Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Формування і розвиток людського капіталу

Реферат Формування і розвиток людського капіталу

оняття «людський капітал». Деякі економісти включають в нього не тільки продуктивні якості індивідів і здатність отримувати дохід, а й соціальні, психологічні, світоглядні та морально-етичні якості (Л.Туроу, Дж.Кендрік, В.І. Марцинкевич та інші). Гідність розширювальної концепції людського капіталу полягає в наступному:

по-перше, в рамках даного підходу людський капітал трактується з позицій суспільних відносин;

по-друге, людський капітал є цінністю не тільки для індивіда, але й для суспільства. Воно безпосередньо зацікавлена ??в таких проектах інвестицій в людину, які змінюють його поточні та майбутні потреби і переваги таким чином, щоб вони були сумісні з потребами і перевагами як окремої фірми, так і самого суспільства. Тому людський капітал розглядається не тільки як індивідуальне, а й соціальне благо;

по-третє, концепція соціального капіталу дозволяє визначити, що колективне взаємодія є потужним фактором зростання як громадської, так і індивідуальної продуктивності.

У цілому всі визначення людського капіталу можна розділити на дві групи, які відображають його різні характеристики:

перша група інтерпретує людський капітал як сукупність наявних у людини запасів здібностей і якостей, застосовуваних у процесі виробництва благ;

друга характеризує людський капітал з інвестиційною боку, підкреслюючи факт їх накопичення в результаті вкладень у людину.

Аналіз існуючих позицій дозволяє констатувати, що у вузькому сенсі під людським капіталом, як правило, розуміють сукупність або запас якостей людини, серед яких превалюють знання і продуктивні здібності.

Таким чином, еволюція поглядів економістів йшла від поняття «робоча сила» до поняття «людський капітал» протягом 3 століть, і в даний час використовується наступне визначення: людський капітал - це сформований у результаті інвестицій і накопичений людиною певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, які доцільно використовуються в тій чи іншій сфері суспільного відтворення, сприяють зростанню продуктивності праці та ефективності виробництва і тим самим впливають на зростання заробітків (доходів) даної людини.

Розглядаючи людський капітал як один з головних ресурсів економіки відзначимо його основні особливості в порівнянні з іншими видами капіталу:

. Людський капітал може бути як збільшений, так і зменшений з плином часу. Збільшення капіталу вимагає зусиль як від носія капіталу - людини, так і від суспільства, при цьому ефективність вкладень в ЧК також залежить як від особистості більшою мірою, так і від зовнішнього середовища. Зменшення людського капіталу за аналогією з фізичним капіталом пов'язано з фізичним і моральним зносом, тому ЧК також може бути амортизований.

. Інвестиції в людський капітал носять більш довгостроковий характер, віддача від них також більш тривала і висока; для суспільства віддача від вкладень в ЧК носить не тільки економічний характер, але й соціальний. При цьому доходи, одержувані людиною, повністю належать йому, розпоряджається він ними самостійно.

. Функціонування людського капіталу залежить від самої людини, від його особистої зацікавленості в цьому.

. Деякі дослідники відзначають невідчужуваність людського капіталу від його носія, проте сучасні джерела виділяють відчужувані види людського капіталу. Однак обидва види ЧК характеризуються низькою порівняно з іншими видами капіталу в промисловості ступенем ліквідністю.

Структура людського капіталу складається із сукупності елементів, таких як вроджені навички та вміння, природні здібності, освіта, здоров'я, інтелектуальний капітал, мотивація до роботи та навчання, мобільність, професійні навички, здібності і компетенції, придбані людиною в процесі навчання чи трудової діяльності. При цьому єдиної структури ЧК в науковій літературі не існує. Різні вчені включають в структуру ЧК різне число елементів (видів), при цьому класифікація видів ЧК в науковій літературі відображена за різними підставами і в різних цілях. Наприклад, це стосується перших двох з перерахованих елементів, то в даний час не існує однозначного підходу до того, чи вважати їх частиною людського капіталу або виділяти окремо. Модель людського капіталу, що включає в себе знання, вміння, навички, соціальну ідентичність, здібності і культурно-моральний потенціал можна побачити на рис. 1.


Рисунок 1 - Модель складу людського капіталу


Поширена на сьогоднішній момент типологія людського капіталу виглядає наступним чином:

) невідчужувані види людського капіталу (неліквідний капітал): капітал здоров'я (біофізичний); культурно-моральний капітал; трудо...


Назад | сторінка 2 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Концепція людського Капіталу. Модель індівідуальної віддачі від інвестіцій ...
  • Реферат на тему: Капітал як економічна категорія. Первинне накопичення капіталу. Сутність, ...
  • Реферат на тему: Сутність капіталу та його джерела. Основний і оборотний капітал
  • Реферат на тему: Накопичення людського капіталу та достаток природних ресурсів
  • Реферат на тему: Теоретичні та практичні основи інвестицій у людський капітал та їх вплив на ...