Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Особливості наочно-образного мислення розумово відсталих дошкільників

Реферат Особливості наочно-образного мислення розумово відсталих дошкільників

Федеральне агентство з освіти

ГОУ ВПО В«державний педагогічний інститут В»Факультет корекційної педагогіки і психології

Кафедра корекційної педагогіки та спеціальної психології
Курсова робота

на тему:

Особливості наочно - образного мислення розумово відсталих дошкільнят


Зміст


Введення

Глава 1 Теоретична частина

1.1 Сучасні уявлення про розумову діяльність

1.2 Розвиток мислення в онтогенезі

1.3 Особливості наочно - образного мислення дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю

Глава 2 Експериментальна частина

2.1 Характеристика методик дослідження

2.2 Аналіз проведеного дослідження

Висновок.

Література

Додаток br/>

Введення


Предмети і явища дійсності володіють такими властивостями і відносинами, які можна пізнати безпосередньо, за допомогою відчуття і сприйняття (колір, звук, форма та ін), і такими властивостями і відносинами, які можна пізнати лише опосередковано і завдяки узагальненню, тобто за допомогою мислення. Завдяки цьому процесу людина може виділити найбільш суттєві ознаки предмета, пізнати цей предмет. Здійснюючи розумові операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизація), ми набуваємо нові знання. Завдяки мисленню людина може по-новому осмислити свій чуттєвий досвід, встановити причинно-наслідкові закономірності між явищами дійсності, а також робити висновки, передбачати хід подій, змінювати і удосконалювати практику. Численними дослідниками встановлено, що фізіологічною основою мислення людини є складна діяльність, виконувана обома сигнальними системами.

Найбільше значення має друга сигнальна система, так як мислення нерозривно пов'язане з мовною діяльністю людини (Л.С.Виготський, А.Н.Леонтьєв, І.Павлов). p> Численні дослідження дозволили виявити загальні закономірності розвитку психічних процесів нормальних дітей і дітей з порушеннями розвитку. Мислення людини формується і розвивається за загальними законами. Спочатку формується наочно-дієве мислення, на його основі розвивається наочно-образне і словесно-логічне мислення.

Таким же чином здійснюється перехід від аналізу до синтезу.

У сучасній психолого-педагогічній літературі зазначається, що відмінною особливістю діяльності дітей з розумовою відсталістю є порушення його пізнавальної діяльності, пов'язане з неповноцінністю чуттєвого пізнання, мовного недорозвинення, обмеженої практичної діяльністю. Недоліки мовного розвитку ускладнюють їм виявити суттєві ознаки предмета та встановити зв'язки між ними. Особливо порушення яскраво виражені в операціях узагальнення і опосередкованого пізнання. Багато дослідників (А.А Люблінська, Ю.Т.Матасов, В.Г.Петрова, С.Я.Рубінштейн, Ж.І.Шіф тощо) відзначають, що необхідно займатися вивченням особливостей розумових операцій та їх корекцією у дітей з інтелектуальною недостатністю в процесі їх розвитку. Цілеспрямовані заняття з формування мислення привчають дитину орієнтуватися в навколишньому світі. Він навчається виділяти суттєві зв'язки і відносини між об'єктами, що призводить до зростання його інтелектуальних можливостей. Тому вивчення даної проблеми має теоретичне і практичне значення.

Метою нашого дослідження є вивчення особливостей наочно-образного мислення розумово відсталих дошкільників.

Предметом досліджень є особливості наочно-образного мислення розумово відсталих дошкільників.

Об'єктом дослідження є наочно-образне мислення.

Для досягнення мети нашого дослідження потрібно рішення наступних завдань: провести теоретичний аналіз ступеня вивчення проблеми; показати її сучасний стан в теорії та практиці; перевірити гіпотезу.

В основу дослідження покладено наступна гіпотеза: діти дошкільного віку з розумовою відсталістю мають відмінності у формуванні наочно- образного мислення порівняно зі здоровими дітьми їх віку.

Методи дослідження:

1 аналіз літератури з досліджуваної проблеми,

2 констатуючий експеримент,

3 психодіагностичні методики,

4 кількісний і якісний аналіз емпіричних даних.

Психодиагностический інструментарій: методики дослідження мислення В«Пори рокуВ», В«Що тут зайве?В», В«Кому чого бракує?В».

База дослідження

Структура курсової роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, бібліографічного списку та програми.Глава1 Теоретична частина

1.1 Сучасні уявлення про розумову діяльність


У сучасній літературі існує велика кількість визначень мислення. На думку С.Ю.Головіна мислення-один з вищих проявів психічного, процес пізнавальної діяльності індивіда, характерний узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності; це аналіз, синтез...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток наочно-образного мислення глухих дітей молодшої школи із затримкою ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення дітей із загальним недорозвиненням мо ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення школярів з інтелектуальною недостатні ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення старших дошкільників із загальним нед ...
  • Реферат на тему: Розробка програмного засобу з розвитку наочно-образного мислення на основі ...