Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Статистичне вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ і процесів

Реферат Статистичне вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ і процесів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОРЛОВСЬК ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра "Економіка та менеджмент"


А.В. Чернова

І.А. КраснобокаяСТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ

Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи

Дисципліна - "Статистика"

Спеціальність - 060400 "Фінанси і кредит"

060500 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит"

060800 "Економіка і управління на підприємствах

туризму і готельного господарства "

061000 "Державне та муніципальне управління"

061100 "Менеджмент організації"

061500 "Маркетинг"

351000 "Антикризове управління"

351200 "Податки та оподаткування"

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Орел ГТУ
Орел 2003

В 

Автори: професор кафедри економіки та менеджменту, доктор економічних наук А.В. Чернова, старший викладач кафедри економіки та менеджменту, кандидат економічних наук І.А. Краснобокая

Рецензент: завідувач кафедри економіки та менеджменту, професор, доктор економічних наук С.А. Нікітін. p> Методичні вказівки з виконання лабораторної роботи містять рекомендації та завдання щодо встановлення ступеня тісноти й характеру напрямки залежності між ознаками. Призначені для студентів спеціальностей 060400 "Фінанси і кредит", 060500 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит ", 060800" Економіка і управління на підприємствах туризму і готельного господарства ", 061000" Державне та муніципальне управління ", 061100" Менеджмент організації ", 061500 "Маркетинг", 351000 "Антикризове управління", +351200 "Податки та оподаткування" при вивченні дисципліни "Статистика". p> Редактор.

Технічний редактор.

Орловський державний технічний університет

Ліцензія ІД № 00670 від 05.01.2000 м.

Підписано до друку. .03 Р. Формат 60х84 1/16. p> Друк офсетний. Уч. вид. л. Ум. печ. л.,. Тираж 300 прим. p> Замовлення №

Віддруковано з готового оригінал-макету на поліграфічній базі ОрелГТУ, 302030, м. Орел, вул. Московська, 65. p> Орел ГТУ, 2003

Чернова А.В., Краснобокая І.А., 2003


Зміст


1. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи

2. Приклад виконання лабораторної роботи

2.1 Завдання на лабораторну роботу

3. Порядок виконання лабораторної роботи

Рекомендовано література

Додаток


1. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи

Найбільш розробленою в теорії статистики є методологія кореляційно-регресійного аналізу парної кореляції, яка досліджує зв'язок між однією ознакою-фактором (х) і одним ознакою-результатом (у).

В основу виявлення та встановлення аналітичної форми зв'язку покладено застосування в аналізі вихідної інформації математичних функцій, для чого застосовують різного виду рівняння прямолінійною і криволінійною зв'язку. p> Це рівняння називається рівнянням регресії (або рівняння парної залежності). p> Наприклад, рівняння парної лінійної кореляційної залежності має такий вигляд:


, (1)


де у х - теоретичні значення результативної ознаки, отримані за рівнянням регресії;

a 0 , a 1 - Коефіцієнти (параметри) рівняння регресії. p> Коефіцієнт парної лінійної регресії а 1 показує зміну результативної ознаки у під впливом зміни факторного ознаки х. Рівняння (1) показує середнє значення зміни результативної ознаки у при зміні факторного ознаки х на одну одиницю його виміру, тобто варіацію у, що припадає на одиницю варіації х. Знак а 1 вказує напрямок цієї зміни. p> Параметри рівняння a 0 , a 1 визначають шляхом розв'язання системи нормальних рівнянь, отриманої на основі методу найменших квадратів. p> В основу цього методу покладено вимога мінімальності сум квадратів відхилень фактичних даних (у i ) від вирівняних (y xi ):


S (у i - y xi ) 2 = S (у i - а 0 - а 1 Г— х i ) 2 В® min, (2)


Так, для рівняння парної лінійної залежності система рівнянь має наступний вигляд:


(3)

(4)


Параметри рівняння прямої будуть мати наступний вигляд:


(5)

. (6)


Визначивши значення а 0 , а 1 і підставивши їх у рівняння зв'язку, знаходимо значення у х , залежне тільки від заданого значення х.

Для прямолінійних залежностей вимірником тісноти зв'язку між ознаками є коефіцієнт парної кореляції, який розраховується за форму...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Лінійні рівняння парної та множинної регресії
  • Реферат на тему: Рівняння лінійної регресії, коефіцієнт регресії
  • Реферат на тему: Визначення економічних взаємозв'язків за допомогою рішення рівнянь парн ...
  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Рівняння лінійної регресії