Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Дослідження концепту &любов& в індивідуально-авторське поданні та колективній свідомості носіїв англійської мови

Реферат Дослідження концепту &любов& в індивідуально-авторське поданні та колективній свідомості носіїв англійської мови

Введення


Дана робота виконана в руслі досліджень в галузі когнітивної лінгвістики і лінгвокультурології і присвячена дослідженню концепту «любов» в індивідуально-авторське поданні та колективній свідомості носіїв англійської мови.

Актуальність даної роботи визначається рядом факторів. По-перше, вона пов'язана з тим, що на даному етапі розвитку лінгвістичної науки однією з центральних ідей є ідея антропоцентричності, тобто аналізується людина в мові і мова в людині, оскільки, за словами І. А. Бодуена де Куртене, «мова існує тільки в індивідуальних мізках, тільки в душах, тільки в психіці індивідів або особин, що складають дане мовне суспільство» (цит. по Маслової , 2001: 8). Не слабшає інтерес і до вивчення концептуальних мовних явищ, виявлення та систематизації засобів мовної представленості концептів. Концепт виступає при цьому як база для виділення сукупності мовних засобів, службовців для його вербальної репрезентації. По-друге, аналіз емоційних проявів, відображених і закріплених в мовному знаку, є одним з найважливіших джерел культурологічної інформації про повсякденній свідомості носіїв якого-небудь природної мови, про їх наївною картині світу. А при порівняльний аналіз колективного та індивідуального осмислення якого-небудь фрагмента дійсності ми маємо можливість доповнити зміст подання про цей концепт в загальнолюдському плані.

Метою даної роботи є дослідження мовних одиниць, в яких люди спробували відбити сутність концепту «любов».

Відповідно до мети дослідження в даній роботі ставляться наступні завдання:

) розкрити сутність термінів «концептуальна картина світу» і «мовна картина світу», а також виявити їх співвідношення.

) розглянути концепт як елемент індивідуальної та колективної картин світу

) розглянути репрезентацію концепту «любов» в загальнолюдському розумінні, колективному уявленні через пословичное фонд англійської мови, а також в індивідуально-авторське творчості англійського письменника С. Моема.

Матеріалом дослідження послужили роботи філософів, психологів та інших дослідників, що спробували визначити сутність любові і її місце в житті людини. Далі нас цікавили прислів'я англійської мови з таких джерел: «1 340 англійських прислів'їв і приказок», «Тлумачний словник англійських прислів'їв» під ред. Райдаута і «A Book of English Proverbs and Sayings». А також ми досліджували розуміння концепту «любов» у творі С. Моема «The Painted Veil». Нами було відібрано близько 200 пословічно одиниць і більше 150 виразів з обраного твору.

У ході роботи нами використовувалися наступні методи:

) при зборі матеріалу - метод суцільної вибірки мовних одиниць, які репрезентують концепт «любов».

) при обробці відібраного матеріалу ми використовували метод аналізу, в ході якого нами були виявлені істотні ознаки концепту «любов».

) далі використовувався порівняльно-порівняльний метод, при якому виявлені нами ознаки були порівняні.

Значимість даної роботи полягає в наступному:

) дане дослідження сприяє подальшому вивченню різних елементів ККМ, представлених у МКС, розробляючи положення когнітивної лінгвістики і розширюючи уявлення про окремі фрагментах ККМ. 2) матеріали роботи і результати, отримані в ході дослідження, можуть бути використані на практичних та семінарських заняттях з МКК і лінгвокультурології.

Структура роботи визначається її метою та поставленими в ній завданнями. Робота складається з вступу, трьох розділів (в кінці кожного розділу наведені висновки) і висновку. Додається бібліографія та список джерел ілюстративного матеріалу.

У вступі обгрунтовується актуальність обраної теми, формулюється мета, завдання і методи дослідження, визначається значущість роботи, описується її структура.

Перша глава присвячена розкриттю сутності термінів «концепт», «концептуальна картина світу», «мовна картина світу», а також виявленню співвідношенню між двома останніми.

У другому розділі поняття «концепт» розглядається як елемент колективного та індивідуального картин світу.

У третьому розділі досліджуються мовні одиниці, що репрезентують концепт «любов».

У висновку формулюються основні теоретичні та практичні висновки, отримані в результаті дослідження.


Глава I. Концептуальна і мовна моделі інтерпретації дійсності


. 1 Поняття концептуальної картини світу


Поняття концептуальна картина світу (далі ККМ) досліджується різними науками, кожна з яких розглядає сутність дан...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Концептуальна картина світу в пісенному фольклорі англійської та білорусько ...
  • Реферат на тему: Мовна презентація концепту "їжа" в індивідуально-авторської карти ...
  • Реферат на тему: Мовна картина світу в прислів'ях з концептом &життя& і &смерть&
  • Реферат на тему: Функціональне поле перцептивної системи людини (за даними англійської та ні ...
  • Реферат на тему: Зіставлення японської і російської мовних картин світу в процесі навчання і ...