Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Верстат СР4-1

Реферат Верстат СР4-1

овані від титульного аркуша до останньої сторінки, включаючи всі рисунки і таблиці, які розташовані на окремих сторінках. На титульному аркуші номер не ставиться, на наступних сторінках номер проставляється арабськими цифрами в правому верхньому куті. Крапку після номера сторінки не ставлять. p align="justify"> При складанні та оформленні записки слід керуватися національними стандартами, що входять до системи проектно-конструкторської та технологічної документації (ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП), систему стандартів у сфері охорони навколишнього середовища, безпеки праці (ССБТ), системою стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.

Розрахунково-пояснювальна записка може містити й перелік умовних позначень, символів, одиниць і термінів, а також додатки.

Титульний лист виконують за ГОСТ 2.105-95 [7] (Додаток А).

Зміст включає найменування всіх розділів, підрозділів пунктів і додатків пояснювальної записки із зазначенням номерів сторінок, на яких розміщується початок матеріалу розділів (підрозділів, пунктів і додатків).

Перелік умовних позначень, символів, одиниць і термінів представляється у вигляді окремого списку. Він розташовується стовпцем, в якому ліворуч (в алфавітному порядку) призводять, наприклад, скорочення, справа - його детальну розшифровку. p align="justify"> Вступ повинен містити коротку оцінку сучасного стану розв'язуваної при курсовому проектуванні завдання, обгрунтування виконання роботи, її мету і основні завдання, дані про актуальність і новизні. Зміст введення повинно безпосередньо ставитися до розроблюваної теми. p align="justify"> Основна частина записки поділяється на розділи, підрозділи і пункти, які повинні містити опис і обгрунтування прийнятих в роботі рішень, необхідні розрахункові та довідкові матеріали. При цьому вихідні дані, прийняті в обгрунтуваннях і розрахунках, підтверджуються посиланнями на креслення графічної частини роботи. Розділи за своєю структурою визначаються особливостями теми. Кожен розділ починається з нової сторінки. p align="justify"> Нумерація розділів, підрозділів та пунктів, написання і розміщення в тексті їх назв, нумерація формул, оформлення та нумерація таблиць та ілюстрацій, а також посилання на джерела, формули, ілюстрації та таблиці повинні відповідати вимогам ГОСТ 7.32- 81 [12].

Розділи, підрозділи і пункти нумерують арабськими цифрами. Розділи і підрозділи можуть складатися з одного або декількох пунктів. Якщо записка не має підрозділів, то нумерація пунктів у ньому повинна бути в межах кожного розділу, та номер пункту повинен складатися з номерів розділу і пункту, розділених крапкою. Якщо записка має підрозділи, то нумерація пунктів повинна бути в межах підрозділу, та номер пункту повинен складатися з номерів розділу, підрозділу і пункту, наприклад: 2. (Другий розділ), 1.3.4 (четвертий пункт третього підрозділу першого розділу), 2.1.1, 2.1.2 і т.д. Наприкінці номера пункту крапка не ставиться. Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, він також нумерується. p align="justify"> Розділи і підрозділи повинні мати заголовки, чітко і коротко відображають їхній зміст. Заголовки слід писати (друкувати) з великої літери, без крапки в кінці, не підкреслюючи, переноси в словах не допускаються. Відстань між заголовком і текстом повинна бути від 10 до 15 мм. p align="justify"> Текст пояснювальної записки має бути коротким, чітким, викладеним у логічній послідовності, що не допускає різних тлумачень.

У тексті записки не допускається:

застосовувати обороти розмовної мови, техніцизму і професіоналізми; застосовувати для одного і того ж поняття різні терміни; застосовувати довільні словотворення; застосовувати скорочення слів, крім встановлених правилами російської орфографії та стандартами; скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр.

При викладі обов'язкових вимог до об'єкта в тексті повинні застосовуватися слова В«повиненВ», В«слідВ», В«необхідноВ», В«потрібно, щобВ», В«дозволяється тількиВ», В«не допускаєтьсяВ», В«забороняєтьсяВ» , В«не слідВ». При викладі інших вимог - В«можуть бутиВ», В«зазвичайВ», В«при необхідностіВ» тощо

У тексті, за винятком формул, таблиць і малюнків, не допускається:

застосовувати математичний знак мінус перед негативними значеннями величин (слід писати слово В«мінусВ»); застосовувати знак В«шВ» для позначення діаметра (треба писати слово В«діаметрВ»); застосовувати без числових значень математичні знаки, а також знаки № (но...


Назад | сторінка 2 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Зміст пояснювальної записки та її значення для користувачів
  • Реферат на тему: Зміст пояснювальної записки до річного звіту та її значення
  • Реферат на тему: Як бути, якщо контрагент за договором - нерезидент?
  • Реферат на тему: Яка виборча система повинна бути в Україні
  • Реферат на тему: Підрозділи з конвоювання засуджених. Топографічні умовні знаки