Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Емітенти як учасники ринку цінних паперів, цілі присутності на ринку

Реферат Емітенти як учасники ринку цінних паперів, цілі присутності на ринку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФГБОУ ВПО «Уральський державний економічний університет»

Центр дистанційної освітиКонтрольна робота

з дисципліни: Ринок цінних паперів

по темі: Емітенти як учасники ринку цінних паперів, цілі присутності на ринку
Виконавець: студент (ка)

Напрям Економіка

Профіль ДМУ

Група 12 Шад

П.І.Б. Лопатіна Н.І
Єкатеринбург +2014

Зміст


Введення

. Поняття, класифікація та мети емітентів на ринку цінних паперів

. Проблеми та перспективи розвитку емітентів на ринку цінних паперів в Росії

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Проблема емі? ен? ів на ринку цінних паперів та їх розви? ия в умовах ринкової економіки - дуже ак? сексуальний? ема на сьогоднішній день.

Емі? ен? и являю? ся найважливішими учас? ніками ринку цінних паперів і предс? авлени государс? вом, муніципальними утвореннями, комерційними банками та пiдприємствах? иями, організаційно-правова форма ко? орих может? б? ь предс? авлена ??акціонерними общес? вами, общес? вами з обмеженою о? ве? з? веннос? ью і? ому подібне. І дос? а? очно ин? ересно з'ясуй? ь механізм їх функціонування.

Метою даної рабо? и є? ся з'ясування ролі емі? ен? ів на російському ринку цінних паперів, а? акже виявлення причин,? про ес? ь, чому? акие проблеми виникли і визнач? ь пу? і їх ус? поранення і перспек? верби подальшого розви? і я.

Для дос? іженія даної мети следуе? виріши? ь завдання:

визнач? ь поня? ие емі? ен? а і емісії;

виділи? ь класифікацію і цілі емі? ен? ів;

вияви? ь проблеми емі? ен? ів і визнач? ь перспек? верби подальшого розви? і я.

У процесі вивчення та обро? ки ма? еріалов для написання даної рабо? и застосовувалися такі ме? оди дослідження: абс? рак? но-логічний, монографічний та економіко-с? а? ис? ический.

Інформаційну основу рабо? и сос? авілі спеціальна наукова чи що? єра? ура, Федеральні закони, Пос? ановленія Прави? ельс? ва Російської Федерації, а? акже інший ме? одичний ма? еріай по досліджуваному питанню.

З? рук? ура рабо? и сос? ои? з вступу, 2 розділів, висновків та списку використаних ис? очників.

1. Поняття, класифікація та мети емітентів на ринку цінних паперів


Вивчаючи різну чи що? єра? уру, ми НД? ре? ілісь з різноманітними визначеннями поня? ия емі? ен? ів.

Носова С.С. і Талахадзе А.А. даю? наступне визначення: «емі? ен? и - е? о? е, к? про заін? ересован в кра? косрочном чи довгостроковому фінансуванні своїх? екущіх і капі? альних витрат і при ге? ом может? доказа? ь, ч? про йому, як позичальникові, боржнику і предпринима? елю, можна довірити? ь »[8, c. 27].

Бердникова Т.Б. даё? наступне визначення: «емі? ен? ом являе? ся комерційна організація, яка прийняла рішення про випуск, осущес? вляющая розміщення цінних паперів »[4, c. 15].

Федеральний закон «Про ринок цінних паперів» вус? анавлівае? , Ч? про «емі? ен?- Е? про юридичну особу, група юридичних осіб, пов'язаних між собою договорами, або органи государс? кої влас? і та органи міс? ного самоврядування, несучі о? свого імені обяза? ельс? ва перед инвес? орами цінних паперів за осущес? Влен прав, удос? оверенних цінними паперами »[1].

Під емі? ен? ом розуміє всю? ся суб'єктів? фондового ринку, що є инициа? ором і виконай? Елем процесу емісії. На ринку цінних паперів емі? ен? завжди занимае? позицію? ільки продавця. Він сел? авляли? на фондовий ринок? Овар - цінний папір, качес? під ко? оройя визначається? ся з? а? вусом емі? ен? а, господа? венно-фінансовими резуль? а? ами його дея? ельнос? і.

Емі? ен? и предс? авляли? ? ех учас? ників фондового ринку, ко? орие заін? ересовани в залученні инвес? іціонних средс? в. Механізм е? ого залучення может? б? ь різним:

пряме креди? ование;

облігаційні випуски;

емісія акцій.

Кожен з них имее? свої поклади? Єльня і про? матриця? Єльня з? ОРОНІ.

І? ак, емі? ен? и - необхідні учас?...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Способи залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів та особливост ...
  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Учасники ринку цінних паперів. Професійна діяльність на ринку цінних папер ...
  • Реферат на тему: Особливості випуску та обігу цінних паперів банків. Державне регулювання р ...
  • Реферат на тему: Учасники ринку ф'ючерсних контрактів. Тенденції розвитку сучасного сві ...