Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Ціннісні освіти особистості похилого віку як фактор соціальної адаптації

Реферат Ціннісні освіти особистості похилого віку як фактор соціальної адаптації





Інститут психології та педагогіки

Факультет практичної психології










Дипломна робота

Тема:

Ціннісні освіти особистості похилого віку як фактор соціальної адаптації














Москва - 2 014


ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Теоретичні підходи до вивчення ціннісних утворень особистості літніх людей, як чинника соціальної адаптації

1.1 Літні люди: підходи до вивчення пізнього періоду життя, основні проблеми старіння

. 2 Проблема соціальної адаптації. Основні напрямки в дослідженні адаптації

. 3 Проблема ціннісних орієнтацій особистості в психології. Цінності в масовому і індивідуальній свідомості

Висновки на чолі 1

Глава 2. Взаємозв'язок ціннісних орієнтацій особистості літніх людей з адаптацією

2.1 Програма дослідження, характеристика вибірки

. 2 Виявлення особливостей соціальної адаптації літніх людей в залежності від їх структури цінностей

. 3 Практичні рекомендації психологу при роботі з людьми похилого віку

Висновки на чолі 2

Висновок

Бібліографія

Програми



ВСТУП


За останні два десятки років істотні зміни відбулися в російському суспільстві, в економічній, соціальній, політичній і культурній сферах життя. Ці зміни мають глобальний характер, що спричинило за собою зміну системи цінностей суспільства. Намітилося неузгодженість в наступність цінностей і виробленого попередніми поколіннями культурної спадщини, виникли труднощі взаєморозуміння поколінь. Дана проблема настільки актуальна, що в 1999 р була створена дослідницька міжнаціональна група ЮНЕСКО з міжпокоління програмам. Таке протиріччя між старшим і молодим поколінням не може не відбитися на адаптації літнього покоління в умовах сучасної Росії.

Соціально-психологічна адаптація літніх людей явище складне і маловивчене. Необхідно відзначити, що саме визначення кордонів літнього віку не має однозначного формулювання. В існуючих підходах до періодизації віку недостатньо приділяється уваги геронтопсихології і питань поведінки такої соціально-демографічної групі як літні люди. Низький рівень матеріального добробуту більшої частини російських пенсіонерів також загострює питання їх адаптації.

Російська Федерація займає восьме місце в світі за чисельністю населення. Згідно з офіційними результатами Всеросійського перепису населення 2010 року поряд зі скороченням загальної чисельності був виявлений зростання частки населення старше працездатного віку, при цьому спостерігалося збільшення очікуваної тривалості життя. Ми спостерігаємо активізацію процесу старіння жителів Росії, що обумовлює особливу значущість вивчення проблем взаємозв'язку ціннісних орієнтацій і адаптації людей пізнього віку.

Наукова розробленість проблеми дослідження . Аналіз досліджень проблеми показав зростаючий інтерес до даного питання не тільки в психології, але і в соціології, філософії, етнографії, демографії та інших науках. Можна стверджувати про міждисциплінарному характері проблеми.

Аналіз різних наукових робіт таких теоретичних напрямів, як теорія геронтогенеза (М.Д. Александрова, Б.Г. Ананьєв, Є.І. Степанова, В.В. Фролькіс), теорія життєвого шляху (К.А. Абульханова-Славська, Л.І. Анциферова), дослідження особливостей розвитку дорослого і літньої людини (В.Д. Альперович, Б.Г. Ананьєв, Л. І. Анциферова, А.І. Афанасьєва, М.Е. Елютіна, М.В. Єрмолаєва, О.В. Краснова, та ін.) виявили неоднозначність визначення меж розглянутого періоду життя, немає одностайності в критеріях самого явища старіння, різні підходи до оцінки впливу біологічних, соціальних і особистісних факторів на вибір стратегій старіння.

Проблеми визначення динаміки і факторів, що впливають на соціально-психологічну адаптацію літніх людей, вивчення умов їх життєдіяльності в умовах мінливого суспільства у вітчизняній психології були розглянуті в роботах А.В. Попової, Н.В. Паніної, А.І. Біленького, О.В. Краснової, М.В. Ромм, Є.І. Холостовой та ін. Дефіцит державних програм з соціально-психологічної адаптації людей похилого веде до зростання числа людей з дезадаптационного станом, депресією, суїцидами (В.Д. Альперович, Н.Ф. Дементьєва та ін.).

Запитання ціннісних орієнтацій, фа...


сторінка 1 з 34 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості адаптації людей похилого віку
  • Реферат на тему: Проблеми здоров'я, самотності та матеріального забезпечення людей похил ...
  • Реферат на тему: Досвід організації медико-соціальної реабілітації людей похилого віку в ста ...
  • Реферат на тему: Проблеми людей похилого та престарілого віку, що проживають в сім'ї
  • Реферат на тему: Соціально-педагогічні характеристики дозвіллєвих спільнот людей похилого ві ...