Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Способи перекладу складних слів з англійської мови на російську в текстах сучасних засобів масової інформації

Реферат Способи перекладу складних слів з англійської мови на російську в текстах сучасних засобів масової інформації

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне автономне освітня установа

вищої професійної освіти

Гуманітарний інститут

Кафедра теорії та практики перекладу
Випускна кваліфікаційна робота

Способи перекладу складних слів з англійської мови на російську в текстах сучасних засобів масової інформаціїВиконала: Баранова Таїсія Олександрівна

Студент 5 курсу групи ППВ-с-о - 101

профілю підготовки «Переклад і перекладознавство»

очної форми навчання

Науковий керівник

Борисов Аркадій Олександрович

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу

Нормоконтролер: Серебрякова Світлана Василівна

доктор філологічних наук, професорСтаврополь, 2015р.

Введення


В англійській мові одним з найпродуктивніших, фактично не мають кордонів способом словотвору є словоскладання, композітообразованіе. Саме тому нові слова в англійській мові в переважній більшості створюються за рахунок утворення композитів (Вашунін, 1990: 6). Дослідження свідчать про винятковість значення словоскладання в системі словотвору англійської мови. Вивченню складних слів присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних мовознавців (В.С. Вашуніна (1974, 1982), М.Д. Степанової, В. Фляйшер (1984), В. Хенце (1965) та ін. Ними були досліджені структурні, морфологічні , семантичні особливості утворення складних слів, їх функціонування в різних стилях.

Слід зазначити відмінності в термінологічному апараті, вживаному вітчизняними лінгвістами. Для позначення складного слова дослідники германських мов використовують термін композит, в теорії російської мови більш уживаний термін складне слово. В якості робочого терміна ми приймаємо термін «композит» з широким значенням. Згідно з визначенням А.Г. Садиковою, «композит структурно-складна поліфункціональна одиниця прямої або непрямої номінації, різновид дериватів, утворена за стандартної моделі або шляхом номінації синтаксичного словосполучення» (Садикова, 2002: 17). Значна продуктивність складних слів в англійській мові взагалі і в газетно-публіцистичному тексті зокрема вимагає їх всебічного та фундаментального опису з різних точок зору. Тому актуальність досліджуваної проблеми обумовлюється необхідністю вивчення номінаційних можливостей композитів і словосполучень як в лінгвістичному, так і в транслатологіческом плані.

Об'єктом нашого дослідження є композити англійської мови та способи поповнення словникового складу за даною деривационной моделі.

Предметом дослідження є специфіка перекладу композитів з англійської мови на російську в сучасних медійних текстах.

Метою роботи є виявлення особливостей перекладу англійських композитів в текстах сучасної медіадискурс на російську мову. Поставлена ??мета вимагає вирішення наступних завдань:

вивчити теоретичні дослідження композитів в роботах вітчизняних і зарубіжних лінгвістів та переводоведов; виявити мовностилістичні особливості сучасного медійного тексту; визначити поняття «композит»; виявити структурно-семантичні особливості складних слів в англійській мові; виявити характер відносин між компонентами як складного слова, так і словосполучення; виявити способи перекладу англійських композитів на російську мову.

Матеріалом дослідження послужили англійські тексти масмедійного дискурсу, інтерв'ю та аналітичні статті з англомовних газет «The New York Times», «The Washington Post» загальним обсягом 63 000 знаків, кількість досліджуваних контекстів склало 180 контекстів.

Для вирішення поставлених завдань застосовувалися різні методи наукового дослідження. Серед них особливу увагу приділяється методу суцільної вибірки для виділення досліджуваного матеріалу; методу семного аналізу, використовуваного для виявлення семантичної структури складних слів і словосполучень; методу описово-класифікаційному для характеристики композитів і словосполучень в загальнотеоретичному плані; контекстуального і дефініціонний методу, методу трансформаційного аналізу, фиксирующему особливості перекладацьких трансформацій. Кожен з них залучається, насамперед, в рамках синхронного дослідження.

Теоретичною базою нашої дипломної роботи послужили роботи з теорії тексту: Г. Я. Солганика (2002), Н. С. Бабенко (19...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості мови медичного науково-популярного тексту і проблеми перекладу ...
  • Реферат на тему: Особливості при перекладі технічних текстів з англійської мови на російську ...
  • Реферат на тему: Синтаксичні функції дієприкметників в англійській мові та способи їх перекл ...
  • Реферат на тему: Стилістичні особливості перекладу з англійської мови на російську (на матер ...
  • Реферат на тему: Специфіка перекладу складнопідрядних речень з англійської мови на російську ...