Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Використання ЗВТ на уроках біології

Реферат Використання ЗВТ на уроках біології

ВСТУП

В 

У найпростішому розумінні біологія - наука про життя та розвиток живих тіл. Вивчення в школі предмета "Біологія" на вербальному рівні не створює правильного уявлення про досліджуваних об'єктах і явищах. Тому головним завданням вчителів біології є розумне використання в навчальному процесі наочних засобів навчання

Роль наочності у викладанні біології загальновизнана, наочність навчання - це один з основних принципів дидактики. Необхідність конкретно-чуттєвої опори була обгрунтована ще Я.А. Каменським і розвинена К.Д. Ушинського. Актуальні думки останнього про роль наочності у розвитку спостережливості, уваги, розвитку мови, мислення учнів. p> На вибір мною цієї теми вплинуло те, що в даний час ми є свідками зростаючої інформатизації суспільства. Можна з упевненістю говорити, що інформатизація охопила всі сфери людської діяльності, у тому числі і освіта

Інформатизація навчального курсу біології здійснюється, головним чином, у формі впровадження засобів нових інформаційних технологій (СНИТ), у тому числі мультимедійних посібників. p> За яскравому зауваженням А.В. Осика "... поява СНИТ має змінити форми і методи процесу навчання. Вони дозволяють перейти вчителю від викладу матеріалу до дискусії ", і ширше - від пріоритету пояснювально-ілюстративних методів навчання до інтерактивним. Комп'ютерні мультимедійні посібники у тому числі по біології забезпечують в тій чи іншій мірі наочність, інтерактивність та інші якості, що відрізняють їх про підручників на паперових носіях

ГЛАВА 1


1.1 Актуальність використання СНИТ в освіті


Інформаційні технології використовуються в моделюванні, конструюванні та аналізі предметних інформаційних середовищ, їх змістовної та дидактичної компоненти. Конструювання інформаційних предметних середовищ - принципово нове завдання методики викладання, що вимагає спеціальних знань у галузі дидактики, психології, управління. На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки наситити навчається великою кількістю готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, їх вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації. Використання ІКТ на уроках біології дозволить інтенсифікувати діяльність вчителя і школяра; підвищити якість навчання предмета; відобразити істотні боку біологічних об'єктів, висунути на передній план найбільш важливі (з точки зору навчальних цілей і завдань) характеристики досліджуваних об'єктів і явищ природи. Методичні прийоми використання мультимедіа на уроках біології. Переваги мультимедійних технологій, порівняно з традиційними, різноманітні: наочне уявлення матеріалу, можливість ефективної перевірки знань, різноманіття організаційних форм у роботі учнів і методичних прийомів у роботі вчителя. Багато біологічні процеси відрізняються складністю. Діти з образним мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні зрозуміти процес, вивчити явище. Розвиток їх абстрактного мислення відбувається за допомогою образів. Мультимедійні анімаційні моделі дозволяють сформувати у свідомості учня цілісну картину біологічного процесу, інтерактивні моделі дають можливість самостійно В«конструюватиВ» процес, виправляти свої помилки, самонавчатися. p> Сучасне суспільство ставить перед вчителями завдання розвитку особистісно значущих якостей школярів, а не тільки передачу знань. Гуманізація освіти передбачає ціннісне ставлення до різних особистісним проявам школяра. Знання ж виступають не як мета, а як спосіб, засіб розвитку особистості. Найбагатші можливості для цього надають сучасні інформаційні комп'ютерні технології (ІКТ). Інформатизація системи освіти - один із пріоритетних напрямів модернізації російської освіти. Інформатизацію освіти розглядають як систему методів, процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки, зберігання, розповсюдження і використання інформації в освітньому процесі

Інформатизація включає в себе:

-комп'ютеризацію - Процес вдосконалення засобів пошуку та обробки інформації;

-інтелектуалізацію - Процес розвитку знань і здібностей людей до сприйняття і створення інформації;

-медиатизацию - процес вдосконалення засобів збору, зберігання і розповсюдження інформації

Останнім часом фахівці по-новому визначають місце інформаційних технологій і предмета інформатики в освітніх установах. Інформатика розглядається не як ізольована дисципліна, а в тісному переплетенні з інформаційної навчальної діяльністю у всіх предметах. Інформаційні технології використовуються в моделюванні, конструюванні та аналізі предметних інформаційних середовищ, їх змістовних і дидактичних компонентів. Конструювання інформаційних предметних середовищ - принципово нове завдання методики викладання, що вимагає спеціальних знань у галузі дидактики, психології, управ...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Можливості інформаційних технологій навчання у процесі розвитку творчого ми ...
  • Реферат на тему: Використання елементів проблемного навчання на уроках біології
  • Реферат на тему: Особливості використання нових інформаційних технологій у процесі навчання ...
  • Реферат на тему: Виховання та вдосконалення учнів 6-7 класів у процесі навчання біології
  • Реферат на тему: Процес актівізації пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ учнів на уроках біології