Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Рух електрона в однорідних полях. Аналіз енергії електронів методом гальмуючого поля

Реферат Рух електрона в однорідних полях. Аналіз енергії електронів методом гальмуючого поля

Зміст


Введення

1. Рух електронів у вакуумі в електричному і магнітному полях

2. Рух електрона в однорідному електричному полі

3. Рух електрона в ускоряющем поле

4. Рух електрона в гальмуючому поле

5. Рух електрона в однорідному поперечному полі

6. Рух електронів в однорідному магнітному полі

7. Аналіз енергії електронів методом гальмуючого поля

8. Список використаної літератури


Введення


Взаємодія рухомих електронів з електричним полем є основним процесом у всіх електронних приладах. Вважаємо, що електрони рухаються у вакуумі, без зіткнень з іншими частинками. Такий рух відбувається в електронних лампах. У газорозрядних і напівпровідникових приладах рух складніше, оскільки відбувається зіткнення електронів з іонами і іншими частками газу або твердої речовини.

Закони руху одного електрона в однорідному електричному полі з відомим наближенням можна застосувати до руху його в електронному потоці, якщо знехтувати взаємним відштовхуванням електронів.

Електрон є часткою матерії з негативним електричним зарядом, абсолютне значення якого е=1,6-10- 19 Кл. Маса нерухомого електрона т= 9,1 10- 28 м Із зростанням швидкості маса електрона збільшується. Теоретично при швидкості с= 10 березень 8 м/с вона повинна стати нескінченно великою. У звичайних електровакуумних приладах швидкість.

1. Рух електронів у вакуумі в електричному і магнітному полях


В електричному полі напруженістю Е на електрон діє сила

е=- їЇ,


протилежна по напрямку вектору Е.

У магнітному полі з індукцією В на рухається, діє сила Лоренца. При довільній орієнтації векторів цю силу зручно представити у векторній формі:


Fм=- e [vB],


де v - вектор швидкості електрона.

При наявності електричного і магнітного полів діє на електрон сила:


F=- eE-e [vB].


Оскільки при русі у вакуумі електрон не відчуває зіткнень, що призводять до зміни величини і напряму його швидкості, отримуємо рівняння руху електрона


. (2.1)


Це рівняння дозволяє повністю описати рух електрона, знайти його траєкторію і швидкість в будь-якій точці, якщо відомі початкові умови: координати, величина і напрям швидкості на початку шляху і, головне, якщо відома картина поля, т. е. задані у вигляді функції координат вектори напруженості електричного поля Е і магнітної індукції В.

Знаходження картини поля є першим етапом вирішення завдань про рух електронів в міжелектродному просторі.

Аналітично картину електричного поля в просторі, вільному від зарядів, можна знайти рішенням рівняння Лапласа:


.


Це для випадку малих потоків або одиничних електронів.

У випадках, коли електрони і інші заряджені частинки знаходяться в міжелектродному просторі у великій кількості і впливають на картину електричного поля, в основу розрахунку має бути покладено рівняння Пуассона:де щільність об'ємного заряду; діелектрична проникність.

Однак картини електричного поля аналітичним шляхом можна знайти для простих конфігурацій електродів, а для складних електродів використовують експеримент (електрична ванна, метод сіток, метод опорів) або наближені методи розрахунку.

Картину магнітного поля також можна отримати аналітично тільки для найпростіших випадків.

Повернемося до рівняння (2.1):Помноживши ліву і праву частини скалярно на швидкість електрона v, отримаємоДруге доданок дорівнює нулю тому, що сила Лоренца перпендикулярна напрямку руху електрона.

З'ясовується, що під дією магнітного поля змінюється тільки напрямок руху електрона, а його швидкість не змінюється за величиною.

Електричне поле впливає на кінетичну енергію і на напрямок руху. Рівняння, що зв'язує енергію вільного електрона з пройденою різницею потенціалів U:Якщо початкову енергію електрона охарактеризувати деякою різницею потенціалів U0, тобто виразити її в електрон-вольтах, то швидкість електрона, що пройшов...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження процесів руху електрона в полі магнітніх Електрон Лінз
  • Реферат на тему: Руху електронів у вакуумі в електричному і магнітному полях
  • Реферат на тему: Рух електрона в схрещених полях. Управління за допомогою магнітної оптики
  • Реферат на тему: Рух заряджених частинок в однорідному магнітному полі
  • Реферат на тему: Електричне поле. Провідники й ізолятори в електричному полі