Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Лексична репрезентація концепту &сон& в поетичній картині світу Ф. Сологуба

Реферат Лексична репрезентація концепту &сон& в поетичній картині світу Ф. Сологуба

ні Ф. Сологуба Дрібний біс laquo ;. У структурі тексту він відображається в спекотних африканських снах" Людмили про Сашка [Розенталь, 1993].

Таким чином, актуальність даної роботи обумовлена ??недостатньою вивченістю творчості Ф. Сологуба в лінгвістичному аспекті.

Дана робота виконана в руслі комунікативної стилістики тексту, до завдань якої входить ... різноаспектне розгляд художнього тексту як форми комунікації, в якій відбивається як стилістичний узус, так і идиостиль учасника [Болотнова, 2008, с.58].

Мета цього дослідження - виявлення особливостей репрезентації концепту сон в поетичній картині світу Ф. Сологуба.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити ряд наступних завдань:

) охарактеризувати поняття концепт raquo ;, картина світу raquo ;; поетична картина світу raquo ;;

концепт сон сологуб поетичний

2) розглянути особливості вивчення концептів в рамках різних напрямків лінгвістичних досліджень;

) виявити особливості подання концепту сон в російській мовній картині світу;

) досліджувати лексичні засоби репрезентації концепту сон в в поетичних текстах Ф. Сологуба;

) розробити елективний курс Поезія Ф. Сологуба .

Об'єктом даної роботи є поетичні тексти Ф. Сологуба із збірок Полум'яний коло raquo ;, Зміїні очи raquo ;, Фіміамів raquo ;, Великий благовіст raquo ;, а також вірші різних років, які не ввійшли в поетичні збірки, експліцитно чи імпліцитно репрезентують концепт сон .

Предмет дослідження - особливості лексичної репрезентації концепту сон в поетичній картині світу автора.

Матеріалом дослідження послужили 203 вірша Ф. Сологуба, з яких методом суцільної вибірки було виявлено близько 250 слововживань з корінням - сон -/- сн - ( сон, напівсон, сонно , сонний, безсонний, напівсонний, сновидіння, снитися, заснути, заснути, прокинутися, приснитися та ін.);- Сп -/- спл - ( спати, прокидатися та ін.);- Снів -/- дрімаю - ( дрімати, дрімотний, задрімати та ін.); а також лексем розбудити, щоб спочити і спочивати . Було проаналізовано 187 паремій, що відображають уявлення російського етносу про сон, що містяться в збірнику Прислів'я російського народу В. Даля та Словнику-тезаурусе російських прислів'їв, приказок і влучних висловів В.І. Зіміна.

У кваліфікаційній роботі використовується сукупність методів, орієнтованих на аналіз лексичного рівня поетичного тексту: методи спостереження, моделювання, кількісного, компонентного, контекстологіческого, концептуального і семантико-стилістичного аналізу. Кількісний метод використовується в даній роботі для підрахунку лексичних одиниць, які репрезентують концепт сон raquo ;. Метод компонентного аналізу, що представляє собою розкладання значення на мінімальні семантичні складові, використовується при визначенні текстових смислів одиниць лексичного рівня з опорою на словникові дефініції. Метод контекстуального аналізу застосовується для виявлення актуального сенсу мовних одиниць у певному тексті. Метод концептуального аналізу припускає вивчення концепту як одиниці концептуальної картини світу соціуму і мовної особистості автора. У комунікативній стилістиці тексту концептуальний аналіз здійснюється на основі моделювання текстових асоціативно-смислових полів, організованих концептуально і стимульованих лексичними структурами [див .: Болотнова, 2008]. У сучасній лінгвістиці широко представлений спектр робіт, присвячених концептуальному аналізу мови і тексту. Зокрема, Л.Г. Бабенко вказує на перспективність використання концептуального аналізу у вивченні семантичної організації художнього тексту [Бабенко, 2004]. Основною проблемою концептуального аналізу є відсутність єдиного визначення терміна концепт і єдиної методики концептуального аналізу, більш того слід розрізняти методику концептуального аналізу мови і тексту. Ми в даній роботі використовували методику аналізу художнього концепту, розроблену в рамках комунікативної стилістики тексту [Болотнова, 2005].

Теоретична значущість роботи полягає в досвіді аналізу лексичного уявлення концепту сон в поетичній картині світу Ф. Сологуба.

Практична значимість роботи полягає в можливості використання її результатів у вузівських курсах Філологічний аналіз тексту raquo ;, Стилістика російської мови raquo ;, спецкурсах і спецсемінарах, а також на уроках літератури в загальноосвітній і профільній школі.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатку.

У вступі об...


Назад | сторінка 2 з 40 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Гендерні параметри аналізу художнього тексту
  • Реферат на тему: Семантичні мережі. Системи аналізу тексту і синтезу мови
  • Реферат на тему: Концепт &Брат& в російській мовній картині світу
  • Реферат на тему: Мовна презентація концепту "їжа" в індивідуально-авторської карти ...
  • Реферат на тему: Концепт добро в англійській мовній картині світу