Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Концепт &Брат& в російській мовній картині світу

Реферат Концепт &Брат& в російській мовній картині світу

роботи послужили семантичні та когнітивні концепції, представлені в роботах Аскольдова С.А. (1997), Бабушкіна А.П. (1996, 2001), В.Н. Базильова (2005), Богданової С.Ю. (2006), Болдирєва Н.Н. (2001, 2004, 2005), Вежбицкой А. (1997, 2001), Воркачева С.Г. (2001-2005), Воробйова В.В. (1997), Демьянкова В.З. (1992, 1994, 2005), Залевської А.А. (1996, 2001, 2005), Карасика В.І. (2001, 2002, 2005), Кубряковой Е.С. (1997, 2004, 2006), Лихачова Д.С. (1993), Нікітіна М.В. (2004), Піменової М.В. (2003, 2006), Попової З.Д. (1999-2008), Рахілиної Є.В. (1998, 2000), Степанова Ю.С. (1997), Стерніна І.А. (1999-2008), Слишкін Г.Г. (2001), Уфімцева Н.В. (1988, 1995, 2000, 2006), Фрумкиной Р.М. (1992), Хохлової Н.В. (2003) та ін.

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ньому вперше описані зміст і структура концепту Брат в російській концептосфере з використанням методу семантико-когнітівного аналізу, виявлено співвідношення універсальних і національно-специфічних ознак в структурі російського концепту Брат обгрунтований композитивним і діспозіціонального характер концепту Брат, виявлена ??специфіка мовної об'єктивації досліджуваного концепту в російській мові.

Практична значимість. Результати даної роботи можуть бути використані в лекційних курсах з загального мовознавства, порівняльної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, методиці лінгвістичного аналізу, при викладанні російської мови, в навчанні міжкультурної комунікації та підготовці навчальних посібників з країнознавства і лінгвокультурології.

концепт мовна картина світ

1. Теоретичні основи російської мовної картини світу


1.1 Поняття про мовну картину світу


Кожна мова по-своєму членує світ, тобто має свій спосіб його концептуалізації [37, с.64], а отже, має особливу картину світу, і мовна особистість організовує зміст висловлювання відповідно до цією картиною. Мова є найважливішим способом формування й існування знань людини про світ. Людина відображає в процесі пізнавальної діяльності об'єктивний світ і фіксує в слові результати пізнання. Сукупність цих знань, відбитих у мовній формі, являє собою те, що в різних концепціях називається мовним проміжним світом raquo ;, мовної репрезентацією світу raquo ;, мовної моделлю світу raquo ;, мовною картиною світу raquo ;. В силу більшої поширеності ми зупинимося на останньому терміні.

Поняття картини світу будується на вивченні уявлень людини про світ. Картиною світу вважається результат переробки інформації про середовище і людину. Таким чином, представники когнітивної лінгвістики справедливо стверджують, що наша концептуальна система, відображена у вигляді мовної картини світу, залежить від фізичного та культурного досвіду і безпосередньо пов'язана з ним. Явища і предмети зовнішнього світу представлені в людській свідомості у формі внутрішнього образу. Отже, картина світу - це система образів.

М. Хайдеггер писав, що при слові картина ми думаємо, насамперед, про відображення чого-небудь, картина світу, сутнісно зрозуміла, означає не картину, що зображає світ, а світ, зрозумілий як картина [52, с.49]. Між картиною світу як відображенням реального світу і мовною картиною світу як фіксацією цього відображення існують складні відносини. Мовна картина світу не варто в одному ряду зі спеціальними картинами світу (хімічної, фізичної та ін.), Вона їм передує і формує їх, тому що людина здатна розуміти світ і самого себе завдяки мові, в якому закріплюється загальнолюдський і національний досвід. У силу специфіки мови у свідомості його носіїв виникає певна картина світу, крізь призму якої людина бачить світ. Ю.Д. Апресян підкреслював донаукових характер мовної картини світу, називаючи її наївною картиною raquo ;. Мовна картина світу особливим чином доповнює об'єктивні знання про реальність, часто спотворюючи їх. Оскільки пізнання світу людиною не вільно від помилок і оман, його концептуальна картина світу постійно змінюється, перемальовується laquo ;, тоді як мовна картина світу ще довгий час зберігає сліди цих помилок і оман [13, с.348].

У сучасній лінгвістиці питання про сутність концепту займає важливе місце. В останні роки інтерес до дослідження концептів росте, термін концепт еволюціонує. Ще в недавньому минулому багатьма дослідниками він сприймався як тотожний терміну поняття raquo ;. В даний час ситуація змінилася - більшістю дослідників терміни концепт і поняття чітко розмежовуються.

Існує безліч підходів до визначення даного терміну:

1 Д.С. Лихачов: концепт - особистісне осмислення, інтерпретація об'єктивного значення і поняття як змістовно...


Назад | сторінка 2 з 39 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: До питання про поняття мовної картини світу в лінгвістиці
  • Реферат на тему: Мовна картина світу в прислів'ях з концептом &життя& і &смерть&
  • Реферат на тему: Поняття мовної картини світу
  • Реферат на тему: Картина світу і картина соціальної реальності: соціально-конструктивістськи ...
  • Реферат на тему: Картина світу і картина соціальної реальності: соціально-конструктивістськи ...