Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Заходи адміністративного припинення

Реферат Заходи адміністративного припинення

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Установа освіти

«Могильовський державний університет імені О.О. Кулешова »
Курсова робота

по Адміністративному праву

Тема: Заходи адміністративного припинення
Виконав: студент 2 курсу, спеціальності

- 24 1 лютого Правознавство, денної форми отримання освіти,

групи П - 131

Ковальова Валерія Михайловича

Науковий керівник

Сергій Іванович Пантелєєв


МогильовЗМІСТ


ВСТУП

ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ПО ТЕМІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРИНЕВОЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ

РОЗДІЛ 2. ВИДИ заходів адміністративного примусу, МІСЦЕ запобіжних заходів у ЇХ СИСТЕМІ

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ заходів адміністративного припинення В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП


Державне управління - це свідоме і цілеспрямоване вплив, здійснюване спеціальними уповноваженими органами державної влади (в основному виконавчими) у певній сфері (з предметів ведення) і в обсязі повноважень на підставі та в порядку визначеному законодавством з використанням системи заходів переконання та адміністративного примусу для забезпечення демографічно обґрунтованих умов життя особистості, сім'ї та суспільства в цілому.

Управління суспільством, забезпечення правопорядку здійснюється за допомогою активних засобів цілеспрямованого впливу на свідомість і поведінку людей ролі цих способів виступають і такі методи державної і громадської діяльності, як переконання та примус.

Адміністративний примус є методом здійснення виконавчої влади, поєднується з переконанням і застосовується в тих випадках, коли переконання виявляється недостатньо для досягнення мети, поставленої перед органом виконавчої влади або його посадовою особою.

Адміністративне примус покликаний забезпечувати виконання правил поведінки, викладених в адміністративно-правових нормах.

Для їх застосування характерний позасудовий порядок, тобто їх застосування покладено на ті виконавчі органи (посадові особи), які наділені спеціальними на те повноваженнями (наприклад, органи внутрішніх справ, контрольно-наглядові органи).

Всі заходи адміністративного примусу поділяються зазвичай на три групи (виду): адміністративно-попереджувальні; адміністративного припинення; адміністративні стягнення. Відповідно ці заходи мають різне юридичне значення.

Нечітке або неповне правове регулювання заходів адміністративного примусу призводить до суттєвих порушень прав та інтересів особи, суспільства і держави, тому необхідні постійні наукові дослідження в цій області, постійний моніторинг законодавства.

Об'єктом даної роботи є суспільні відносини, що складаються в області застосування заходів адміністративного примусу.

Предметом же є положення нормативних правових актів, навчальні та довідкові матеріали, наукові джерела.

Методологічною основою цього дослідження є діалектичний метод пізнання соціальних процесів і явищ, формально-логічний, історичний, порівняльно-правовий метод, а також системний аналіз, що має універсальний характер і виступаючий сполучною ланкою між різними областями суспільних наук.

Вивчення наукової літератури з питання заходів адміністративного примусу показує, що в Республіці Білорусь дана проблема розробляється і вивчається недостатньо.

У науковій літературі звертається увага на деякі аспекти цієї проблеми за відсутності єдності думок з багатьох з них. Наприклад, дискусійним є питання щодо видів заходів адміністративного примусу (Бахрах Д.Н., О.Н., Крамник А.Н. та ін.). Деякі аспекти адміністративного примусу висвітлені Василевичем С.Г ..

Саме ці та деякі інші проблеми й зумовили вибір теми, предмет і завдання дослідження.

Мета роботи - проаналізувати законодавство, що склалися нові наукові погляди з проблеми адміністративного примусу.

Для досягнення цієї мети ставилися і вирішувалися наступні завдання:

дати загальну характеристику адміністративному примусу, виділити його особливості, визначити сутність;

розкрити характеристики заходів адміністративног...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Види заходів адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Загальна характеристика наукових підходів до класифікації заходів адміністр ...
  • Реферат на тему: Заходи адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Сутність адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Види заходів адміністративного припинення