Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Походження держави і права

Реферат Походження держави і права

ВСТУП


Вивчення процесу походження держави і права має не тільки чисто пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави і права, їх особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини й умови їхнього виникнення і розвитку. Дозволяє чіткіше визначати усі властиві їм функції - основні напрямки їх діяльності, точніше встановити їх місце і роль в житті суспільства і політичної системи.

Як показав проведений нами аналіз наукових публікацій, походження держави і права було і залишається традиційним об'єктом дослідницького уваги вчених - філософів, соціологів, політологів, економістів, правознавців, психологів. У рамках теорії держави і права інтерес до вивчення даного суспільно-політичного явища в останні роки зростає. Подібний висновок ми можемо зробити на підставі того, що з'явилися роботи А.П. Бутенко, А.Б. Венгерова, В.В. Лазарєва, А.В. Дьоміна та багатьох інших. Велика кількість публікацій, присвячених проблемам розуміння походження держави і права, їх сутності і закономірностей розвитку, пояснюється, на наш погляд, тим, що В«Нині в Росії очевидна криза колишніх уявленьВ» [1] і якщо в радянській науці уявлення про державу і право спиралися на марксистсько-ленінську ідеологію, де держава розумілася як машина, знаряддя для насильства одного класу над іншим, то в даний час стає актуальним не стільки опис класової суті держави, скільки всебічне розкриття його багатогранного соціального призначення, структурної та територіальної організації, інших важливих сторін життя сучасного держави. Незважаючи на це, досі дискусійними залишаються такі питання, як походження держави і права, основні ознаки, сутність, призначення та інші. Все сказане підкреслює актуальність обраної нами теми. p> Отже, тема нашої курсової роботи В«Походження держави і праваВ».

Об'єктом дослідження даної є такі явища суспільного життя, як держава і право.

Предметом дослідження є поняття і сутність держави і права.

Мета нашої курсової роботи: виявити основні причини та передумови виникнення держави і права, визначити відмінності права від соціальних норм первісного суспільства і відмінності держави від інших інститутів влади.

Для досягнення мети ми ставимо такі завдання:

1. Вивчити наукові публікації з проблеми;

2. Провести аналіз вивчених робіт;

3. Узагальнити отримані результати. p> Дана робота складається з: вступу, трьох параграфів, висновків, списку використаних джерел та літератури та додатку. p> первісних СУСПІЛЬСТВО: ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, ВЛАДА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ


Складно уявити, як виглядали наші предки. Однак ми знаємо точно: першолюдина народився як істота соціальна, провідне стадний характер існування. Таким чином, людина й суспільство нерозривно пов'язані, вони виникають і еволюціонують одночасно. В умовах безперервної боротьби за існування, коли люди ще не стали на планеті переважаючим біологічним видом, вижити поодинці було неможливо. Формування людських спільнот передує появі держави і права.

Слід зазначити, що вже самі ранні стадії розвитку людини були пов'язані з колективними формами об'єднання людей для спільного добування засобів існування, виробництва примітивних знарядь праці, споживання продуктів. Спочатку люди об'єднувалися в невеликі бродячі групи, іноді в В«первісне стадоВ» (Останнє, щоправда, заперечується деякими вченими у зв'язку з нібито очевидною невигідністю подібного стану для первісних людей: В«стадом багато не збереш В», та й у полюванніВ« велике число людей частіше йде на шкоду, а не на користь В») [2]. Коли люди навчилися виробляти більш досконалі знаряддя праці і будувати спільні житла, виникли більш стійкі форми суспільної праці і спілкування людей. З'явилася і поступово усталилася родова громада (рід) як основний осередок об'єднання людей. Для неї було характерне об'єднання по кровно-родинною ознакою, тобто за походженням від єдиного предка, що було в ту пору єдино можливої, природно виниклої формою зв'язку людей.

Економічні відносини. Господарський уклад первісного суспільства характеризується привласнюючим типом економіки. Продукти харчування не виробляються, а добуваються полюванням, риболовлею, збиранням. Присутній поділ праці за віковою і статевою ознакою. Головне завдання - взяти у природи те, що вона може дати. Звідси повна залежність первісної спільноти від навколишнього природного середовища. [3]

Для первісної економіки характерні колективно організований, спільна праця всіх членів суспільства, а також громадська власність на знаряддя праці та здобуті продукти. Всі отримані продукти здаються в В«загальний казанВ» і далі зрівняльно перерозподіляються, щоб кожен отримав свою частку. В«Навіть тоді, коли людина полював або ловив рибу в поодинці, його праця розглядався як складова частина діяльності всього ...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні теорії походження держави і права
  • Реферат на тему: Вивчення процесу походження держави і права
  • Реферат на тему: Історичний аналіз походження держави і права
  • Реферат на тему: Походження держави і права
  • Реферат на тему: Походження держави та права