Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Актуальність введення УДРС та НДРС в сучасних соціально-економічних умовах у ВУЗі

Реферат Актуальність введення УДРС та НДРС в сучасних соціально-економічних умовах у ВУЗі





студентів до наукової творчості умовно підрозділяються на науково-дослідну роботу, включену в навчальний процес і, отже, проведену в навчальний час у відповідності до навчальних планів, «і навчальними програмами (включення елементів наукових досліджень в різні види навчальних занять, спеціальні лекційні курси з організації «НДР, навчально-дослідна робота (УІР), а також науково-дослідну роботу, виконувану студентами у поза навчальний час. Навчально-дослідна робота (УІР) виконується у відведений розкладом занять навчальний час за спеціальним завданням в обов'язковому порядку кожним студентом під керівництвом викладача - наукового керівника. Основним завданням УІР є навчання студентів навичкам самостійної теоретичної та експериментальної роботи, ознайомлення з реальними умовами праці в лабораторії, в науковому колективі. У процесі виконання навчальних досліджень майбутні фахівці вчаться користуватися приладами та обладнанням, самостійно проводити експерименти, застосовувати свої знання при вирішенні конкретних наукових завдань.

Методика постановки і проведення УІР визначається специфікою інституту, його науковим та матеріально-технічним потенціалом, сформованими традиціями. На УІР у навчальних планах залежно від спеціальності відводиться 40 ... 200 год за рахунок годин ради вузу або передбачається навчальним планом.

Для проведення навчально-дослідної роботи студенти отримують робоче місце в лабораторії, необхідні прилади та матеріали. На них поширюються правила трудової дисципліни і розпорядку дня лабораторій та інших наукових підрозділів. Тема роботи і обсяг завдання визначаються індивідуально. Кафедра, що включає в свій навчальний план УІР, заздалегідь розробляє тематику досліджень, забезпечує її науковими керівниками, навчальним персоналом, готує методичну документацію, рекомендації щодо вивчення спеціальної літератури.

Основний склад керівників УІР складають викладачі, активно провідні наукову роботу, а також наукові співробітники, інженери та аспіранти.

Завершується УІР оформленням звіту, в якому студенти викладають результати своєї наукової діяльності і представляють його для захисту перед спеціальною комісією.

Перспективним напрямком є ??створення у вищих навчальних закладах навчально-наукових лабораторій, в яких ведуться наукові дослідження і одночасно організовується навчально-дослідна робота студентів. Для молодших курсів однією з форм НДРС в рамках навчального процесу є підготовка рефератів.

Науково-дослідна робота студентів у період виробничої практики часто пов'язується з виконанням на виробництві конкретних завдань за тематикою науково-дослідних робіт, виконуваних кафедрою, або з аналізом «вузьких» місць виробництва, з виконанням завдань вдосконалення технологічних процесів , устаткування, наукової організації праці, а також зі збором фактичного матеріалу, його первинною обробкою з метою використання при курсовому і дипломному проектуванні.

Наукова робота студентів, виконувана у поза навчальний час, організується у формі участі студентів у виконанні досліджень за тематикою планових госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних робіт кафедр та наукових установ вузів; організації студентських наукових гуртків; студентських бюро та об'єднань типу ВКВ (конструкторські, технологічні, економічні та інші бюро, наукові центри, науково-дослідні інститути, науково-виробничі загони), допомоги практичній охороні здоров'я, шефської роботи в школі; лекторської роботи з поширення знань в галузі науки, техніки, культури тощо.

Студентські наукові гуртки при кафедрі або наукової лабораторії являють собою порівняно невеликі колективи, об'єднані розробкою певної наукової проблеми. Кожен студент в гуртку виконує самостійне завдання наукового керівника.

Основною формою наукової роботи студентів, виконуваної у поза навчальний час, є участь студентів у наукових дослідженнях, що проводяться кафедрами та науковими установами вузу з держбюджетної та госпдоговірної тематики. При цьому студентам, як правило, доручається розробка певної науково-технічної задачі, яка витікає з виконуваної теми.

Зазвичай в групу, що бере участь у розробці наукової теми, включається декілька студентів часто різних курсів, що дозволяє забезпечити спадкоємність, безперервність і чітку організацію їх роботи. Студенти старших курсів оформляються на посади лаборантів, техніків з оплатою. При цьому студентам оформляються трудові книжки і робляться в ній відповідні записи. Робота проводиться за планом-графіком, затвердженим науковим керівником і кафедрою. Роботою студентів керують викладачі, наукові співробітники, інженери та аспіранти, що працюють в групі. У вузах все більш міцно затверджується, порядок, при якому кількість студентів на кожну тему, і фонд зарплати для опл...


Назад | сторінка 2 з 3 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Науково-дослідна робота студентів і шляхи її вдосконалення
  • Реферат на тему: Підготовка та проведення навчально-виховної роботи студентів професійних на ...
  • Реферат на тему: Реалізація педагогічного сприяння становленню готовності студентів молодших ...
  • Реферат на тему: Розробка підсистеми обліку науково-дослідної роботи студентів
  • Реферат на тему: Фактори, що обумовлюють актуалізацію або гальмують процес науково-дослідної ...