Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Самостійна робота як фактор мотивації навчальної діяльності студентів-психологів

Реферат Самостійна робота як фактор мотивації навчальної діяльності студентів-психологів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТУ В«АРТЕКВ»

МІЖНАРОДНОГО ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ В«АРТЕКВ»
Курсова РОБОТА

Самостійна робота як фактор мотивації навчальної діяльності студентів-психологівСоціально-психологічний факультет

Спеціальність 0704102 Психологія

Курс 2, група 2

Науковий керівник:

Савельєва-Рат Е.А.


Артек-2005

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти проблеми підготовки психологів

1.1 Особливості розвитку особистості студентів

1.2 Самостійна робота студентів-психологів як чинник мотивації навчальної діяльності

ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 2. Емпіричне дослідження забезпечення процесу навчальної діяльності студентів-психологів

2.1 Методи та методики дослідження, характеристика груп випробовуваних

2.2 Аналіз результатів дослідження

2.3 Методичні рекомендації з розробці програми самовдосконалення особистісних якостей студентів

ВИСНОВКИ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ПРОГРАМИ

ВСТУП


Актуальність дослідження. У сучасних умовах у вищих навчальних закладах проявляється тенденція до зростання ролі самостійної діяльності студентів за оволодіння знаннями, вміннями та навичками.

Наукові дослідження та накопичений у вузах досвід переконують, що без систематичної організованої та цілеспрямованої самостійної роботи неможливо стати високопрофесійним спеціалістом, а головне - неможливо самовдосконалюватися після закінчення вузу в процесі професійної діяльності. Саме тому самостійна робота студентів розглядається як найважливіша складова їх пізнавальної навчальної діяльності, потужний резерв підвищення якості освіти, посилення ефективності навчально-виховного процесу.

У педагогічній теорії і практиці існують різні підходи до розуміння сутності та змісту самостійної роботи: одні фахівці вважають, що самостійна робота - це такий вид пізнавальної діяльності, яку студент виконує сам, у тому числі і під час аудиторних занять. Головне, щоб він самостійно мислив, орієнтувався в навчальному матеріалі. Інші вважають, що самостійна робота являє собою позааудиторний вивчення навчального матеріалу; треті переконані, що під самостійною роботою слід розуміти навчальну діяльність студентів, яку вони виконують без безпосередньої участі викладача.

У нашому дослідженні ми будемо спиратися на такий підхід: самостійна робота - це один з видів пізнавальної діяльності студента у всіх організаційних формах навчальних занять і в позааудиторний час з оволодіння навчальним матеріалом без безпосередньої участі педагога, але під його керівництвом. Природно, самостійна робота поряд з аудиторної представляє одну з форм навчального процесу і є істотною його частиною. p> Самостійна робота студента призначена не тільки для оволодіння кожною дисципліною, але і для формування навичок самостійної роботи взагалі, в навчальній, науковій, професійної діяльності, здатності приймати на себе відповідальність, самостійно вирішити проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід із кризової ситуації і т.д. При цьому слід виходити з рівня самостійності абітурієнтів та вимог до рівня самостійності випускників з тим, щоб за період навчання шуканий рівень був досягнутий.

Згідно нової освітньої парадигмі незалежно від спеціалізації і характеру роботи будь-який початківець фахівець повинен володіти фундаментальними знаннями, професійними вміннями і навичками діяльності свого профілю, досвідом творчої та дослідницької діяльності за рішенням нових проблем, досвідом соціально-оціночної діяльності. Дві останні складові освіти формуються саме в процесі самостійної роботи студентів. Крім того, завданням вузів є розробка диференційованих критеріїв самостійності залежно від спеціальності та виду діяльності (дослідник, проектувальник, конструктор, технолог, менеджер і т.д.). p> Метою нашого дослідження є виявлення та опис факторів мотивації навчальної діяльності студентів-психологів актуализирующих самостійну роботу. p> Об'єкт дослідження - процес навчальної діяльності студентів-психологів.

Предмет дослідження - специфіка організації самостійної роботи студентів-психологів як чинника мотивації навчальної діяльності. p> Завдання дослідження:

- вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження;

- конкретизувати і обгрунтувати діагностичний інструментарій для визначення специфіки організації самостійної роботи студентів-психологів;

- розробити методичні рекомендації щодо складання програми, спрямованої на самовдосконалення особистісних якостей студентів-психологів.

Гіпотеза дослідження: самостійна робота студентів-психологів є одним з основополож...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення навчальної мотивації у студентів-психологів
  • Реферат на тему: Взаємозв'язок смисложиттєвих орієнтацій і мотивації навчально-професійн ...
  • Реферат на тему: Мотивація самостійної роботи студентів-психологів
  • Реферат на тему: Дослідження емоційних станів у студентів в процесі навчальної діяльності
  • Реферат на тему: Розвиток суб'єктності студентів-психологів у навчально-професійної діял ...