Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка програми на мові програмування Delphi

Реферат Розробка програми на мові програмування Delphi

lt; 3) then

//виводимо повідомлення ( Значення n повинно бути не менше 3 );

//завершуємо підпрограму ;;:=col;// Кількість стовпців:=2 * n;// Знаходимо кількість рядків

//кількість рядків m + 1 фіксований столбец_mn. RowCount:=m + 1;

//кількість стовпців n + 1 фіксована строка_mn. ColCount:=n + 1;

//підпишемо рядки і стовпці

strgrd_mn. Cells [0,0]:= m n raquo ;;

//строкіi:=1 to m do strgrd_mn. Cells [0, i]:=IntToStr (i);

//столбциj:=1 to n do strgrd_mn. Cells [j, 0]:=IntToStr (j);

//очистимо осередку

//строкіi:=1 to m do

//столбциj:=1 to n do

//очистимо ячейку_mn. Cells [j, i]:= raquo ;;

end ;;;

//підпрограма формування двовимірного масиву і введення даних експерименту

//row - кількість рядків масиву m2d

//col - кількість стовпців масиву m2d

//повертає введений масив m2d [0. row - 1] [0. col - 1]

//true - якщо масив успішно сформірованTForm1. vvodmas (Var m2d: t2dArray; row: Integer; col: Integer): Boolean ;, j: Integer;// Індекси масиву: Real ;:=False;

SetLength (m2d, row);// Задаємо колічествл рядків масиву

//задаємо кількість стовпців для кожного рядка

for i:=0 to row - 1 do (m2d [i], col); i:=0 to row - 1 doj:=0 to col - 1 do

try

//перетворимо рядок у речовий значення

r:=StrToFloat (strgrd_mn. Cells [j + 1, i + 1]);

except

//якщо значення рядка не можна перетворити в дійсне значення

on E: Exception do ( Помилка в комірці m= + IntToStr (i + 1) + laquo ;, n= + IntToStr (j + 1) + # $ 0d + # $ 0a + E. Message);

//завершуємо роботу підпрограми ;;;

//присвоюємо елементу масиву значеніеd [i, j]:=r;

end ;;:=True ;; TForm1. btn_nClick (Sender: TObject); _ n (StrToInt (edt_n. Text));

end;

//функція знаходження перетину двох множин і формування одновимірного масиву

//m2d - двовимірний масив з результатами експерименту [0. row - 1] [0. col - 1]

//row - кількість рядків масиву m2d

//col - кількість стовпців масиву m2d

//повертає отриманий одновимірний масив m1d і його довжину

function TForm1. peresech (m2d: t2dArray; row: Integer; col: Integer; m1d: t1dArray): Integer ;, j, k, p: Integer;// Індекси масиву

len: Integer;// Кількість елементів масиву m1d: Boolean;// Перехід до наступного елементу:=0;

//перша половина рядків матриці - перший безліч

for i:=0 to (row div 2) - 1 doj:=0 to col - 1 do

begin:=False;

//друга половина рядків матриці - друга безліч

for k:=(row div 2) to row - 1 dop:=0 to col - 1 do

begin

//кожен елемент першої множини перевіряємо на рівність

//з кожним з елементів другої множини

if m2d [i, j]=m2d [k, p] then

begin (m1d, len + 1);// Збільшуємо довжину масиву m1d на 1d [len]:=m2d [i, j];// Збережемо елемент масиву m2d в масиві m1d:=len + 1;// Збільшимо на 1 кількість елементів масиву m1d:=True;// Переходимо до наступного елементу

Break;// Виходимо з циклу for p:=0 to col - 1 do ;; next then;// Виходимо з циклу for k:=(row div 2) to row - 1 do

end ;;;:=len;// Повертаємо довжину отриманого одновимірного масиву;

//функція розрахунку середнього арифметичного значення елементів одновимірного масиву

//m1d - одновимірний масив [0. len - 1]

//len - довжина масиву m1d

//повертає середнє арифметичне значення елементів масиву m1d

function TForm1. srednee (m1d: t1dArray; len: Integer): Real;

var: Real;// Сума елементів масиву

i: Integer;// Індекс масиву:=0;

//знаходимо суму елементів массіваi:=0 to len - 1 do:=sum + m1d [i];

//знаходимо і повертаємо середнє арифметичне значення елементів масиву m1d:=sum/len ;;

//функція формування відкоригованого одновимірного масиву

//m...


Назад | сторінка 4 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Обробка одновимірних масивів. Виділення мінімального і максимального елеме ...
  • Реферат на тему: Аналіз методів сортування одновимірного масиву
  • Реферат на тему: Проектування програми з аналізу масиву
  • Реферат на тему: Поняття і елементи масиву
  • Реферат на тему: Обробка масиву покажчиків