Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Валютний ринок і проблеми його регулювання в Республіці Білорусь

Реферат Валютний ринок і проблеми його регулювання в Республіці Білорусь

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра економічної теорії


Курсова робота

на тему: Валютний ринок і проблеми його регулювання в Республіці Білорусь


Студент

УЕФ, 2-й курс, РЕУ - 1 Ю.В. Кулакова


МІНСЬК +2013

Реферат


Курсова робота: 2 рис., 4 табл., 33 джерела.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК, валютного регулювання, валютного контролю

Об'єкт дослідження - валютний ринок і його регулювання

Предмет дослідження - форми, методи валютного регулювання, нормативно-правова база, інституційна структура валютного регулювання.

Мета роботи - вивчення валютного ринку, розкриття сутності валютного регулювання і особливості його здійснення в Республіці Білорусь.

Методи дослідження - методи опису, систематизації, класифікації, аналітичний метод, метод порівняльного аналізу, статистичний, графічний, метод збору фактів, логічний метод, метод угруповань, метод експертних оцінок.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.


work: 2 fig., Table 4, 33 source.EXCHANGE MARKET, FOREIGN EXCHANGE, EXCHANGE CONTROLSobject of study - foreign exchange market and its regulationsubject of research - forms, methods of currency regulation, legal framework, the institutional structure of the foreign exchange management.aim of the study - currency market, the disclosure of foreign exchange regulation and especially its implementation in the Republic of Belarus.of research - methods for describing, organizing, classifying, analytical method, the method of comparative analysis, statistical, graphical, method of collection of facts, logic method, the method of grouping, the method of expert estimates.author acknowledges the work that resulted in her settlement and analytical material correctly and objectively reflects the state of the process, and all borrowed from the literature theoretical and methodological terms and concepts accompanied by references to their authors.


Зміст


Введення

. Поняття валютного ринку

. 1 Валютний ринок і формування валютних курсів

. 2 Види валютних ринків, об'єкти і суб'єкти валютних ринків

. Сутність і зміст валютного регулювання в Республіці Білорусь

. 1 Валютне регулювання і валютний контроль: поняття, форми, методи

. 2 Характеристика нормативно-правової бази валютного регулювання в Республіці Білорусь

. Аналіз стану валютного ринку Республіки Білорусь

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Валютна система являє собою форму організації валютних відносин країни, що склалися історично і закріплених національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права. Найважливішими елементами валютної системи є валюта і її валютний курс, а регулювання валютного курсу і валютний контроль покладені в основу валютної політики держави.

Динамічний процес формування і розвитку валютного ринку неможливий без твердої законодавчої бази, що регламентує в цілому поведінка учасників валютного ринку. У системі регулювання ринкової економіки важливе місце займає валютна політика, інструментом реалізації якої є валютне регулювання.

Завданнями даної роботи є:

1) вивчення поняття валютного ринку, його видів;

2) вивчення впливу валютного курсу на стан зовнішньої торгівлі країни;

) визначення поняття валютного регулювання, виділення його форм, методів;

) розгляд функцій органів валютного регулювання і контролю;

) аналіз застосування валютного регулювання в Республіці Білорусь.

Актуальність даної роботи обумовлюється тим, що в Республіці Білорусь відбувається постійне вдосконалення принципів валютного регулювання.

Головне завдання національної валютної системи полягає в забезпеченні оптимальних умов функціонування ...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Регулювання валютного курсу в Республіці Білорусь
  • Реферат на тему: Роль і функції валютного ринку та валютного регулювання в сучасній російськ ...
  • Реферат на тему: Нові принципи здійснення валютного регулювання і валютного контролю в РФ
  • Реферат на тему: Система валютного регулювання і валютного контролю в Росії
  • Реферат на тему: Правове регулювання ринку цінних паперів, фінансового та валютного ринків