Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках географії

Реферат Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках географії

Введення


У педагогіці XXI століття в центрі стоїть особистість учня, яка і є метою освіти. Тому педагогічний процес має орієнтацію на індивідуальний підхід до кожного учня, який має свої здібності. І педагогу потрібно знайти у кожному учня його кращі якості, враховувати особливості його особистості, формувати у нього позитивну «Я - концепцію», стимулювати «до вчення із захопленням», підвищувати якість освіти.

В даний час змінюються вимоги суспільства до особистості, яка повинна мати здатність до самоосвіти і саморозвитку. Це можливо в цілеспрямованому здійсненні процесу розвитку пізнавального інтересу учнів у шкільні роки.

Свідоме і міцне засвоєння знань учнями відбувається в процесі їх активної розумової діяльності. І справжню співпрацю вчителя і учня можливе лише за умови, що учень буде хотіти робити те, що бажає вчитель - як відомо, далеко не кожен учень прислухається до вимогам і бажанням вчителя. Від того, на скільки свідомо, творчо, з бажанням вчитимуться діти залежить надалі їх повноцінний розвиток.

Аналіз педагогічного досвіду показує, що навчально-виховний процес може бути керованим тоді, коли вчитель має інформацію про рівень розвитку пізнавального інтересу учнів. Викладання, без урахування доступності інформації для учнів негативно позначаються на якості знань учнів. Головний напрямок розвитку сучасної школи - підвищення якості освіти, створення умов для розвитку особистості кожного учня. Проблема активності учнів на уроках географії, розвитку інтересу в навчанні - не нова, але є актуальною, і вимагає більш глибокого і докладного вивчення.

Пізнавальний інтерес породжує активність, але у свою чергу, підвищення активності зміцнює і поглиблює пізнавальний інтерес.

Незважаючи на те, що основні положення шкільного уроку з року в рік повторюються, будучи в певному сенсі базовими (фундаментальними), кожний наступний значущий етап у розвитку системи освіти і суспільства в цілому вносить до концепції уроку свої корективи і такі специфічні вимоги, які найбільшою мірою відповідають новим цілям і завданням навчання, виховання та розвитку підростаючого покоління.

В даний час особливе значення надається тим ідеям і напрямам, які можуть бути реалізовані в системі технологій особистісно-орієнтованого та розвиваючого навчання.

Сьогодні освіта визнана одним з найважливіших пріоритетів довгострокової Стратегії «Казахстан - 2050». Президентом Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєвим викладеної в посланні президента молоді, було поставлено завдання про входження республіки до числа 30-ти найбільш конкурентноздатних країн світу. [1] У досягненні даної задачі важливу роль відіграє вдосконалення системи освіти.

На це орієнтують школу та основні вимоги «Державний загальнообов'язковий стандарт початкової, основної середнього, загальної середньої освіти Республіки Казахстан», який робить значний крок до оновлення та до розвантаження змісту навчання, з одного боку, а з іншого- вперше нормативно закріплює варіативність, диференціацію та індивідуалізацію навчання в сучасній школі. [2]

Важливими напрямками роботи щодо підвищення якості освіти є забезпечення рівного доступу всіх учасників освітнього процесу до кращих освітніх ресурсів і технологій; задоволення потреби учнів в отриманні освіти, що забезпечує успіх у швидкоплинному світі; формування в загальноосвітніх школах інтелектуального, фізично і духовно розвиненого громадянина Республіки Казахстан.

Стандарт стверджує ідею особистісно-орієнтованого навчання і його розвиваючу функцію. Він націлений на велику практичну спрямованість і життєву затребуваність отриманих результатів. Освітній стандарт орієнтує школу на перехід від старих до нових принципів освіти, від безособистісної," знаннєвого" до діяльнісної системі навчання, спрямованої на розумовий і загальний розвиток учнів сучасної школи.

Оновлення та модернізація - це, перш за все, новий погляд на всю систему професійно-методичної роботи вчителя, що передбачає:

новий підхід до системи традиційних засобів і методів навчання, посилення їх виховної та розвиваючої функції з урахуванням запитів сучасного суспільства й особливостей існуючих реалій;

використання (і подальша розробка і вдосконалення) нових технологій та інновацій, в основу яких покладені передовий досвід вчителів і дослідження вчених-методистів і педагогів, представників суміжних наук;

нова стратегія організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці як основній формі навчального процесу в школі;

підвищення рівня професійно-методичної підготовки та перепідготовки вчителя, здійснюваної на рівні ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Зміст організаційно-методичної роботи вчителя з розвитку універсальних навч ...
  • Реферат на тему: Державний освітній стандарт початкової професійної освіти. Навчальний план ...
  • Реферат на тему: Актуальність інформальної освіти як умови особистісно-професійного розвитку ...
  • Реферат на тему: Творчі форми розвитку пізнавального інтересу на уроках німецької мови на се ...
  • Реферат на тему: Особливості організації контролю знань учнів в умовах компетентнісно-орієнт ...