Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Функціональні стилі російської літературної мови

Реферат Функціональні стилі російської літературної мови

Практично будь-який науковий текст може містити графічну інформацію.

Приклад:

Соціальна реальність - просторово-часова структура, що є зв'язки між соціальними позиціями в певний момент часу. Соціальний простір - найширше поняття, що використовується для опису соціальної реальності. Більшість соціологів визначають його як результуючу соціальних зв'язків. Наприклад, П'єр Бурдьє вважає, що соціальний простір - систематизовані перетину зв'язків між соціальними позиціями, що володіють силовим впливом на людей, що займають дану соціальну позицію. Петро Штомпка вважає, що соціальний простір - мережа подій у певний момент часу.

М. Фуко створив концепцію дисциплінарного простору: спосіб організації соціального простору є спосіб прояву соціального контролю, форма влади. Ю. Лотман розглядав соціальний простір як розмежування на внутрішнє і зовнішнє. Це семіотичний процес. Внутрішній простір сприймається як впорядковане, організоване, значуще, а зовнішнє - навпаки. Кордон носить символічний характер і проявляється через мову, знання, ритуали.

І. Гофман аналізував мікросоціальні простору і поділив соціальне простору на два плани - передній, відповідний нормам, і задній, ненормативний.

В цьому фрагменті дано загальне визначення соціальної реальності. У тексті багаторазово повторюються слова соціальний, простір, система. Відсутня лексика з розмовної і просторічної забарвленням. Використаний пасивний дієслово (сприймається). Уривок містить багато складних речень, однорідних членів, уточнень. p> Офіційно-діловий стиль

Основною сферою, в якій функціонує офіційно-діловий стиль російської літературної мови, є адміністративно-правова діяльність. Цей стиль задовольняє потреба суспільства в документальному оформленні різних актів державної, суспільного, політичного, економічного життя, ділових відносин між державою і організаціями, а також між членами суспільства в офіційній сфері їх спілкування. Тексти цього стилю представляють величезну різноманітність жанрів: статут, закон, наказ, розпорядження, договір, інструкція, скарга, рецепт, різного роду заяви, а також безліч ділових жанрів (пояснювальна записка, автобіографія, анкета, статистичний звіт та ін.) Вираз правової волі в ділових документах визначає властивості, основні риси ділового мовлення та соціально-організуюче вживання мови. Жанри офіційно-ділового стилю виконують інформаційну, яка дозволяє, констатуючу функції у різних сферах діяльності. Тому основний реалізацією цього стилю є письмова. Незважаючи на відмінності у змісті окремих жанрів, ступеня їх складності, офіційно-ділове мовлення має спільні стильові риси: точність викладу, не допускає можливості відмінностей у тлумаченні; детальність викладу; стереотипність, стандартизованность викладу; долженствующе-предпісивющій характер викладу. До цього можна додати такі риси, як офіційність, строгість вираження думки, а також об'єктивність і логічність, які властиві і наукової мови.

Функція соціальної регламентації, яка відіграє найважливішу роль в офіційно-ділового мовлення, пред'являє до відповідних текстів вимога однозначності прочитання. Офіційний документ буде виконувати своє призначення, якщо його зміст ретельно продумано, а мовне оформлення бездоганно. Саме цією метою визначаються власне лінгвістичні риси офіційно-ділового мовлення, а також її композиція, рубрикація, виділення абзаців та ін., тобто стандартизованность оформлення багатьох ділових документів. Лексичний склад текстів цього стилю має свої особливості, пов'язані із зазначеними рисами. У цих текстах використовуються слова і словосполучення літературної мови, які мають яскраво виражену функціонально-стилістичне забарвлення (позивач, відповідач, посадова інструкція, постачання, науковий співробітник та ін), серед них значна кількість професійних термінів. Багато дієслова містять тему приписи або повинності (заборонити, дозволити, постановити, зобов'язати, призначити і інш.). В офіційно-ділового мовлення спостерігається найвищий відсоток вживання інфінітива серед дієслівних форм. Це також пов'язано з імперативним характером офіційно-ділових текстів.

Для офіційно-ділового стилю характерна тенденція до скорочення числа значень слів, спрощення їх семантичної структури, до однозначності лексичних і сверхсловних позначень, аж до вузької термінологізації. Тому досить часто в текстах даного стилю даються точні визначення застосовуваних слів і понять, тобто чітко обмежується їх семантичний обсяг. Тут неприпустимі багатозначність, метафоричне використання слів, вживання слів у переносних значеннях, а синоніми вживаються в незначній мірі і, як правило, належать до одного стилю:


постачання = поставка = забезпечення, знос = амортизація, асигнування = субсидування та ін


Типовими для ділового мови є складні слова, утворені від двох і більше слів. Ос...


Назад | сторінка 2 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Текстові норми офіційно-ділового стилю російської мови
  • Реферат на тему: Особливості офіційно-ділового стилю мовлення. Складання особистої документ ...
  • Реферат на тему: Антропоцентрический підхід у дослідженні текстів (на основі документів офіц ...
  • Реферат на тему: Офіційно-діловий стиль
  • Реферат на тему: Лінгвістичні та стилістичні особливості текстів наукового стилю англійської ...