Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація роботи з формування навчальної мотивації молодшого школяра

Реферат Організація роботи з формування навчальної мотивації молодшого школяра

Введення


Сучасне суспільство потребує людей з високим рівнем загального розвитку, з високим рівнем ініціативи та підприємливості, творчих здібностей. Це зумовлює перебудову процесу навчання в цілому і кожної з його сторін, особливо мотиваційної. Відомо, що основою успішної навчальної діяльності будь-якого учня є високий рівень мотивації до даного виду діяльності.

Мотивація - це внутрішня психологічна характеристика особистості, яка знаходить вираз у зовнішніх проявах, у відношенні людини до навколишнього світу, різних видів діяльності.

Проблема мотивації навчання з'явилася тоді, коли людина усвідомила необхідність цілеспрямованого навчання підростаючого покоління і приступив до подібного навчання як спеціально організованої діяльності. Виникнувши, ця проблема до теперішнього часу є, якщо не головною, то однією з найважливіших у психології та педагогіці, їй присвячено чимале число робіт вітчизняних вчених, таких як Л.І. Божович, В.Ф. Моргун, Г.І. Ібрагімова, В.С. Ільїн, Ш.А. Амонашвілі, М.В. Матюхіна, А.К.Маркова та ін. У зарубіжній психології питаннями мотивації навчання займалися Д.К. Маккеланда, Г. Олпорт, Е. Даффі, Д. Берлайн, І. Аткінсон, К. Берч, А. Маслоу та інші.

Формування мотивації навчання у шкільному віці без перебільшення можна назвати однією з центральних проблем сучасної школи. Проблема формування мотивації навчання лежить на стику навчання і виховання, є найважливішим аспектом сучасного навчання. Це означає, що тут в поле уваги вчителя виявляється не тільки здійснюване школярем вчення, але й відбувається в ході вчення розвиток особистості учня.

Все вище сказане й визначило вибір теми нашого дослідження.

Мета роботи - виявити методи і прийоми формування навчальної мотивації дітей молодшого шкільного віку.

Об'єкт дослідження - формування навчальної мотивації.

Предмет дослідження - методи і прийоми формування навчальної мотивації дітей молодшого шкільного віку.

Завдання:

. визначити сутність поняття «мотивація», її структуру, види;

. розглянути процес формування навчальної мотивації в молодшому шкільному віці;

. підібрати методики, спрямовані на виявлення рівня сформованості навчальної мотивації молодшого школяра;

. розглянути методи і прийоми формування навчальної мотивації молодших школярів.

Мета і завдання визначили вибір методів дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури та Інтернет-джерел з проблеми дослідження.

Структура робота: робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.


Глава 1. Теоретичні основи формування навчальної мотивації молодших школярів


. 1 Сутність поняття «мотивація», її структура, види


Однією з головних умов здійснення діяльності, досягнення визначених цілей у будь-якій області є мотивація. Мотивація робить поведінку людини цілеспрямованим. Складність і багатоаспектність проблеми мотивації вивчається педагогами і психологами не перше десятиліття. Дослідженням питання мотивації займалися такі вчені як Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн, Л.І. Божович, К. Левін, А.Н. Леонтьєв, А. Маслоу, В.Е. Чудновський, П.М. Якобсон.

Мотивація - це внутрішня психологічна характеристика особистості, яка знаходить вираз у зовнішніх проявах, у відношенні людини до навколишнього світу, різних видів діяльності, вважає А.Н. Леонтьєв [7, с. 200].

На думку Л.І. Божович, мотивація - стан особистості, визначає ступінь активності та спрямованості дій людини в конкретній ситуації. Мотив виступає як привід, причина, об'єктивна необхідність щось зробити, спонукання до якого-небудь дії [2, с. 45].

У вітчизняній психології мотивацію розглядають як перший обов'язковий компонент навчальної діяльності, вона є внутрішньою характеристикою особистості як суб'єкта діяльності.

Структурними елементами мотивації, загальноприйнятими в психології, за своїми проявами і функціям є: потреби - джерела активності учня; мотиви - причини, що визначають вибір спрямованості поведінки; мети, тобто те, на що спрямована активність учня; переживання - регулятори поведінки учня, що забарвлюють собою всі структурні елементи мотивації.

Перший структурний елемент мотивації, який ми розглянемо більш докладно це потреба. Потреба - це стан залежності, потреби від об'єктів і явищ дійсності, необхідних для існування і розвитку учня і виступає джерелом його активності. Існують різноманітні класифікації видів пот...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Мотивація. Формування мотивації навчання
  • Реферат на тему: Формування навчальної мотивації школярів
  • Реферат на тему: Вплив мотивації на успішність навчальної діяльності молодших школярів
  • Реферат на тему: Процес формування навчальної мотивації у студентів перших курсів
  • Реферат на тему: Вивчення особливостей мотивації навчальної діяльності в юнацькому віці