Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці в умовах ринкової екон ...

Реферат Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці в умовах ринкової екон ...

підставі контракту, Статуту, чинного законодавства, а так само інших зобов'язань для нього і підприємства нормативних актів.

Управління АТ "Урожай" (див. Схема 1). Бухгалтерія згідно Федерального Закону "Про бухгалтерський облік ", прийнятому Державною Думою 23.02.96 р. і схваленому Радою Федерації 20.03.96 р. не є самостійним структурним підрозділом.

В умовах ринкової економіки роль і завдання головного бухгалтера виходять за рамки чисто обліково-бухгалтерської роботи. Він є головним постачальником інформації, як для внутрішнього користування, так і для подання бухгалтерської звітності в податкові, фінансові статистичні органи, банки, засновникам і т. д.

Для виконання першої функції головний бухгалтер зобовязаний забезпечити належне ведення управлінського обліку, який призначений для задоволення інформаційних потреб керівництва даного підприємства.

Другою функцією є фінансовий облік-це комплексний синтетичний облік всіх засобів і всій засобів і всієї економічної діяльності підприємства. У нього входить аналітичний облік, що розрахунок з постачальниками, покупцями, іншими організаціями та особами, а також аналітичний облік фінансових операцій. За даними фінансового обліку виявляється прибуток або збиток підприємства і складається його фінансова звітність.

Першочерговим сьогодні вважається управлінський врахування, бо інформація про стан справ на підприємстві і використання цих даних в інтересах управління в кінцевому рахунку забезпечать успіх.

Дуже важливим є забезпечення чітких ділових взаємин між підрозділами підприємства та посадовими особами, які відповідають за різні ділянки діяльності. Особливе місце відводиться відповідальності головного бухгалтера. Він як посадова особа несе всю відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього завдань і функцій Федеральним Законом "Про бухгалтерський облік ".

Завершальним етапом фінансового обліку є визначення результатів роботи підприємства та їх розподіл.

Оцінка фінансового становища ПАОЗТ "Урожай" на кінець звітного року (будемо аналізувати 2001 рік) проводиться на підставі даних бухгалтерського балансу (Форма № 1) (див. Додаток) і "Звіту про фінансові результати та їх використанні "(форма № 2) (див. Додаток). Для зручності проведення аналізу представимо баланс підприємства на 01.01.98г. в наступному вигляді (Таблиця 1).

Як бачимо з показників наведеного балансу основні засоби підприємства зменшилися на 1303417 тис.руб. або на 3,71%. При цьому скорочення досягнуто за рахунок списання основних засобів, які закінчили свій експлуатаційний термін.

Сталося збільшення питомої ваги оборотних коштів у загальному обсязі майна з 8,07% на початок року до 9,16% на кінець року. У складі оборотних коштів звертає на себе увагу і негативно характеризується факт збільшення питомої ваги запасів і товарів у загальній сумі майна на 25,43% при абсолютному прирості по сумі на 549153 тис. руб. Позитивно оцінюється зниження залишку грошових коштів у касі і банку на 69436 тис. руб. Гроші повинні працювати. p> Дебіторська заборгованість незначно зросла на 768 тис. руб., що склало 0,21% приросту. p> Необхідно провести поглиблений аналіз складу т структури дебіторської заборгованості з даними аналітичного обліку.

У пасивної частини балансу переважний питому вагу становлять власні кошти, які з 98,89% збільшилися до 99,23% на кінець року. Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки оптимальним варіантом формування фінансів підприємства вважається той, коли кошти купуються за рахунок власних ресурсів.

За звітний період незначно збільшилася заборгованість по розрахунках з кредиторами, що, мабуть, пояснюється змінами в системі розрахунків.

Проводячи аналіз фінансового стану підприємства, поставимо ряд завдань, які є головними в оцінці фінансів в умовах ринкової економіки.

Ефективність використання оборотних коштів прийнято оцінювати коефіцієнтом оборотності, який показує середнє число оборотів коштів за відповідний період, а також часом обороту в днях.

Для зручності проведення аналізу уявімо таку таблицю (див. Таблиця 2 і Додаток). З даних таблиці видно, що коефіцієнт оборотності оборотних коштів склав:


2000 = 4,73


4390572 тис. руб.

928530 тис. руб.


2001 = 5,87

4546958 тис. руб.

774507 тис. руб.


а час обороту склало:

2000 = 76,11 днів (360 днів/4,73)

2001 = 61,33 день (360 днів/5,87)

Розглянемо аналогічно і для товарно-матеріальних цінностей:

коефіцієнт оборотності:

2000 = 2,03

<...


Назад | сторінка 2 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом по оплаті ...
  • Реферат на тему: Аналіз стану і оборотності оборотних коштів підприємства
  • Реферат на тему: Шляхи вдосконалення оборотності оборотних коштів підприємства
  • Реферат на тему: Дослідження оборотності оборотних коштів (на прикладі торгового підприємств ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік і аналіз оборотних активів підприємства