Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Методика оцінки ефективності аграрного сектора в умовах інноваційного розвитку

Реферат Методика оцінки ефективності аграрного сектора в умовах інноваційного розвитку

республіки сировину для виробництва кормів.

Намітилася позитивна тенденція економічного зростання і на сільськогосподарських підприємствах, що спеціалізуються на виробництві та переробці незбираного молока, оленини. Грошова виручка сільськогосподарських підприємств від реалізації сільськогосподарської продукції (без урахування птахівничої продукції) з 2010 по 2012 рр.. збільшилася на 8,4% [5].

На практиці для оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва в галузі використовують показники виробничо-технологічної, виробничо-економічній, соціальноекономічного та еколого-економічної ефективності. Оцінку ефективності капітальних вкладень виконують на основі зіставлення витрат на інвестиційний проект і результатів його реалізації в ході проектного аналізу, що передбачає різні напрямки і прийоми.

Доцільно виділяти проміжні та остаточні результати, отримані від інновацій. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, продуктивності праці, зниження собівартості і матеріаломісткості одиниці продукції та ін є проміжними результатами інноваційної діяльності. При оцінці ефективності інноваційної діяльності на рівні господарської форми в якості підсумкового критерію слід вважати співвідношення між граничним чистим доходом і граничними витратами.

Одним з учених-економістів, які запропонували використовувати для порівняльної оцінки форм господарювання в сільському господарстві «співвідношення між витратами і получки», є Н.Н.Суханов. На його думку, чистий дохід, що отримується за рахунок комбінації факторів виробництва в умовах інтенсивного або екстенсивного способу ведення господарства, виступає основним показником ефективності, а продуктивність одиниці витрат є критерієм ефективності господарської форми [3]. У політекономічної літературі чистий дохід підприємства трактується як «грошове вираження створеного працею працівників підприємства додаткового продукту, різниця між вартістю продукції за цінами її реалізації і повною собівартістю, джерело грошових нагромаджень підприємства і доходів державного бюджету» [4]. У сучасних умовах чистий дохід як різниця між вартістю валової продукції і всіма витратами на її виробництво використовується для оплати податків до бюджету, формування фонду суспільного (колективного) споживання і фонду накопичення, кошти якого призначені для забезпечення розширеного відтворення, в тому числі і для здійснення інноваційної діяльності.

Для економічної оцінки ефективності інноваційного розвитку господарських форм в ринкових умовах доцільно здійснювати розрахунок коефіцієнта граничної продуктивності одиниці витрат. При цьому граничний чистий дохід виступає як залежна змінна, аргументом будуть граничні витрати. У свою чергу граничні витрати є функцією граничної грошової виручки як аргументу. Для поглибленого аналізу динаміки чистого доходу важливо знати, якою мірою змінюється величина чистого доходу при збільшенні витрат, грошової виручки.

Коефіцієнт граничної продуктивності одиниці витрат (Пп) визначаємо за формулою: Пп=ПЧД / ПЗ. Граничний чистий дохід (ПЧД) - це збільшення до сумарного чистому доходу, викликане збільшенням її виручки на додаткову одиницю витрат. Граничні витрати (ПЗ) будемо розраховувати як прирощення сумарних витрат при зміні грошової виручки від реалізації продукції на одну додаткову грошову одиницю. Сільськогосподарське підприємство повинно прагнути до максимізації чистого доходу, при яко...


Назад | сторінка 2 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рекомендації щодо підвищення ефективності поточних витрат підприємства на в ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат і аналіз виробництва та реалізації продукції підп ...
  • Реферат на тему: Оцінка якості продукції і його впливу на величину виручки від її реалізації ...
  • Реферат на тему: Система каналів реалізації сільськогосподарської продукції та шляхи підвище ...
  • Реферат на тему: Витрати підприємства та проблеми підвищення ефективності його господарської ...