Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Філософія як феномен культури

Реферат Філософія як феномен культури

ть матеріального і нематеріального світу); антропоморфізм (подання про подібність надприродних сил з людиною і людським поведінкою, розгляд їх за аналогією); гілозоізм (уявлення про світ як про живу істоту); фактичне заперечення еволюції природної реальності і визнання лише одного з видів руху, вираженого в ідеї вічного круговороту вмирання і відродження самих по собі незмінних організмів.

Релігійний світогляд грунтується на вірі в надприродне і поділі світу на природний і надприродний, матеріальний і нематеріальний. При цьому надприродне, духовне є більш важливим і генетично первинним по відношенню до природного світу. Матеріальний світ розглядається не тільки в якості залежного від світу надприродного, але і в якості створеного останнім. На відміну від міфологічного релігійний світогляд лише частково базується на антропоморфних уявленнях, орієнтуючи людини на осмислення своїх відмінностей від природного світу і усвідомлення єдності людського роду. p align="justify"> Філософський світогляд являє собою систему раціонально обгрунтованих уявлень про світ, місце людини у світі, принципах і цілях його діяльності. Історично філософський світогляд виникло пізніше, ніж міф і релігія і формувалося в чому як засіб подолання їх недостатності. Специфічним виступає спосіб формування даного світогляду, базується не на вірі, а на методах раціонального обгрунтування його змісту. Це багато в чому зближувало зміст філософського світогляду з уявленнями зароджується науки і підвищувало його пізнавальну цінність і практичну значущість, хоча незводилося до нього. p align="justify"> В якості окремого типу світогляду можна виділити повсякденно-буденне світогляд, заснований на здоровому глузді і і повсякденному досвіді багатьох поколінь у різних сферах життєдіяльності. На відміну від зазначених історичних типів світогляду воно малосістемна, включає самі різнорідні елементи - від асимільованих найбільш освіченими соціальними верствами наукових уявлень про світ до примітивних марновірств, прийнятих найбільш відсталими у культурному відношенні людьми. Відмінною рисою повсякденно-буденного світогляду є також неоднорідність, під якою розуміються досить суттєві відмінності в тому, що приймається зі змісту світогляду представниками різних соціальних груп, відбиваючи специфіку їхнього способу життя, минулого досвіду і групових інтересів. p align="justify"> Таким чином, виявлено, що філософія виступає в якості особливого типу світогляду. У зв'язку з цим необхідно визначити предмет філософії та його розвиток в історичній динаміці. br/>

Предмет філософії та його історична динаміка


Необхідність повного розуміння специфіки філософського знання вимагає знання умов її появи і чинників, що стимулюють цей процес.

Філософія виникла в 7-6 ст. до н.е. в Стародавній Греції і на суміжних територіях Середземноморського регіону. Світоглядні системи, що виникли в Давньому Єгипті, Вавилонії, Індії та Китаї не можна беззастережно віднести до філософських, оскільки в них домінували міфологічні та релігійні уявлення і, відповідно, спосіб філософствування базувалася не на раціонально-логічних прийомах міркування, а на аналогіях і метафорах переважно антропоморфного характеру . У давньогрецькій філософії також зберігалися залишки колишнього способу мислення, проте домінували прийоми, засновані на логічних правилах і принципах раціонального, в тому числі наукового, мислення. p align="justify"> Виникають питання: Які процеси і явища суспільного життя сприяли виникненню нового типу світогляду, заснованого на інтелектуальних здібностях людини та продуктах його розумної діяльності і чому виявилися недостатніми в світоглядному плані міфологія і релігія? Існують кілька концепцій генезису філософії. Міфогенная концепція виводить виникнення філософії з розвитку і трансформації міфологічного світогляду, коли традиційні способи пояснення поставлених у міфі питань світоустрою виявилися недостатніми. Гносеогенная концепція пояснює формування філософії необхідністю теоретичної систематизації суми накопичених у повсякденному житті позитивних знань. Проте дані концепції розглядають проблему однобічно. p align="justify"> Виникнення філософії в Стародавній Греції було обумовлено широким спектром соціокультурних змін.

В області соціально-економічних відносин в 7-6 ст. до н.е. відбувалися такі процеси як відділення ремесла від сільського господарства, розвиток товарно-грошових відносин, формування приватної власності, швидке зростання міст, розширення торгівлі, що сприяло прискоренню накопичення позитивних знань в різних галузях життєдіяльності. Розширення торгово-економічних контактів (зовнішня торгівля, розвиток судноплавства, урбанізація) практично підтверджувало обмеженість міфологічних уявлень про замкнутої Всесвіту. Культурні та торговельно-економічні контакти розсунули межі не тільки географічного, а й світоглядног...


Назад | сторінка 2 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Релігія як особлива форма світогляду і спосіб духовно-практичного освоєння ...
  • Реферат на тему: Філософія як частина культури, форма світогляду і область знання
  • Реферат на тему: Поняття світогляду: міф, релігія, філософія
  • Реферат на тему: Специфіка і суть релігії як особливого типу світогляду
  • Реферат на тему: Формування релігійно-філософського світогляду сучасних киргизів на базі епо ...