Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти Партнери проекту
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Макроекономічні моделі, їх види та показники

Реферат Макроекономічні моделі, їх види та показники



азати, як зміна екзогенних величин (зовнішній імпульс) впливає на зміну ендогенних (рис 1). Наприклад, якщо функція споживання має вигляд: С = С (Yd, W), де С - величина сукупних споживчих витрат, Yd - наявний дохід і W - багатство, Yd і W є екзогенними величинами, а С - ендогенної. Ця модель дозволяє дослідити, як зміна наявного доходу та/або багатства змінює величину споживчих витрат. Споживання, таким чином, виступає як залежна величина (функція), а наявний дохід і величина багатства - як незалежні величини (аргумент функції). У різних моделях одна і та ж величина може бути і екзогенної, і ендогенної. Так, в моделі споживання споживчі витрати (С) виступають в якості ендогенної (Залежної) величини, а в моделі сукупного попиту: AD = C + I + G + Xn споживчі витрати (С) є екзогенної (незалежної) величиною, тобто змінної, визначальною величину сукупного випуску і сукупного доходу. Виняток становлять змінні державного управління, які, як правило, є екзогенними, такі як державні закупівлі товарів і послуг, акордні податки, податкові ставки, величина трансфертів, облікова ставка відсотка, норма обов'язкових резервів, грошова база.

Крім змінних, моделі включають в себе параметри і константи. До них відносяться всі поведінкові коефіцієнти, такі як гранична схильність до споживання, гранична схильність до заощадження, норма депонування, норма надлишкових резервів, а також показники еластичності (чутливості), такі як чутливість інвестицій до зміни ставки відсотка, чутливість попиту на гроші до зміни доходу, ступінь мобільності капіталу та ін

Важлива особливість макроекономічних змінних полягає в тому, що вони діляться на дві групи: показники потоків і показники запасів. Потік (flow) - це кількість за певний період часу. У макроекономіці, як правило, одиницею часу є рік. До показників потоків належать: сукупний випуск, сукупний дохід, споживання, інвестиції, дефіцит (профіцит) державного бюджету, кількість безробітних, експорт, імпорт та ін, оскільки всі вони розраховуються щороку, тобто у розрахунку на один рік. Всі показники, відображені в схемі кругообігу, є потоками. (Не випадково ця схема називається моделлю кругових потоків - model of circular flows). Запас (stock) - це кількість на певний момент часу, тобто на певну дату (наприклад, 1 січня 2000). До показників запасів відносяться національне багатство, особисте багатство, запас капіталу, кількість безробітних, виробничий потенціал, державний борг та ін

Макроекономічні показники можуть бути розділені також на: абсолютні та відносні. Абсолютні показники вимірюються в грошовому (вартісному) вираженні (виняток складають показники чисельності зайнятих і чисельності безробітних, які вимірюються в кількості осіб), а відносні - у відсотках або відносних величинах. До відносних показників відносяться такі, як рівень безробіття, дефлятор (загальний рівень цін), темп інфляції, темп економічного зростання, ставка відсотка, ставка податку тощо

В 

Сталий рів...


Назад | сторінка 2 з 3 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Абсолютні і відносні величини. Середні величини і показники варіації
  • Реферат на тему: Показники рівня життя окремих соціальних груп. Коефіцієнт еластичності спо ...
  • Реферат на тему: Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприємства
  • Реферат на тему: Натуральні, вартісні, кількісні, якісні, абсолютні та відносні показники пл ...
  • Реферат на тему: Техніко-економічні показники споживання електроенергії промисловим підприєм ...
  • Додатки: