Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Методи математичного програмування для вирішення задач

Реферат Методи математичного програмування для вирішення задач

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої НАУКИ

В«БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В»

Кафедра статистики та інформаційних систем в економіці

ОПД.Ф.12 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛЮВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Методи математичного програмування для вирішення завданьСпеціальність: 120301 Землевпорядкування

120302 Земельний кадастр

Міський кадастр
Уфа 2011

УДК 378.147:004.02

ББК 74.58:32.973-018

М 54

Рекомендовано до видання методичною комісією економічного факультету (протокол № _ від _________ 2011 р.).

Укладач: доцент Аслаева С.Ш.

Рецензент: професор кафедри економічної теорії, д.е.н. Нусратуллін В.К.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри статистики та інформаційних систем в економіці, доцент, к.е.н Аблеева А.М.

ЗМІСТ


Введення

. Геометрична інтерпретація і графічний метод рішення ЗЛП

. Симплексних метод розв'язання задачі лінійного програмування

. Освоєння ППП SIMPLEX - пакет лінійної оптимізації

.. Комп'ютерна реалізація завдань лінійного програмування стандартними офісними засобами (у середовищі пакета Excel)

. Завдання розподільного типу, які вирішуються в землеустрій

. Освоєння ППП PER - пакету економічних розрахунків. Рішення транспортної задачі

Бібліографічний список

ВСТУП


Метод моделювання включає побудову, перевірку, дослідження моделей і інтерпретацію отриманих з їх допомогою результатів.

Суть методу моделювання полягає в тому, що поряд із системою (оригіналом) , розглядається її образ - модель, в якості якої виступає деяка інша система - < span align = "justify">, що представляє собою образ оригіналу при частково певному моделирующем відображенні (тобто не всі риси складу і структури оригіналу відображаються моделлю) f. .

Одна з переваг методу моделювання полягає в можливості побудови моделей з зручною структурою, що робить дослідження моделі більш легким, ніж дослідження оригіналу.

Мета

Навчити студентів навичкам кількісного опису економічних процесів і явищ, побудові економіко-математичних моделей для задач прийняття рішень в складних ситуаціях, методам пошуку оптимальних рішень, навчання методам математичного програмування, економічному та економіко-математичного аналізу оптимальних рішень.

Завдання

Навчитися розпізнавати тип математичної моделі, найкраще відповідної конкретної економічної ситуації, будувати математичні моделі на основі словесного опису економічної ситуації і вибирати найбільш відповідний метод вирішення, вивчити методи розв'язання задач лінійного програмування: графічний, симплексний, потенціалів. Навчитися вирішувати завдання лінійного програмування, використовуючи пакети прикладних, аналізувати одержувані результати і на їх основі робити висновки. p align="justify">. Геометрична інтерпретація і графічний метод рішення ЗЛП


ВСТУП


Геометрична інтерпретація економічних завдань дає можливість наочно уявити, їх структуру, виявити особливості та відкриває шляхи дослідження більш складних властивостей. ЗЛП з двома змінними завжди можна вирішити графічно. Проте вже в тривимірному просторі таке рішення ускладнюється, а в просторах, розмірність яких більше трьох, графічне рішення, взагалі кажучи, неможливо. Випадок двох змінних не має особливого практичного значення, проте його розгляд прояснює властивості ОЗЛП, призводить до ідеї її вирішення, робить геометрично наочними способи вирішення та шляхи їх практичної реалізації. br/>

1.1 Мета


Засвоїти алгоритм вирішення завдань лінійного програмування графічним методом.


1.2 Завдання


Придбати навички складання найпростіших математичних моделей, вирішити їх графічним методом завдання, провести аналіз рішення.


1.3 Алгоритм рішення


З урахуванням системи обмежень будуємо область до...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення транспортної задачі за допомогою математичного методу лінійного про ...
  • Реферат на тему: Графічний метод і симплекс-метод розв'язання задач лінійного програмува ...
  • Реферат на тему: Графічний метод розв'язання задач лінійного програмування
  • Реферат на тему: Рішення оптимізаційних управлінських завдань на основі методів і моделей лі ...
  • Реферат на тему: Графічний метод розв'язання задачі лінійного програмування