Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Концепт простір

Реферат Концепт простір

Введення


1. Уявлення про простір як про мовної категорії

. 1 Способи реалізації та моделі сприйняття концепту «простір» в російській мові

. 2 Порівняння способів вербалізації концепту «простору» в російській і французькій мовах

. Категорія простору в художньо тексті на прикладі роману «Метро 2033»

. 1 Лексеми, значення яких пов'язане з поняттям «простору»

. 2 Імена власні, що мають просторове значення

Висновок

Список літературиВведення


Сучасні гуманітарні дослідження звернені до осмислення концептів. Одним з таких концептів є «простір». Формування і розвиток просторових уявлень пов'язано з «освоєнням» людиною навколишнього світу. Цей світ «освоюється» людиною, насамперед, за допомогою мови, тому саме лінгвістичні дослідження, на наш погляд, вносять істотний внесок в аналіз процесу осмислення поняття «простір» у всьому різноманітті його значень.

Проблема просторової картини світу досі є однією з головних наукових проблем в галузі гуманітарних наук. Формування і розвиток просторових уявлень в гуманітарних науках визначається способом освоєння людиною навколишнього світу і залежить від рівня людської свідомості. У зв'язку з цим на сьогоднішній день концепт «простір» не залишається без уваги вітчизняних і зарубіжних дослідників. У будь-якому тексті дія відбувається в часі і в просторі. Концепт «простір» у творі може бути відтворений за допомогою різних мовних засобів. У нашій роботі ми розглянули деякі концепції, що досліджують концепт «простір» в різних аспектах, проаналізували текст одного з романів літературного проекту «Метро 2033» (Д. Глухівської) в лексичному аспекті. Роман Д. Глухівського" Метро 2033" не випадково обраний нами в якості матеріалу дослідження. Ми вважаємо, що в ньому автор використовує різноманітні засоби експлікації концепту «простір».

Об'єкт дослідження. Матеріал дослідження становлять лексичні одиниці (лексеми, топоніми, антропоніми, метафори, епітети) семантичного поля простір в російській мові.

Завдання дослідження:

1. Розглянути точки зору на поняття категорії простору в різних науках.

. Розглянути концептуальне розуміння категорії простору.

. Вибрати лексичні одиниці, що позначають просторові поняття.

4. Проаналізувати просторові лексичні одиниці у творі Д. Глухівського" Метро 2033".

Матеріал дослідження становлять лексичні одиниці (лексеми, топоніми, антропоніми, метафори, епітети) з роману Д. Глухівського" Метро 2033", відібрані методом суцільної вибірки.1. Уявлення про простір як про мовної категорії


. 1 Способи реалізації та моделі сприйняття концепту «простір» в російській мові


У сучасних лінгвістичних дослідженнях важливим є напрямок, пов'язаний з вивченням базових категорій, які організовують мовну та концептуальну картину світу. Однією з таких категорій, безумовно, є категорія простір, мовні одиниці якої служать важливим засобом актуалізації не тільки наївною картини світу, а й сфери політичної комунікації. При всьому різноманітті робіт і підходів до дослідження простору в сучасній лінгвістичній науці проблема мовної маніфестації просторових відносин раніше залишається дискусійною. Актуальність пропонованої статті полягає в необхідності опису механізмів мовної репрезентації простору і його переосмислення, у виявленні специфіки функціонування слів з просторовою семантикою в політичному тексті.

У роботах Н. Д. Арутюнова, Н. Н. Болдирєва, Т. В. Булигіна, В. Г. Гака, А. А. Залізняк, О. П. Єрмакової, І. М. Кобозєва, В. В. Червоних, Є. С. Кубрякова, Е. А. Селіванової, Ю. С. Степанова, А. Д. Шмельова, Г. М. Яворської та ін. висуваються важливі для лінгвістики концепції. Простір має антропоцентричну орієнтацію, організуючись навколо людини як центру мікро- і макрокосмосу. Просторові відношення відображають координацію об'єктів, з якими стикається людина, що сприймає об'єктивну реальність. Просторовий фрагмент мовної картини світу являє собою систему різно рівневих мовних засобів як репрезентантів локусних концептуальних опозицій. Ці положення тісно пов'язані з відомими науковими ідеями Ю. М. Лотмана про текстовому і семіотичному просторі: всяка модель культури і мови може бути описана в просторових поняттях і термінах.

На думку вченого, семіотика простору має виключно важливе значення у створенні картини світу тієї чи іншої культури, а природа цього явища пов'язана з самою специфікою простору. ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Нормоване простір. Банаховий простір
  • Реферат на тему: Кинематографичность текстів Дмитра Глухівського на прикладі роману "Ме ...
  • Реферат на тему: Простір у романі Харукі Муракамі "Країна чудес без гальм і Кінець світ ...
  • Реферат на тему: Поняття мовної картини світу
  • Реферат на тему: Простір як основна категорія геополітики