Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Інтерактивні методи навчання як умова підвищення професійної підготовки учнів коледжу

Реферат Інтерактивні методи навчання як умова підвищення професійної підготовки учнів коледжу

Введення


З настанням XXI ст. визначився новий етап розвитку потреб суспільства. Інформаційний бум, формування ринкових відносин, складні економічні умови вимагають підготовки людини до активного самостійного вирішення багатьох життєвих питань, у тому числі до підготовки для майбутнього працевлаштування, до формування здатності самостійно орієнтуватися у світі інформації, швидко заповнювати прогалини в знаннях. Вимоги, які пред'являє реальна практична діяльність до сучасного фахівця з середньою спеціальною освітою, не просто високі в частині компетенції, вони також надзвичайно різноманітні, часто незвичайні з погляду традиційних уявлень і, найголовніше, постійно змінюються, перебуваючи в залежності від конкретних обставин. До цих вимог можна віднести: вміння критично осмислювати проблеми, приймати рішення з низки альтернатив і на основі творчого пошуку, здатність до культурної та ділової комунікації.

В даний час на ринку освітніх послуг лідирують ті установи освіти, які можуть забезпечити високий рівень професійної підготовки фахівців відповідно до вимог теперішнього часу. Досягнення такого рівня неможливо за допомогою лише традиційних методів навчання та організації навчальної діяльності. З позицій сучасних вимог центр ваги в навчанні сьогодні переноситься на розвиток особистості, її вміння самостійно поповнювати знання та вдосконалювати кваліфікацію, Цей факт зумовлює високі вимоги до освітньо-педагогічній сфері, у тому числі до підготовки кадрів економічного профілю. Головне завдання в цьому процесі - підвищення професіоналізму фахівців, що випускаються.

Удосконалення навчально-виховного процесу в сучасному коледжі сьогодні включає не тільки зміна змісту досліджуваних дисциплін, але й зміна підходів до методик викладання, розширення арсеналу методичних прийомів, активізацію діяльності учнів в ході заняття, наближення досліджуваних тим до реальної життя через розгляд ситуацій і пошуків шляхів вирішення найбільш гострих суспільних проблем. Важливо, щоб учень не був пасивним об'єктом впливу, а міг самостійно знайти потрібну інформацію, обмінятися думкою з певної теми зі своїми однолітками, брати участь у дискусії, знаходити аргументи, виконувати різноманітні ролі. Тому необхідно виявити найбільш оптимальні форми навчання, методи і прийоми, які використовуються на заняттях для підвищення професійної підготовки, розширення кругозору учнів та їх загальної культури.

Проблема дослідження полягає у відсутності теоретичного обгрунтування дієвих педагогічних засобів і умов, що сприяють підвищенню рівня професійної підготовки учнів коледжу.

В даний час багато методичні інновації пов'язані із застосуванням інтерактивних методів навчання, стимулюючих і розвиваючих пізнавальну діяльність учнів, їх здатність до самостійного творчого, професійного мислення. У зв'язку з цим особливої ??актуальності і інтерес представляє вивчення можливості застосування в навчальному процесі сучасного коледжу саме інтерактивних методів навчання.

Об'єкт дослідження: організація педагогічного процесу в коледжі.

Предмет дослідження: інтерактивні методи навчання учнів коледжу.

Мета роботи: виявлення та обґрунтування застосування інтерактивних методів навчання як умови підвищення професійної підготовки учнів коледжу.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань:

. Визначення сутності та класифікації інтерактивних методів навчання;

. Виявлення стану використання інтерактивних методів навчання у навчальному процесі коледжу;

. Виявлення можливостей інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх економістів.

Методологічною основою дослідження є принципи педагогічної антропології, ідеї гуманістичної психології, системний, культурологічний, діяльнісний підходи, концепція особистісно-орієнтованого педагогічного процесу.

Рішення поставлених завдань, перевірка результатів і теоретичних висновків здійснювалася на основі використання комплексу дослідницьких методів: аналізу літератури, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, спостереження, анкетування, уточнюючого співбесіди, педагогічного експерименту, статистичної обробки даних та ін.

Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, чотирьох параграфів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг дипломної роботи складає 67 сторінок, в тому числі 1 таблиця, 8 малюнків. Список використаних джерел включає 29 найменувань. У роботі є 2 додатки, складові 7 сторінок.Глава 1 Теоретичні основи використання інтерактивних методів навчання у навчальном...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз використання та застосування на практиці інтерактивних методів навча ...
  • Реферат на тему: Характеристика проблемно-пошукових методів навчання та їх використання у на ...
  • Реферат на тему: Проблема професійної підготовки фахівців військово-морського флоту за допом ...
  • Реферат на тему: Класифікація методів навчання за способами діяльності учнів
  • Реферат на тему: Використання інтерактивних методів музейної діяльності у громадянському вих ...