Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Мовна картина світу в прислів'ях з концептом &життя& і &смерть&

Реферат Мовна картина світу в прислів'ях з концептом &життя& і &смерть&

Тема

Мовна картина світу в прислів'ях з концептом «життя» і «смерть»Введення


За висловом Д. С. Лихачова, мова - «втілення всієї культури народу» (9, с. 287). В даний час в лінгвістиці все більшою популярністю користуються вистави, висхідні до ідей В. фон Гумбольдта і отримали своє вираження в рамках гіпотези Сепіра-Уорфа. У відповідності з цими ідеями мову і спосіб мислення взаємопов'язані. З одного боку, в мові знаходять відображення ті риси позамовною дійсності, які представляються релевантними для носіїв культури, що користуються цією мовою; з іншого, опановуючи мовою, і, зокрема, значенням слів, носій мови починає бачити світ під кутом зору, підказаним його рідною мовою, і зживається з концептуалізацією світу, характерної для відповідної культури. Лінгвістичні концепти одночасно укладають і відображають або формують образ мислення носіїв мови.

Період кінця XX - початку XXI століть у науці про мову був ознаменований переходом «від позитивного знання до глибинного на шляхах цілісного осягнення мови як антропологічного феномену» (18, с. 25). При такому підході до вивчення мови останній розглядається через призму людської особистості, в широкому контексті людського буття - в тісному зв'язку з мисленням і свідомістю людини. Зі зміною наукової парадигми зріс інтерес до знакових проблем мови, що знаходяться на стику суміжних, взаємопроникних наук, пов'язаних з розкриттям людської сутності, - логіки, філософії, семіотики, лінгвістики.

У кожного народу в мовному побуті поряд зі словами і стійкими сполученнями слів використовуються і стійкі фрази, одну з різновидів яких складають паремії. Вони привертають мовців своїй семантичній ємністю і здатністю до вживання в різних мовних ситуаціях і з різними мовними цілями.

Паремії, на думку Л. Б. Савенкової (22, с. 3), утворюють одну з семіотичних підсистем, що забезпечують процес комунікації носіїв однієї мови. Паремії і стали об'єктом нашого дослідження.

Вважаючи прислів'я «художніми творами рідного слова, що виражають побут народу, його здоровий глузд і моральні інтереси», Л. Б. Савенкова приділяє увагу особливостям їх форми - звучанню, характеру використовуваних в них стилістичних фігур (22, с. 34).

В даний час вітчизняне мовознавство відрізняється активним інтересом до питань взаємозв'язку мови та культури (праці Е. М. Костомарова і В. Г. Верещагіна, Ю. С. Степанова, Л. Б. Савенкової, Н. Д. Арутюнова та ін.).

У центрі уваги безлічі приватних досліджень мовних засобів, концентровано передавальних специфіку народної психології та філософії, виявляються і паремії.

Поняття життя і смерті, що лежать в основі однойменних концептів, є об'єктом для аналізу, що проходять через всю історію розвитку людської цивілізації. Здавалося б, що за цей час вже дано всі можливі трактування цих понять, однак життя і смерть «як і раніше залишаються вічними, так до кінця і не розгадана загадка» (ІСРМ 1991,3).Глава 1. Поняття пареміологіческом одиниці з погляду теоретичного осмислення


. 1 Місце паремій в низці мовних і фольклорних кліше


Серед різного роду мовних кліше, тобто стійких словесних утворень, чільне місце займають так звані паремії, або народні вислови, виражені пропозиціями (наприклад, прислів'я, приказки, прикмети), а також короткими ланцюжками пропозицій, що представляють елементарну сцену або найпростіший діалог (наприклад, побрехеньки, «одномоментні» анекдоти, загадки).

Пермяков Г. Л. у своїй монографії «Основи структурної паремиологии» (17, с. 22-23) пише, що, якщо взяти різні мовні кліше, починаючи від найменших і простих, що складаються з однієї однофонемной морфеми начебто прийменників про або у, і закінчуючи найбільш великими і складними кшталт «багатоходової» чарівної казки, і розташувати їх один за одним у порядку зростання величини і складності, то ми отримаємо досить довгий і безперервний ряд з поступовими переходами від одних форм до інших. В цілому, цей ряд буде виглядати так (Таблиця 1).

Фактично, тобто в ряду реальних кліше, кожна клітина таблиці може бути розбита на кілька дрібніших. Так, клітку 1 (слова) можна розділити ще на три частини: а) найпростіші слова, починаючи від тих, що складаються з одноморфемних морфеми, і кінчаючи одноморфемних словами, що складаються з двох або трьох морфем (наприклад, будинок); б) більш складні однокорневие слова, що складаються з двох або трьох морфем (наприклад, домовик), і в) ще складніші (складові) слова, починаючи від двукорневих і кінчаючи багатоко...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Частковий образу світу носіїв російської мови-культури, пов'язаний з уя ...
  • Реферат на тему: Вплив художнього слова на розвиток мови дітей 5 року життя
  • Реферат на тему: Зіставлення японської і російської мовних картин світу в процесі навчання і ...
  • Реферат на тему: Склад слова і методика його вивчення на уроках російської мови в початковій ...
  • Реферат на тему: Інтегрований урок математики, російської мови, навколишнього світу "Ко ...