або у окрем договорах забезпечення (іпотекі, змусивши, поруки ТОЩО). Договором может буті передбача, что в забезпечення Виконання зобов язань надається застава, умови Якої візначаються Договором та цімі Правилами, без Підписання окрем договором забезпечення.

.2. змусить, окрім усіх Копійчаної зобов язань у ПОВНЕ обсязі Позичальника за Договором, такоже Забезпечують в ПОВНЕ обсязі вимоги Банку Щодо відшкодування:

витрат, пов'язаних з пред'явленням вимоги за зобов'язанням за Договором и Звернення Стягнення на Предмет змусить;

витрат на утримання и Збереження Предмету змусить;

збитків, Завдання порушеннях зобов'язань за Договором;

такоже Забезпечують зобов'язання згідно умів Договором у разі їх Зміни, ЯКЩО така зміна обумовлена! застосування умів Договору.

.3. У випадка невиконання Позичальником умів Договором Про надання забезпечення за Договором, а такоже у разі ВТРАТИ забезпечення Виконання зобов'язань за Договором або погіршення его умів (стану забезпечення , умів его зберігання), Банк набуває право вимоги на Дострокове повернення кредиту та нарахованої плати за кредит у порядку встановленому Договором.

.4. У випадка, ЯКЩО згідно умів Договором, в заставу передано транспортний засіб:

.4. 1. Забороняється Розпорядження Предметом примусило - транспортними засобами (наступна застава, передача Предмета примусило - транспортними засобами в оренду, найм, позички, лізинг, Інше КОРИСТУВАННЯ ТОЩО) без попередньої Письмової Згоди Банку, а такоже Забороняється експлуатація Предмету примусило - т...ранспортними засобами з порушеннях встановленного правил ЕКСПЛУАТАЦІЇ та руху, експлуатація нема за призначеня.

2.4.2. Застава розповсюджується на ВСІ пріналежності Предмету примусило - транспортного засоби та на ВСІ невід'ємні від майна Поліпшення, складові Частини та внутрішні системи, что існують на момент Укладення Договору та вінікнуть в Майбутнього. Всі зроблені Позичальником у Период Дії Договору всілякого роду Поліпшення, реконструкційні роботи, Зміни, доробки ТОЩО автоматично стають предметом Договору - Предметом Застави, - и НЕ потребуються Внесення змін до Договору.

.4.3. Предмет примусило - транспортний засіб залішається у володінні та корістуванні Позичальника.

Розділ 3. Права та обов `язки СТОРІН

3.1. Банк має право:

3.1.1. Аналізуваті кредітоспроможність Позичальника та других ОСІБ, что нада забезпечення за Договором, при наявності, поручітелів та перевіряті цільове Використання кредитом та забезпечення Виконання зобов'язань Позичальника за Договором, а такоже вносіті Предложения Щодо подалі відносін з Позичальником.

.1.2. Керуючому чіннім Законодавство України, зокрема, ст. 611 Цивільного кодексу України, відмовіті Позичальником в наданні кредиту (частково або в ПОВНЕ обсязі) та/або Вимагати від Позичальника Надання забезпечення (ЯКЩО кредит надавався без забезпечення)/Додатковий забезпечення Виконання зобов язань за Договором та/або Вимагати від Позичальника Дострокове повернення всієї наданої Йому суми кредиту згідно вимог Договору та надалі вважає плати за кредит, змінівші при цьом Терміни повернення кредиту та плати за кредит у бік Зменшення в порядку, визначеному Розділом 6 ціх Правил, у разі:

В· Виявлення нецільового Використання траншем; та/або

В· Порушення Позичальником термінів Погашення будь-яких своих Копійчаної зобов `язань за Договором Строком больше чем на 30 календарних днів; та/або

В· Порушення Позичальником та/або третьою особою, что Надала забезпечення будь-яких умів Укладення з Банком договором Щодо Надання забезпечення Виконання зобов `язань Позичальника за Договором; та/або

В· Вчинення без Письмової Згоди Банку Дій Щодо Предмету Застави, ЯКЩО Такі Дії здійснюються всупереч Вимогами та/або обмеженності, встановленим Договором та/або договором, згідно з Яким надано забезпечення ; та/або

В· ВТРАТИ забезпечення/Предмету змусить або Зменшення его вартості; та/або

В· невиконання Позичальником умів Договором; та/або

В· Настанов будь-якої події, что может погіршіті фінансовий стан Позичальника та/або свідчіть про его погіршення та/або может вплінуті на его здатність або бажання Виконувати Власні зобов язання за Договором, зокрема, у випадка:

- невиконання або Прострочення Виконання Копійчаної зобов язань Позичальника, передбачення Договором та/або будь-Якими іншімі угідь, что укладені або будут укладені в Майбутнього между Банком та Позичальником; та/або

- Порушення крімінальної справи проти Позичальника; та/або

довгострокового погіршення стану здоров я Позичальника; та/або

інвалідності Позичальника; та/або

Зміни джерела надходження доходів у Позичальника (у тому чіслі Зміни, з першої години Підписання Договору, Позичальником основного місця роботи, як основного джерела Отримання доходів) - у рамках даного пункту, за умови Настанов цієї події, Банк має право Вимагати від Позичальника Надання забезпечення (ЯКЩО кредит надавався без забезпечення) або Додатковий забезпечення Виконання зобов язань за Договором.

Банк такоже має право відмовіті Позичальником у наданні траншу у випадка Прийняття відповідніх АКТІВ законодавства, РІШЕНЬ национального банку України або других органів ДЕРЖАВНОЇ власти, Якими Забороняється або обмежується кредитування.

3.1.3. У випадка непогашеного кредиту та/або процентів у Терміни, передбачені Договором, Банк, відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України В«Про банки и банківську діяльність В», має право віда...ваті наказ про примусове оплату Боргу за Договором.

.1.4. Перевіряті стан Предмету Застави, для чого направляті своих представніків для проведення его ОГЛЯД, документальної и фактічної перевіркі відповідно до законодавства України.

.1.5. При порушенні Позичальником умів Договором Щодо зберігання та належноє Використання Предмету Застави, Банк вправі Шляхом накладання на Предмет застава (склади та приміщення, де знаходится Предмет змусить) своих знаків и печаток та складання відповідного акту прізупініті Операції з ним до виправлення порушеннях.

.1.6. Користуватись іншімі правами, Які обумовлені положеннями Договору та договорів забезпечення, а такоже НАДАННЯ Законодавство України. p align="justify"> 3.2. Позичальником має право:

3.2.1. ставити перед Банком питання Щодо перенесеного термінів Погашення заборгованості за Договором у випадка Виникнення Тимчасових ФІНАНСОВИХ або других ускладнень з незалежних від Позичальника обставинні.

.2.2. Дострокове Повністю або частково погашаті кредит за Договором, попереду про це Банку не пізніше, чем за 12 (дванадцять) календарних днів до дати Дострокове погашення, ЯКЩО Інше НЕ передбача Договором.

.2.3. Замініті Предмет змусить за попередня письмовий Згідно Банку.

3.2.4. Порушуваті перед Банком питання Про надання Письмової Згоди на продажів та/або передачу третім особам Предмету змусить за умови переведення на покупця суми заборгованості, что вінікла Із зобов 'язання, забезпеченого заставою та/або передачі покупцем у забезпечення зобов язань за Договором Предмету Застава.

.2.5. Позичальником має право користуватись Предметом Застави, використовуват его за цільовім призначеня, що не порушуючі умів Договором, умів із Законом України В«Про заставуВ» та других АКТІВ законодавства України.

3.3. Банк зобов'язується:

3.3.1. належноє чином Виконувати свои зобов `язання за Договором.

3.4. Позичальником зобов'язується:

3.4.1. використовуват кредит на зазначені у Договорі цілі, а такоже Повернути суму кредиту, и Сплатити плату за кредит ї Другие Грошові платежі на рахунок Банку в порядку, рядки , на умів, передбачення Договором та на рахунки, вказані в Договорі.

Кредит вважається повернутою в момент зарахування грошової суми в ПОВНЕ обсязі на зазначеній у Договорі рахунок Банку для повернення кредиту.

3.4.2. ПРОТЯГ рядок Дії Договором:

В· за Вимогами Банку надаваті матеріали Щодо відачі кредиту, перевіркі забезпечення кредиту, контролю за его цільовім Використання та погашення;

В· письмово повідоміті Банк про зміну будь-яких даніх Щодо особини Позичальника, а самє: паспортних даніх, фактічної адреси проживання, адреси для листування, даніх Щодо місця реєстрації, номеру Робоча, домашнього телефону, місця роботи; та повідоміті Банк про Виникнення будь-яких других обставинні, Які могут вплінуті на Виконання Позичальником зобов язань за Договором, в тріденній рядків з моменту Виникнення таких змін и в цею ж рядків надаті до Банку відповідні документи, что підтверджують Такі Зміни;

В· допускаті співробітніків Банку для проведення перевірок по вопросам цільового Використання кредитом, а у разі несвоєчасніх виплат за Договором - по вопросам фінансового стану Позичальника, аналізу его платоспроможності;

В· НЕ передаваті без попередньої Письмової Згоди Банку в заставу майно, что є Предметом Застави, згідно умів Договором, что Забезпечує Виконання зобов язань Позичальника за Договором, за зобов язаннями перед іншімі кредиторами;

В· НЕ надаваті поруки Щодо забезпечення зобов язань других юридичних та фізічніх ОСІБ без попередньої Письмової Згоди Банку;

В· належноє чином Виконувати умови Договору та вимоги Банку, Щодо реалізації останнім своих прав.

3.4.3. Дострокове повернені Банку всю су...му кредиту та Повністю Сплатити плату за кредит у разі! застосування Банком права вимоги Дострокове повернення кредиту в порядку, визначеному Розділом 6 Правил.

.4.4. ПРОТЯГ рядок Дії Договором:

а) после спливом шкірного року Дії Договору Позичальником ПРОТЯГ 3 (трьох) робочих днів зобов'язаний надаті Банку Офіційні документи, что підтверджують Отримання Позичальником доходів за Останні Шість місяців;

б) у разі Порушення термінів повернення кредиту та/або термінів надалі вважає процентів та/або комісій Позичальником зобов `язується НЕ пізніше Першого числа місяця, наступного за тим, в якому вінікло таке Прострочення Виконання зобов `язань Позичальника, надаті Банку Офіційні документи, что підтверджують Отримання Позичальником доходів.

.4.5. Чи не пізніше дати Укладення Договору, за Яким у заставу передається майно з метою забезпечення Виконання зобов `язань Позичальника за Договором, застрахуваті за Власний Рахунок Предмет застави на Користь Банку в письмово узгодженій з Банком страховій компании на рядків не менше одного календарного року.

Позичальником такоже зобов `язується НЕ пізніше дати Закінчення договором страхування майна - Предмету змусить Здійснювати подалі щорічне страхування Предмету застави на Користь Банку в письмово узгодженій з Банком страховій компании рядку не менше, ніж На один календарний рік, при цьом:

В· такий договір страхування Предмету змусить має набраті ЧИННОСТІ НЕ пізніше дати припиненням рядок Дії попередня договором страхування Предмету Застави, з метою забезпечення безперервного, протягом рядок Дії Договору, страхового захисту за договором страхування Предмету змусить;

В· загальний рядків страхування Предмету Застави, в будь-якому випадка, винен дорівнюваті рядок кредитування (визначеному Договором), что збільшеній не менше ніж На 90 (дев `дев'яносто) календарних днів.

Договір страхування Предмету змусить має передбачаті:

В· страхування Предмету змусить від Настанов таких страхових різіків: на випадок Пошкодження, ВТРАТИ або знищення майна; та

В· виплату суми страхового відшкодування в розмірі не менше суми заборгованості Позичальника за Договором.

3.4.6. Сплачуваті платежі на Користь третіх ОСІБ в порядку та на умів, визначених законодавством України, зокрема В«Інструкцією про порядок Вчинення нотаріальних Дій нотаріусамі УкраїниВ», в частіні оплати нотаріальних Дій, Законом України В«Про страхуванняВ» в частіні оплату страхових платежів при укладенні Угод страхування, Законом України В«Про оцінку майна, майново прав та професійну оціночну діяльність в УкраїніВ» у частіні оплати услуг суб єктів оціночної ДІЯЛЬНОСТІ, Декретом Кабінету МіністрівВ« Про Державне мито В»у частіні надалі вважає державного мита, тощо.

3.4.7. У випадка, ЯКЩО Предметом змусить є транспортний засіб и при его реєстрації Позичальника получил Тимчасовий реєстраційний талон транспортного засоб, Позичальником зобов'язаний укласті ПРОТЯГ 3 (трьох) робочих днів з моменту Отримання Свідоцтва про реєстрацію транспортного засоб, альо НЕ пізніше 3 (трьох) місяців з дати Отримання кредиту (Підписання Договору), Додатковий догоду до Договору, Щодо зазначення в Договорі реквізітів Свідоцтва про реєстрацію транспортного засоб.

3.4.8. У випадка, ЯКЩО Предметом змусить є транспортний засіб и до его передачі в заставу ВІН НЕ БУВ зареєстрованій в МРЕВ ДАЇ, Позичальником зобов язаний ПРОТЯГ 10 (десяти) календарних днів з моменту Отримання кредиту зареєструваті Предмет змусив у МРЕВ ДАІ та надаті до Банку підтверджуючі документи, а самє Свідоцтво про реєстрацію транспортного засоб, а такоже укласті Додатковий догоду до Договору, Щодо зазначення в Договорі реквізітів Свідоцтва про реєстрацію транспортного засоб.

3.4.9. У разі Прийняття Банком решение Про надання Позичальником Періоду Відстрочення, Позичальником зобов язаний здійсніті:

- погашення відстроченої заборгованості по відсотках в порядку Передбачення в Додатковій угоді до Договору, згідно Якої надається Период Відстрочення;

Погашення відстроченої суми основного Боргу у відповідності з Графіком погашення кредиту, Що буде невід ємною Частинами Додаткової догоди, Якою надається Период Відстрочення.

3.4.10. Належноє чином Виконувати ВСІ Інші свои зобов язання, что обумовлені положеннями Договору та договорів забезпечення, а такоже Законодавство України.

Розділ 4. Відповідальність СТОРІН

4.1. За Порушення Позичальником термінів Погашення будь-яких своих Копійчаної зобов'язань, передбачення Договором, зокрема, термінів повернення кредиту (всієї суми або его частина) та/або термінів надалі вважає процентів та/або комісій, Банк має право Вимагати від Позичальника додатково Сплатити Банку пеню в Наступний розмірах, а самє:

- у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, ЯКЩО сума Такої заборгованості віражах у ГРИВНІ;

в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від гривневого еквіваленту суми простроченого платежу, сума Якого (еквіваленту) Розраховується за офіційнім обміннім курсом НБУ ГРИВНІ до валюти заборгованості станом на дату нарахування Такої пені, ЯКЩО сума Такої заборгованості віражах у іноземній Валюті.

ВСТАНОВЛЕНО ЦІМ пунктом пеня нараховується в Наступний порядку:

пеня нараховується за кожен день Прострочення, включаючі день погашення заборгованості, альо в будь-якому випадка такий розмір пені НЕ может перевіщуваті розмір, встановлений чіннім Законодавство України на момент ее нарахування.

пеня нараховується за кожен день Прострочення, включаючі день погашення заборгованості, и Розраховується за методом факт/365 , альо в будь-якому випадка такий розмір пені НЕ может перевіщуваті розмір, встановлений чіннім Законодавство України на момент ее нарахування.

При цьом Банк может вікорістаті таке право на! застосування пені, починаючі з 32 (тридцять другого) календарного дня від дати Порушення Позичальником терміну Виконання свого копійчаного зобов'язання, передбачення Договором.

Позичальником винен Сплатити пеню за Договором за дерло Вимогами Банку.

4.2. Позичальника, Який вікорістовує НАДАННЯ Банком кредит за межі не цільовім призначеня, сплачує Банку штраф у розмірі 5 процентів від суми НЕ цільового Використання. Такий штраф підлягає сплаті у гривнях за курсом НБУ на день Здійснення платежу.

4.3. Відповідно до вимог законодавства України, зокрема, ст. 611 Цивільного кодексу України Позичальника, Який порушив будь-яке Із своих зобов `язань, что передбачені пунктом 3.4.2. Правил, зобов язаний Сплатити Банку неустойку за таке Порушення у розмірі 500 (п `ятсот) гривень.

4.4. За Порушення Передбачення Договором умів Надання кредиту Банк несе відповідальність згідно з законодавством України та Договором.

Розділ 5. Порядок Зміни процентної ставки

5.1. Процентна ставка за Договором может буті змінена у разі Настанов будь-якої Із Наступний обставинні:

а) Порушення Позичальником кредитної дісціпліні (зокрема, неналежного Виконання умів Договору), та/або Порушення Позичальником та/або Заставодавцем умів будь-якого договору забезпечення Виконання зобов язань Позичальника перед Банком за Договором; та/або

б) погіршення фінансового стану Позичальника, документально підтвердженого в результаті щорічного МОНІТОРИНГУ, что проводитися Банком відповідно до внутрішніх нормативних документів на підставі довідки про доходи ТОЩО, а такоже даніх Щодо Дотримання Позичальником кредитної дісціпліні (зокрема, своєчасного Погашення заборгованості та/або Виконання других зобов язань Позичальника за Договором); та/або

в) Здійснення потокової Коливань процентних ставок за вкладами та/або кредитами, або Зміни у грошово-кредитній політіці НБУ (Наприклад, девальвація курсу ГРИВНІ до курсу долара США больше чем на 5% у порівнянні з курсом ГРИВНІ до долара США, установленого НБУ на дату Укладення Договору чг последнего перегляду процентної ставки; Підвищення ставки за кредитами банків України у відповідній Валюті (за статістіці НБУ); та/або Підвищення ставки не менше ніж На 3 ( три) відсотковіх пункт за бланковими кредитами В«ОвернайтВ» НБУ з дати Укладення Договору чг последнего перегляду процентної ставки; та/або

г) Зміни джерела надходження доходів у Позичальника (у тому чіслі Зміни, з першої години Підписання Договору, Позичальником основного місця роботи, як основного джерела Отримання ...доходів); та/або

г) Порушення вимог п. 3.4.5. Правил Щодо страхування Предмету змусить; та/або

д) Прострочення Виконання Копійчаної зобов язань Позичальника за Договором;

е) Усунення порушеня, Вказаною в підпунктах В«аВ» та/або В«гВ» та/або В«дВ» цього пункту, або Зменшення негативного впліву чінніків, переліченіх у підпунктах В«бВ» та/або В«вВ» цього пункту, або за результатами РОЗГЛЯДУ Банком клопотання Позичальника.

У разі Настанов будь-якої Із обставинні, Вказаною в цьом пункті Вище, процентна ставка за Договором может буті змінена в Наступний порядку, а самє:

В· Банк ПРОТЯГ 7 (семи) календарних днів з дати Зміни розміру процентної ставки сообщает Позичальника про встановлення Нової процентної ставки, Із зазначенням ее розміру та дати качану Дії Такої ставки, Шляхом направлення поштою відповідного рекомендованого листа (далі - ПОВІДОМЛЕННЯ Банку) за адресою Позичальника;

В· такий новий розмір процентної ставки за Договором почінає застосовуватісь з дати Прийняття Банком відповідного решение, что вказується у Повідомленні Банку, без Укладення Сторонами відповідної додаткової догоди про внесення змін до Договору .

5.2. У випадка Настанов обставинні:

- Передбачення підпунктамі В«аВ» (за вінятком віпадків Порушення Позичальником умів Договором Щодо своєчасного Виконання Копійчаної зобов язань за Договором, а такоже Порушення п. 3.4.5 Правил), та/або В«бВ» пункту 5.1. Правил - процентну ставку за КОРИСТУВАННЯ кредитно Кошта может буті встановлено в розмірі НЕ больше подвійної процентної ставки, что Діє на момент Підвищення розміру процентної ставки за Договором;

Передбачення підпунктамі В«вВ» та/або В«гВ» та/або В«дВ» пункту 5.1. Правил - процентну ставку за Договором может буті збільшено НЕ больше чем на 10 (десять)% для кредитів у національній Валюті та не больше чем на 5 (п ять)% для кредитів у іноземній Валюті, від діючого на момент Підвищення розміру процентної ставки за Договором;

Передбачення підпунктом В«гВ» пункту 5.1. Правил - процентну ставку за КОРИСТУВАННЯ кредитно Кошта может буті збільшено до уровня ставки, что Діє на момент Підвищення базової процентної ставки Банку за відповідною програмою кредитування;

Передбачення підпунктом "е" пункту 5.1. Правил - процентну ставку за КОРИСТУВАННЯ кредитно Кошта может буті зменшено до розміру, что візначається Банком. p align="justify"> Розділ 6. Порядок Дострокове повернення кредиту за Вимогами Банку

6.1. У випадка Настанов будь-якої з подій, Вказаною у пункті 3.1.2. Правил, Банк має право:

6.1.1 відмовіті Позичальником в наданні траншу; та/або

.1.2. Визнати Термін повернення кредиту таким, что настав, та Вимагати від Позичальника Дострокове повернення всієї суми кредиту та повної надалі вважає плати за кредит, змінівші при цьом Терміни повернення кредиту та плати за кредит у бік Зменшення.

6.2. У разі! застосування Банком права, передбачення пунктом 6.1.2. Правил, порядок Дострокове повернення всієї суми кредиту та дострокової надалі вважає плати за кредит є Наступний, а самє:

В· Банк сообщает Позичальника про встановлення нового (Дострокове) терміну повернення всієї суми кредиту та надалі вважає сплачуй за КОРИСТУВАННЯ таким кредитом за Договором Шляхом направлення відповідної Письмової вимоги поштою (рекомендованою листом з повідомленням про вручення) або курей єром за адресою Позичальника;

В· Терміни Дострокове повернення кредиту та надалі вважає плати за кредит вважаються такими, что настали, а кредит и плата за кредит - обов язковими до повернення и надалі вважає в ПОВНЕ обсязі Банку з 32 (тридцять другого) календарного дня з дати одержании Позичальником ПОВІДОМЛЕННЯ Банку про Дострокове повернення кредиту за умови, что:

а) Банк направивши за адресою Позичальника ПОВІДОМЛЕННЯ про Порушення зобов `язань Позичальника за Договором та про Дострокове повернення кредиту и плати за кредит, а

б) Позичальником НЕ усунув зазначеніх Банком порушеннях зобов `язань Позичальника за Договором ПРОТЯГ ...31 (тридцяти одного) календарного дня з дати одержании Позичальником Вищевказаний ПОВІДОМЛЕННЯ Банку;

В· Терміни Дострокове повернення кредиту та надалі вважає плати за кредит вважаються такими, что настали, а кредит и плата за кредит - обов язковими до повернення и надалі вважає в ПОВНЕ обсязі Банку - з 41 (сорок перший) календарного дня з дати відправлення Банком Позичальника ПОВІДОМЛЕННЯ про Дострокове повернення кредиту та плати за кредит, а у випадка неотримання Позичальником Вищевказаний ПОВІДОМЛЕННЯ Банку внаслідок Зміни Позичальником адреси (без попередня про це письмово ПОВІДОМЛЕННЯ Банку) або з других підстав - ПРОТЯГ 40 (сорока) календарних днів з дати направлення Банком Позичальника ПОВІДОМЛЕННЯ про Дострокове повернення кредиту та плати за кредит;

В· НЕ пізніше дати Дострокове повернення кредиту та надалі вважає плати за кредит Позичальником зобов `язується віконаті в ПОВНЕ обсязі ї Другие Власні Грошові зобов` язання, передбачені Договором;

В· в разі Порушення Позичальником нового (Дострокове) терміну повернення всієї наданої ним суми кредиту та/або надалі вважає плати за кредит за Договором, вважається, что такий Позичальником корістується кредитом прежде рядків, встановлений Договором, при цьом, починаючі з Наступний РОБОЧЕГО дня, сума такого кредиту вважається простроченою сумою основного Боргу, а сума плати за кредит - відповідно прострочені відсотками та/або прострочені комісіямі.

Розділ 7. Гарантії СТОРІН

7.1. Підпісанням Договором Банк підтверджує:

- что має ВСІ необхідні ліцензії и дозволи НБУ, необхідні для відачі та обслуговування кредиту за Договором;

что Договір підпісаній з боці Банку Уповноважених на ті особою и Підписання Договором не є перевіщенням ее Повноваження.

7.2. Підпісанням Договором Позичальником підтверджує:

- что ВІН володіє всіма необхіднімі документами, что необхідні для Укладення Договору, та має здатність Виконувати его умови;

что ВІН НЕ обмеженності в дієздатності, а при укладенні Договору не вимагається Згоди будь-якої третьої особини;

что Договір НЕ суперечіть будь-яким Договірним обмеженності, что є обов'язковими для Позичальника;

что на день Підписання Договору відсутні будь-які Перешкоди для его Виконання, та будь-які судові Розслідування (спори), Розслідування з боці державних Контролюючим органів, что могут істотно та/або негативно вплінуті на фінансовий стан та кредітоспроможність Позичальника;

что надані Позичальником у Банк документи для РОЗГЛЯДУ питання про кредитування та Другие документи, пов'язані з обслуговування кредиту, що не містять будь-яких недостовірніх відомостей, складені та/або Отримані в порядку, передбачення чіннім Законодавство України ;

что Повністю розуміє та считает справедливими Щодо собі ВСІ умови Договору, свои права та обов язки за Договором и погоджується з ними;

что усвідомлює можлівість Виникнення курсових різніць (Коливань) Валюта кредиту при отріманні кредитних коштів та їх вікорістанні за цільовім призначеня згідно умів Договором, внаслідок чого может вінікнуті потреба у доплаті ним за рахунок Власного коштів повної вартості ПРОДУКЦІЇ (товару /робіт/послуг), якові ВІН прідбаває за рахунок кредитних коштів Банку и погоджується з ЦІМ.

7.3. сторонах будинків, что текст Договору, будь-які матеріали, інформація, что стосують даного Договору, за вінятком тексту ціх Правил, є конфіденційнімі и НЕ могут передаватіся третім особам без попередньої Письмової Згоди Іншої Сторони Договору, крім віпадків, передбачення чіннім Законодавство України та Договором. Дані Правила є загальнодоступнімі и НЕ містять будь-якої конфіденційної ІНФОРМАЦІЇ чг банківської Таємниці.

Розділ 8. Звернення Стягнення

8.1. У випадка, ЯКЩО згідно умів Договором, в заставу передано транспортний засіб, звернення Стягнення на Предмет змусить здійснюється Банком:

у випадка невиконання або неналежного Виконання Позичальником зобов'язань за Договором; та/або

у випадка Настанов будь-якої Із обставинні, передбачення п. 3.1.2. ціх Правил.

.2. Звернення Стягнення на Предмет примусило - транспортний засіб здійснюється:

- або на підставі Рішення суду;

або Шляхом! застосування позасудовіх ЗАСОБІВ звернення Стягнення.

При цьом Банк самостійно, на власний Розсудів, встановлює черговість звернення Стягнення на Предмет змусить та/або на будь-яке Інше майно и кошти Позичальника, на Які может буті Звернення Стягнення в порядку, встановленому законодавством України, або пріймає решение Стягнуто суму заборгованості на загально підставах Незалежності від наявності Предмету Застава.

8.3. Звернення Стягнення на Предмет примусило - транспортний засіб можливе в позасудовому порядку.

У разі! застосування позасудовіх ЗАСОБІВ звернення Стягнення у випадка, зазначеніх в п.8.1. ціх Правил, Банк надсілає Позичальником ПОВІДОМЛЕННЯ відповідно до Закону України В«Про забезпечення вимог кредіторів та реєстрацію обтяженьВ».

8.4. У разі невиконання Позичальником вимог, зазначеніх в повідомлені, про Яку йдет в п.8.3. ціх Правил, Банк здійснює звернення Стягнення у порядку, передбачення Законом України В«Про забезпечення вимог кредіторів та реєстрацію обтяженьВ».

.5. При зверненні Стягнення в позасудовому порядку, Банк має право на власний Розсудів зверни один Із таких позасудовіх способів звернення Стягнення на Предмет примусило - транспортний засіб:

- передача Предмету примусило - транспортними засобами у власність Банку в рахунок Виконання забезпеченого заставою зобов'язання в порядку, встановленому Законом України В«Про забезпечення вимог кредіторів та реєстрацію обтяженьВ»;

- продажів Банком Предмету примусило - транспортними засобами Шляхом Укладення договору купівлі-продаж з іншою особою-покупцем або на публічніх торгах, в порядку, встановленому Законом України В«Про забезпечення вимог кредіторів та реєстрацію обтяжень В».

.6. Звернення Стягнення за рішенням суду здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.7. Позичальника, у будь-який годину, до реалізації Предмету примусило - транспортними засобами має право пріпініті звернення на нього Стягнення Виконання порушеннях зобов'язань Передбачення Договором.

.8. Звернення Стягнення на Другие Предмети змусить здійснюється в порядку Передбачення законодавством та відповіднімі договорами забезпечення. p align="justify"> Розділ 9. Договірне списання

9.1. Позичальник, для погашення своих Копійчаної зобов язань, Які вінікають з Договором, доручає Банку Здійснювати Договірне списання коштів на Користь Банку в порядку, у строки та у сумах, что візначені у Договорі, Зі своих потокової рахунків в національній/іноземній Валюті, відкритих в Банку, а самє, з Рахунку/рахунків зазначеніх в Договорі - для погашення строкової та простроченої заборгованості за Договором та з будь-яких других рахунків Позичальника в Банку, в тому чіслі з тихий, что будут Відкриті в Банку в Майбутнього, - для погашення простроченої заборгованості за Договором.

9.2. Позичальником доручає Банку Здійснювати на Користь Банку Договірне списання коштів Позичальника:

- у сумі та Валюті фактічної заборгованості Позичальника за Договором,

у сумі коштів у іншій Валюті, еквівалентній сумі коштів у Валюті фактічної заборгованості Позичальника за Договором и витрат Банку (комісій, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування ТОЩО), Які пов язані з купівлею/продажем/обміном (конвертацією) валюти на Міжбанківському валютному прайси Головна (далі - МВРУ) та/або ее обміном на Міжнародному валютному ринку (далі - МВР). Списання коштів здійснюється за комерційним курсом, встановленим Банком для цього типу операцій. На Здійснення Банком таких Дій Позичальником Надав згоду Шляхом Підписання Договору. Комерційний курс встановлюється відповіднім розпоряджені по Банку.

9.3. У випадка, ЯКЩО валюта коштів, списання банками з будь-якого Рахунку Позичальника, відкритого в банку, не співпадає з валютами фактічної заборгованості Позичальника за Договором, для погашення Такої заборгованості Позичальника доручає Банку Здійснювати від имени та за рахунок Позичальника купівлю/продаж/обмін іноземної валюти на МВРУ та/або ее обмін на МВР у сумі, необхідній для погашення Такої заборгованості Позичальника, за комерційним курсом Банку, что встановлений для цього типу операцій, з обов `язковим Зарахування купленої/обміняної валюти або коштів, одержаних від продажу валюти, на поточний рахунок Позичальника з...а відповідною валютою, та Сплатити, в разі необхідності, від имени та за рахунок Позичальника збір до Пенсійного фонду України в розмірі, встановленому діючім законодавством.

.4. Договірне списання коштів для погашення простроченої заборгованості за Договором здійснюється з дати Прострочення Виконання будь-якого копійчаного зобов `язання за Договором. p align="justify"> .5. Договірне списання коштів для погашення строкової заборгованості, здійснюється одночасно з качаном последнего Операційного дня рядок для погашення Строкова зобов язань, передбачення Договором. При цьом, таке Договірне списання не здійснюється в перший робочий день місяця, а заборгованість Позичальника, рядків надалі вважає Якої пріпадає на перший робочий день місяця, буде списана Наступний РОБОЧЕГО дня як Строкова.

При цьом, у разі, коли Останній день рядок для погашення заборгованості за основною сумою кредиту, настає раніше последнего дня, встановленного для надалі вважає Строкова процентів, Договірне списання Строкова процентів здійснюється в день погашення основного Боргу з урахуванням черговості Погашення заборгованності, встановленої Договором.

.6. У разі самостійного Погашення Позичальником заборгованості за кредитом после Здійснення Банком договірного списання коштів з рахунків Позичальника, кошти последнего спрямовуються на погашення ОСНОВНОЇ заборгованості, что залишилась за Договором. p align="justify"> .7. У випадка, ЯКЩО день договірного списання коштів пріпадає на вихідний, святковий або неробочий день, днем ​​договірного списання коштів вважається перший робочий день, что слідує за таким віхіднім, СВЯТКОВИЙ або неробочий днем. Банк не здійснює Договірне списання з потокової рахунків Позичальника в перший робочий день кожного місяця. p align="justify"> .8. Банк здійснює Договірне списання коштів з рахунків Позичальника та їх Перерахування на Користь Банку, з урахуванням вимог діючого законодавства Щодо безготівковіх розрахунків в національній/іноземній Валюті та переказу коштів в Україні. p align="justify"> .9. Банк, здійснюючі Договірне списання коштів з рахунків Позичальника оформляє меморіальний ордер, у реквізіті Призначення платежу Якого Зазначає інформацію про платіж, номер та дату договору, за Яким передбача можлівість договірного списання.

Розділ 10. Інші умови

10.1. Банк самостійно веде облік і здійснює розрахунки заборгованості Позичальника відповідно до вимог законодавства України та умов Договору. У разі наявності спору между Сторонами, в якості письмових доказів невиконання зобов'язань Позичальником, что мают пріорітетне значення, а пріймаються віпіськи про стан рахунків, первінні документи (Платіжні доручення Позичальника), дані балансу, надані Банком ТОЩО, ЯКЩО Позичальником не довівши Недійсність НАДАННЯ Банком документів б або не надасть других доказів Виконання своих зобов'язань за Договором.

10.2. Сторони домовились про Наступний порядок Підписання Договору:

при підпісанні/візуванні Договором, а такоже при лістуванні СТОРІН могут використовуват на Розсудів Сторони як власноручній підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони так и факсімільне відтворення підпісу, при цьом у розділі Договору В«Адреси, реквізити та підпісі СТОРІН В»вікорістовується позбав власноручній підпис, Який у випадка Використання факсімільного відтворення підпісу на других сторінках Договором вважається зразки аналога власноручного підпісу. При цьом, особа, яка здійсніла власноручній підпис винна співпадаті з особою, підпис Якої відтворюється. Для Підписання Додатковий Угод до Договору вікорістовується позбав власноручній підпис;

- после Укладення Договору/Додаткової догоди до Договору, шкірних Із СТОРІН зобов `язується завізуваті шкірно сторінку Аркуша, на якій виклади умови Договору/Додаткової догоди до Договору, Шляхом Підписання кожної сторінки уповноваженим ПРЕДСТАВНИК відповідної Сторони та скріплення підпісу печатка Сторони, ЯКЩО Стороною є юридична особа або фізична особа - підприємець, яка має печатку. При цьом, допускається Здійснення такого візування Стороною позбав на Аркуша екземпляр Договору/Додаткової догоди до Договору, Який передається іншій Стороні, а такоже допускається НЕ візування Аркуша, на якому Вже є підпис Сторони. Візуванню такоже підлягають УСІ Додатки до Договору. Сторони домовились, что ці правила не підлягають візуванню. p align="justify"> 10.3. Договором та/або додаткова Угодами до Договору могут буті скасовані або змінені будь-які умови ціх Правил, а такоже введені Другие умови. За наявності протіріччя между умів Договором та Правил, Правила мают нижчих Пріоритет. p align="justify"> 10.4. УКЛА Договір, Позичальником надає ...Банку свою згоду та право збіраті, зберігаті, використовуват, пошірюваті и отрімуваті інформацію (дані про Позичальника, відомі Банку та/або третім особам , у зв язку з Укладення та Виконання Договору, в тому чіслі банківську та комерційну таємницю):

яка відповідно до законодавства України входити до складу кредитної истории - до/від/через бюро кредитних історій, Які створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України;

необхідну для Укладення договорів страхування - до/від/через страхових (-і) компаний (-ї);

необхідну при укладенні договорів Щодо відступлення права вимоги та/або переведення Боргу за данім Договором - до/від/через відповідніх фізічніх та юридичних осіб;

необхідну Приватним особам та організаціям для забезпечення Виконання ними своих функцій або Надання послуг Банку відповідно до Укладення между такими особами (організаціямі) та Банком договорів за умови, что передбачені договорами Функції та/або послуги стосують ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Банку , якові ВІН здійснює на підставі отриманий банківської ліцензії та письмових дозволів;

необхідну в других випадка відповідно до вимог законодавства України.

Банк має право надаті необхідну інформацію Щодо Формування кредитної истории іншім особам, Яким ця інформація Необхідна для Виконання своих функцій або Надання послуг Банку в обсязі, Який буде Визначи Банком самостійно з урахуванням вимог законодавства України.

Банк має право інформуваті Позичальника про стан обслуговування заборгованості з а кредитом, рядки Здійснення Чергова платежів, надаваті Позичальником іншу інформацію, в тому чіслі конфіденційну або таку, что містіть банківську таємницю Щодо Позичальника, Шляхом надсілання SMS-повідомлень на телефонний номер Позичальника, НАДАННЯ останнім до Банку, або іншім шляхом, з урахуванням вимог законодавства .

Своїм підпісом под Договором Позичальником засвідчує, что ВІН розуміє та погоджується з режимом Використання ІНФОРМАЦІЇ, что зазначеній у цьом пункті Правил.

10.5. Банк інформує Позичальника, про ті что Банк входити до складу групи BNP Paribas Group (Франція), а Позичальником усвідомлює та згоден з тим, что будь-яка інформація отримай Банком Стосовно Позичальника может використовуват всередіні групи BNP Paribas Group (Франція). При цьом за будь-яке несанкціоноване розголошення Такої ІНФОРМАЦІЇ з боці BNP Paribas Group (Франція) Банк несе відповідальність перед Позичальником відповідно до вимог чинного законодавства України. p align="justify"> 10.6. Позичальника, УКЛА Договір, надає Банку згоду/право:

В· передаваті права та обов язки Банку за Договором Третій особі без Отримання на це додаткової Згоди Позичальника;

В· вилучатись у Позичальника продукцію (придбання Позичальником за рахунок кредитних коштів, отриманий від Банку) без Отримання на це додаткової Згоди Позичальника та відповідного суднового решение в разі пред `явлення Банком у позасудовому порядку або в порядку досудового провадження вимог Щодо Виконання зобов `язань Позичальника за Договором;

В· звертатись за інформацією Щодо фінансового становища Позичальника до третіх ОСІБ, Які пов язані з Позичальником сімейнімі, особіст, діловими , професійнімі або іншімі відносінамі.

10.7. Підпісанням Договором Позичальником підтверджує, что на дату Укладення Договору є Клієнтом Банку и ознайомлений з усіма Тарифами по розрахунково - Касове обслуговування та Тарифами Банку, что вікладені у Додатках № 3 до Договору, а такоже что ВІН получил екземпляр всех Додатків до Договору.

10.8. Банк підтверджує, что має статус платника податку на прибуток підпріємств на загально Умова, передбачення Законом України В«Про оподаткування прибутку підпріємствВ».

10.9. Листування между Сторонами за Договором здійснюється путем направлення або Надання однією Стороною відповідніх Повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на ее адресою, что Визначи як адреси для листування у розділі В«Адреси, реквізити та підпісі СТОРІНВ» Договором або за іншою адресою, про якові Сторона письмово повідоміла іншій Стороні при зміні адреси. Підтвердженням факту відправлення ПОВІДОМЛЕННЯ (рекомендованого листа) є поштова Квитанція або Інший поштовий документ, что підтверджує факт відправкі або вручення або Отримання ПОВІДОМЛЕННЯ. Сторони погоди, что адреси Банку для листування, зазначена в Договорі, вважається місцем Виконання Сторонами своих зобов язань за ...Договором.

10.10. Рядків Дії Договору встановлюється з дати его Укладення (дати Підписання Договору Сторонами) до полного повернення Банку всієї суми кредиту за Договором та полного Погашення плати за кредит и неустойки, у разі ее нарахування.

10.11. Спірні питання за Договором розглядаються відповідно до чинного законодавства України та умов Договору. p align="justify"> 10.12. Договір Складається у двох прімірніках, Які мают рівну Юридичним силу, по одному для кожної Із сторін. p align="justify"> Всі Додатки та догоди до Договору вважаються его невід `ємною Частинами.

Ці Правила, после Підписання между Банком та Позичальником Договору, стають невід ємною Частинами Договором та разом з Договором встановлюються ДОГОВІРНІ умови кредитування Банком Позичальника.

Правила є загальнодоступнімі, розміщуються на сайті На даний Банку ukrsibbank.com <# "justify"> 10.13. Внесення змін до Договору здійснюється відповідно до законодавства України, ЯКЩО умів Договором не передбача Інший порядок .

10.14.Правіла могут буті скасовані або до них могут буті внесені Зміни, про что Банк сообщает Шляхом опублікування в газеті "Голос України та размещения на Офіційному сайті | Статистика Банку ukrsibbank.com та/або на ІНФОРМАЦІЙНИХ дошк у відділеннях Банку або других Доступна для ознайомлення місцях ПОВІДОМЛЕННЯ про Скасування або відповідніх змін до Правил або Правил, викладеня в новій Редакції. Таке Скасування Правил або Такі Зміни набуваються ЧИННОСТІ через 14 (Чотирнадцять) днів з дати їх Публікації в газеті В«Голос УкраїниВ». Правила Зі змінамі, Які Набуля ЧИННОСТІ, стають невідємною Частинами Договором, підпісаного между Банком та Позичальником. p> .15. У випадка Скасування Правил, смороду продолжают регулюваті отношения между Банком та Позичальником, з Якими Було укладі Договір, и діють для шкірного з них у Последний Редакції, что булу чинна перед Скасування, до полного Виконання всех зобовязань за Договором между Банком та Позичальником.


Додаток 4


Кредит на товари в інтернет-магазинах

Загальна інформація

Увага!

До 31.03.2012 р. скорістайтеся спеціальнімі умів кредитування на товари в інтернет-магазинах Розшірюйте Власні возможности! br/>

Зелений кредит від УкрСиббанку - це можлівість прідбаті Потрібний Вам товар у будь-який момент без попередня Накопичення необхідної суми. Зелений кредит становится ще Ближче до Вас та предлагает Вигідні умови кредитування для купівлі товарів в інтернет-магазинах! Ві можете отріматі Зелений кредит на товари в Наступний інтернет-магазинах:

супермаркет: техніка, товари для дому

Техніка та електроніка

Меблі

Товари для автомобилей

Товари для будівніцтва та ремонту

супермаркет: техніка, товари для дому

В· В«АЛЛОВ» <# "justify"> Техніка та електроніка

В· В«АЛЛОВ» <# "justify"> Меблі

В· В«Меблі СтильВ» <# "justify"> Товари для автомобилей

В· В«АрнажВ» <# "justify"> Товари для будівніцтва та ремонту

В· В«ЕлектромаксВ» <# "justify"> Умови

Умови Надання кредиту на товари в інтернет-магазинах

Загальні умови

Вимоги до позічальніків


Загальні умови

Назва умовіХарактерістікаВалюта кредітуванняукраїнська грівняСума кредітувід 300 до 20 000 грн.Термін кредітуваннявід 3 до 24 місяцівРозмір початкова внескуне менше 10% від вартості товаруПроцентна ставка, річніх0, 01% Щомісячна комісія3% Дострокове погашеннябез штрафних санкційГрафік Погашення заборгованостіщомісячно, рівнімі платежами ПРОТЯГ Всього терміну кредитування (ануїтетній графік). Варіанти надалі вважає за кредит В· готівкою у будь-якому відділенні Банку (у тому чіслі, через банкомат з можлівістю приймання готівкі < https://my.ukrsibbank.com/ua/branches_atms/cash_in/>);

В· безготівковім Перерахування (у тому чіслі, з рахунків у других банках);

В· Зі свого Карткова Рахунку, відкритого в УкрСиббанку, за помощью системи В«Керування РахункаВ» ;

В· автоматичності спісанням1 Зі своих Карткова рахунків, відкритих в УкрСиббанку.

Вимоги до позічальніків

1. Вік від 21 до 65 років.

2. Наявність у паспорті відмітки про діючу реєстрацію.

. Отримання Офіційного доходу - постійне місце роботи за наймом, підпріємніцька діяльність або Отримання пенсійніх виплат.

Для оформлення кредиту на товари інтернет-магазину Вам звітність,:

В· зарезервуваті Бажанов товар у вибраному | інтернет-магазині;

В· отріматі рахунок-фактуру від інтернет-магазину;

В· звернута до будь-якого Із Вказаною на сайті На даний інтернет-магазину ВіДДіЛЕНЬ УкрСиббанку та мати при Собі орігіналі документів:

1. Паспорт громадянина України;

2. Довідку про прісвоєння індівідуального податкового номеру (ІПН) або реєстраційний номер облікової картки платники податків.

Отріматі товар Ві зможете в офісі інтернет-магазину або під час доставці.

Додаток 5


Інформаційна лінія: 0 800 505 800


Заявка на Отримання кредиту

Кредит надається фізичним особам, Які мают постійне місце роботи та Офіційно підтвердженій дохід.

Будь ласка, Заповніть анкету. Обов'язкові для Заповнення поля позначені *. Всі введені Вами дані є конфіденційнімі и НЕ розголошуються третім особам. br/>

Початок форми

Програма кредитування * Бажанов день Дзвінка * Бажанов годину Дзвінка * Прізвище * Ім'я * По-батькові * Дата народження ( дд.мм.рррр) * Номер контактного телефону * Адреси Електронної пошта * Місце фактичного проживання * Бажана сума кредиту, грн. * Офіційний середньомісячній дохід позичальника/Сім'ї позичальника, грн. * Середньомісячні витрати позичальника/Сім'ї позичальника (харчування, комунальні послуги, оренда житла, виплати по кредитах, інше), грн. * Я - клієнт УкрСиббанку Я зареєстрованій (зареєстрована) як суб єкт підпріємніцької діяльностіБудь ласка, введіть секретний код *

Додаток 6


СПЕЦІАЛЬНІ Предложения

Преміальні Предложения для держателів карток MasterCard - Отримайте можлівість взяти доля в акціях та отріматі безліч Додатковий прівілеїв.

Відтепер Ві маєте можлівість міттєво актівуваті свою картку в будь-якому банкоматі УкрСиббанку !

Будь ласка, ознайомтесь з Карткова програмами Банку та оберіть ту платіжну картку, яка потрібна самє Вам.


Тіпі картокКарткі масового віпускуКарткі СЕРЕДНЯ класуКарткі елітного класуНазва карткової програміМіттєва Visa СlassicVisa Classic ЕкономVisa Classic/MasterCard StandardVisa Gold/MasterCard GoldVisa Platinum/MasterCard PlatinumПакетна пропозиція All Inclusive + + + + Дебетні картки вкладніків + + + Зарплатні картки All Inclusive + + + + Дебетні картки В«Активні грошіВ» + + +1/- +1 /-Пенсійні картки + Соціальні картки + 1 - Оформлюється позбав як додаткова картка.


Додаток 7


GSM-банкінг (SMS-банкінг)

Загальна інформація

Акція В«GSM-банкінг (SMS-банкінг) БЕЗКОШТОВНО!В»

У період з 01.02.2012 р. до 01.05.2012 р. діятіме акція для держателів платіжніх карток УкрСиббанку. Підключення та Використання GSM-банкінгу (SMS-банкінгу) ПРОТЯГ 3-х місяців з дати Підключення - безкоштовне.банкінг (SMS-банкінг) - це послуга, яка дозволяє держателям платіжніх карток УкрСиббанку отрімуваті інформацію про Операції на Карткова Рахунку за помощью SMS-повідомлень .

SMS-повідомленнязапіті

Формат SMS-запиту

Як підключітісь

SMS-повідомлення

После Підключення до послуги GSM-банкінг (SMS-банкінг) Ві будете автоматично отрімуваті SM...S-повідомлення про Здійснення Наступний операцій:

В· поповнення Карткова Рахунку готівкою або безготівковім Перерахування (включаючі зарахування заробітної плати , пенсійніх та СОЦІАЛЬНИХ виплат, тощо) 1 ;

В· Отримання готівкі та Здійснення покупок з карткою;

В· будь-які платежі з вашого Рахунку, включаючі переказ коштів за помощью системи інтернет-банкінгу В«Керування РахункаВ» ;

В· переказ коштів на Інший Карткова рахунок в УкрСиббанку за помощью банкомату ;

В· зміна PIN-коду;

В· Підключення до послуги GSM-банкінг (SMS-банкінг).

В· при замовленні Нової картки або перевіпуску існуючої - SMS-повідомлення про доставку картки до відділення банку2.

- для пенсійніх та СОЦІАЛЬНИХ карток, зарплатних карток All Inclusive та пакетних пропозіцій All Inclusive, відкритих з 21.03.2011р .
2 - за вінятком зарплатних карток All Inclusive .
SMS-запит

Крім того, Ві можете отріматі необхідну інформацію у будь-який момент, надіславші SMS-запит у відповідному форматі на один Із сервісніх номерів:

В· абонентам МТС, Київстар та Life :) - на номер 729;

В· абонентам других мобільніх Операторів - на номер +38 093 177 77 55.

Тарифікація надісланіх SMS-повідомлень здійснюється згідно тарифів Вашого мобільного оператора.

За помощью SMS-запиту Ві можете:

В· переглянути баланс;

В· отріматі міні-виписку (10 останніх транзакцій);

В· заблокуваті картку;

В· відключіті послугу GSM-банкінг (SMS-банкінг).

Формат SMS-запиту

SMS-запит має формат ХХХХ% YYYY_kk, де:

В· ХХХХ - Перші 4 цифри номера картки;

В· YYYY - Останні 4 цифри номеру картки;

В· kk - код запиту:

o 01 - запит балансу;

o 02 - запит міні-виписки;

o 88 - Відключення послуги GSM-банкінг (SMS-банкінг);

o 99 - Блокування картки.

Як підключітісь

Тип Платіжної карткіДе підключітісь В· Пенсійні картки

В· Соціальні картки

В· Зарплатні картки В«All InclusiveВ»

В· Пакетна пропозиція В«All InclusiveВ», Відкрита з 21.03.2011р.; В· у будь-якому банкоматі УкрСиббанку ;

В· у відділенні УкрСиббанку, де Відкрито Ваш Карткова рахунок ;

В· за номером інформаційно-довідкової служби УкрСиббанку . В· Дебетні картки В«Активні грошіВ»

В· Дебетні картки вкладніків

В· Пакетна пропозиція В«All InclusiveВ», Відкрита до 20.03.2011р . В· у будь-якому банкоматі УкрСиббанку .

Для Підключення за помощью банкомату УкрСиббанку звітність, віконаті наступні Дії:

В· Вставити картку в банкомат и ввести PIN-код;

В· вібрато в головному меню пункт В«GSM-банкінгВ»;

В· віконаті Дії згідно з вказівкамі банкомата (ввести и підтвердіті номер телефону);

В· отріматі чек з банкомату после Завершення Операції.

Послуга актівується Одразу после Підключення. На підтвердження цього Надходить SMS-повідомлення. p align="justify"> Для Підключення при зверненні до відділення УкрСиббанку Вам Достатньо надаті співробітніку відділення оригінал паспорту та заповнити заяву на Підключення послуги GSM-банкінг (SMS-банкінг).

Для Підключення при зверненні до інформаційно-довідкової служби УкрСиббанку Достатньо віконаті наступні Дії:

В· зателефонуваті за номером 0 800 505 800 (БЕЗКОШТОВНО Зі стаціонарних телефонов в Україні);

В· надаті оператору інформацію, необхідну Для Вашої ідентіфікації;

В· назваті номер телефону, на Який будут надходіті SMS.

ПЕРЕВАГА

ПЕРЕВАГА послуги GSM-банкінг

В· GSM-банкінг (SMS-банкінг) дозволяє Здійснювати Цілодобовий контроль руху коштів на Вашому Карткова Рахунку: при здійсненні будь-якої Операції за помощью Вашої картки Ві отрімуєте SMS- ПОВІДОМЛЕННЯ, а такоже можете у будь-який момент Відправити SMS-запит и отріматі інформацію про Залишок на Рахунку;

В· у випадка ВТРАТИ або Викрадення картки GSM-банкінг (SMS-банкінг) Дає можлівість Швидко заблокуваті ее Шляхом відправлення відповідного SMS-повідомлення;

В· до GSM-банкінг (SMS-банкінг) можна підключітісь самостійно у будь-якому банкоматі УкрСиббанку, не звертаючи до відділення.

Тарифи


Тарифи на поcлугі GSM-банкінгу (SMS-банкінгу)

Назва послугіРозмір КОМІСІЇ (без ПДВ) Підключення GSM-банкінгу (SMS-банкінгу) безкоштовна з 01.02.2012 р. до 01.05.2012 р.Надання міні-виписки про стан Карткова рахунка (Останні 10 транзакцій) за помощью SMS-запиту В· безкоштовна (для пенсійніх ;, СОЦІАЛЬНИХ Карткова рахунків, а такоже у рамках пакетних пропозіцій В«StartВ», В«All InclusiveВ», В«All Inclusive UltraВ» або В« All Inclusive De Luxe В»);

В· 0,30 грн. /0,05 USD/0,05 EUR (для других рахунків в залежності від валюти).

Плата за КОРИСТУВАННЯ услуг до 01.05.2012 р. відсутня.

Послуга GSM-банкінг (SMS-банкінг) дійсна ПРОТЯГ терміну Дії Платіжної картки, до Якої Дану послугу Було підключено.Вернуться назад