Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Особливості проведення аудиту бухгалтерського обліку на прикладі ТОВ &Сігма-ІС&

Реферат Особливості проведення аудиту бухгалтерського обліку на прикладі ТОВ &Сігма-ІС&

Зміст


Введення

Глава 1. Аналіз теоретичних основ аудиту бухгалтерського обліку на підприємстві

1.1 Сутність, предмет і метод аудиту бухгалтерського обліку та звітності

1.2 Мета і види аудиту бухгалтерського обліку

1.3 Нормативне регулювання аудиторської діяльності

Глава 2. Огляд і аналіз предметної області

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства

2.2 Структура та функціональні обов'язки фінансової служби підприємства

2.3 Методика проведення аудиту господарсько-фінансової діяльності в ТОВ ??laquo; Сигма-ІС

Глава 3. Оцінка результату аудиту бухгалтерської звітності в ТОВ ??laquo; Сигма-ІС

3.1 Аналіз фінансових результатів і рентабельності продажів

3.2 Аналіз структури активів і пасивів

3.3 Коефіцієнти ліквідності ТОВ ??laquo; Сигма-ІС

Висновок

Список використаної літератури

Програми


Введення


Організація роботи з фінансовою інформацією впливає на підвищення рентабельності господарства, більш економного та ефективного використання матеріальних, грошових коштів і зростання продуктивності праці. Від того, наскільки професійно ведеться фінансовий контроль, залежить успіх управлінської діяльності в цілому.

Сучасні економічні умови і поставлені завдання перед нашою країною визначили необхідність подальшого взаємопов'язаного бухгалтерського обліку та аудиту. Аудит широко застосовується у світовій практиці. У його основі лежить взаємна зацікавленість держави, адміністрації підприємств та їхніх власників у достовірності обліку і звітності. Аудиторський контроль широко застосовується у світовій практиці. У його основі лежить взаємна зацікавленість держави, адміністрації підприємств та їхніх власників у достовірності обліку і звітності. Відповідно до Закону Про аудиторську діяльність метою аудиту є висловлення думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації.

Для цілей цього Закону під достовірністю розуміється ступінь точності даних бухгалтерської звітності, яка дозволяє на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності підприємства.

Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що для керівництва підприємства аудит є важливим інструментом ефективності та надійності систем внутрішнього контролю, управління ризиками компанії, аналізу, оцінки ступеня досягнення підприємством поставлених цілей і завдань.

Мета написання випускної кваліфікаційної роботи полягає в отриманні теоретичних, практичних аспектів та навичок роботи в області аудиту бухгалтерської звітності на матеріалах об'єкта дослідження.

Відповідно до поставленої мети в ході виконання випускної кваліфікаційної роботи будуть розглянуті наступні завдання:

· вивчити організаційну структуру підприємства;

· провести аналіз діяльності підприємства;

· поглиблення закріплення теоретичних знань, отриманих з фінансових дисциплін;

· набуття навичок роботи за фахом;

· збір фактичного матеріалу по підприємству - об'єкту дослідження.

В якості об'єкта дослідження виступає компанія ТОВ ??laquo; Сигма-ІС .

В якості предмета дослідження виступає діяльність компанії ТОВ ??laquo; Сигма-ІС на ринку.

Основні методи дослідження : порівняння, аналіз, угруповання.

У кваліфікаційній роботі була використана нормативна документація, економічна література, річна бухгалтерська звітність за 2009-2011 рік ТОВ ??laquo; Сигма-ІС " , статут і облікова політика господарства, дані первинного синтетичного та аналітичного обліку.

Випускна кваліфікаційна робота викладена на ____ сторінок друкованого тексту комп'ютерного набору. У роботі представлено 8 таблиць, 2 малюнка, 6 додатків. Всього використано 24 джерел літератури.

Апробація роботи:

Підготовлена ??стаття на науково-практичну конференцію НОУ ВПО ІСЕП 2012

бухгалтерський облік аудит фінансовий

Глава 1. Аналіз теоретичних основ аудиту бухгалтерського обліку на підприємстві


1.1 Сутність, предмет і метод аудиту бухгалтерського облік...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз бухгалтерського обліку та аудиту на прикладі ФГУП &учхоза& Знаменськ ...
  • Реферат на тему: Оцінка методик бухгалтерського обліку та аудиту фінансових результатів ВАТ ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку та аудиту на підприємстві
  • Реферат на тему: Приведення бухгалтерського обліку та звітності страхових організацій відпов ...
  • Реферат на тему: Теоретичні основи бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів організа ...