Главная > Новые рефераты > Порівнянні і непорівнянні поняття

Порівнянні і непорівнянні поняття


30-05-2013, 20:10. Разместил: tester2

Введення


Розглядаючи відносини між поняттями, слід перш за все розрізняти поняття порівнянні і непорівнянні.

Порівнянними називаються поняття, що мають деякі ознаки, що дозволяють ці поняття порівнювати один з одним. Наприклад, В«пресаВ» і В«телебаченняВ» - порівнянні поняття, вони мають спільні ознаки, що характеризують засоби масової інформації. p align="justify"> незрівняним називаються поняття, які мають загальних ознак, тому й порівнювати ці поняття неможливо. Наприклад: В«квадратВ» і В«громадський осудВ», В«злочинВ» і В«космічний простірВ», В«державаВ» і В«симфонічна музикаВ». Вони відносяться до різних, вельми віддаленим один від одного областей дійсності і не мають ознак, на підставі яких їх можна було б порівнювати один з одним. У логічних відносинах можуть Перебувати тільки порівнянні поняття. p align="justify"> Порівнянні поняття поділяються на сумісні і несумісні.

Поняття, обсяги яких повністю або частково збігаються, називаються сумісними. У змісті цих понять немає ознак, що виключають збіг їх обсягів. Існують три види відносин сумісності: 1) равнооб'емност', 2) перетин (перехрещення) і 3) підпорядкування (субординація). br/>

1. Загальна характеристика поняття. Поняття і слово. Основні логічні прийоми формування понять

поняття логічний поділ слово

Розглядаючи питання цієї теми, слід звернути увагу на те, що тут доводиться вводити багато вихідних понять, таких як, В«аналізВ», В«синтезВ», В«порівнянняВ» та ін Тому дуже важливо, щоб з самого початку ці поняття були правильно визначені. Треба дати визначення і самому поняттю В«поняттяВ», під яким розуміється форма мислення, яка відображає предмети в їх суттєвих (і відмінних) ознаках. p align="justify"> Поняття поділяються на порівнянні і непорівнянні. Логіка має справу тільки з порівнянними поняттями. Недарма ж кажуть, що В«все пізнається в порівнянніВ». Більше того, формування поняття якраз і починається з логічної операції порівняння предметів, в результаті якої виявляється ті ознаки предметів, по яких і можна судити або про подібність, або про відмінність предметів у різних їхніх стосунках. p align="justify"> Приклад:

Поняття В«антигромадську поведінкуВ» є поняття порівнянне з поняттям В«суспільна поведінкаВ». Тут є схожість, яке у тому, що і те, і інше означає поведінка громадянина, і є відмінність, що полягає в тому, що в одному випадку поведінка є громадським, а в іншому - антигромадською. p align="justify"> Реальне формування понять починає здійснюватися завдяки операції аналізу. Суть цієї операції полягає в тому, що розглянутий предмет подумки розчленовується на його складові частини. Так, поведінка громадянина (див. розглянутий вище приклад) може бути підрозділене на поведінку, що підкоряється суспільним вимогам, і на поведінку, що прот...истоїть їм. У першому випадку поведінка громадянина визначається як законослухняне, а в другому - як незаконослухняним. Останнє, у свою чергу, підрозділяється на поведінку без обтяжуючих наслідків і на поведінку з різного роду обтяженнями аж до кримінально караних. Так виділяються різні ознаки поведінки. Таке виділення ознак предмета є їх абстрагування, тобто відволікання їх від інших ознак предмета. Абстраговані ознаки об'єднують до деяких їх сукупності, що є процесом синтезування цих ознак в одне поняття. Отримані уявлення поширюються вже на весь клас предметів. Така процедура називається узагальненням. Отже, поняття утворюється шляхом послідовного проведення операцій порівняння, аналізу, абстрагування, синтезу та узагальнення. p align="justify"> Звернемо увагу, що основними характеристиками понять є їх зміст та обсяг. Зміст поняття є сукупність істотних ознак предмета, яка мислиться в даному понятті, а обсяг поняття є безліч предметів, яке також мислиться в цьому понятті. Ці характеристики, - зміст та обсяг поняття, - і лежать в основі видоутворення понять. p align="justify"> Приклад:

Змістом поняття В«антигромадську поведінкуВ» є такі ознаки поведінки людини, яке руйнує усталений порядок соціального життя суспільства. Обсягом поняття В«антигромадську поведінкуВ» є сукупність всіх видів руйнівної поведінки. p align="justify"> Зміст поняття і його обсяг пов'язані один з одним законом зворотного відношення між змістом і обсягом поняття: збільшення обсягу поняття веде до збіднення (зменшення) його змісту, і навпаки, збагачення (збільшення) змісту поняття веде до зменшення його обсягу.

Приклад:

Поняття В«слідчийВ» більше за обсягом, але біднішими (менше) за змістом поняття В«слідчий з особливо важливих справВ».


2. Відносини між поняттями. Сумісність і несумісність понять


Закон зворотного відношення між змістом і обсягом поняття фіксує особливі відносини між логічними поняттями, які прийнято називати родовидові. У системі цих відносин загальне поняття, що має більший об'єм і включає в себе обсяг іншого поняття, називається підкоряють поняттям, а загальне поняття, що має менший об'єм і включене в обсяг іншого поняття, називається підлеглим поняттям. З двох таких загальних понять підкоряє називається родом (родовим поняттям), а підлегле - виглядом (видовим поняттям). Якщо з двох таких понять одне загальне, а інше одиничне, то загальне (підкоряє) поняття є вже виглядом, а одиничне (підпорядковане) - підвидом (індивідом). Зауважимо, що поняття, обсяг якого не містить взагалі жодного предмета, називається порожнім (нульовим). Поняття ж, обсяг якого містить усі допустиме безліч предметів, називається універсальним (категорією). p align="justify"> Логічні операції з поняттями, - і на це звернемо особливу увагу, - часто доповнюються і посилюються спеціал...ьним прийомом, який отримав назву методу діаграм Ейлера-Венна. Ці діаграми іноді називають В«круговими діаграмамиВ». За допомогою такого прийому можна наочно зобразити відносини між обсягами порівнюваних понять. Вперше цей метод систематично став застосовувати в логіці знаменитий математик Л. Ейлер (1707-1783), але самі кругові зображення обсягів понять вже застосовувалися в VI ст. н.е. в афінській неоплатоновской школі математиком Філопоном.

Суть цього методу полягає в тому, що зображуваний коло умовно включає в себе предмети, які відображаються яких-небудь поняттям, а кожен з цих предметів позначається всередині цього кола крапкою. Даний коло може включати в себе інше коло, меншого діаметру, і це означає, що родове поняття (більше коло) включає в себе видове поняття (менший круг). p align="justify"> Надалі англійським логіком Джоном венном (1834-1923) даний метод був поширений на всі види логічних відносин, а самі зображення стали фіксуватися не тільки у вигляді кіл, але і у вигляді, скажімо, еліпсів.

Обсяги родового та видового понять можуть як збігатися один з одним (див. рис. 1), так і не збігатися один з одним (див. рис. 2). Ілюстраціями тут відповідно можуть служити наступні висловлювання: В«Кожна людина (A) має право на громадянство (B)В» (див. рис. 1) і В«Всі слідчі (A) - юристи (B)В» (див. рис. 2).

У тих випадках, коли обсяги двох понять співпадають лише частково, відношення між обсягами таких понять зображується за допомогою перехресних кіл (див. рис. 3). Наприклад: В«Багато учасників Великої Вітчизняної війни (A) нагороджені бойовими орденами (B)В». На діаграмі (див. рис. 3) цього висловлювання відповідає заштрихована частина, що є спільною для суб'єкта і предиката судження. p align="justify"> Наведені випадки є випадками сумісності понять за обсягом. Однак поняття можуть бути і несумісними за обсягом. Наприклад, у висловленні - В«Неповнолітні (A) не мають права голосу (B)В» - A і B несумісні. На круговій діаграмі це відображається так, як показано на рис. 4. Неважко бачити, що і A, і B можуть входити до загального для них рід (C). p align="justify"> У тих випадках, коли між поняттями маються відносини протилежності, відносини між обсягами таких понять відображаються за допомогою одного кола. Наприклад: В«Все, що має початок (A), має і кінець (B)В». Видно, що у разі наявності протилежних понять є ще й поняття-посередник (C - (A + B)). Якщо ж такий В«середньоїВ» частини немає, то дане відношення вважається протиріччям. Наприклад: В«Жоден невинний (A) не повинен кваліфікуватися як винний (B)В». p align="justify"> Діаграми Ейлера-Венна своїм наочним графічним зображенням не тільки полегшують запам'ятовування структури різних сполучень думок, а й допомагають вирішенню низки логічних задач, що виникають в різних областях людської діяльності, у тому числі і в юриспруденції.3. Поняття логічної опер...ації. Логічне розподіл понять


Із закону зворотного відношення між змістом і обсягом поняття випливають вихідні логічні операції з поняттями - узагальнення і обмеження понять. Узагальнити поняття - це означає перейти від поняття з меншим обсягом, але з великим вмістом, до поняття з більшим обсягом, але з меншим змістом. Обмежити поняття - це означає перейти від поняття з більшим обсягом, але з меншим вмістом, до поняття з меншим обсягом, але з великим вмістом. p align="justify"> Приклад:

Узагальнення поняття:

В«Теорія держави і праваВ» (вихідне поняття) - В®

В® В«ТеоріяВ» (узагальнене поняття).

Обмеження поняття:

В«Теорія держави і праваВ» (вихідне поняття) - В®

В® В«Теорія держави і права УкраїниВ» (обмежене поняття).

Виходячи зі сказаного вище, відзначимо, що обсяг поняття є найпростішою операціонально характеристикою поняття.

Звідси важливе значення набуває логічна процедура розкриття обсягу поняття, тобто способу розподілу предметів, які мисляться в даному понятті.

Логічна операція, що розкриває обсяг поняття, називається поділом поняття.

В операції ділення розрізняють ділене поняття, обсяг якого слід розкрити, члени поділу, тобто супідрядні види, на які ділиться вихідне поняття, і підстава поділу, ознака, за яким здійснюється розподіл.

Приклад:

Поняття В«ДержаваВ» може бути підрозділене на поняття В«Унітарна державаВ», В«Федеративна державаВ» і В«КонфедераціяВ». Підставою для такого поділу тут є форма державного устрою, діленим поняттям - В«ДержаваВ», членами поділу В«Унітарна державаВ», В«Федеративна державаВ» і В«КонфедераціяВ». p align="justify"> Розподіл поняття може бути вироблено:

а) за принципом дихотомії (поділ на дві частини), тобто по наявності або відсутності ознаки, службовця підставою розподілу;

б) за видозміною ознаки поділу (див. приклад вище).

При розподілі понять слід дуже суворо дотримуватися правил поділу. Ось ці правила:

Поділ поняття має бути відповідним, тобто обсяг діленого поняття і сума обсягів членів поділу цього поняття повинні тотожно збігатися. Поділ поняття має проводитися тільки по одній підставі, тобто підставу розподілу не повинно довільно замінюватися іншою підставою в процесі самого поділу. Члени поділу повинні виключати один одного, тобто поділ поняття не повинно містити повторів. Поділ поняття має бути безпере...рвним, тобто не повинно допускати пропусків видових понять.

На операцію поділу поняття слід звертати особливу увагу. На жаль, навіть в серйозній літературі є В«огріхиВ» неправильного розподілу понять. Як приклад такого неправильного поділу поняття можна вказати на схему поділу поняття з книги С.С. Алексєєва В«Держава і правоВ». Тут здійснюється поділ поняття В«ДержаваВ», і при цьому використовуються різні підстави поділу поняття, в результаті чого з'являється В«зайвийВ» член, а саме - В«співдружністьВ». Однак неважко переконатися, що співдружність є не що інше, як різновид конфедерації (див. вищенаведений приклад). p align="justify"> Звернемо увагу також і на такий важливий результат ділення, як класифікація понять, що застосовується в науці і практиці з метою систематизації (типологізації) знань. Класифікація є такий розподіл предметів безлічі (класу) за групами (підкласами), при якому кожна група (підклас) має своє постійне і певне місце. p align="justify"> У пізнавальному відношенні метою класифікації є приведення наших знань у якійсь конкретній області в певним чином побудовану систему.

Як підкреслювалося вище, класифікація, розглянута з цієї точки зору, може бути як природною, так і штучною.

Штучною класифікація буває, як правило, в тих випадках, коли ознака, який виступає підставою поділу поняття, не є суттєвим для даної області об'єктів.

Штучною, наприклад, була класифікація рослин за кількістю тичинок, придумана відомим шведським ботаніком Карлом Ліннеєм. В результаті цієї класифікації рослини, зібрані в класи споріднених один одному об'єктів (по числу тичинок), виявилися вкрай різнорідними в інших відносинах. З одного боку, всі злакові рослини (жито, пшениця тощо) опинилися в різних класах, а, з іншого боку, такі рослини, як фіалка і дуб, опинилися в одному класі. p align="justify"> У природному ж класифікації видові поняття, що утворилися при поділі родового поняття, складаються з досить однорідних, мають несуттєву ступінь відмінності один від одного об'єктів (індивідів). Прикладом природної класифікації в цьому сенсі можна вважати, скажімо, кримінальний кодекс, в якому злочину, в чомусь несхожі один з одним, групуються разом з тим в класи однорідних предметів, якщо останні розглядати з точки зору їх ключових ознак. p align="justify"> Таким чином, проблема вибору адекватного класифікаційної ознаки (підстави поділу) може бути позначена як нетривіальна дослідницька задача.

Як відомо, в науці криміналістиці факт відмінності відбитків пальців (папілярних вузлів) у людей був встановлений ще в кінці XIX століття. Однак сам по собі цей факт ще не означав рішення задачі з ідентифікації шуканого нами людини. Припустимо, ми маємо в своєму розпорядженні певної картотекою, в якій є, скажімо, 100 тисяч відбитків пальців злочинців і при цьому ми отримуємо ще один відбиток. Яким же чин...ом можна впевнитися, чи збігається цей, останній, відбиток з яким-небудь з відбитків в нашій картотеці? p align="justify"> Якщо здійснювати простий перебір всіх наявних відбитків в нашій картотеці з метою їх порівняння один з одним, то на це підуть, поза всяким сумнівом, тижні і навіть місяці. На таке ми піти не можемо. Стало бути, єдиним виходом з цієї ситуації може бути тільки створення такої класифікації папілярних вузлів, в якій кожен новий відбиток необхідно було б звіряти не з усіма, наявними в картотеці, відбитками, а з відбитками, число яких не перевищувало б лише декілька десятків, але зібраних в якийсь особливий клас папілярних вузлів.

Така класифікація в криміналістиці, звичайно ж, до теперішнього часу вже створена, однак відзначимо, що на її створення пішло більше 30 років. Вихідна завдання тут полягала в тому, щоб знайти таку підставу (ознака) ділення відбитків пальців, щоб утворилися класи якраз не перевищували названого вище числа індивідуальних відбитків. p align="justify"> В якості такої підстави (ознаки) був прийнятий візерунок, утворений папілярними лініями В«подушечокВ» кінців пальців руки. Умовно всі ці візерунки були поділені на В«дуговіВ», В«петльовіВ» і В«завітковиеВ». Виникло, правда, при цьому сумнів, чи є рівною сума обсягів членів (видів) такого поділу обсягу діленого (родового) поняття. І як незабаром з'ясувалося, сумнів у даному випадку виявилося не марним: залишився невеликий відбиток, який не міг бути віднесений до жодного з трьох вищезазначених класів. Це були так звані В«перехідніВ» вузли, які довелося виділити в ще один клас. p align="justify"> Далі кожен з вийшов у підсумку членів поділу знову був схильний поділу. У результаті В«дуговіВ» візерунки були розділені на В«простіВ», В«шатровіВ», В«елкообразниеВ» і В«з невизначеним будовою центруВ». В«ПетльовіВ» візерунки були розділені на В«пульпарнойВ» і В«радіальніВ». У свою чергу, В«пульпарнойВ» і В«радіальніВ» візерунки були розділені на В«простіВ», В«половинчастіВ», В«замкнутіВ», В«зустрічніВ», В«паралельніВ» і т.п. В«ЗавітковиеВ» ж візерунки, що визначилися при самому первісному розподілі, розділилися тепер на В«простіВ», В«спіральніВ», В«петлі-спіраліВ», В«петлі-равликиВ» і т.п.

Така класифікація різко спростила процес пошуку необхідного нам людини.

Зауважимо в цьому зв'язку, що будь-яка класифікація, особливо при дихотомічному розподілі, зазвичай приймає форму умовного дерева. Такий В«графВ», висловлюючись мовою сучасної математики, отримав ще в IV столітті нашої ери назву В«древа ПорфиріяВ», по імені сирійського логіка Порфирія, який створив дану логічну конструкцію з метою пояснення суті родовідових відносин між поняттями логіки. p align="justify"> Це В«древоВ» може бути представимо наступним чином:Зазначене В«древо ПорфиріяВ» починається з так званого В«вищогоВ» роду, В«вищеВ» якого ще не може бути ніякого іншого роду, і зак...інчується В«нижчимВ» родом, тобто видом, а саме, деяким одиничним поняттям, або В«індивідомВ».

Тут важливо відзначити, що рід, що знаходиться безпосередньо над тим чи іншим видом, називається для нього В«найближчим родомВ». Зазначене В«древо ПорфиріяВ» надалі стало використовуватися як модель при дихотомічному розподілі будь-яких понять. Звідси і виник узагальнюючий образ поділу - В«дерево цілейВ». p align="justify"> Велику складність поряд з вибором підстави (ознаки) класифікації представляє також і визначення так званих перехідних, свого роду проміжних понять, коли неясно, де закінчується один клас предметів і починається інший клас предметів. Наприклад, зовсім неясно, за якими ознаками слід розрізняти економічну спекуляцію як злочинне діяння і схожі на неї дії, які є частиною цілком легального бізнесу. p align="justify"> Таким чином, ні до однієї з класифікацій, що припускають практичне її застосування (наприклад, різні кодекси чи інші класифікації юридичної призначення), не слід підходити як до раз і назавжди завершеним. І разом з тим треба прагнути до того, щоб розроблювані класифікації були логічно визначеними і, отже, завершеними. p align="justify"> Сформулюємо в цьому зв'язку основні вимоги, пропоновані до класифікацій:

. Обсяг классифицируемого поняття має дорівнювати сумі обсягів членів класифікації на кожному кроці ділення. p align="justify"> Якщо ця вимога не дотримується, то в цьому випадку або пропускається якесь із видових понять, або має місце якесь надмірне видове поняття. У першому випадку ми будемо мати неповну класифікацію, а в другому - класифікацію з зайвими членами. p align="justify"> Прикладом першої може служити розподіл людей, припустимо, на щасливців і бідолах, так як в цьому випадку виявляється пропущеним клас людей, які не є ні першими, ні другими. Прикладом класифікації з В«зайвимиВ» членами буде поділ тих же людей на щасливих, індиферентних, нещасливих і нещасних. Тут перші три поняття вже вичерпують обсяг классифицируемого поняття В«людиВ» і, отже, поняття В«нещасніВ» виступає як В«надлишковеВ». p align="justify">. Кожен крок класифікації повинен здійснюватися тільки по одній підставі; в іншому випадку члени класифікації не будуть виключати один одного. p align="justify"> Наприклад, при класифікації людей на В«багатихВ» і В«плачутьВ» (за аналогією з назвою мексиканського телевізійного серіалу В«Багаті теж плачутьВ») використовуються одночасно два різних підстави. Члени такої класифікації, звичайно, не можуть виключати один одного, оскільки абсолютно очевидно, що можуть існувати як багаті, які плачуть, так і багаті, які не плачуть. p align="justify"> Правильною тут буде інша класифікація, а саме:

. До зазначених вище особливостей класифікації понять слід додати і ще одну, також грає істотну роль в логічному аналізі понять: класифікація дозволяє представити розглянутий універсум у вигляді логічної суми деяких альтернативних можли...востей (розвитку подій, дій, описів та ін.) Кожна В«гілкаВ» класифікації символізує при цьому одну з таких можливостей (В«дерево цілейВ»). Саме знання всіх цих можливостей і являє суму необхідних і достатніх умов для успішного вирішення будь-яких логічних задач. p align="justify"> Іншими словами, правильно вибраний універсум і коректно побудована класифікація дозволяють нам вирішувати будь-які, що можуть бути логіцірованнимі, завдання.

Стало традицією поділяти всілякі класифікації на природні та штучні. В основу природної класифікації зазвичай покладається той чи інший істотний ознака класифікуються предметів, їх властивостей або відносин. Блискучим прикладом природної класифікації є періодична система хімічних елементів, відкрита Д.І. Менделєєвим. На основі знання закономірних зв'язків між хімічними елементами ця класифікація дозволила зробити Д.І. Менделєєву чудово підтвердилися надалі прогнози щодо наявності та властивостей невідомих ще хімічних елементів. p align="justify"> Основу штучної класифікації зазвичай утворюють ті ознаки класифікуються предметів, їх властивостей або відносин, які, не обов'язково будучи істотними, мають певне практичне значення. Прикладом штучної класифікації є класифікація, скажімо, прийомів техніки безпеки при виробництві тих чи інших небезпечних для здоров'я і життя людини робіт. p align="justify"> Іноді говорять ще й про так звану допоміжної класифікації. Основою для її існування зазвичай є свого роду ступінь зручності при здійсненні тих чи інших операцій людської діяльності. Так, саме допоміжної класифікацією є розподіл геометричних задач за видами геометричних фігур: завдання на трикутники, на паралелограми, на колі і т.д. В якості основного прийому для допоміжної класифікації зазвичай застосовують так званий алфавітний принцип. p align="justify"> Практичне застосування класифікації будь-якого виду утворює типологію класифікуються предметів, їх властивостей або відносин, оскільки дозволяє побудувати певний логічний ряд предметів, їх властивостей або відносин на основі наявної у них спільності жодних ознак.


4. Логічне визначення понять


Поряд з розкриттям обсягу поняття існує необхідність і в розкритті змісту поняття. Треба запам'ятати, що логічна операція, що розкриває зміст поняття, називається визначенням поняття, або дефініцією поняття. Поняття, зміст якого потрібно розкрити, називається визначуваним (або дефінієндум), поняття ж, за допомогою якого розкривається зміст визначуваного поняття, називається визначальним (або дефініенс). Символічно дефінієндум позначається як Dfd, а дефініенс - Dfn. p align="justify"> Звернемо увагу, що визначення поняття можуть бути номінальними і реальними. Термін В«номінальнеВ» походить від латинського В«ім'яВ», а це означає, що в номінальних визначеннях дане поняття отримує інше ім'я. p align="justify"> Приклад:

В«Логік...аВ» є В«наукаВ» про закони і форми раціонального мислення. Тут ім'я В«логікаВ» заміщається ім'ям В«наукаВ». p align="justify"> Термін В«реальнеВ» походить від латинського В«існувати насправдіВ», а це означає, що в реальних визначеннях поняття розкриваються істотні ознаки предмета, що позначається цим поняттям.

Приклад:

В«Доказ є факт, який підтверджує винність обвинуваченого у вчиненні ним злочинуВ».

Звернемо увагу також і на те, що номінальні і реальні визначення можуть бути вираженими явно і неявно. Явні визначення поняття відрізняються від неявних тим, що містять в собі чітко виражені дефінієндум і дефініенс. Основним видом явного визначення поняття виступає його визначення через найближчий його рід і видове його відмінність:


А = В с,


де А - визначається поняття (дефінієндум),

В-поняття найближчого роду,

з - поняття видового відмінності.

Зауваження:

Сутність визначення поняття полягає в тому, щоб вказати межі (від лат. В«межаВ» - В«кордонВ») існування поняття. У даному випадку визначення через найближчий рід і видову відмінність ці межі встановлюються шляхом перетину обсягу родового поняття В і обсягу видового поняття с. p align="justify"> Звернемо увагу, що при визначенні поняття, як і при його розподілі, також необхідно суворе дотримання правил. Ось ці правила:

. Визначення поняття має бути відповідним, тобто обсяг визначається поняття (дефінієндум) повинен бути тотожно дорівнює обсягу визначає поняття (дефініенс).

Які тут можуть бути порушення (помилки)?

а) Помилка В«занадто широкого визначенняВ», коли обсяг дефініенс більше обсягу дефінієндум: А <У с. (Див. рис. 1).

Приклад:

В«Слон - це тваринаВ».б) Помилка В«занадто вузького визначенняВ», коли обсяг дефініенс стає менше обсягу дефінієндум: А> В с. (Див. рис. 2).

Приклад:

В«Спеціаліст - це людина, що володіє документом, що підтверджує його професіюВ».в) Помилка В«перехрещується, визначенняВ», коли обсяги дефініенс і дефінієндум перехрещуються (див. рис. 3).

Приклад:

В«Юристи - це фахівці, що займаються розслідуванням злочинівВ».г) Помилка визначення В«як попалоВ», коли обсяги дефініенс і дефінієндум не збігаються зовсім (див. рис. 4).

Приклад:

В«Кіт - це рибаВ».


В 
В 

2. Визначення не повинно містити в собі В«логічного колаВ». p align="justify"> При...клад В«логічного колаВ»:

В«Логіка є наука про правильне мисленняВ»; В«Правильне мислення є мислення логічнеВ».

. Визначення має бути ясним, тобто не можна одне невідоме визначати через інше невідоме.

Приклад В«неясногоВ» висловлювання:

В«Метонімія є тип полісеміїВ».

. Визначення не повинно бути негативним. p align="justify"> Приклад В«негативногоВ» висловлювання:

В«Чоловік - це не жінкаВ»Висновок


Отже, будь-який предмет має безліч різноманітних ознак. Одні з них характеризують окремий предмет і є одиничними, інші належать певній групі предметів і є про бщімі. Так, кожна людина має ознаки, одні з яких (наприклад, риси обличчя, статура, хода, жестикуляція, міміка, так звані особливі прикмети, помітні ознаки) належать тільки даній людині і відрізняють його від інших людей; інші (професія, національність, соціальна приналежність і т.д.) є спільними для певної групи людей; нарешті, є ознаки, загальні для всіх людей. Вони притаманні кожній людині і разом з тим відрізняють його від інших живих істот. До них відносяться здатність створювати знаряддя праці, здатність до абстрактного мислення і членороздільної мови. p align="justify"> Крім одиничних (індивідуальних) і загальних ознак логіка виділяє ознаки суттєві і несуттєві.Список використаної літератури


1. Бочаров В.А., Маркін В.І. Основи логіки: Підручник. - М., 2005.

2. Васильченко В.П. Логіка для юристів: Навчальний посібник. - Білгород, 2004.

. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка: Підручник для юридичних вузів. - М., 1998.

. Кирилов В.І., Орлов Г.А., Фокіна Н.І. Вправи за логікою. - М., 2005.

. Шипунова О.Д. Логіка і теорія аргументації: Навчальний посібник. - М., 2005.

. Бочаров В.А., Маркін В.І. Основи логіки: Підручник. - М., 2005.

. Васильченко В.П. Логіка для юристів: Навчальний посібник. - Білгород, 2004.

. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка: Підручник для юридичних вузів. - М., 1998.

Кирилов В.І., Орлов Г.А., Фокіна Н.І. Вправи за логікою. - М., 2005.

9. Шипунова О.Д. Логіка і теорія аргументації: Навчальний посібник. - М., 2005.

. 1Андреев І.Д. Діалектична логіка. - М., 1985.

11. Васильченко В.П., Уваров І.А. Логіка: Навчально-методичний посібник для освітніх установ МВС Росії. - Білгород, 1999.

. Войшвилло Є.К., Дегтярьов М.Г. Логіка як частина теорії пізнання і наукової методології (фундаментальний курс). Кн. I, II. - М., 1994.

. Івін А.А. Логіка для юристів: Навчальний посібник. - М., 2004.

. Кондаков Н.І. Логічний словник-довідник. - М., 1975.Вернуться назад