Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Лінгвістичні та стилістичні особливості текстів наукового стилю англійської мови

Реферат Лінгвістичні та стилістичні особливості текстів наукового стилю англійської мови

Зміст


Введення

.Научний стиль в сучасній англійській мові

.1.Научний стиль в системі стилів англійської мови

.2 Функції та ознаки текстів наукового стилю

.3 Різновиди текстів наукового стилю

. Лінгвостилістичні особливості текстів наукового стилю

.1 Лексичні особливості текстів наукового стилю

.2 Граматичні особливості текстів наукового стилю

.3 Стилістичні особливості текстів наукового стилю

Висновок

Список літератури

ДодатокВведення


У наші дні наука динамічно розвивається, відбувається інтенсивний обмін інформацією. Зараз, коли англійська мова стала основним засобом міжнародного наукового спілкування, все більше вчених і фахівців не тільки усвідомлюють необхідність читати наукову літературу англійською мовою, але й відчувають потребу самим викласти по-англійському свої ідеї та результати? на міжнародній конференції, на сторінках міжнародного наукового журналу, в заявці на грант або спільний проект [Рябцева 1999: 7].

Як зазначає С.М. Гореликова, зараз «як правило, досліджуються не мови взагалі, а входять до їх складу функціональні стилі, які виконують різні конкретні функції спілкування між людьми (розмовний, громадсько-політичний, офіційно-діловий, художній, науковий і технічний)». Функціональний стиль наукової і технічної літератури представляє особливий інтерес для лінгвістів, так як він поширюється на всі підмови науки і техніки, як природно-технічні, так і гуманітарні, поєднувані формально-логічним способом викладу наукової і технічної думки. Науковий опис сучасних мов не мислиться без урахування цього стилю і його ролі в житті суспільства [Гореликова 2002: 129]. У зв'язку з цим тема даної курсової роботи, присвяченої вивченню лінгвістичних та стилістичних особливостей текстів наукового стилю англійської мови, є важливою і актуальною.

Виходячи з актуальності, була визначена і мета роботи, яка полягає у вивченні лінгвістичних та стилістичних особливостей текстів наукового стилю.

У відповідності з метою роботи були сформульовані наступні завдання, вирішення яких направлено на всебічне розкриття теми і досягнення поставленої мети:

. Проаналізувати риси наукового стилю, які відрізняють його від інших стилів англійської мови.

. Вивчити функції і ознаки текстів наукового стилю.

. Вивчити різновиди текстів наукового стилю.

. Розглянути лексичні, граматичні та стилістичні особливості наукових текстів.

Об'єктом дослідження даної роботи є науковий текст.

Предметом даного дослідження виступають лінгвістичні та стилістичні особливості текстів наукового стилю.

В якості матеріалу дослідження були використані роботи лінгвістів і переводоведов, таких, як І.В.Арнольд, І.Р.Гальперин, М.М. Глушка, Д.С. Лотте, Gerald J. Alred, а також статті з наукових і технічних друкованих видань. Як матеріал для практичної роботи був обраний фрагмент статті «Fast and Robust Track Initiation Using Multiple Trees» авторів Jeremy Kubica, Andrew Moore, Andrew Connolly, and Robert Jedicke. Стаття орієнтована на фахівців у галузі радіолокації.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та додатку.

У вступі обгрунтовується актуальність теми дослідження, її теоретична і практична значущість, визначаються об'єкт, предмет, мету, завдання і методи дослідження.

У першому розділі курсової роботи розглянуті стилеобразующие фактори, зумовлені специфікою наукового стилю. Описано функції і ознаки текстів наукового стилю, перераховані різновиди і жанри наукових текстів.

Другий розділ присвячено розгляду основних особливостей наукового тексту, у тому числі стилістичних, лексичних та граматичних. Досліджується термінологія в науковому стилі.

У висновку підводяться підсумки проведеного дослідження та формулюються короткі висновки.

. Науковий стиль в сучасній англійській мові


. 1 Науковий стиль в системі стилів англійської мови


Стилістичний енциклопедичний словник під ред. М.Н. Кожиной визначає «стиль» як «суспільно усвідомлену, історично сформовану, об'єднану певним функціональним призначенням і закріплену традицією за тієї чи іншої з найбільш загальних сфер соціального життя систему мовних одиниць усіх рівнів і способів їх відбору, поєднання і вживання [Кожина 2006: 508].

Функціональні стилі? науковий, розмовний, діловий, поетичний, ораторський та публіцистичний? є підсистемами мови, кож...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження характерних особливостей наукового стилю мовлення
  • Реферат на тему: Характеристика наукового стилю мовлення
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз особливую технічного и наукового стилю
  • Реферат на тему: Антропоцентрический підхід у дослідженні текстів (на основі документів офіц ...
  • Реферат на тему: Особливості перекладу текстів науково-популярного стилю у сфері аудіовізуал ...