Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Державний бюджет і його роль у формуванні та використанні фінансових ресурсів держави

Реферат Державний бюджет і його роль у формуванні та використанні фінансових ресурсів держави

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Кафедра фінансів

Курсова робота

з дисципліни: Теорія фінансів

на тему: Державний бюджет і його роль у формуванні та використанні фінансових ресурсів держави

Мінськ +2014

Реферат


Курсова робота: 39 с., 1 табл., 12 рис., 23 джерела, 2 дод.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ, ДОХОДИ БЮДЖЕТУ, ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ПОДАТКИ, неподаткові надходження, розподільні функції, контрольні функції, бюджетні пристрої, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА, БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС, БЮДЖЕТНЕ ПРАВО

Об'єкт дослідження - державний бюджет.

Предмет дослідження - стан доходів і видатків державного бюджету та їх роль у формуванні та використанні централізованих фінансових ресурсів країни.

Мета роботи: розкрити сутність бюджету та визначити його роль в макроекономічному регулюванні економіки .

Методи дослідження: табличний метод, метод порівняльного аналізу.

Дослідження і розробки: виявлено сутність державного бюджету і порядок його формування та використання, визначені допустимі розміри бюджетного дефіциту і пошук шляхів його мінімізації. Вивчені і детально описані поняття державного бюджету, його структура, дохідна і видаткова складові, охарактеризовано бюджетний дефіцит, вивчена динаміка. Вивчено особливості формування бюджету, збалансованості його частин, наявності бюджетного дефіциту і державного боргу в Республіці Білорусь, запропоновано напрями з регулювання та мінімізації дефіциту. Проведено аналіз основних показників бюджетного дефіциту Республіки Білорусь:

. виявлено перспективні напрями регулювання бюджету і його показників, одним з яких є вдосконалення планування річного бюджету, його коригування протягом року, максимально наближає до реальності;

. зроблені висновки про те, що в даний час бюджетна система країни не досконала, що в свою чергу дає поштовх для її подальшого розвитку та покращення.

Область можливого практичного застосування: оцінка бюджетів різних рівнів за обраними критеріями і способам .

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, і методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.Abstract


Coursework : p. 39, tables 1, fig. 12, source 23, adj. 2

STATE BUDGET, REVENUE BUDGET, EXPENDITURE BUDGET, FINANCIAL RESOURCES, TAXES, NON-TAX INCOME, DISTRIBUTIVE FUNCTIONS, CONTROL FUNCTIONS, THE BUDGET UNIT, THE BUDGET SYSTEM, BUDGET PROCESS, BUDGET RULES

Object of study - state budget. subject of the study - revenues and expenses of the state budget and their role in the formation and use of centralized financial resources .. : reveal the essence of the budget and to determine its role in macroeconomic regulation of the economy.

Methods: tabular method, the comparative analysis.

Research and development: reveals the essence of the state budget and the procedure for the formation and use, specifies the permissible size of the budget deficit and to find ways to minimize it. Studied and described in detail the concept of the state budget, its structure, revenue and expenditure components, characterized by the budget deficit, the dynamics. The features of the budget, the balance of its parts, the availability of the budget deficit and public debt of the Republic of Belarus, suggests ways to regulate and minimize the deficit. The analysis of the main indicators of the budget deficit of the Republic of Belarus:

identified promising areas of budget management and its indicators, one of which is to improve the planning of the annual budget, its correction during the year, as close to reality;

conclusions about what is currently the country's fiscal system is not perfect, which in turn gives impetus for further development and improvement. of the possible practical application...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Державний бюджет. Сутність державного бюджету. Принципи побудови
  • Реферат на тему: Неподаткові доходи бюджету та їх роль у формуванні бюджету
  • Реферат на тему: Державний бюджет Росії, проблеми подолання його дефіциту
  • Реферат на тему: Сутність і функції бюджету, його роль у соціально-економічних процесах
  • Реферат на тему: Державний бюджет і його роль в регулюванні економіки на макрорівні