Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Модель системи управління власним і позиковим капіталом підприємства

Реферат Модель системи управління власним і позиковим капіталом підприємства

Введення


Капітал - це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів. Управління капіталом - відносно нова сфера функціонального управління підприємством. В управлінні капіталом беруть участь менеджери різних функціональних служб підприємства, а реалізацію прийнятих управлінських рішень у цій області здійснює практично весь його персонал.

В умовах ринкової економіки, а також за наявності жорсткої конкуренції на ринку для ефективного розвитку та підтримки фінансової стійкості підприємству необхідно розробляти і проводити політику управління майном і капіталом підприємства. Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу та галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу і його структури. Досягнення стратегічних цілей підприємства також значно залежить від ефективності управління капіталом підприємства та його структурою, тобто визначення загальної потреби в них, формування оптимальної структури, умов їх залучення.

У той же час, інструментарій практичного управління капіталом у господарській діяльності підприємства розроблений до цього часу достатньо грунтовно. Подальший розвиток систем і механізмів управління капіталом настійно вимагає поглиблення теоретичних досліджень цієї найважливішої для фінансового менеджменту категорії, і в першу чергу, - всебічного розгляду визначають її сутнісних характеристик.

На сьогоднішній день економіка і підприємництво потребує поглибленого вдосконаленні системи управління капіталом на основі оптимальної структури капіталу, тобто у визначенні співвідношення власних і позикових коштів за участю імітаційної моделі системи фінансів підприємства. Результати дослідження показали, що розробка моделі та вибір цільового показника дозволять визначити оптимальну структуру довгострокового капіталу підприємства, оцінити ризик, відповідний обраному значенням структури капіталу. Необхідна така модель управління капіталом, застосування якої буде можливо на підприємствах усіх форм власності для визначення структури капіталу, тобто співвідношення власних і довгострокових позикових коштів.

Викладені аспекти обумовлюють вибір теми дипломної роботи і свідчать про її значущості та актуальності.

Методологічною і теоретичною основою дослідження є класичні та сучасні праці російських і зарубіжних економістів в галузі дослідження капіталу, підприємницької діяльності в економіці. У питаннях управління майном і капіталом підприємства немає методологічної єдності. Найрізноманітніші думки висловлюють автори Абрютина М.С, Баканов М.І, Басовский Л.Є., Бланк І.А., Буряковський В.В., Ван Хорн Дж. К., Волков І.М., Донцова Л.В., Денисовим А, В, Завгородній В.І., Крейнина М.Н., Луценко А.В., Пелих, Л.Л., Пласкова Н.С., Савицька Г.В., Самаріна Г.П. та ін.

Незважаючи на таке розмаїття робіт у дослідженні системи управління власним і довгостроковим капіталом багато питань вимагають свого подальшого вивчення. Наприклад, це проблеми, що стосуються поглибленої розробки напрями вдосконалення системи управління власним і позиковим капіталом і формування аналітичного інструментарію її регулювання та управління, які враховували б специфіку роботи російських підприємств.

У роботі використані такі загальнонаукові методи пізнання, як історичний і логічний, порівняльний, абстрактно-теоретичний, системний. В якості інструментарію в роботі використовувалися елементи економетричного (багатофакторного) моделювання, графічного моделювання, статистичного аналізу.

Метою даної дипломної роботи є дослідження механізму вдосконалення системи управління власним і позиковим капіталом підприємства.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

вивчити поняття власного капіталу підприємства та його структуру;

вивчити поняття позикового капіталу підприємства і його структуру;

дослідити систему управління капіталом підприємства;

дати економічну та організаційну характеристику підприємства ТОВ «Перший автомобільний салон»;

проаналізувати формування і структуру власного і позикового капіталу ТОВ «Перший автомобільний салон»;

провести розрахунок ефекту фінансового важеля;

розглянути підходи до оптимізації структури...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості управління власним оборотним капіталом підприємства
  • Реферат на тему: Управління позиковим капіталом підприємства
  • Реферат на тему: Оптимізація Структури Капіталу як Чинник ефективного управління КАПІТАЛОМ А ...
  • Реферат на тему: Управління позиковим капіталом підприємства на прикладі ВАТ &Стойленський г ...
  • Реферат на тему: Власний капітал корпорації: управління капіталом та оптимізація його структ ...