Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Правозастосування юридичних фактів

Реферат Правозастосування юридичних фактів

Введення


Актуальною проблемою в сучасній Росії є юридичні факти, які займають центральне місце в механізмі правового регулювання суспільних відносин. Невипадково в дослідженнях останніх років їм приділяється велика увага. Юридичні факти вивчаються фахівцями загальної теорії права і вченими окремих (галузевих) наук. Однак не можна не відзначити, що аналізуються вони, як правило, в аспекті пізнання конкретного правовідносини або механізму правового регулювання.

В умовах формування в Росії громадянського суспільства і демократичних засад переосмислюються сутність і призначення права, його місце в регулюванні політичних, економічних, соціальних і духовних процесів. Без обліку юридичних фактів їх розуміння неможливо.

Необхідність теоретичної розробки питань, пов'язаних з юридичними фактами, обумовлена ??подальшим розширенням наукових знань про їх сутності, соціально-правовою природою та практичної спрямованості. Це має сприяти дослідженням не тільки шляхів і способів вивчення юридичних фактів, а й практики їх реалізації в діяльності різних ланок державного апарату, що повинно доповнити загальнотеоретичне уявлення про розглянутої проблеми і створити необхідні методологічні передумови для проведення відповідних спеціально-галузевих досліджень.

Значимість обраної для розгляду проблеми визначається також необхідністю пошуку критеріїв для визначення та оцінки ступеня ефективності і сумісності правових засобів і способів реального функціонування, розвитку соціальної практики, що дають кожної особистості простір повною мірою користуватися тими цінностями, які несуть в собі права людини і громадянина.

Ступінь освітленості теми курсової роботи. Вітчизняна правова наука завжди приділяла значну увагу вивченню юридичних фактів. Зокрема окремих питань розуміння даної правової категорії присвячені монографії С.А. Зінченко, В.Б.Ісакова, З.Д.Івановой, О.А. Красавчікова, В.Н. Синюкова, М.А.Рожковой. Крім того, різні питання юридичних фактів освітлюють в багатьох роботах із загальної теорії права і правовідносин: С. С. Алексєєва, С.Н. Братуся, В.М. Горшенєва, Ю.К.Толстого та ін.

Проте, дана проблема раніше являє науковий інтерес в силу її фундаментальності, а також природного процесу накопичення нових знань, що спонукає дослідників до уточнення, а в ряді випадків і перегляду тих чи інших підходів при з'ясуванні механізму правового регулювання суспільних відносин.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в процесі правозастосування юридичних фактів.

Предметом дослідження є норми як матеріального, так і процесуального права, що регулюють юридичні факти в механізмі правового регулювання.

Мета дослідження полягає в комплексному дослідженні юридичних фактів як самостійної правової категорії і як реального явища, а також виробленню рекомендацій щодо їх застосування в діяльності судових органів.

У рамках поставленої мети курсового дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

. З'ясувати і визначити сутність юридичних фактів, їх основні функції, закономірності формування, соціального та функціонального призначення.

. Дослідити підстави класифікації і види юридичних фактів.

. Визначити факти-події, дії, стану.

. Проаналізувати місце і роль юридичних фактів у механізмі правового регулювання.

. Систематизувати проблеми посвідчення та доведення юридичних фактів.

Теоретичною основою дослідження послужили фундаментальні положення, що містяться в працях А.Г. Братко, С.Н. Братуся, Н.В. Вітрука, В.М. Горшенєва, Ю.І. Гревцова, З.Д. Іванової, О.С. Іоффе, В.Б. Ісакова, О.А. Красавчікова, Д.А. Керімова, С.Ф. Кечекьяна, В.А. Кучинського, Г.В. Мальцева, А.В. Міцкевича, Т.Н. Радько, С.І. Реутова, М.А.Рожковой, В.Н. Синюкова, Ю.Г. Ткаченко, Ю.К. Толстого, В.А. Тарасової, Р.О. Халфиной, В.Н. Щеглова, Л.С. Явіча та інших.

Нормативно-правову основу дослідження склали Конституція Російської Федерації, чинне федеральне законодавство Росії, правові акти федеральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, матеріали судової практики.

Практична значущість дослідження визначається рекомендаціями використання юридичних фактів для більш простого застосування громадянами в кожному конкретному випадку. Отримані результати можуть бути використані правопріменітелямі в слідчо-судової діяльності.

Структура роботи відображає логіку дослідження, складається з вступу, двох розділів, що включають чотири параграфа, висновків та списку використаних джерел.

сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Загальна характеристика правових відносин та юридичних фактів
  • Реферат на тему: Основні проблеми, пов'язані з посвідченням юридичних фактів
  • Реферат на тему: Поняття і види юридичних фактів у цивільному праві
  • Реферат на тему: Поняття і значення юридичних фікцій у цивільному праві (на прикладі правово ...
  • Реферат на тему: Політична історія як метод пізнання соціальних фактів