Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Методичні вказівки до виконання курсової роботи

Реферат Методичні вказівки до виконання курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

для студентів 1-3 курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальностей 6.050206-В«менеджмент зовнішньоекономічної діяльностіВ» та 6.050200-В«менеджмент організаційВ»

освітньо-кваліфікаційного рівня В«бакалаврВ»

професійного напряму підготовки 0502 В«менеджментВ»


Сімферополь 2001


Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського від 2001 р.

Методичні вказівки з виконання курсових робіт для студентів 1-3 курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальностей 6.050206-В«менеджмент зовнішньоекономічну діяльність В»та 6.050200-В« менеджмент організацій В»


Укладачі: доценти Василенко В.А., Грец О.П., Храпко В.М.


Редактор: Василенко М.О.Підписано до друку

Формат 60 х 80/16


Папір типу ОП

Об'єм д.а. Тираж прим. /Td>

Безкоштовно

_____________________________________________________________


Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадского.95007, Сімферополь, вул. Ялтинська, 4

В 
ЗМІСТ

Введення

1. Загальні вказівки. p> 2. Мета і завдання

3. Порядок виконання курсової роботи

4. Вимоги до змісту курсової роботи

5. Вимоги до оформлення виконаної роботи

6. Орієнтовна тематика курсових робіт

Література

Додаток 1. Оформлення титульного аркуша

Додаток 2. Зразок типового завдання

Додаток 3. Приклад анотації

Додаток 4. Зразок змісту курсової роботи

Додаток 5. Фрагмент написання розділу "Список літератури" (вимоги)

Додаток 6. Зразок оформлення таблиці

Додаток 7. Зразок оформлення малюнка


Введення

У відповідності з навчальним планом підготовки фахівців професійного напряму 0502 В«менеджментВ» спеціальностей 6.050206-В«менеджмент зовнішньоекономічної діяльностіВ» та 6.050200-В«менеджмент організацій В»освітньо-кваліфікаційного рівняВ« бакалавра В»передбачається щорічна підготовка студентами курсової роботи. Курсова робота - самостійне наукове дослідження студента, завершальне вивчення конкретної наукової дисципліни і присвячена одній з актуальних проблем теорій господарської практики. Виконання курсової роботи передбачає відображення рівня загальнотеоретичної спеціальної підготовки студента, його здатності до наукової творчості, вміння використовувати отримані навички в наукових дослідженнях з обраної спеціальності.


1. Загальні вказівки


Виконання курсової роботи займає важливе місце в підготовці висококваліфікованих фахівців, оскільки її написання сприяє глибокому вивченню навчальних дисциплін, включених у процес навчання.

Необхідність достатньо повного розкриття обраної теми курсової роботи, вивчення та виявлення проблем вимагають від студентів поглибленого дослідження окремих питань у сфері прийняття рішень, економічного аналізу, теорії ймовірності та надійності, системного підходу в розробці і досягненні обраних цілей і вирішенні поставлених завдань.

Важливе місце при написанні роботи має бути приділено питанням соціально-психологічного плану, без яких менеджер не може прийняти досить ефективного рішення.

Враховуючи важливість сучасного підходу до питань охорони навколишнього середовища, а також специфіку регіону Криму, в курсовій роботі повинні знайти відображення природоохоронні заходи, що вживаються керівником в процесі своєї діяльності.

Застосовувані в курсовій роботі рішення повинні враховувати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, а також останні досягнення в галузі теорії та господарської практики. Планування і організація виробничих процесів повинні враховувати вимоги правил охорони праці і техніки безпеки на робочому місці та на підприємстві як об'єктах управління.

Курсова робота виконується на основі і відповідно до чинних стандартів, норм і правилами.

Перелік тем курсових робіт наведений у розділі 6 цих "Методичних вказівок ". Студенти обирають теми самостійно з повідомленням викладача про назву обраної теми, або за рекомендацією керівника з подальшої їх розробкою в дипломній роботі.

Студентам дозволяється самостійно розробляти теми курсових робіт, які не входять до переліку розділу 6, якщ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методичні вказівки до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-пед ...
  • Реферат на тему: Методичні вказівки з виконання курсової роботи Управлінський облік
  • Реферат на тему: Правила виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент"
  • Реферат на тему: Методика виконання курсової роботи
  • Реферат на тему: Методичні вказівки з виконання курсових робіт з маркетингу