Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості підбору вправ для розвитку рухових дій учнів 3 класу по розділу &Легкоатлетичні вправи&

Реферат Особливості підбору вправ для розвитку рухових дій учнів 3 класу по розділу &Легкоатлетичні вправи&

Введення


Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що до теперішнього часу рівень розвитку рухових якостей у дітей, що досягається в процесі фізичного виховання в школі, у тому числі на уроках фізичної культури, відносно невисокий і не відповідав сучасним вимогам. У той же час теза про пріоритетність заходів, пов'язаних з охороною здоров'я дітей, підвищенням їх функціональних можливостей, рівня фізичної і рухової підготовленості, є провідним в програмі початкових класів загальноосвітньої школи.

Оптимальний рівень розвитку якісних сторін рухової діяльності забезпечує всебічний гармонійний розвиток, сприяє успішному вибору виду спорту, найбільш відповідає індивідуальним можливостям що займаються.

Згідно Е.П. Позюбанова, в молодшому шкільному віці формуються основи життєво важливих рухових дій, основи культури рухів, раціональне сприйняття провідних параметрів фізичних вправ, що сприяє успішному вирішенню поставленої рухової задачі [14].

Як показують матеріали досліджень Б.С. Серміева, для молодшого шкільного віку характерні найбільш високі темпи приросту показників точності при вивченні нових рухових дій [16].

Зміст шкільних програм з фізичної культури для учнів 3 класів орієнтує на якісне засвоєння фізичних вправ як головної умови їх ефективності. Навчальний матеріал, передбачений програмою з фізичної культури, з року в рік ускладнюється шляхом засвоєння різноманітних варіантів вивчених фізичних вправ, а також введенням більш складних рухових дій, що підвищують рівень розвитку рухово-координаційних. якостей, серед яких одне з провідних місць належить точності рухів, відзначає В.М. Ченегін [25].

Мета роботи - виявити особливості методики підбору вправ при навчанні руховим діям учнів 3-х класів по розділу «Легкоатлетичні вправи».

Об'єкт дослідження - навчання руховим діям учнів 3-х класів.

Предмет дослідження - особливості методики підбору вправ при навчанні руховим діям учнів 3-х класів по розділу «Легкоатлетичні вправи».

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати джерела з проблеми дослідження;

- виявити особливості методик навчання рухових дій в 3-му класі по розділу «Легкоатлетичні вправи»;

визначити показники розвитку фізичних здібностей учнів 3-х класів МБОУ ЗОШ № 19.

При написанні роботи використовувалися наступні методи:

. Аналіз науково-методичної літератури.

. Педагогічне тестування.

. Контрольний експеримент.

. Метод математичної статистики.


Глава 1. Аналіз науково-методичної літератури


.1 Сутність поняття «рухові дії»


Рух у широкому, філософському розумінні слова - це форма існування матерії. Вивчаючи рухи людини, і особливо методи їх вдосконалення, необхідно розглядати і враховувати не тільки найпростішу, механічну форму руху - переміщення тіла і його ланок у просторі, а й метаболічну, що є джерелом механічних переміщень, а також психічну, породжує мотиви і цілі рухових дій, зазначає Н.В. Зімкін [23].

Згідно І.В. Аулік, рухові дії - це цілеспрямована діяльність людини, здійснювана за допомогою системно-організованого комплексу рухів для досягнення заданої результативності [3]. школяр фізичний виховання руховий

Дії людини завжди мають мету. З дій людини складається його рухова діяльність.

А.С. Солодков відзначає, що в практиці фізичного виховання особливості прояву рухової діяльності прийнято називати руховими (фізичними) якостями [20].

Здатність рухатися дана людині від природи. Цю вроджену і генетично обумовлену здатність людини до рухів прийнято називати руховою функцією.

По відношенню до поняття «рухова функція» застосовні такі терміни, як «розвиток», «ослаблення», «часткова або повна втрата», «відновлення».

У дитячому та юнацькому віці спостерігається значна перебудова рухів, їх вдосконалення. Це пояснюється в першу чергу віковими змінами зростаючого організму. У цьому віці відбувається природне розвиток рухових можливостей, під якими розуміється комплекс морфофункціональних особливостей організму, фізичних якостей, рухових навичок, умінь і стану здоров'я, що дозволяє проводити рухові дії з бажаними кількісними та якісними характеристиками.

А.С. Мозжухін вказує, що по відношенню до поняття «рухові можливості» підходять такі терміни, як «розвиток», «збереження», «...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості прояву рухових якостей у навчаються 6 класів на уроках гімнасти ...
  • Реферат на тему: Розвиток рухових якостей на уроках фізичної культури при вивченні спортивни ...
  • Реферат на тему: Роль адаптивної фізичної культури у розвитку рухових здібностей дітей молод ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку рухових якостей у дітей молодшого шкільного віку за до ...
  • Реферат на тему: Вплив спеціальних вправ лижника на розвиток фізичних якостей в учнів старшо ...