Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Стан системи ризик-менеджменту в сучасних комерційних банках

Реферат Стан системи ризик-менеджменту в сучасних комерційних банках

Введення


Банківський бізнес у всьому світі виступає однією з найважливіших галузей економіки. Будучи високотехнологічним, він найбільшою мірою сприйнятливий до змін як на макро-, так і мікрорівні. Як показує практика, подібні зміни пов'язані з посилюється інтернаціоналізацією кредитних установ та ринків, вдосконаленням банківського законодавства та сучасних комп'ютерних технологій, підвищенням рівня конкуренції, появою на фінансових ринках нових банківських продуктів і послуг. Стабільне, поступальний розвиток банківського сектора передбачає грамотне управління ризиками банківської діяльності з метою їх оптимізації та забезпечення на даній основі безпечних умов функціонування банків, досягти це можливо шляхом використання передових методів управління і прогнозування ризиків, за умови функціонування в країні ефективної нормативно - правової бази з їх застосуванню.

Актуальність теми обумовлена ??тим, що проблема ризиків існує для всіх без винятку підприємств.

Метою даної роботи є розгляд дійсного стану системи ризик-менеджменту в сучасних комерційних банках, а також способи підвищення її ефективності.

Об'єктом дослідження є система оцінки та управління ризиками роблять вплив на фінансове становище комерційних банків в Росії на прикладі ВАТ Промсвязьбанка.

Предметом, відповідно, є особливості існуючої системи ризик-менеджменті, її проблеми, а також розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення її ефективності.

Методологія та методика дослідження - в основі дослідження лежить загальна теорія пізнання, використані абстрактно-аналітичний метод, системно-функціональний, статистико-економічний і порівняльний аналіз, а також монографічний метод економічних досліджень. Теоретичною та методологічною основою дослідження послужили теоретичні положення та висновки, викладені в працях вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, публікації в періодичних виданнях та пресі з досліджуваної проблематики.

Виходячи з поставленої мети, в роботі необхідно вирішити ряд завдань:

) Вивчення історії розвитку системи ризик менеджменту в різних країнах;

) Охарактеризувати види ризиків у банківській сфері;

) Визначити основні особливості функціонування системи ризик-менеджменту у вітчизняних банках;

) Проаналізувати організацію роботи в комерційних банків з управління ризиками;

) Розглянути шляхи зниження банківських ризиків;

) Зробити прогноз про подальший розвиток ризик-менеджменту в комерційних банках, у тому числі розглянути основні напрямки підвищення ефективності політики управлінням ризиками.

Наукова новизна дослідження полягає у виділенні нової і важливої ??проблеми управління ризиками комерційного банку. Вивчення означеної проблеми має вагоме практичне і теоретичне значення для розвитку та більш ефективного управління комерційним банком.


1. Розвиток системи ризик-менеджменту


.1 Цілі і завдання ризик менеджменту


Ризик - це фінансова категорія. Тому на ступінь і величину ризику можна впливати через фінансовий механізм. Такий вплив здійснюється за допомогою прийомів фінансового менеджменту і особливої ??стратегії. У сукупності стратегія і прийоми утворюють своєрідний механізм управління ризиком, тобто Ризик-менеджмент являє собою систему управління ризиком і фінансовими відносинами, що виникають в процесі цього управління. Завдання ризик-менеджменту - стратегічне управління ризиками та оперативне управління або координація дій профільних відділів. Мета ризик-менеджменту не в мінімізації ризику, а використанні ризику для отримання максимальних конкурентних переваг. Об'єктом управління в ризик-менеджменті є ризик, ризикові вкладення капіталу і економічні відносини між господарюючими суб'єктами в процесі реалізації ризику. Суб'єктом управління в ризик-менеджменті є спеціальна група людей, яка за допомогою різних прийомів і способів управлінського впливу здійснює цілеспрямоване функціонування об'єкта управління. Суб'єкти управління банківськими ризиками залежать від розмірів і структури банку. Але спільним для всіх банків є те, що до їх числа можна віднести:

керівництво банку, що відповідає за стратегію і тактику банку, спрямовані на зростання прибутку при допустимому рівні ризиків;

комітети, які приймають рішення про ступінь певних видів фундаментальних ризиків, які може прийняти на себе банк;

підрозділ банку, що займається плануванням його діяльності;

функціональні підрозділи, що відповідають за комерційні...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Удосконалення системи Ризик-менеджменту в сістемі управління банком
  • Реферат на тему: Методи управління ризиком в ризик-менеджменті
  • Реферат на тему: Організація ризик-менеджменту в банку
  • Реферат на тему: Організація ризик-менеджменту в банку
  • Реферат на тему: Розробка та реалізація програми ризик-менеджменту в банку