Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Способи вираження категорії &запах& в англійській мові

Реферат Способи вираження категорії &запах& в англійській мові

Введення


Випускна кваліфікаційна робота на тему «Способи вираження категорії запах в англійській мові» присвячена розгляду категорії запах і її місця в сучасній англійській мові.

Анализируемая категорія в сучасній англійській мові може виражатися за допомогою різних частин мови, а саме іменників, прикметників і дієслів.

Актуальність даної випускної кваліфікаційної роботи визначається важливістю структурного опису певної ділянки лексичної системи англійської мови, а також відсутністю точного опису іменників і прикметників з точки зору їх когнітивного та дискурсивного аналізів, застосованих до конкретних одиницям, тобто іменах іменником, прикметником і дієсловом, що позначає категорію запах.

Матеріалом дослідження послужили дані словників: Longman Exams Dictionary, Новий Англо-Російський словник, American Heritage Dictionary of the English Language, Cambridge Advanced Learner s Dictionary, Meriam-Webster Dictionary, The Wordsmyth English Dictionary-Thesaurus , Webster s Dictionary and Multilingual Thesaurus.

Об'єктом даного дослідження є іменники, прикметники та дієслова, що утворюють ряд одиниць, що іменують категорію запах в сучасній англійській мові.

Предметом даної роботи є когнітивні особливості одиниць, передавальних запах, і їх функціонування в мові.

Теоретичною базою нашого дослідження є роботи сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених, виконані руслі когнітивного напрямку лінгвістики, представниками якого є Е. С. Кубрякова, Н. Д. Арутюнова, Дж. Лакофф, Л. Джекендофф, В. З. Дем'янков, А.А. Кретов, Г.Б.Антрушіна, А.А. Реформатський, О.В. Афанасьєва та інших, а також численні праці вчених, спрямовані на вивчення запаху, як фізіологічного та психологічного явища.

Метою даної роботи є опис категорії запах в англійській мові.

Для здійснення вище поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

Дати визначення процесу категоризації і категорії.

Охарактеризувати природу запаху.

Проаналізувати класифікації запаху.

Вивчити способи вираження запахів у мовленні;

Описати лексичні одиниці, необхідні для передачі категорії запах в мові.

У випускний кваліфікаційної роботі був використаний комплекс теоретичних і практичних методів: аналітичний, за допомогою якого розглядалися і аналізувалися одиниці мови, що сприяють передачі категорії запаху в мові; описовий метод для узагальнення отриманих зі словників даних про імена іменників, прикметників і дієсловах; порівняльний методу, за допомогою якого проводилось порівняння визначень smell в різних словниках. Психолингвистический метод використовувався в даній роботі для повного опису впливу запаху на життєдіяльність людини. Кількісний метод сприяв кількісному аналізу одиниць мови, що передають категорію запах.

Структуру роботи складають: вступ, два розділи, висновок і література.


Глава 1. Категорія запаху в англійській мові


1.1 Поняття категорії та процесу категоризації


У сучасній лінгвістиці дослідження сутності категорії займає важливе місце. В останні роки інтерес до його точному визначенню росте, сам термін еволюціонує. Ще в недавньому минулому багатьма дослідниками він вважався тотожним терміну «поняття». В даний час ситуація змінилася - більшістю дослідників терміни «категорія» і «поняття» чітко розмежовуються. (8, с. 5-15) Це пояснюється, насамперед, тим, що зміст категорії включає відомості про об'єкти та їх властивості, про те, що людина знає, думає, припускає, уявляє про об'єкти оточуючого нас світу. Категорія може відображати ознаки об'єкта чи явища, які можуть бути охарактеризовані як другорядні, конкретні, у той час як поняття передає більш загальні ознаки, що мають більш важливе значення по відношенню до даного об'єкту або явища. Поняття є результатом осмислення того чи іншого об'єкта дійсності і виявлення найбільш істотних його особливостей, результатом теоретичного пізнання. Категорія може включати в себе ознаки об'єкта чи явища, які не тільки є другорядними, які мають меншу значимість, але й індивідуально забарвлені ознаки, тобто ті, які будуть прийнятні для однієї людини, але зовсім необов'язково - для іншого. Таким чином, категорія - це результат буденного пізнання. Відмінності між поняттям і категорією обумовлені самим розходженням теоретичного і повсякденного пізнання. (11, с. 47), (21, 23с)

Категорія має своє ім'я і відображає культурно-обумовлені уявлення людини про світ. Тобто, «категорія» - ідеальне утворення, нерозривно пов'язане з психічною діяльністю л...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз категорії ступенів порівняння прикметників в англійській мові
  • Реферат на тему: Категорії відмінка іменника в сучасній англійській мові
  • Реферат на тему: Граматичні категорії іменніка в англійській мові
  • Реферат на тему: Категорії роду у іменників у сучасній російській мові
  • Реферат на тему: Категорія модальності в англійській мові