Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська перевірка розрахунків з персоналом з оплати праці

Реферат Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська перевірка розрахунків з персоналом з оплати праці

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного господарства

Спеціальність Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська перевірка розрахунків з персоналом з оплати праці

МІНСЬК 2014р.

РЕФЕРАТ


Об'єкт дослідження - Товариство з обмеженою відповідальністю «Пролайт Груп».

Предмет дослідження - дослідження організації обліку фонду заробітної плати та методика проведення аудиту розрахунків з оплати праці в будівельних організаціях Республіки Білорусь на прикладі ТОВ «Пролайт Груп».

Мета роботи: вивчення порядку оплати праці та нарахування заробітної плати в будівельній організації, систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань, вивчення законодавчої бази з даної теми, проведення аудиторської перевірки з персоналом з оплати праці, у тому числі нарахування основної та додаткової заробітної плати а також утримань з неї, розробка пропозицій щодо їх вдосконалення.

Методи дослідження: угруповань, порівняння, графічний, табличний, економіко-математичні, логічні, нормативна перевірка.

Дослідження і розробки: вивчено нормативно-правове законодавство з теми дослідження, вивчені особливості обліку та аудиту праці та заробітної плати в будівельній організації, дана оцінка організації бухгалтерського обліку праці та заробітної плати, проведено аудит дотримання штатного розкладу та встановлення посадових окладів працівників організації, аудит правильності нарахування та утримань із заробітної плати.

У результаті були виявлені як позитивні сторони в роботі аналізованої організації, так і окремі недоліки, а також запропоновано основні напрями усунення цих недоліків шляхом вдосконалення організації та методики обліку та аудиту праці та заробітної плати.

Область можливого практичного застосування: будівельні організації Республіки Білорусь.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній расчетноаналітіческій матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.


ABSTRACT

of research - Limited liability company «Prolight Group» .of research - research of the organization of the accounting of a wages fund and a technique of carrying out audit of calculations for compensation in the construction organizations of Republic of Belarus on the example of LLC Prolight Group.purpose: studying of a procedure for payment of work and salary charge in the construction organization, systematization and deepening of theoretical and practical knowledge, studying of legislative base on this subject, carrying out an audit inspection with the personnel on compensation, including charges of the main and additional salary and also deduction from it, development of offers on their improvement. Research methods: groups, comparison, graphic, tabular, economic-mathematical, logical, standard check.and development: the standard and legal legislation on a research subject is studied, features of the account and work and salary audit in the construction organization are studied , the assessment of the organization of accounting of work and a salary is given, audit is booked observance of the staff list and establishment of official salaries of employees of the organization, audit of correctness of charge and deduction from a salary.shortcomings were as a result revealed as positive sides in work of the analyzed organization, and, and also the main directions of elimination of these shortcomings by improvement of the organization and a technique of the account and work and salary audit are offered. Area of ??possible practical application: construction organizations of Republic of Belarus.author of work confirms that the settlement and analytical material given in it correctly and objectively reflects a condition of studied process, and all borrowed of literary and other sources theoretical, methodological and methodical provisions and concepts are accompanied by links to their authors.

Введення


В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни, істотно...


сторінка 1 з 56 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати п ...
  • Реферат на тему: Особливості обліку праці, заробітної плати та розрахунків з працівниками то ...
  • Реферат на тему: Особливості організації обліку заробітної плати на прикладі АУ &Братський л ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом по оплаті ...
  • Реферат на тему: Автоматизація обліку, контролю та аналізу праці та заробітної плати