Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Перевірка ефективності технології підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання на уроках математики

Реферат Перевірка ефективності технології підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання на уроках математики

Зміст


Введення

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів до використання елементів проблемного навчання у вивченні математики

1.1 Математична складова у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів початкових класів

1.2 Зміст процесу підготовки майбутніх учителів початкових класів до проблемного навчання

1.3 Технологічна готовність майбутніх учителів до використання проблемного навчання

Висновки по першому розділу

Розділ 2. Експериментальна перевірка технології підготовки вчителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання при вивченні основних величин на уроках математики

2.1 Організація експериментальної роботи

2.2 Характеристика критеріїв, показників і рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів до використання елементів проблемного навчання. Аналіз результатів констатуючого експерименту

2.3 Впровадження технології підготовки студентів до використання елементів проблемного навчання при вивченні основних величин на уроках математики в 1 класі

2.4 Аналіз результатів проведеного навчання з підготовки студентів до використання елементів проблемного навчання

Висновки по другому розділу

Загальні висновки

Список використаних джерел

Програми

Введення


Актуальність дослідження. Однією з важливих проблем розвитку суспільства була і залишається проблема вдосконалення освіти і виховання підростаючого покоління. Від характеру і змісту соціального замовлення, який виконує освіту у сфері навчання і виховання людини, залежить майбутнє держави. Наше суспільство сьогодні замовляє, насамперед, особистість, здатну до творчості, ініціативи, саморозвитку, самоосвіти, що відзначається в нормативно-правових документах, що регламентують діяльність сфери освіти (Закони України Про освіту raquo ;, Про загальну середню освіту raquo ;, laquo ; Про вищу освіту raquo ;; Державна програма Учитель raquo ;, Концепція педагогічної освіти, Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст.) [1; 2; 3; 4; 5].

Сучасний стан розвитку суспільства вимагає такої підготовки педагога, орієнтованої на розвиток особистості дитини і на саморозвиток і самовдосконалення вчителя, здатного творчо працювати. Діюча система педагогічної освіти недостатньо сприяє повній реалізації творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи та не задовольняє його потребам у професійному становленні. Саме тому, вкрай необхідним є пошук нових підходів, які дозволяють досягти нової якості у дидактичній і методичній підготовці майбутнього вчителя початкової школи.

Переосмислення підходів до освіти майбутнього вчителя початкових класів вимагає переходу до нових навчальних технологій, орієнтованим на педагогічну грамотність, культуру педагогічного спілкування, особистісний потенціал і творчу індивідуальність вчителя. Підготовка студентів до використання елементів проблемного навчання при вивченні математики - один з важливих напрямків підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Вчитель повинен навчити дітей самостійно працювати, використовувати елементи пошукових методів у своїй роботі, а не передавати учням знання в готовому вигляді. Оволодіння такою здатністю становить суть готовності студентів до використання елементів проблемного навчання при вивченні математики. Проблема готовності до використання елементів проблемного навчання при вивченні математики особливо актуальна для майбутніх учителів початкових класів, оскільки головним завданням навчання математики в початкових класах є формування математичних уявлень і понять - невід'ємної складової розвитку абстрактного і логічного мислення.

Різні аспекти загальнопедагогічної підготовки вчителя, його професійного становлення, питання підвищення якості цієї підготовки розглядалися в роботах А. Абдулліною, С. Архангельського, Ю. Бабанського, А. Глузмана, Ф. Гоноболіна, І. Зязюна, Є. Карпової, Л. Коваль [40; 41], Б. Коротяєва, Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна, О. Мороза [60], В. Сластенина [60], В. Семиченко, Г. Сухобской, Н. Тализіной, Н. Хміль та інших дослідників [69].

У роботах А.М. Алексюк, Е.С. Барбіна, Н.В. Кузьміної, А.Ф. Ліненко, А.Г. Мороз, В.А. Сластенина [60], А.В. Сущенко ракриваются шляхи, способи і методи професійної підготовки вчителів у вищих навчальних закладах.

Зміст і методи дидактичної підготовки майбутніх педагогів розкриваються в роботах В. Бондаря [13], П. Гусака, Т. Ільїної, В. Ільченко, М. Левиной, І. Лернера [50], І. Огороднікова, А. Олексюка, В...


сторінка 1 з 47 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Інформаційно-методичний супровід підготовки майбутніх учителів початкових к ...
  • Реферат на тему: Використання елементів проблемного навчання на уроках біології
  • Реферат на тему: Аналіз професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів для роб ...
  • Реферат на тему: Характеристика проблемно-пошукових методів навчання та їх використання у на ...
  • Реферат на тему: Розробка уроку математики в технології проблемного навчання