Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Грамадска-палітичнае жицце БРСР у 20-30 рр.. 20 ст.

Реферат Грамадска-палітичнае жицце БРСР у 20-30 рр.. 20 ст.

Реферат на тему:

Грамадск а-палітичнае жицце БРСР у 20-30 рр.. XX ст.ПЛАН

1. Грамадска-палітичная сістема

2. Фарміраванне аднапартийнай сістеми

3. Унутрипартийная барацьба

4. Розгром білоруського нациянал-демакратизму

5. Палітичния репресіі 1930-х рр.

6. Канституция БРСР 1937: адлюстраванне змен и супяречнасцей


В 

Грамадска-палітичная сістема

Ужо Сћ Першай палового 1920-Х рр.. склаліся асноСћния Риси тієї грамадска-палітичнай сістеми, якаючи праіснавала аж так пачатку 1990-х рр.. Ас-аову яе афіцийна складалі Савета, што було заканадаСћча замацавана Канституциямі СРСР и БССР. Кіруючая роля адведзілася Камуністичнай партиі як авангарду савецкага народу. Надзейним памочнікам и резервам Кампартиі биСћ Усесаюзни ленінскі камуністични САЮЗ моладзі (ВЛКСМ).

"Привадним пасам ", Які злучаСћ партию и маси, з'яСћля-ліся прафсаюзи. Афіцийна аб'яСћлялася, што прафсаюзи адстойваюць інтареси працоСћних Перад адміністрацияй прадприемстваСћ и СћстаноСћ. Пастаянна падкресліваліся словами У. Леніна, што "Прафсаюзи - школа камунізму". Фармальна лідери прафсаюзних арганізаций абіраліся на сходах, фак-гична ж призначаліся партийнимі камітетамі и праводзілі палітику партиі, а прафсаюзи з'яСћляліся, як и прапаноСћваСћ зрабіць Л. Троцкі, придаткам дзяржаСћнага апарату. p> савєцкую палітичную сістему дапаСћнялі шматлікія гра-мадскія арганізациі (маладзежния, студенцкія, абаронния, спартиСћния, творчия, навуковия, па інтаресах и інш.). Яни ставілі розния завдань, викаристоСћвалі розния форми роботи, альо виконвалі адну функция - вихаванне мас у духу камуністичнай ідеалогіі. Така сістема забяспечвала Сћстой-лівасць палітичнага режиму.


Фарміраванне аднапартийнай сістеми

Пачатак 1920 х рр.. характаризаваСћся Сћ Беларусі палітичнай нестабільнасцю.

пасли розгрому Слуцкага паСћстання вялася даволі паспяхо-вая Сћзброеная барацьба з палітичним и кримінальним бан-дитизмам, кантрабандай, умацоСћваліся органи мясцовай ула-ди. Аднако уплиСћ Камуністичнай партиі, асабліва Сћ весци, биСћ невялікі. Гета визначила адносіни камуністаСћ да інших палітичних партій. Калі пасли визвалення Мінска пекло польскай акупациі Сћ 1920 бальшавікі яшче дапускалі маг-чимасць супрацоСћніцтва з партиямі сациялістичнай ариен-тациі, то Сћжо Сћ канц 1920 сітуация мяняецца. Нитанне "з намі ці супраць нас" ставіцца канкретна и вострое.

У сакавіку 1921 заявіСћ аб самароспуску Бунд, 418 чле-наСћ якога Сћступілі Сћ КП (б) Б. Некалькі пазней самараспусці-лася и ЯСћрейская камуністичная партия - Паален Циен.

Жорсткий барацьба разгарнулася паміж КП (б) Б и Сћпливо-вай, асабліва сярод сялянства, Беларуськай партияй сациялі-стаСћ-ревалюциянераСћ (БПС-Р), якаючи Сћлетку 1920 налічвала больш за 20 тис. членаСћ. Пад яе кантролем дзейнічаСћ САЮЗ моладзі, у якім було 10 тис. Чалавек. Неабходна адзначиць, што на момант III з'езда КП (б) Б, Які адбиСћся Сћ лістападзе 1920 р., у яе радах налічвалася 1,7 тис. Чалавек, амаль у 12 разоСћ Менш, чим у БПС-Р. Аднако супрацоСћніцтва паміж ІМІ НЕ атрималася. Лідери БПС-Р адмовіліся падпісаць "Дек-ларацию аб абвяшченні незалежнасці Сациялістичнай Са-вецкай Республікі Беларусі ", якаючи НЕ адпавядала подивимось партиі есераСћ.

Бальшавікі скаристалі палі становішча кіруючай партиі. У лютим 1921 органи Надзвичайнай камісіі (ЧК) аришта-Валі 860 Найбільший актиСћних функциянераСћ и членаСћ БПС-Р, у критим ліку членаСћ ЦК и Мінскага губкому партиі есераСћ. Усе ариштавания билі перапраСћлени на територию Заходняй Беларусі, якая знаходзілася пад уладай Польшчи, и дзе партия есераСћ разгортвала Сћзброеную барацьбу супраць палякаСћ. Тими жа, хто заставаСћся на териториі ССРБ, ставілі на Сћлік, вялі за ІМІ таємниці нагляд.

За Аснова адносін КП (б) Б з іншимі партиямі була плиг-нята резалюция XII Усерасійскай канференциі РКП (б) (жнівень 1922 р.) "Аб антисавецкіх партиях и плинях". У їй звярталася Сћвага на змена тактикі антисавецкімі партиямі и плинямі, іх "імкненні пристасавацца да СћмоСћ НЕПу І, абапіраючися на еСћрапейскую капіталістичную реакцию, нанесці па Савецкай уладзе Сћдар з тилу ". Признавалася дапусцімим викаристоСћваць репресіі як да есераСћ и меншавікоСћ, так и так буржуазнай інтелігенциі.

Узмацненне репресій, судовия працеси над есерамі привялі да краху партиі. У червені 1924 на з'ездзе членаСћ Беларуськай партиі сациялістаСћ-ревалюциянераСћ, якія пра-живалі Сћ Мінску, було принята рашенне аб яе самароспуску. ЗаяСћлялася, што палітика КП (б) Б Цалко задавальняе сацияльния и нациянальния інтареси працоСћнага народу. Били радавия члени БПС-Р атрималі магчимасць уступаць у раді КП (б) Б.

Аналагічния працеси адбиваліся и Сћ маладзежним руху. У верасні 1920 адбиСћся I Усебелару...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Усталяванне савецкай грамадска-палітичнай сістеми ў СРСР и БССР
  • Реферат на тему: Грамадска-палітичнае жицце Беларусі у канц ХIХ ст
  • Реферат на тему: Грамадска-палітичнае и еканамічнае жицце Беларусі 1965-1985 рр.
  • Реферат на тему: Грамадска-палітичнае жицце Беларусі у пасляваенни перияд (1945 - 1991)
  • Реферат на тему: Літаратура Заходняй Беларусі 1920-х-1930-х гадоў