Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація обліку витрат і аналіз виробництва та реалізації продукції підприємства на прикладі ТОВ &Імпульс&

Реферат Організація обліку витрат і аналіз виробництва та реалізації продукції підприємства на прикладі ТОВ &Імпульс&

Введення


В даний час в Республіці Казахстан активно йде процес реформування бухгалтерського обліку з орієнтацією на міжнародний рівень. Це пов'язано, по-перше, з реформуванням нової економічної системи, основу якої складають ринкові відносини, і, по-друге, входженням Республіки Казахстан в світовий економічний простір.

Відповідно до чинного закону про бухгалтерський облік з 1 січня 2006 року на МСФЗ повинні переходити всі підприємства республіки, тобто підприємства малого та середнього бізнесу. Це важлива подія в житті бухгалтерської спільноти.

Перехід на МСФЗ - це новий погляд на бухгалтерський облік. Тепер дії бухгалтера - вже не виконання вказівок, а власне судження з усіх питань, пов'язаних з урахуванням, обмежене певними принципами, запропонованими МСФЗ. З одного боку свобода, можливість професійного судження, з іншого боку - висока відповідальність за прийняті рішення.

Радикальні зміни, що відбуваються в цих умовах, вимагають якісної зміни економічних важелів управління, в тому числі і бухгалтерського обліку. З позиції економіки бухгалтерський облік зазвичай розглядається як процес підготовки інформації про підприємство, яка може бути корисна для прийняття управлінських рішень щодо розподілу та ефективному використанню наявних ресурсів. Зробивши ставку на радикальну реформу економіки, ми в стислі терміни зуміли провести ринкові реформи, створили відповідне законодавство.

Бухгалтерський облік існує саме тому, що виконує своє призначення - постачає інформацію, і, щоб ця інформація представляла інтерес для користувачів, вона повинна бути достовірною, заслуговує довіри, що відповідає їхнім потребам. Бухгалтерський облік є одним із засобів міжнародного спілкування, а також сполучною ланкою різноманітних видів діяльності, властивих будь-якому бізнесу. Тому його нерідко називають мовою бізнесу.

В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємства.

Облік витрат на виробництво займає значне місце в системі бухгалтерського обліку господарюючих суб'єктів. Основною метою ведення виробничого обліку є узагальнення всіх виробничих витрат та обчислення собівартості продукції, робіт і послуг.

Порядок аналітичного обліку витрат виробництво визначається особливостями технології та організаційною структурою підприємства. Зазвичай аналітичний облік витрат на виробництво ведеться за місцями виникнення витрат: по конкретних виробництвам, ділянках, цехах. Витрати кожного виробництва групуються за видами вироблюваної ними продукції, за якими ведеться відокремлений облік витрат, є об'єктами обліку витрат на виробництво.

Якщо витрати враховуються за тими видами продукції, за якими калькулюється собівартість, то об'єкти обліку витрат і об'єкти калькулювання збігаються. Такий збіг забезпечує найбільшу точність визначення собівартості продукції. Якщо витрати враховуються по більш укрупненим об'єктам, ніж об'єкти калькулювання, їх доводиться розподіляти між видами продукції спеціальними непрямими методами, що надає показниками собівартості окремих видів продукції певну умовність.

Собівартість продукції - виражені в грошовій формі витрати на її виробництво і реалізацію. Обчислення цього показника необхідно для оцінки виконання плану по даному показнику і його динаміки; визначення рентабельності виробництва й окремих видів продукції; виявлення резервів зниження собівартості продукції; визначення цін на продукцію; обгрунтування рішень про виробництво нових видів продукції і зняття з виробництва застарілих.

Управління собівартістю продукції підприємств - планомірний процес формування витрат на виробництво всієї продукції і собівартості окремих виробів, контроль за виконанням завдань по зниженню собівартості продукції, виявлення резервів її зниження. Основними елементами системи управління собівартістю є прогнозування і планування, нормування витрат, облік і калькулювання, аналіз і контроль за собівартістю. Всі вони функціонують у тісному взаємозв'язку один з одним.

Основні завдання бухгалтерського обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції - облік обсягу, асортименту та якості, виробленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Контроль за виконанням плану за цими показниками, облік фактичних витрат на виробництво продукції і контроль за використанням сировини, матеріальних, трудових та інших ресурсів, за дотриманням встановлених кошторисів витрат по обслуговуванню виробництва і управлінню; калькулювання собівартості продукції і контроль за виконанням плану по собівартості; виявлення резервів зниження собівартості продукції. Облік витрат на виробництво і калькулювання ...


сторінка 1 з 36 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при поза ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...