Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Види витрат виробництва постійні, змінні і загальні, середні і граничні витрати

Реферат Види витрат виробництва постійні, змінні і загальні, середні і граничні витрати

Кожна фірма у визначенні своєї стратегії орієнтується на отримання максимального прибутку. Водночас будь-яке виробництво товарів або послуг немислимо без витрат. На придбання факторів виробництва фірма здійснює конкретні витрати. При цьому вона буде прагнути використовувати такий виробничий процес, при якому заданий обсяг виробництва буде забезпечуватися з найменшими витратами на застосовувані фактори виробництва.

Витрати на придбання застосовуваних виробничих факторів називаються витратами виробництва . Витрати - це витрачання ресурсів у їх фізичному, натуральному вигляді, а витрати - вартісна оцінка зроблених витрат.

З точки зору окремого підприємця (фірми) виділяють індивідуальні витрати виробництва , представляють собою витрати конкретного господарюючого суб'єкта. Витрати, понесені на виробництво певного обсягу якоїсь продукції, з точки зору всієї національної економіки є суспільні витрати . Крім безпосередніх витрат на виробництво якого-небудь асортименту продукції, вони включають в себе витрати на охорону навколишнього середовища, підготовку кваліфікованої робочої сили, проведення фундаментальних НДДКР та інші витрати.

Розрізняють витрати виробництва і витрати обігу. Виробничі витрати - це витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом товарів або послуг. Витрати обігу - це витрати, пов'язані з реалізацією виробленої продукції. Вони поділяються на додаткові і чисті витрати обігу. Перші включають в себе витрати на доведення виробленої продукції до безпосереднього споживача (зберігання, розфасовка, упакування, транспортування продукції), що збільшують кінцеву вартість товару; другі - витрати, пов'язані зі зміною форми вартості в процесі купівлі-продажу, перетворенням її з товарної в грошову (оплата праці торгових працівників, витрати на рекламу тощо), не утворюють нової вартості і віднімаються з вартості товару.

Постійні витрати
TFC - це такі витрати, величина яких не змінюється в залежності від зміни обсягу виробництва. Наявність таких витрат пояснюється самим існуванням деяких виробничих факторів, тому вони мають місце навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє. На графіку постійні витрати зображуються горизонтальною лінією, розташованої паралельно осі абсцис (рис. 1). До постійних витрат відносять витрати на оплату праці управлінського персоналу, рентні платежі, страхові внески, відрахування на амортизацію будівель та обладнання.

Рис. 1. Постійні, змінні та загальні витрати.
Змінні витрати
TVC - це витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу виробництва. До них відносять витрати на оплату праці, придбання сировини, палива, допоміжних матеріалів, оплата транспортних послуг, відповідні соціальні відрахування і т.п. З рис.1 видно, що змінні витрати збільшуються у міру зростання випуску продукції. Однак тут простежується одна закономірність: спочатку ріст змінних витрат у розрахунку на одиницю приросту продукції йде уповільненими темпами (до четвертої одиниці продукції за графіком рис.1), потім вони ростуть все зростаючими темпами. Тут починає позначатися закон спадної віддачі.

Сума постійних і змінних витрат при кожному даному обсязі виробництва утворює загальні витрати TC. З графіка видно, що для одержання кривої загальних витрат суму постійних витрат TFC необхідно додати до суми змінних витрат TVC (рис.1).

Для під...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Витрати виробництва та обігу. Граничні витрати і оптимальний обсяг виробни ...
  • Реферат на тему: Капітальні витрати та поточні витрати на забезпечення пожежної безпеки
  • Реферат на тему: Витрати на оплату праці в собівартості продукції, товарів (робіт, послуг)
  • Реферат на тему: Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції
  • Реферат на тему: Витрати, витрати і прибуток підприємства