Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Верстат СР4-1

Реферат Верстат СР4-1

мер),% (відсоток).

У тексті перед позначенням параметра має даватися його пояснення.

У пояснювальній записці слід застосовувати стандартні одиниці фізичних величин згідно з ГОСТ 8.417 [9]. Застосування в одному документі різних систем позначення фізичних величин не допускається. Якщо в тексті наводиться ряд або діапазон числових значень, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її вказують тільки після останнього числового значення.

Наводячи найбільші або найменші значення величин, слід застосовувати словосполучення В«має бути не більше (не менше)В». Наводячи допустимі значення відхилень від зазначених норм - В«не повинно бути більше (менше)В». p align="justify"> Округлення числових значень величин до першого, другого і т.д. десяткового знака має бути однаковим. Наприклад, якщо градація товщини стрічки 0,25 мм, то весь ряд товщин стрічки має бути вказаний з такою ж кількістю десяткових знаків, наприклад 1,50; 1,75. p align="justify"> Формули, за винятком формул, які розміщені в додатку, нумеруються наскрізною нумерацією в межах кожного розділу арабськими цифрами, які записують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад В«(5.3)В» (третя формула п'ятого розділу). Посилання в тексті на порядкові номери формул дають у дужках. p align="justify"> В якості символів у формулах застосовують позначення, встановлені відповідними стандартами або загальноприйняті в технічній літературі.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок розшифровки повинна починатися зі слова В«деВ», без двокрапки після нього. p align="justify"> Приклад написання формул.

Щільність кожного зразка з , кг/м3, обчислюють за формулою


, (1.1)


де m - маса зразка, кг;

V - об'єм зразка, м 3 .

Допускається не приводити значення символів, що згадуються в тексті раніше.

Формули слід виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Формули, що представляють собою рівняння або нерівності, пишуть з нового рядка. Переносити формули допускається тільки на математичних знаках. p align="justify"> Якщо необхідні пояснення чи довідкові дані, то в тексті наводяться примітки. Примітки слід поміщати безпосередньо після тексту, таблиць або графічного матеріалу, до яких відносяться ці примітки, і друкувати з великої літери з абзацного відступу. Примітки до таблиць розташовуються над лінією закінчення таблиці. p align="justify"> Якщо примітка одна, то після слова В«ПриміткаВ» ставиться тире, та текстова частина примітки друкується з великої літери. Одна примітка не нумерується. Кілька приміток нумеруються по порядку арабськими цифрами з абзацного відступу. У цьому випадку після слова В«ПриміткиВ» ніякого знака не ставиться. p align="justify"> При посиланнях у тексті записки на нормативні документи, в першу чергу - ГОСТи, вказується тільки їх позначення, при цьому допускається не вказувати рік їх затвердження за умови запису позначення з роком затвердження та найменуванням в розділі В«Список використаної літератури В».

Малюнки, за винятком малюнків додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах кожного розділу. Номер малюнка складається з номера розділу і порядкового номера, розділених крапкою, наприклад, В«Рисунок 2.5В» - п'ятий малюнок другого розділу. При посиланнях на малюнки слід писати В»... відповідно з малюнком 2.5В». p align="justify"> Слово В«МалюнокВ» і найменування поміщають нижчою пояснювальних даних і розташовують таким чином: Малюнок 1 - Кінематична схема. Малюнки кожного додатка позначають арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. p align="justify"> Малюнки розміщують відразу після посилання на них у тексті, таким чином, щоб їх можна було читати без повороту пояснювальної записки або з поворотом за годинниковою стрілкою. Не рекомендовано поміщати в пояснювальній записці малюнки, розмір яких перевищує формат А4. p align="justify"> Відстань між останнім рядком попереднього тексту та малюнком, відстань між малюнком і Підрисункові текстом, а також відстань між Підрисункові текстом і наступним текстом розділу має бути від 10 до 15 мм.

Малюнки не повинні дублювати графічну частину роботи.

Таблиці с...


Назад | сторінка 3 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Нікарагуа - країна, в якій слід побувати
  • Реферат на тему: Наш екологічний слід
  • Реферат на тему: Як бути, якщо контрагент за договором - нерезидент?
  • Реферат на тему: Розрахунок кількості символів у тексті
  • Реферат на тему: Розробка програм по створенню бази даних приладів і додавання першого рядка ...