Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Формування етнічної ідентичності школярів

Реферат Формування етнічної ідентичності школярів

Зміст


Введення

Глава 1. Етнічна ідентичність школярів

.1 Поняття етнічної ідентичності

.2 Процес етнокультурної ідентифікації

1.3 Особливості формування етнічної самосвідомості в старшому шкільному віці

Глава 2. Емпіричне дослідження

.1 Методи дослідження

2.2 Результати дослідження

Глава 3. Науково-методичні рекомендації для вчителів з формування етнічної ідентичності школярів

.1 Специфіка формування пізнання національної культури

.2 Характеристика етапів проектної діяльності школярів у плані досягнення особистісних і метапредметних результатів

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Актуальність дослідження.

Сучасна російська ситуація загострює деформацію національних відносин, що надзвичайно актуалізує проблему формування етнічної ідентичності особистості. Поєднуючи в собі інтереси, почуття і цінності народу, етнічна ідентичність визначає систему етносоціальних відносин, вибір і регуляцію того чи іншого типу поведінки в полікультурному середовищі.

У сучасному світі, коли поряд з процесами самовизначення націй відбуваються інтеграційні процеси, принципово важливо, щоб діти були виховані в дусі культури міжетнічних контактів, зберігаючи історично обумовлену національну неповторність, національну гідність, етнічну ідентичність. Розвиток і ускладнення людського суспільства, взаємопроникнення культур і стилів життя, завдання, які ставить держава перед сферою освіти, визначаються багато в чому і вихованням толерантного громадянина і одночасно патріота своєї країни, своєї національної культури.

Актуальність даної проблеми визначається її недостатньою теоретичною вивченістю, дефіцитом емпіричних даних, недостатньою розробленістю підходів, засобів і методів психологічного супроводу дітей, слабкістю зв'язків з практикою північних національних шкіл та їх психологічних служб.

З етнічною ідентичністю сполучена, так звана, етнічна самоідентифікація - свідомий акт етнічного самовизначення людини в контексті віднесення себе до конкретної етнічної спільності. Зазвичай людина зараховує себе до того етносу, до якого належать його кревні родичі і батьки. Однак етнічна самоідентифікація може бути порушена по ряду соціальних і психологічних причин, якщо в одному геоісторичного просторі проживають представники різних етносів, що мають різний соціально-психологічний статус. У цьому випадку виникає гостра проблема порушення етнічної ідентичності у групи населення, що потрапила під соціально-психологічну депривацию.

Ступінь розробленості теми.

Довгий час у вітчизняній науці етнічні феномени розглядалися переважно істориками та етнографами. Ними здійснений глибокий аналіз формування національної свідомості і самосвідомості народів, особливостей їх функціонування і міжетнічної взаємодії на різних етапах розвитку суспільства та ін.

Психологічна природа ідентичності в її соціальному і глибинно-особистісному аспектах закладена в працях таких іноземних дослідників, як Т. Адорно, Г. Лебон, Г. Олпорт, Г. Тард, З. Фрейд, Е. Фромм , К. Г. Юнг та ін. Психологічні аспекти самоідентифікації особистості розглядають Д. Абрамс, Д. Беррі, М. Кінерелла, Ш. Кітаяма, Х. Маркус, Д. Марсіа, У. Сван, Д. Тернер, Г. Тешфел, М. Хогг, М. Хейг, Е. Еріксон та ін. Проблема ідентичності з точки зору традицій психології особистості та соціальної психології аналізується такими російськими дослідниками, як Н. В. Антонова, Є. П. Белінська, Н. Л. Іванова, І. С. Кон, В. С. Мухіна, Т. Г. Стефаненко, В. В. Столін, І. С. Самошкіна, О. В. Ходаківська, Л. Б. Шнейдер та ін. Особливості формування соціальної ідентичності в сучасних соціокультурних умовах розглянуті в працях зарубіжних вчених Ж. Атталі, З. Баумана, У. Бека, А. Гідденс, Д. Келлнер, О. Тоффлера. Етнічна ідентичність розглядається в роботах А. В. Ачкасова, Р. Брубейкер, ... [# justify" gt; Разом з тим до цього часу немає робіт, які розкривають процес розвитку і функціонування етнічної ідентичності молодших школярів, що породжує певне протиріччя між теорією і об'єктивними потребами практики.

Предмет дослідження: психологічні особливості етнічної ідентичності дітей.

Об'єкт дослідження: діти шкільного віку.

Метою даної роботи є розгляд теоретичних концепцій формування етнічної ідентифікації та її значення в педагогічному процесі.

Завдання дослідження:

. сформулювати сукупність положень, що склали теоретичну основу дослідження етнічної ідентичності школярів;

. провести емпіричне дослідження;

. спираючись на резуль...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Взаємозв'язок дитячо-батьківських відносин та особливості етнічної іден ...
  • Реферат на тему: Особливості етнічної ідентичності підлітків з етнічно змішаних сімей
  • Реферат на тему: До побудови якісної регресійної моделі етнічної ідентичності
  • Реферат на тему: Особливості роботи школи з формування громадянської ідентичності молодших ш ...
  • Реферат на тему: Формування етнокультурної ідентичності дітей в процесі знайомства з творами ...