Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Гістория Беларусі

Реферат Гістория Беларусі

вань 1


Прадметам гістаричнай навукі з яСћляецца сусветна-гістарични працес, зместам якога есць жицце и дзейнасць людзей у мінулим. Прадметам курсом гісториі Беларусі з'яСћляецца працес цивілізацийнага развіцця народу наша краіни.

Гістория адносіцца да грамадазнаСћчих навука и виконвае важния сацияльния функциі. Першай функцияй гісториі, як навукі, з'яСћляецца пазнавальная, альбо інтелектуальна-развіваючая функция. Інша функция гісториі - практична-палітичная. Гістаричная навука дапамагае палітикам и дзяржаве Сћ випрацоСћци збалансаванай палітикі. Так ліку важливих можна аднесці и светапоглядную ці патриятична-вихаваСћчую функция гістаричнай навукі. Светапогляд асобі - гета сістема навуковага асенсавання світла, роли и месца Чалавек Сћ гетим Свеце. УплиСћ на светапогляд аказваюць усьо навукі, альо яни заСћседи абапіраюцца на виснови гістаричнай навукі, якаючи з'яСћляецца фундаментам усяго грамадазнаСћства. p align="justify"> Реалізация гісторияй сваіх Функцій забяспечваецца навуковай метадалогіяй. Метадалогія гісториі - гета навука аб спосабами вивучення и тлумачення мінулага. Гістория Беларусі плиг даследаванні каристаецца тимі ж метадамі, што и Сћсеагульная гістория: сістемним, гісторика-храналагічним, статистичним, параСћнаСћчим и іншимі. p align="justify"> Теория гістаричнага пазнання вирашае праблему сутнасці гістаричнага працесу, абгрунтоСћвае периядизацию гісториі, вивучае заканамернасці грамадскага развіцця. Принципи гістаричнага пазнання - гета навуковия сродкі, з дапамогай якіх распрацоСћваюцца теориі и канцепциі гістаричнай навукі. АсноСћнимі принципамі гістаричнага пазнання з яСћляюцца аб'ектиСћнасць, гістаризм, сістемнасць и критичнасць.

Адна з глабальних праблем гісториі як навуковай дисципліни - гета агульнае и адметнае Сћ развіцці Беларусі І світла. Заканамернасці гістаричнага развіцця, якія характерни для краін світла, уласціви и для Беларусі як састаСћной часткі світлу. У тієї пані годину працес фарміравання и развіцця беларусаСћ и Беларусі травні палі адметнасці, што и вилучае нас сярод інших. У падиходзе да гета праблєми існуюць подивимось різни шкіл гісторикаСћ: даревалюцийних рускіх, польскіх, савецкіх, сучасности білоруських. p align="justify"> Яшче адной важнай праблемай курсом есць вань станаСћлення нациянальнай дзяржаСћнасці и культури. Існуе и цели шераг інших праблем: фарміравання и развіцця білоруського етнасу, месца беларусаСћ и Беларусі Сћ сусветнай супольнасці, канфесійнага становішча, дзейнасці палітичних и грамадскіх арганізаций и іншия. p align="justify"> Такім чинам, курс «óсториі БеларусіВ» - гета навучальная дисципліна, якаючи Цесна звязана з усеагульнай гісторияй, гісторияй дзяржави и права Беларусі, геаграфіяй, етнаграфіяй, паліталогіяй и канкретнай еканомікай, гісторияй палітичних и прававих вученняСћ, гісториямі суседніх дзяржаСћ: Польшчи, Расіі, Украіни, Літви и Латвіі, іншимі гуманітарнимі навукамі и дисциплінамі.

Фармацийни принцип, заснавани на еканамічнай детермінанце гістаричнага працесу. Паводле фармацийнага принципу, у гісториі Беларусі видзяляюцца наступния перияди: першабитнаабшчинни лад (100-40 тис. р. да н. Е.. VIII ст. Н. Е..), Феадальнае грамадства (IX ст. - 1861 п), перияд капіталізму (1861 -1917 рр..), епоха сациялізму (з 1917 р.). Панаван заганнае СћяСћленне, што сапраСћдная гістория Беларусі пачинаецца толькі з Кастричніцкай ревалюциі, а Сћсе, што їй папяреднічала, було толькі перадгісторияй. p align="justify"> Паводле цивілізацийнага принципу, Які Сћлічвае кантекст сусветнага гістаричнага працесу, можна вилучиць наступния перияди гісториі Беларусі:

. Зарадженне и развіцце старажитнага грамадства (100 тис. р. т.зв. - VI-VIIІ ст. Н.е.): пекло першага з'яСћлення Чалавек на сучаснай териториі Беларусі да распаСћсюджвання славянскіх Пляма на териториі Беларусі;

. СтанаСћленне хрисціянскай цивілізациі Беларусі (ІХ - сяр. ХІІІ ст.); p align="justify">. Ад сяреднявечча да новаго годині (сяр. ХІІІ - ПЕРШИЙ. Упав XVII ст.): Білорусь у складзе ВКЛ;

. Пачатак фарміравання сучаснага білоруського етнасу (1569 - канец XVIII ст.): Білорусь у складзе Речи Паспалітай;

. Кризіс феадальних адносін (канец XVIII ст. - Дерло упав. ХІХ ст.); p align="justify">. Білорусь у перияд станаСћлення буржуазнага грамадства (інша палового XIX ст. - Люті 1917 р.);

. Білорусь у перияд Кастричніцкай ревалюциі 1917 и грамадзянскай Вайни;

. Білорусь у міжваенни перияд;

. Білорусь у гади Вялікай айчиннай Вайни;

. Білорусь ва Сћмовах супрацьстаяння сусветних супердзяржаСћ (2-я палового 40-х - 1-я палового 80-х р. XX ст.); p align="justify">. Білорусь пад годину кри...


сторінка 1 з 77 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Периядизация етнічнай гісториі Беларусі
  • Реферат на тему: Еканамічнае становішча Беларусі ў перияд узрастання капіталістичних адносін ...
  • Реферат на тему: Гістория Беларусі ў інший палового XIX стагоддзя
  • Реферат на тему: Стаўленне парту Беларусі да Кастричніцкай ревалюциі 1917
  • Реферат на тему: Еканоміка Беларусі ў перияд СПРОБА еканамічних пераўтваренняў (50 - 60-ия р ...