Главная > Курсовые обзорные > Використання комп'ютера на уроках біології

Використання комп'ютера на уроках біології


30-05-2013, 20:24. Разместил: tester8
Використання комп'ютера на уроках біологіїВСТУП


Школа, будучи одним з головних інститутів суспільства, першою відчуває на собі всі зміни, що відбуваються в ньому. Соціальний запит школі, певний сучасним суспільством говорить про те, що необхідні люди з новим мисленням, вмінням самостійно ставити цілі, знаходити шляхи їх досягнення. Розвиток дитини стає ключовим визначенням навчання. Вивчення біології у загальноосвітній школі спрямоване не тільки на засвоєння певної суми знань, а й на розвиток особистості учня. Побудувати навчальний процес з урахуванням потреб і здібностей кожного учня можливо тільки лише із застосуванням нових освітніх технологій. При використанні нетрадиційних технологій навчання, які дозволяють учневі безпосередньо брати участь у побудові навчального процесу, здійснюється міцне і усвідомлене засвоєння змісту навчальних предметів, а також розвиток у школярів логічного мислення, творчої активності, мовних здібностей, уміння самостійно працювати та інтелекту в цілому. Саме це спонукало мене до вивчення сучасних педагогічних технологій та використанню їх у викладанні біології. p align="justify"> На даний час змінюються цілі і завдання, що стоять перед сучасною освітою, - відбувається зміщення зусиль з засвоєння знань на формування компетентностей, акцент переноситься на особистісно-орієнтоване навчання. Але, тим не менш, урок був і залишається головною складовою частиною навчального процесу. Навчальна діяльність учнів значною мірою зосереджена на уроці. Якість підготовки учнів визначається змістом освіти, технологіями проведення уроку, його організаційної та практичної спрямованістю, його атмосферою. Дмитро Анатолійович Медведєв зазначив, що ми "повинні створити сучасну школу, таку школу, яка здатна розкрити особистість дитини, здатна виховати в дітях інтерес до освіти, до навчання; здатна бути сучасною, адекватної нашого життя освітньою системою". Тому необхідно застосування нових педагогічних технологій в освітньому процесі, серед яких інформаційні технології. p align="justify"> Потрібен більшу кількість часу, ніж при "традиційному" викладі матеріалу вчителем. Учень повинен володіти определ ? нной системою знань, оскільки відсутність їх не дозволить йому успішно обговорювати поставлену проблему. Учитель повинен постійно підвищувати свою ерудицію, бути оперативним у роботі в цілому і на уроці зокрема.Глава 1. Використання сучасних педагогічних технологій на уроках біології


На етапі пояснення нового матеріалу доцільно використовувати такі види навчальної діяльності:

. Кольорові малюнки та фото. Підручники та методичні посібники не можуть мати великий ілюстративний матеріал, т. к. це різко підвищує їх соб...івартість. Цифрові технології дозволяють при тій же вартості наситити видання великою кількістю кольорових ілюстрацій. Кольорові малюнки та фото дозволяють розширити ілюстративний ряд, надати йому велику емоційність, наближеність до реального життя. Використання комп'ютера на уроках дозволяє при поясненні нового матеріалу використовувати великий ілюстративний матеріал, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. p align="justify">. Слайд-шоу - змінюються ілюстрації (фотографії, малюнки) з дикторським супроводом. Використання слайд-шоу при поясненні нового матеріалу дає можливість більш наочно проілюструвати новий матеріал, привернути увагу учнів. Особливо корисні слайд-шоу при вивченні різноманіття живих організмів різних систематичних груп, оскільки дозволяють ілюструвати багатий живий світ. p align="justify">. Відеофрагменти - виконують функцію, аналогічну використовувалися навчальним кіно-і відеофільмів, проте в поєднанні з комп'ютерними технологіями виводять їх на якісно новий рівень.

Відеофрагменти з використанням комп'ютера, дозволяють використовувати відеоматеріал як надефективні засіб створення проблемної ситуації на уроці.

. Анімації - аналоги традиційних фрагментів "мультфільмів", включалися до навчальних кіно-і відеофільми для ілюстрації механізмів тих чи інших біологічних процесів, в тому числі і мікросвіту. Психологічно привабливі за рахунок використання сучасного комп'ютерного дизайну, впроваджуваного у свідомість школяра телебаченням. У подібних анімаціях полегшена зупинка і перехід до потрібного фрагмента, за рахунок синхронізованого звукового супроводу можливо кваліфіковане пояснення процесу з потрібними візуальними акцентами. p align="justify">. Інтерактивні моделі і малюнки, схеми. p align="justify"> Інтерактивні моделі - анімація, хід якої залежить від поставлених початкових умов. Можуть використовуватися для імітації біологічних процесів. До цього типу об'єктів можна віднести інтерактивні таблиці, в яких фрагменти можуть "оживати" в короткі анімації або укрупнюватися з появою нових деталей. p align="justify">. Мультимедійні презентації. p align="justify"> Створення уроків-презентацій вимагає вміння користуватися комп'ютерною технікою та великої кількості часу, що в підсумку виправдовується підвищенням пізнавального інтересу учнів до предмета. Дана форма дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в аналогічному порядку. У цьому випадку задіюються різні канали сприйняття учнів, що дозволяє закласти інформацію не тільки в фактографічному, а й в асоціативному вигляді в пам'ять учнів. Мета такого подання навчальної інформації - формування у школярів системи мислеобразів. Подача навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання. Використання на уроках мультимедійних презентацій дозволяє побудувати навчально-виховний процес на основ...і психологічно коректних режимів функціонування уваги, пам'яті, миследеятельності. p align="justify"> На етапі пояснення нового матеріалу презентація грає роль супроводу пояснення нового матеріалу. При складанні презентації я дотримуюся таких вимог до презентацій:

слайди не повинні бути перевантажені текстом, краще розмістити короткі тези, дати;

ілюстрації повинні бути реалістичними;

найбільш важливий матеріал виділяю яскравіше, оригінальніше для включення асоціативної зорової пам'яті;

при тривалому поясненні можна для релаксації включити заставку із зображенням природи, тиху музику, відеофрагмент;

слайди не повинні бути перевантажені анімацією, оскільки це відволікає увагу учнів.

Використання комп'ютера на етапі закріплення отриманих знань.

На цьому етапі я пропоную учням ряд індивідуальних (групових) завдань і завдань різного типу. Серед них можуть бути тестові завдання; теоретичні питання, відповіді на які можна перевірити при зверненні до комп'ютерних моделях і питання, спрямовані на розуміння проілюстрованого моделями теоретичного матеріалу. Цей етап вимагає ретельної підготовки диференційованих завдань та бланків для оформлення звітів про виконану роботу, так як на "паперову" роботу в учнів може не залишитися ні часу, ні бажання. Слід також продумати ефективну і прозору, зрозумілу для учнів систему оцінювання результатів їх роботи, і зробити її відомою для учнів до початку виконання роботи. p align="justify"> На етапі закріплення матеріалу я використовую такі види навчальної діяльності.

. Робота із завданнями з вибором відповіді.

Комп'ютерні технології дозволяють аналізувати, зберігати й обробляти завдання, де потрібно один або декілька варіантів відповіді із запропонованих. Такі завдання крім тексту можуть містити малюнки, а також фотографії, відео-та анімаційні фрагменти. Виконання учнями таких завдань дозволяє закріпити отримані ними знання по досліджуваному матеріалу. Застосування електронних освітніх ресурсів для закріплення матеріалу дозволяє зробити цей етап більш привабливим для учнів і зручним для мене. p align="justify">. Робота з тренажерами. Даний вид роботи дозволяє закріпити знання учнів та відпрацювати вміння визначати частини та органи живих організмів. p align="justify">. Виконання віртуальних лабораторних робіт дозволяють крім закріплення знань і відпрацювання умінь, значно скоротити час на проведення лабораторної роботи і вирішити проблему недостатньої матеріальної бази. p align="justify">. Робота з інтерактивними завданнями - завдання (система завдань), в яких закладено комп'ютерний контроль етапів виконання і помилок, є система підказок для вибору наступного кроку, система розгалужень залежно від результатів виконання першого етапу. Інтерактивні завдання можуть міс...тити фото-, відео-та анімаційні об'єкти. Такі завдання переводять ці об'єкти з категорії ілюстрацій у категорію навчальних матеріалів. У викладанні біології можуть бути використані для створення завдань, пов'язаних з експериментом, обробкою експериментальних даних і для зіставлення інформації, представленої в різних видах. p align="justify"> Інтерактивні таблиці - даний вид роботи дуже зручний при наявності інтерактивної дошки. При заповненні таких таблиць один учень виходить до дошки, а решта фіксують таблицю в зошит. Інтерактивні таблиці також можна використовувати для фронтальної роботи, в цьому випадку заповнення таблиці відбувається усно. p align="justify">. Робота з біологічними лабіринтами - дозволяють в ігровій, привабливою для учнів, формі відпрацювати і закріпити знання з запропонованої теми. Учням пропонується завдання: "Запрошуємо Вас в захоплюючу подорож по біологічному лабіринту. Вивчивши тему, Ви завжди знайдете вихід. Прочитавши твердження, виберіть "Так", якщо згодні, або "Ні", якщо не згодні. Лабіринт закінчується, якщо Ви знаходите вихід або потрапляєте в глухий кут. Натиснувши на кнопку "Карта", Ви завжди зможете подивитися свої відповіді і поточне положення в лабіринті ". p align="justify"> У процесі роботи з лабіринтами в учнів розвивається алгоритмічне мислення, здатність правильно орієнтуватися в інформації, виробляти навички роботи в групах. Лабіринти вносять в урок ігровий момент, що дозволяє привернути увагу учнів до досліджуваного матеріалу. br/>

Глава 2. Використання інноваційних технологій на уроках біології, як засіб підвищення ефективності освітнього процесу


В даний час суспільству необхідні творчі, самовдосконалюються, конкурентні особистості. Володіння інформаційними та комунікативними технологіями дозволяє людині впевнено почувати себе, дає можливість і створює умови для формування творчої, самовдосконалюються особистості. В даний час, коли процеси інформатизації в суспільстві постійно прискорюються, змінюються, сучасна школа не повинна залишатися осторонь. Традиційні способи передачі інформації поступаються місцем використанню інформаційно-комунікаційних технологій. У цих умовах вчителю необхідно орієнтуватися в широкому спектрі інноваційних технологій, ідей, напрямів. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі відображено в Федеральної програмі економічного розвитку Російської Федерації, Федеральної програмі розвитку освіти Російської Федерації, Федеральної програмою "Розвиток єдиного освітнього середовища". Таким чином, інформаційні технології стають базою сучасної освіти. p align="justify"> Інформаційні та комунікаційні технології, що входять в життя кожної людини, сприяють якісному вирішенню завдання підготовки особистості, затребуваною суспільством. Це можливо тільки при важливій умові: педагог, який володіє ІКТ - компетенціями організовує навчальну діяльність учня і керує нею. Основна роль пед...агога для успішного вирішення освітніх завдань, оволодіння учнями професійними знаннями зводиться до створення необхідних умов для досягнення поставленої мети. p align="justify"> Комп'ютер як спосіб і засіб навчання застосовується в сучасній школі багатопланово: як навчальний пристрій, як тренажер, репетитор, в якості моделюючого пристрою різноманітних ситуацій, як засіб аудіо та візуальної наочності, як друкарня, для створення роздаткового матеріалу .

Використання комп'ютерів у навчальній і позаурочній діяльності дозволяє вирішити такі проблеми: індивідуалізація і диференціація навчання; мотивація навчання; уникнути труднощів при роботі з друкованими посібниками; дефіцит часу; активізація самостійної роботи учнів. У нас в школі проходять засідання наукового екологічного товариства "Зелений світ", гуртків "Екологія здоров'я". Учні із захопленням беруть участь в проектній діяльності, обов'язково використовуючи комп'ютерні технології. У всіх школярів, брали участь у проектній діяльності, значно зріс інтерес до біології, вони навчилися самостійно ставити проблему і знаходити її рішення, показали більш високі результати в перевірочних роботах з відповідних тем шкільного курсу, ніж інші учні. Мною було зазначено, що значно збільшилося число учнів, охочих спробувати свої сили у проектній діяльності. Учні, які взяли участь дослідній роботі, дбайливіше відноситься до навколишньої природи, і можна говорити про підвищення культури топосу. (Учениця 7 клас Расчетнова Вікторія розробила проект декоративної клумби. Даний проект може бути реалізований на шкільній дворі). Для додаткової позакласної роботи використовую програму POWER POINT. p align="justify"> Процес навчання біології в сучасних умовах вимагає нового типу організації освіти, а значить, вивчення тих інноваційних процесів, які спираються на гуманізацію, демократизацію, технологізацію і реалізацію інноваційних стратегій у ситуації комп'ютерного навчання.

Використання ІКТ на уроках біології дозволяє мені зробити урок нетрадиційним, яскравим, насиченим. Моделювання природних явищ і процесів на комп'ютері необхідно, насамперед, для вивчення явищ і експериментів, що практично неможливо показати в шкільній лабораторії, але вони можуть бути показані за допомогою комп'ютера. p align="justify"> На уроках біології застосовую програму POWER POINT, що дозволяє підготувати і демонструвати додаткову інформацію на уроці. Комп'ютерна лекція, розроблена засобами POWER POINT, - це тематична і логічно пов'язана послідовність інформаційних об'єктів, демонстрована на екрані або моніторі. Найбільш вдалим видається застосування комп'ютерних презентації при проведенні уроків вивчення нової теми і при закріпленні пройденого матеріалу. До найбільш ефективним формам подання матеріалу з біології слід віднести мультимедійні презентації, які можна застосувати практично на всіх етапах уроку. Дана форма дозволяє представи...ти навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених різноманітною інформацією. Наприклад, в 11 класі проводимо урок - презентація на тему: "Виникнення і розвиток життя на Землі", "Заповідна Росія"; в 6 і 7 класах уроки "Червона книга Московської області", "Різноманіття птахів (на прикладі птахів Московської області) ".

Також при вивченні біології велику допомогу надає застосування електронних та інформаційних ресурсів з аудіоінформацією запису звуків живої і неживої природи.

На деяких уроках біології демонструю мультимедіа-підручники - набір інтерактивних засобів навчання, які містять крім гіпертексту, високоякісну графіку, слайди, відео-ролики і звуковий зміст. Таке використання комп'ютера дозволяє прищеплювати учням навички дослідницької діяльності, формувати пізнавальний інтерес, підвищувати мотивацію, розвивати наукове мислення. Наприклад: контрольно-узагальнюючі уроки за темами: "Хімічна організація клітини"; "Спадкова інформація та реалізація її в клітці"; "Безхребетні тварини"; "Виникнення і розвиток людини". p align="justify"> На уроках біології в школі застосовуються навчальні мультимедіа-видання:

"Уроки біології Кирила і Мефодія. 10-11 класи ", Віртуальна школа Кирила і Мефодія;

Біологія, 6-11 клас, лабораторний практикум;

Біологія. 9 клас. p align="justify"> Зміст програмних засобів навчального призначення, застосовуваних при навчанні біології, визначається цілями уроку, змістом і послідовністю подачі навчального матеріалу.

Важливо відзначити, що я використовую на уроках біології та традиційні методики усного опитування, як умови розвитку усного та писемного мовлення учнів. Зміст навчального матеріалу деяких тем з біології передбачає спілкування учнів, розповідь, повідомлення, бесіди, диспути. Віртуальні лабораторні роботи створюють умови моделювання, але вони не можуть замінити реальність справжніх лабораторних і практичних робіт, коли діти всі виконують своїми руками, все спостерігають своїми очима. Крім того, віртуальні лабораторні роботи не дають можливість придбання учнями практичних навичок. p align="justify"> Відомо, що сучасні технології повинні і регламентовані гігієнічними нормами. Тривале перебування за комп'ютером може негативно позначитися на здоров'ї учня, виникає стомлення, яке призводить до гальмування сприйняття навчального матеріалу, відволікання уваги та звикання. Тому важливо використовувати здоров'язберігаючих технології (фізкультхвилинки, зміна мізансцени уроку, негучну класичну і релаксуючу музику). Інформаційні технології повинні використовуватися як елементи на уроці. І далеко не всі уроки доцільно проводити з використанням мультимедійних презентацій. p align="justify"> Кожне засіб навчання має певними можливостями і доповнює інші засоби, не замінюючи їх. Тому необхідно комплексне використаний засобів навчання. Вик...ористання інноваційних технологій на уроках біології це засіб підвищення ефективності освітнього процесу. br/>

Глава 3. Використання цифрових освітніх ресурсів на уроках біології


Надзвичайно високі темпи розвитку біології в останньому десятилітті супроводжуються швидко зростаючим значенням її в житті людини. Вона не тільки залишається теоретичною основою охорони здоров'я та сільського господарства, а й відкриває можливості розвитку нових галузей в промисловості, нові перспективи в техніці. Соціальне замовлення передбачає підвищення біологічної грамотності підростаючого покоління з урахуванням новітніх досягнень біологічної науки. Все це вимагає вдосконалення біологічної освіти на всіх рівнях. При цьому особливо важливе значення набуває вивчення біології в школі. p align="justify"> Згідно з державним стандартом нового покоління, вивчення біології в основній школі спрямоване на досягнення наступних цілей:

освоєння знань про роль біологічної науки у формуванні сучасної природничо-наукової картини світу;

методах пізнання живої природи; про живу природу і властивих їй закономірності;

про будову, життєдіяльності та средообразующей ролі живих організмів;

про людину як биосоциальном істоті; оволодіння вміннями застосовувати біологічні знання для пояснення процесів і явищ живої природи, життєдіяльності власного організму;

використовувати інформацію про сучасні досягнення в галузі біології та екології, про фактори здоров'я та ризику;

працювати з біологічними приладами, інструментами, довідниками;

проводити спостереження за біологічними об'єктами і станом його власного організму, біологічні експерименти;

розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей в процесі проведення спостережень за живими організмами, біологічних експериментів, роботи з різними джерелами інформації;

виховання позитивного ціннісного ставлення до живої природи, власного здоров'я та здоров'я інших людей;

культури поведінки в природі;

формування здатності і готовності використовувати набуті знання і вміння в повсякденному житті для догляду за рослинами, тваринами, турботи про власне здоров'я, надання першої допомоги собі і оточуючим;

оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до природного середовища, власного організму, здоров'ю інших людей, для дотримання правил поведінки у навколишньому середовищі, норм здорового способу життя, профілактики захворювань, травматизму і стресів, шкідливих звичок, ВІЛ- інфекції.

Як видно з вимог державного стандарту, предмет біології досить складний і наочний, вимагає демонстрації процесів, систем і закономірностей, що ускладню...є засвоєння предмета біології школярами.

Таким чином, у викладанні біології виникають певні суперечності:

. Особлива увага приділяється оволодінню учнями традиційними методами наукового пізнання навколишнього світу: теоретичному і експериментальному, що не завжди цікаво дітям, особливо з низькою пізнавальною активністю. У той же час предмет біології досить складний, а базисний навчальний план визначає час для вивчення біології в розмірі 2 годин на тиждень. p align="justify">. Сучасні діти все менше звертаються за інформацією до книг, а намагаються її отримати з комп'ютера. Використання нових інформаційних технологій та ЗМІ в курсі біології значно піднімає рівень навченості при низькій мотивації учнів. Але в сучасному інформаційному просторі кількість інформації величезне, а зміст не завжди відповідає дійсності

Сьогодні при безлічі проблем, спільних для викладання біології в школі, виникає одна, на мій погляд, особливо важлива: як представити наукову інформацію з предмета так, щоб вона залишилася в пам'яті дитини на довгі роки, а знання перейшли в міцні вміння і навички, застосовувані не тільки на уроках, а й у різних нестандартних ситуаціях.

Мета інноваційного досвіду: створення оптимальних умов для підвищення якості навчання учнів з предмета "біологія" за допомогою новизни діяльності, підвищення інтересу до роботи з комп'ютером; формування педагогічного досвіду для його подальшого використання у власній практиці та розповсюдження серед вчителів біології.

Завдання: 1. Вивчити і проаналізувати наявний досвід окремих педагогів, які використовують інтерактивні способи, форми, засоби навчання, визначити переваги інтерактивного навчання в навчанні біології

. Теоретично освоїти інноваційні інтерактивні технології

. розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, їх вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації за допомогою ЦОРов

. Формувати в учнів інформаційну компетенцію, вміння працювати з різними джерелами інформації. p align="justify"> Одним з достоїнств застосування мультимедіа технології в навчанні є підвищення якості навчання за рахунок новизни діяльності, інтересу до роботи з комп'ютером. Застосування комп'ютера на уроках біології може стати новим методом організації активної і осмисленої роботи учнів, зробивши заняття більш наочними і цікавими. Уроки із застосуванням комп'ютерних систем не замінюють вчителя, а, навпаки роблять спілкування з учнем більш змістовним, індивідуальним і діяльним. p align="justify"> На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки наситити навчається великою кількістю готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, їх вміння самостійно здобувати нов...і знання, працювати з різними джерелами інформації. Цифрові освітні ресурси дозволяють інтенсифікувати діяльність вчителя і школяра; підвищити якість навчання предмета; відобразити істотні сторони біологічних об'єктів, зримо втіливши в життя принцип наочності; висунути на передній план найбільш важливі (з точки зору навчальних цілей і завдань) характеристики досліджуваних об'єктів і явищ природи, наочно уявити матеріал; дають можливість ефективної перевірки знань, різноманіття організаційних форм у роботі учнів і методичних прийомів у роботі вчителя.

Сучасне суспільство ставить перед вчителями завдання розвитку особистісно значущих якостей школярів, а не тільки передачу знань. Існують методи активного навчання, які спонукають школярів стати активними учасниками навчального процесу, а не тільки пасивно вбирати отримувану від вчителя інформацію. Найбагатші можливості для цього надають сучасні інформаційні комп'ютерні технології. p align="justify"> Використання цифрових освітніх ресурсів дозволяє:

докорінно змінити організацію процесу навчання учнів, формуючи у них системне мислення.

раціонально організувати пізнавальну діяльність школярів в ході навчально-виховного процесу.

використовувати комп'ютери з метою індивідуалізації навчального процесу і звернутися до принципово нових пізнавальних засобів.

вивчати явища і процеси в мікро-і макросвіті, всередині складних технічних і біологічних систем на основі використання засобів комп'ютерної графіки та моделювання.

представляти в зручному для вивчення масштабі різні біологічні процеси, реально протікають з дуже великою або малою швидкістю.

педагогічний урок біологія мультимедійний

Глава 4. Використання комп'ютерних технологій на уроках біології


Сучасний урок неможливий без використання інформаційних і телекомунікаційних технологій. Особливо це стосується предметів природно-наукового циклу, тому що саме вони формують єдину картину світу.

У трактуванні І. В. Роберта під інформаційними технологіями розуміються "програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі мікропроцесорної техніки, сучасних засобів і систем телекомунікацій інформаційного обміну, аудіо-, відеотехніки і т.п ., що забезпечують операції по збору, продукуванню, накопичення, зберігання, обробці, передачі інформації ". [1]

Цілі використання інформаційних технологій:

1. Розвиток особистості учня, підготовка до самостійної продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства.

2. Реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства.

. Мотивація навчально-виховного процесу.

Застосування інформаційних технологій дає можливість більшою мірою використовувати деякі універсальні особливості особистості дитини - природний інтерес і цікавість до всього, що лежить поза і всередині їх, потреба у спілкуванні і грі.

Інформаційні технології надають можливість:

В· зробити навчання більш ефективним, залучаючи всі види чуттєвого сприйняття учня в мультимедійний контекст і озброюючи інтелект новим концептуальним інструментарієм;

В· залучити в процес активного навчання категорії дітей, що відрізняються здібностями і стилем навчання;

В· значно посилити як глобальний аспект навчання, так і в більшій мірі відповідає місцевим потребам.

На відміну від звичайних технічних засобів навчання інформаційні технології дозволяють не тільки наситити навчається великою кількістю знань, а й розвинути інтелектуальні, творчі здібності учнів, їх вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації. [2]

Виділяють вісім типів комп'ютерних засобів, що використовуються в навчанні на підставі їх функціонального призначення (по А. В. Дворецької) [3]:

1. Презентації - це електронні діафільми, які можуть включати в себе анімацію, аудіо-, відеофрагменти, елементи інтерактивності. Презентації може створити будь-який вчитель, причому з мінімальними витратами часу на освоєння засобів створення презентацій. Крім того, презентації можуть використовуватися учнями для представлення їх проектів.

2. Електронні енциклопедії - це аналоги звичайних енциклопедій, словників, довідкових ков. На відміну від паперових аналогів вони володіють додатковими властивостями і можливостями: вони зазвичай підтримують зручну систему пошуку за ключовими словами і поняттями, використовується зручна система навігації на основі гіперпосилань, може включати в себе аудіо-, відео фрагменти.

. Дидактичні матеріали - збірники задач, вправ, приклади рефератів.

. Програми-тренажери можуть відслідковувати хід рішення і повідомляти про помилки.

. Системи віртуального експерименту - це програмні комплекси, що дозволяють проводити експерименти у "віртуальній лабораторії". Головна перевага таких лабораторій - вони дозволяють кого навчають проводити такі експерименти, які в реальності були неможливі з міркувань безпеки, тимчасовим характеристикам, недостатності хімічних реактивів.

. Програмні системи контролю знань, до яких відносять...ся опитувальники і тести. За допомогою їх можна швидко, автоматизовано обробити результати.

. Електронні підручники та навчальні курси - об'єднують в єдиний комплекс всі або декілька вищеописаних типів.

. Навчальні ігри або розвиваючі програми - це інтерактивні програми з ігровим сценарієм.

За способом використання інформаційних технологій виділяють кілька типів уроків: [4]

1. Уроки, на яких комп'ютер використовується в демонстраційному режимі - один комп'ютер на вчительському столі + проектор.

2. Уроки, на яких комп'ютер використовується в індивідуальному режимі - урок в комп'ютерному класі без виходу в Інтернет.

. Уроки, на яких комп'ютер використовується в індивідуальному дистанційному режимі - урок в комп'ютерному класі з виходом в Інтернет.

З перерахованих комп'ютерних засобів на уроках біології мною в основному використовуються презентації, при створенні яких велика увага приділяється ілюстративного матеріалу. Дуже цікаві презентації за курсом біології "Різноманіття організмів", де розглядається біологічне різноманіття тваринного і рослинного світу. Учням дуже подобаються такі презентації, так як вони можуть добре розглянути те чи інше рослина або тварина, особливо викликає захват матеріал, який стосується тварин або рослин інших країн і континентів. На уроках біології використовувалися й інші комп'ютерні засоби: електронні підручники, програми-тренажери, тести і кросворди. p> На уроках біології мною активно використовуються кросворди, складені в програмі Excel (додаток 1 <# "justify"> 1. сприяє підвищенню пізнавального інтересу до предмета;

2. сприяє зростанню успішності учнів з предмета;

. дозволяє учням проявити себе в новій ролі;

. формує навички самостійної продуктивної діяльності;

. сприяє створенню ситуації успіху для кожного учня.

ІКТ працює на конкретну дитину. Учень бере стільки, скільки може засвоїти, працює в темпі і з тими навантаженнями, які оптимальні для нього. Безсумнівно, що ІКТ відносяться до розвиваються технологіям, і повинні ширше впроваджуватися в процес навчання. p align="justify"> Для вчителя ІКТ дають:

1. економію часу на уроці;

2. глибину занурення в матеріал;

. підвищену мотивацію навчання;

. інтегративний підхід у навчанні;

. можливість одночасного використання аудіо-, відео-, мультимедіа-матеріалів.Висновок


Таким чином, комп'ютерні технології, що застосовуються методично грамотно, підвищують пізнавальну активність учнів, що, безсумнівно призводить до підвищення ефективності навчання.

Напрямки використання ІКТ на уроках біології.


В 

Робота з програмними продуктами:

проведення віртуальних дослідів,

робота з інтерактивним текстом,

експерименти, які неможливо провести в умовах шкільної лабораторії.

Комп'ютерні програми на уроках біології я використовую при проведенні демонстраційних дослідів. Ця робота дозволяє учням не тільки самостійно проробити досвід, і зробити висновки, а й порівняти отримані результати з правильними, що допоможе учням адекватно оцінити свою роботу (наприклад, демонстрація досвіду, який доводить випаровування води листям рис.1). br/>В 

Про самостійному вивченні того чи іншого матеріалу на уроці я використовую не тільки матеріал підручника, а й комп'ютерну програму, в якій впливаючи на інтерактивні точки можна вивчати будову різних об'єктів (наприклад, будова пилку сосни) рис.2 .

Крім цього наші учні виконують такі експерименти, які неможливо провести в умовах шкільної лабораторії (наприклад, вивчення мікропрепаратів під електронним мікроскопом) рис.3.


В 

Програмований контроль знань:

проміжний контроль,

актуалізація знань (перевірка домашнього завдання),

підсумковий контроль по темі.

Як показує мій досвід, комп'ютерні програми доцільно використовувати для перевірки отриманих знань. Це можна робити в процесі актуалізації знань (тобто при перевірці домашнього завдання), при проміжному контролі на уроці. Багато дітей з особливостями у розвитку не можуть відразу ж запам'ятати великий обсяг матеріалу. br/>
В 

Тому, буває необхідно після пояснення окремого питання провести в якості закріплення невелику самостійну роботу (рис.4.) Ця робота дозволяє учневі краще засвоїти нові знання, а мені зробити висновок, наскільки точно і повно був зрозумілий матеріал .

В· Якщо учні добре засвоюють новий матеріал, то можна використовувати такі завдання і наприкінці уроку, при закріпленні отриманих знань. Контрольні завдання з електронних видань можна включати в узагальнюючі уроки.

В· Використовуючи комп'ютерну програму, діти спостерігають за фізіологічними процесами, що відбуваються в організмах рослин і тварин (наприклад, процес подвійного запліднення у квіткових рослин) рис.6. Це анімація, яка дозволяє простежити в динаміці цей процес. А як говорить прислів'я: "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути"


В 

Хочеться відзначити, що використання ІКТ в навчанні дітей з особливостями у розвитку, дає позитивні результати:

В· викликає інтерес дітей до вивчення біології,

В· допомагає забезпечувати на уроці активну самостійну діяльність учнів,

В· допомагає постійно стежити за засвоєнням знань, і своєчасно надавати їм необхідну допомогу і враховувати індивідуальні особливості учнів, оскільки комп'ютерна програма передбачає виконання завдань різних рівнів складності,

В· при надомну навчанні - незамінний інструмент для проведення лабораторних робіт, демонстрації, спостережень.Література


1. Борис С.І., Ханнанов Н.К. Можливості використання російських електронних видань на уроках біології/Газета "Біологія", № 6, 2005 рік, с. 18-25. Видавничий дім "Перше вересня". p>. Козленко А.Г. Інформаційна культура та/або комп'ютер на уроці біології/Газета "Біологія", № 17-24, 2008 рік. Видавничий дім "Перше вересня"

. Селевко Г.К. Сучасні освітні технології. Навчальний посібник. - М.: Народна освіта, 1998. - 256 с. br/>


Вернуться назад