Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Договір у сфері підприємницької діяльності

Реферат Договір у сфері підприємницької діяльності

Зміст


Введення

Глава 1. Підприємницький договір, як правовий засіб здійснення підприємницької діяльності

. 1 Поняття, види підприємницької діяльності

. 2 Сфера застосування, правове забезпечення

Глава II. Здійснення процедур з підприємницькими договорами

. 1 Порядок укладення договору

. 2 Зміна і розірвання договору

. 3 Поняття та принципи виконання договору

Глава III. Особливості договірної роботи у сфері підприємницької діяльності

Висновок

Список джерел та використаної літератури

Програми

Введення


Однією з головних завдань, що стоять перед будь-яким суспільством, є ефективний розподіл обмежених ресурсів. Існує два основні підходи до вирішення цього завдання - плановий і ринковий. У рамках першого - здійснюється директивне управління економікою. Питання: що виробляти, як виробляти і для кого виробляти перебувають у віданні держави. При другому підході ці питання вирішуються завдяки вільній діяльності приватних осіб. З переходом Російської Федерації до ринкової економіки виникає потреба в розробці нових правових засобів впливу на господарське життя суспільства. Основне завдання при цьому тут, як зазначається в Посланні Президента Російської Федерації, це - створення умов, за яких громадяни Росії можуть заробляти гроші. Заробляти і - з вигодою для себе - вкладати в економіку своєї власної країни. Особливу роль у забезпеченні даного процесу відіграє цивільне право і, насамперед, той його розділ, який присвячений регулюванню підприємницького договору. Значення цивільно-правового договору в розглянутій області визначається двома факторами: на відміну від директивного управління економікою він дозволяє краще мінімізувати витрати обігу товарів, робіт і послуг і, крім цього, сприяє більш ефективному розподілу обмежених ресурсів. У цих умовах перед наукою цивільного права постає завдання дослідити цивільно-правову форму підприємницького договору.

У сучасній вітчизняній науці обґрунтовується існування і об'єктивна необхідність підприємницького договору як правового інституту, що об'єднує окремі цивільно-правові договори. Однак питання поняття і місця цього договору в системі російського громадянського права залишилися не до кінця з'ясованими або отримали загалом не цілком адекватне рішення.

Все сказане вище і визначило актуальність обраної теми.

У роботі була поставлена ??мета: вивчити, дослідити і проаналізувати окремі особливості договору у сфері підприємницької діяльності.

Для досягнення зазначеної мети були сформульовані наступні завдання:

Вивчити правові основи підприємницької діяльності взагалі і договорів у підприємницькій діяльності, зокрема;

Встановити галузеву приналежність норм про підприємницький договорі.

Визначити область застосування норм про підприємницький договорі у цивільному праві.

Розкрити цивільно-правову сутність підприємницького договору на основі аналізу підприємницької діяльності.

Проаналізувати системоутворюючі чинники підприємницького договору.

Дослідити окремі види договорів;

Виділити особливості підприємницького договору в порівнянні з іншими видами цивільно-правового договору.

Предметом дослідження є законодавство про договори у сфері підприємницької діяльності.

Об'єкт дослідження слід визначити як суспільні відносини, що виникають у процесі укладання та виконання договорів у сфері підприємницької діяльності.

Наукова новизна дипломної роботи полягає в комплексному дослідженні деяких особливостей договорів у сфері підприємницької діяльності.

Методологічною основою є загальнонаукові та приватно-наукові методи дослідження: історичний, формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий та інші. У вирішенні складних теоретичних питань автор спирається на філософські категорії абстрактного і конкретного, змісту і форми, частини і цілого та інших.

Емпіричною основою для написання роботи послужили постанови Конституційного Суду Російської Федерації, узагальнення матеріалів судової та судово-арбітражної практики Верховним Судом Російської Федерації та Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації, рішення і ухвали судів загальної юрисдикції та арбітражних судів по конкретних справах, а також правозастосовна діяльність учасників цивільних відносин.

сторінка 1 з 28 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. Проект дог ...
  • Реферат на тему: Принципи укладання договорів у сфері підприємницької діяльності
  • Реферат на тему: Поняття, види й умови цивільно-правового договору
  • Реферат на тему: Практика застосування цивільно-правових норм при укладенні, зміні та припин ...
  • Реферат на тему: Організаційні та правові основи підприємницької діяльності в сфері культури